Тема сутність І функції грошей icon

Тема сутність І функції грошей
Скачати 350.87 Kb.
НазваТема сутність І функції грошей
Дата14.08.2012
Розмір350.87 Kb.
ТипДокументи

ТЕСТОВІ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ НА КОЖНЕ ПРАКТИЧНЕ (СЕМІНАРСЬКЕ) ЗАНЯТТЯ, ПІДСУМКОВІ ПО МОДУЛЯХІ КУРСУ В ЦІЛОМУ

Тема 1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

Тема 1 „Суть і функції грошей”

1. Яке з наведених нижче визначень найбільш точно виражає суть грошей:

а) це все те, що використовується як гроші;

б) це все те, що виконує функції грошей;

в) це законні платіжні засоби;

г) це загальний еквівалент?


2. Яке з наведених нижче визначень найбільш повно й точно виражає суть грошей:

а) гроші - це мірило вартості;

б) гроші - це абстрактно-ліквідний актив;

в) гроші - це знаряддя обміну;

г) гроші - це загальний еквівалент;

д) гроші - це речова форма суспільних відносин;

є) гроші - це все те, що використовується як гроші?


3.Неповноцінні гроші - це:

а) гроші, які знецінюються;

б) гроші, які виготовлені не з дорогоцінного металу;

в) грошові знаки, які не розмінюються на дорогоцінний метал;

г) гроші, які емітуються для фінансування витрат державного бюджету?


4. Які з наведених причин відіграли вирішальну роль у демо­нетизації золота:

а) недостатня маса запасів золота у природі;

б) інтенсивне використання золота з наявних запасів у вироб­
ництві;

в) прагнення урядів сконцентрувати все золото в стратегічних
державних запасах;

г) велика дорожнеча обігу золотих грошей;

д) непіддатливість золотого обігу до регулюючого впливу
з боку держави;

є) бажання урядів перебрати на себе емісію нерозмінних гро­шей заради покриття своїх фінансових потреб?


5. Які основні фізичні вимоги висуваються до грошей в сучасних умовах:

а) портативність;

б) захищеність від підробки;

в) зносостійкість;

г) подільність;

д) правильно вказане у п. а), б), в), г);
ж) правильно вказане у п. а), б), в)?


6. При якій формі вартості одного товару, який знаходиться у відносній формі, протистоїть безліч товарів-еквівалентів:

а) проста;

б) розгорнута;
в) загальна;

г) грошова?


7. Вкажіть, в якій функції ви­ступають гроші при купівлі товару в кредит:

а) міри вартості;

б) засобу платежу;

в) засобу обігу;

г) засобу нагромадження.


8. Назвіть теорію походження грошей як результат угоди між людьми:

а) еволюційна;

б) раціоналістична;

в) натуралістична.


9. При оплаті товарів гроші виконують функцію:

а) засобу обігу;

б) світових грошей;

в) міри вартості;

г) засобу нагромадження.


10. Доповнити функції грошей :

а) міра вартості;

б) засіб платежу;

в) засіб обігу.


11. Сферою використання грошей у функції міри вартості є:
а) встановлення цін на товари;

б) облік живої праці, втіленої в товарі;

в) контроль за станом торгового обігу;

г) нагромадження засобів населенням у вигляді внесків в банку.


12. У якій функції, використовуються гроші при фінансуванні за рахунок засобів
бюджету капітальних вкладень:

а) міра вартості;

б) засіб обігу;

в) засіб платежу;

г) засіб нагромадження?


13. При перерахуванні податків до бюджету, грощі відповідно, виступають у функціях:

а) міри вартості;

б) засобів обігу;

в) засобів платежу;

г) засобів нагромадження.


14. Вкажіть, в якій функції використовуються гроші при нара­хуванні заробітної плати:

а) міра вартості;

б) засіб обігу;

в) засіб платежу;

г) засіб нагромадження?


15. При якій формі вартості роль загального еквіваленту закріплена за одним товаром:

а) розгорнута;

б) загальна;

в) грошова;

г) проста?


16. Оберіть правильну назву концепції походження грошей:

а) номіналістична;

б) раціоналістична;

в) еволюційна.


17. Вартість повноцінних грошей визначається:

а) вартістю металу, з якого вони виготовлені;

б) номіналом, визначеним на них;

в) сукупністю товарів, які протистоять їм в обігу;

г) кількістю паперових грошей, які замінюють їх в обігу.


18. У зв'язку з вартістю матеріалу, з якого виготовлені гроші, розрізняють такі їх форми:

а) повноцінні;

б) паперові;

в) неповноцінні;

г) білонні.


19. Дайте вірну відповідь на запитання: що таке «неповноцінні гроші»?

а) гроші, які знецінюються;

б) гроші, що виготовлені не з коштовних металів;

в) грошові знаки, які не розмінюються на коштовний метал;

г) гроші, що емітуються для фінансування витрат держав­
ного бюджету.


23. З наведеного знайдіть вірну відповідь на запитання: що таке «кредитні гроші»?

а) гроші які випускає держава для покриття своїх потреб,що фінансуються з бюджету;

б) будь-які неповноцінні гроші;

в) гроші, емітовані банками для кредитування реальної економіки;

г) гроші, що їх емітує центральний банк для фінансування бюджетного дефіциту.


^ Тема 2. Основні теорії грошей


1. Назвіть теорію грошей, якій притаманні наступні положення:

а) золото і срібло є грошима за своєю природою;

б) головною функцією грошей є засіб нагромадження скарбів;

в) джерелом багатства суспільства є зовнішня торгівля.

2. Яка теорія грошей стверджує, що:

а) рівень цін залежить від кількості грошей в обігу;

б) ціни змінюються пропорційно зміні кількості грошей;

в) вартість грошей є умовною і формується лише в процесі обміну.

3. Із перерахованих ознак виберіть ті, що характеризують теорію грошей І.Фішера:

а) рівень цін прямо пропорційний кількості грошей в обігу і швидкості обігу грошей;

б) вартість грошей не залежить від вмісту золота, а визначається лише найменуванням;

в) грошово-кредитна система потребує державного регулювання через формування інвестиційного попиту;

г) рівень цін обернено пропорційний обсягу торгівлі, здійсненому за допомогою грошей;

д) основною причиною розбалансованості економіки є занадто активне втручання держави.

4. Із перерахованих ознак виберіть ті, що характеризують кількісну теорію грошей Д.Юма:

а) ринковій економіці притаманний механізм саморегуляції;

б) подвоєння кількості грошей призводить до подвоєння абсолютного рівня цін;

в) ціни залежать від кількості грошей;

г) гроші виконують функцію міри вартості, засобу обігу, засобу платежу та засобу нагромадження;

д) економіка держави не в змозі функціонувати без активного втручання держави.

5. Назвіть теорію грошей, якій притаманні такі трактування функцій грошей:

а) функція міри вартості заперечується і ототожнюється з масштабом цін;

б) провідна роль відводиться функції засобу обігу.

6. Якій теорії грошей притаманні такі положення:

а) причини негативних явищ в економіці - у помилках грошової політики;

б) провідна роль у регулюванні економіки належить політиці стабільних грошей;

в) контроль над інфляцією – основне завдання економічної політики.

7. Визначте теоретичну концепцію за такими положеннями:

а) гроші – ідеальні рахункові одиниці, умовні знаки, які створюються державою;

б) вартість грошей визначається їх номіналом;

в) гроші самі по собі не мають ніякої внутрішньої вартості.

8. Автором формули М = kPQ є:

а) Дж. Кейнс;

б) І. Фішер;

в) М. Фрідмен;

г) Д. Юм;

д) А. Пігу.

Що означають її умовні позначення?

9. Хто автор формули МV = РQ:

а) Дж. Кейнс;

б) І. Фішер;

в) М. Фрідмен;

г) Д. Юм;

д) А. Пігу.

Що означають її умовні позначення?

10. Знайдіть із перелічених нижче формул рівняння обміну І.Фішера:

а) Мd = L1(Y)+L2(i);

б) М = kРQ;

в) МV=РQ;

г) S = І;

д) МV + М’V’ = РQ.

11. Хто автор формули МV + М’V’ = РQ:

а) Дж.М. Кейнс;

б) І. Фішер;

в) М. Фрідмен;

г) Д. Юм;

д) А. Пігу.

Що означають її умовні позначення?

12. Із перерахованих ознак виберіть ті, що характеризують погляди Дж.Кейнса на теорію грошей:

а) подвоєння кількості грошей призводить до подвоєння абсолютного рівня цін;

б) гроші — один з важливих факторів формування інвестиційного попиту;

в) суттєву важливість гроші набувають лише в теорії процента;

г) в основу функціонування грошово-кредитних відносин закладена система саморегуляції;

д) стабільність грошової сфери можлива лише в умовах функціонування повноцінних грошей.

13. Назвіть теорію грошей, яка розвинулася у першій третині нашого століття і була покладена в основу принципів державного регулювання економіки:

а) класична кількісна теорія;

б) неокласична теорія;

в) кейнсіанська теорія;

г) монетаристська теорія.

14. Які із наведених ознак притаманні вченню монетаристів:

а) рівень цін залежить від кількості грошей в обігу, а також швидкості обігу;

б) гроші - один з важливих факторів формування інвестиційного попиту;

в) головна причина негативних процесів в економіці – диспропорції у коливанні грошової маси;

г) головний напрям державного впливу - від грошей до ділової активності.

15. Яка економічна теорія грошей отримала розвиток в період первісного нагромадження капіталу і була спрямована на боротьбу проти псування монет:

а) номіналістична теорія;

б) металістична теорія;

в) меркантилістська теорія;

г) класична кількісна теорія.

16. Першими буржуазними представниками номіналізму були:

а) Дж. Беллерс, Н. Барбон;

б) Дж. Стюарт, Дж. Берклі;

в) Т. Кнапп, П. Самуельсон.

17. Д. Юм визначив досить просту залежність, яка одержала статус класичної. Її формулювання:

а) будь-яка зміна кількості грошей веде до пропорційної зміни абсолютного рівня цін товарів і послуг, а відтак – до зміни номінального вираження ВНП;

б) гроші впливають на економіку лише своєю кількістю, і тому функціонування економічних систем вивчається у взаємозв’язку зі зміною маси грошей в обороті;

в) подвоєння кількості грошей призводить до відповідного подвоєння абсолютного рівня цін, вираженого в цих грошах.

18. У питанні визначення вартості грошей позиція кількісної теорії змикається з:

а) теорією грошового номіналізму;

б) марксистською теорією;

в) металі стичною теорією.

19. Головним змістом монетаристської політики є:

а) структурна перебудова системи державного регулювання господарських процесів;

б) введення жорсткого правила поведінки для держави в грошовій справі;

в) держава у своїй політиці повинна орієнтуватися не на поточні проблеми, а на перспективні.

20. Загальний попит на гроші, згідно монетаризму визначається такими факторами:

а) рівень доходу, ціни, поточний попит, індивідуальні смаки;

б) ціни, кількість грошей в обігу, індивідуальні смаки та переваги людей;

в) рівень доходу, ціни, дохідність акцій, облігацій, індивідуальні смаки та переваги людей.


^

Тема 3. Грошовий оборот та грошові потоки
1. Сектор грошового обігу характеризується:

а) еквівалентним зворотним рухом грошей;

б) еквівалентним безповоротним рухом грошей;

в) нееквівалентним безповоротним рухом грошей.

2. Фінансовий сектор характеризується:

а) безповоротним нееквівалентним рухом грошей;

б) зворотним нееквівалентним рухом грошей;

в) безповоротним еквівалентним рухом грошей.

3. Кредитний сектор характеризується:

а) еквівалентним безповоротним рухом грошей;

б) еквівалентним зворотним платним рухом грошей;

в) нееквівалентним зворотним платним рухом грошей.

4. Вихідним пунктом кругообороту готівкових і безготівкових грошей є:

а) банк;

б) торгівельні установи;

в) підприємства.

5. Безготівковий і готівковий грошовий обіг існують незалежно один від одного:

а) так;

б) ні.

6. Оборот готівкових грошей в порівнянні з безготівковим є:

а) дорогим;

б) дешевшим.

7. Нагромаджені суб’єктами готівкові гроші не приносять їх власникам доходу:

а) так;

б) ні.

8. Зміна грошової маси:

а) впливає на інтенсивність обороту грошей;

б) не впливає на інтенсивність обороту грошей.

9. Грошова маса характеризується такими ознаками:

а) це - сукупність грошей суб’єктів господарювання на підприємствах;

б) це - сукупність залишків грошей у всіх формах, які знаходяться у розпорядженні суб’єктів грошового обороту в певний момент;

в) це - гроші комерційних банків на їх рахунках в НБУ;

г) це - золотовалютні резерви країни.

10. Грошова маса прив’язується:

а) до золота;

б) до товарної маси;

в) до товарної маси і фінансово-економічних активів.

11. Грошові агрегати будуються на основі таких принципів:

а) шляхом приєднання до попередніх величин нових грошових компонентів, що характеризуються більшою ліквідністю;

б) шляхом приєднання до попередніх величин нових грошових компонентів, що характеризуються меншою ліквідністю;

в) кожен грошовий агрегат містить окремі грошові компоненти.

12. Грошовий агрегат М1 включає:

а) М2+ строкові депозити;

б) М0 + депозити до запитання;

в) М0 + М2.

13. Грошовий агрегат М2 включає:

а) М1+ строкові депозити;

б) М1+ кошти клієнтів за трастовими операціями банків;

в) М2+ готівка поза банками.

14. Розмістіть активи в порядку зростання їх ліквідності:

а) готівка;

б) державні цінні папери;

в) депозити до запитання;

г) валютні заощадження.

15. Обсяг агрегату М1 залежить від:

а) товарообороту та швидкості обігу грошей;

б) руху готівки та безготівкових коштів;

в) заощаджень населення.

16. Обсяг агрегату М2 визначається:

а) розвитком кредитних відносин;

б) рівнем капіталізації грошових доходів;

в) рухом готівкових і безготівкових коштів.

17. Грошова база – це гроші, які не беруть участі в кредитному обороті та грошовому обігу:

а) так;

б) ні.

18. Грошова база включає суму резервів комерційних банків на їх рахунках в центральному банку:

а) так;

б) ні.

19. Швидкість обігу грошей це:

а) швидкість безготівкових розрахунків;

б) показник частоти переходу грошей від одних суб’єктів до інших;

в) швидкість обміну гривні на долар.

20. Закон грошового обігу виражає залежність між:

а) масою товарів в обігу, рівнем їх цін і швидкістю обігу грошей;

б) масою товарів, сумою виданих кредитів і погашених кредитів;

в) швидкістю обігу грошей, сумою безготівкових платежів і рівнем товарних цін.


ТЕМА 4. Грошовий ринок

1. На грошовому ринку здійснюється:

а) купівля та продаж цінних паперів;

б) купівля та продаж грошей;

в) купівля та продаж природних ресурсів.

2. На грошовому ринку відбувається операція:

а) передача грошей у чуже розпорядження;

б) обмін грошей на реальне благо;

в) купівля-продаж товарної вартості.

3. Метою переміщення грошей на грошовому ринку є:

а) одержання товару;

б) одержання додаткового доходу;

4. Покупець на грошовому ринку має намір:

а) одержати дохід від розширення комерційної діяльності;

б) одержати відповідний товар;

в) одержати процентний дохід.

5. Механізм купівлі-продажу на грошовому ринку забезпечується:

а) ніяк не забезпечується;

б) борговими і не борговими зобов’язаннями;

в) грошима.

6. Зобов’язання з надання права участі в управлінні діяльністю покупця грошей та в його доходах забезпечується:

а) не борговими зобов’язаннями;

б) борговими зобов’язаннями.

7. Не боргові зобов’язання мають форму це:

а) векселів;

б) акредитивів;

в) акцій.

8. До боргових відносять зобов’язання, за якими:

а) покупець грошей зобов’язується повернути продавцеві одержану суму з процентами;

б) покупець грошей не повертає продавцеві одержану суму з процентами;

в) продавець бере участь в управлінні доходами покупця.

9. Банки здійснюють відносини з клієнтами на основі:

а) позичкових угод;

б) угод страхування;

в) угод купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей.

10. За допомогою цінних паперів реалізуються:

а) прямі відносини банків з клієнтами;

б) непрямі відносини банків з клієнтами.

11. Валютні цінності використовуються у взаємовідносинах:

а) між власниками цінних паперів;

б) між власниками різних валют;

в) між власниками дорогоцінних металів.

12. Ціна грошей на грошовому ринку має форму:

а) цінних паперів;

б) золота;

в) процента.

13. Ціна грошей на грошовому ринку визначається:

а) величиною вартості, що містять у собі куплені гроші;

б) здатністю приносити покупцю додатковий дохід чи блага.

14. Чим довше покупець користується одержаними грошима, тим більшою буде сума його процентних платежів:

а) так;

б) ні.

15. Виділіть сегменти грошового ринку:

а) валютний ринок;

б) безготівковий ринок;

в) ринок цінних паперів;

г) ринок капіталів;

д) готівковий ринок.

16. Ринок, що забезпечує фінансування економіки:

а) фінансовий ринок;

б) фондовий ринок;

в) ринок капіталів.

17. Підвищення рівня реального ВВП тягне за собою:

а) зниження попиту на гроші;

б) зростання попиту на гроші.

18. Якщо реальні доходи економічних суб’єктів скорочуються, то потреба в грошах:

а) збільшується;

б) зменшується.

19. Якщо процентна ставка на фінансові активи зростає, то попит на гроші:

а) знижується;

б) підвищується.

20. Якщо попит на гроші зростає, то швидкість обігу грошей:

а) зменшується;

б) збільшується;

г) не змінюється.

Тема 5. Грошові системи

1.Які із перелічених грошово-кредитної політики належать до тактичних:

а)забезпечення стабільності національних грошей;

б)підтримання високого рівня зайнятості;

в)зміна грошової маси, тобто кількості грошей в обігу:

г)зміна процентних ставок, тобто ринкової норми процента

д)вірні відповіді а), б), в), г);

ж)вірні відповіді а), б).

2.Які із перелічених характеристик відносяться до грошової системи України:

а)неринкова грошова система;

б)система металевого обігу;

в)закрита грошова система;

г)відкрита грошова система;

д)ринкова грошова система;

ж)система паперово-кредитного обігу.

3.Якою є грошова система України:

а)система паперово-кредитного обігу;

б)ринкова грошова система;

в)система металевого обігу;

г)відкрита грошова система;

д)закрита грошова система;

ж)неринкова грошова система.

4.За яких умов при вторинній емісії купівельна спроможність гривні буде збільшуватися:

а)за умов спаду виробництва;

б)за умов зростання випуску товарів вітчизняного виробництва;

в)за умов стабільного товаровиробництва.

5.Які умови вплинуть на зростання купівельної спроможності гривні при вторинній емісії:

а)умови стабільного товаровиробництва;

б)умови зростання випуску товарів вітчизняного виробництва;

в)умови зростання випуску товарів іноземного виробництва;

г)умови спаду виробництва.

6.Яке із наведених тверджень, на вашу думку, є правильним:

а)гривня - це банківський білет;

б)гривня - це скарбничий білет;

в)наведені вище обидва твердження не вірні;

г)наведені вище обидва твердження вірні.

6.Виберіть правильне твердження із наведених:

а)гривня - це скарбничий білет ;

б)гривня - це банківський білет;

в)наведені вище обидва твердження не вірні;

г)наведені вище обидва твердження вірні.

7.Яке із наведених співвідношень готівкових і безготівкових грошей вважається найоптимальнішим:

а)готівкова маса грошей перевищує безготівкову;

б)готівкова маса грошей дорівнює кількості безготівкових грошей;

в)гроші у безготівковій формі перевищують масу готівки.

8.Яке співвідношення готівкових і безготівкових грошей вважається найоптимальнішим:

а)безготівкова маса грошей перевищує готівкову;

б)безготівкова маса грошей дорівнює кількості готівки;

в)гроші у готівковій формі перевищують масу безготівкових грошей.

9.Банківська система створює гроші надаючи кредити, в результаті грошова маса:

а)збільшиться на величину загальної суми депозитів;

б)збільшиться на величину, меншу від загальної суми депозитів;

в)збільшиться на величину, більшу від загальної суми депозитів;

г)зменшиться на величину загальної суми депозитів;

д)залишиться без змін.

10.В результаті здійснення вторинної емісії, грошова маса:

а)залишиться без змін;

б)зменшиться на величину загальної суми депозитів;

в)збільшиться на величину, більшу від загальної суми депозитів;

г)збільшиться на величину загальної суми депозитів;

д)збільшиться на величину, меншу від загальної суми депозитів.

11.Яким чином необхідно змінити норму обов'язкових резервів для того, щоб маса грошей в обігу збільшилась:

а)залишити без змін;

б)підвищити;

в)знизити.

12.Для того, щоб маса грошей в обігу збільшилась, норму обов'язкових резервів необхідно:

а)підвищити;

б)знизити;

в)залишити без змін.

13.Як необхідно змінити норму обов'язкових резервів для того, щоб маса грошей в обігу зменшилась:

а)підвищити;

б)знизити;

в)залишити без змін.

14.Виберіть з перерахованого нижче елементи грошової системи:

а)масштаб цін;

б)валютний курс;

в)емісійна система;

г)іноземна валюта;

д)грошовий ринок;

е)грошовий потік

є)а),б),в);

ж)а),б),г).


15.Форма організації грошового обігу в країні, встановлена загальнодержавними законами - це:

а)грошова реформа;

б)грошова система,

в)грошова одиниця;

г)валютна система;

д)монетарна політика.

16.Визначте, що відповідає такому тлумаченню: форма організації грошового обігу в країні, встановлена загальнодержавними законами - це:

а)валютна система;

б)грошова реформа;

в)грошова система,

г)грошовий ринок;

д)грошово-кредитна політика.

17.Виберіть, хто з нижче перерахованих є суб'єктами грошово-кредитної політики:

а)Міністерство фінансів;

б)президент;

в)центральний банк;

д)казначейство;

ж)фізичні особи;

з)органи соціального страхування;

д)а), в)

е)а), б), в).

18.Дайте вірну відповідь на запитання: що з перерахованого нижче належить до інструментів монетарної політики:

а)облікова політика;

б)фіскально-бюджетна політика;

в)політика обов'язкових резервів;

г)економічна політика;

д)операції на відкритому ринку;

е)а), в), д).


^ Тема 6. Інфляція і грошові реформи

 1. Знайдіть правильний варіант зовнішнього вияву інфляції:

а) зростання цін на товари та послуги; падіння курсу національної валюти; поглиблення товарного дефіциту;

б) падіння цін на товари та послуги; падіння курсу національної валюти; поглиблення товарного дефіциту;

в) зростання цін на товари та послуги; зростання курсу національної валюти; поглиблення товарного дефіциту;

г) зростання цін на товари та послуги; падіння курсу національної валюти; зменшення товарного дефіциту.


 1. Виникнення критичної точки інфляції пов’язане з такими процесами:

а) з переходом від зростання цін, що відстає від зростання маси грошей, до випереджувального зростання цін;

б) з виникненням і швидким поширенням бартерних операцій, що звужують товарну основу грошової маси в обігу;

в) з відставанням темпів знецінення грошей від темпів зростання їх пропозиції.

 1. Що таке інфляційні очікування і як вони впливають на динаміку цін:

а) підвищують;

б) знижують;

в) підтримують на стабільному рівні.

 1. Гіперінфляція в Україні в 1992—1994 рр. мала такі наслідки:

а) прискорення розвитку виробництва;

б) зростання зайнятості;

в) скорочення виробництва ВВП;

г) збільшення бюджетного дефіциту;

д) зростання рівня життя населення;

е) зниження реальних доходів населення;

є) скорочення бартеризації економіки.

 1. Грошова реформа — це:

а) часткова перебудова грошової системи держави;

б) повна перебудова грошової системи держави;

в) емісія державою нових грошових знаків;

г) оголошення державою знецінених паперових грошей недійсними;

д) викуп знецінених грошових знаків державою;

е) нагромадження золотовалютних і матеріальних резервів;

є) припинення зростання грошової маси в обігу;

ж) оздоровлення державних фінансів;

з) збалансування грошового ринку;

и) раціоналізація структури виробництва у державі.

 1. Деномінація грошових знаків — це:

а) зниження цін;

б) зростання тарифів;

в) зростання заробітної плати;

г) обмін старих грошових знаків на нові у певній пропорції з одночасним переоцінюванням у цій пропорції всіх цін, тарифів, балансових оцінок і грошових вкладів;

д) переоцінка балансової вартості основних фондів;

е) падіння облікової процентної ставки.

 1. Знайдіть правильну відповідь на питання «Що таке інфляція?»:

а) перевищення витрат бюджету над доходами;

б) зростання цін на товари та послуги;

в) економія бюджетних коштів порівняно з затвердженими витратами;

г) знецінення золотих та срібних монет;

д) знецінення паперових грошей;

е) зниження ринкової ціни облігації;

є) зниження відсоткових ставок за кредит.

 1. Гіперінфляція в Україні в 1992—1994 рр. мала такі наслідки:

а) прискорення розвитку виробництва;

б) зростання зайнятості;

в) скорочення виробництва ВВП;

г) збільшення бюджетного дефіциту;

д) зростання рівня життя населення;

е) зниження реальних доходів населення;

є) скорочення бартеризації економіки.

9.Грошова реформа — це:

а) часткова перебудова грошової системи держави;

б) повна перебудова грошової системи держави;

в) емісія державою нових грошових знаків;

г) оголошення державою знецінених паперових грошей недійсними;

д) викуп знецінених грошових знаків державою;

е) нагромадження золотовалютних і матеріальних резервів;

є) припинення зростання грошової маси в обігу;

ж) оздоровлення державних фінансів;

з) збалансування грошового ринку;

и) раціоналізація структури виробництва у державі.

10.Визначте, до якого типу грошових реформ належать такі реформи:

а) грошова реформа С. Ю. Вітте у 1895—1897 рр. у Росії;

б) грошова реформа в Україні з 2 вересня 1996 р.;

в) грошова реформа в СРСР у 1922—1924 рр.;

г) грошова реформа в СРСР у 1947 р.;

д) грошова деномінація в СРСР з 1 січня 1961 р.;

е) емісія 100-рубльових «павловок» у січні 1991 р. у СРСР.

11.Деномінація грошових знаків — це:

а) зниження цін;

б) зростання тарифів;

в) зростання заробітної плати;

г) обмін старих грошових знаків на нові у певній пропорції з одночасним переоцінюванням у цій пропорції всіх цін, тарифів, балансових оцінок і грошових вкладів;

д) переоцінювання балансової вартості основних фондів;

е) переоцінювання товарних запасів;

є) зниження чи зростання дивідендів;

ж) падіння облікової процентної ставки;

з) зміна (зростання, зниження) норми обов’язкового резервування коштів комерційного банку.
^

12. Які фактори, згідно рівняння обміну Фішера, впливають на рівень інфляції:


а) швидкість обігу грошей;

б) кількість вироблених товарів та наданих послуг;

в) політична ситуація в країні;

г) обсяг грошової маси;

д) кон’юнктура ринку.
^

13. Як називається політика, спрямована на регулювання попиту і доходів:


а) економічна;

б) валютна;

в) антиінфляційна;

г) інфляційна;

д) грошово-кредитна.

Відповідь обґрунтуйте.
^

14. За допомогою якого показника найчастіше вимірюють інфляцію:


а) грошово-кредитний мультиплікатор;

б) індекс цін;

в) грошовий агрегат;

г) грошова маса;

д) валютний курс.
^

15. Які види відсоткових банківських ставок розрізняють враховуючи темпи інфляції:


а) реальна;

б) облікова;

в) номінальна;

г) дисконтна;

д) середньозважена.
^

16. Скільки стадій проходить інфляційний процес:


а) одну;

б) дві;

в) три;

г) чотири.

Охарактеризуйте ці стадії.

17. Ви хочете покласти гроші на депозитний рахунок в банку. При якій мінімальній річній відсотковій ставці по депозиту ви отримуватимете прибуток, якщо річні темпи інфляції складають 20%:


а) 7%;

б) 12%;

в) 20%;

г) 22%;

д) 25%.

Відповідь обґрунтуйте.
^

18. Які із наведених видів грошових реформ доцільно проводити за умов високого рівня інфляції:


а) девальвацію;

б) ревальвацію;

в) нуліфікацію;

г) одномоментну грошову реформу;

д) реформу з деномінацією грошового обігу;

е) грошову реформу конфіскаційного характеру;

є) формального типу.
^

19. Представники яких теорій найбільш лояльно відносяться до інфляційних процесів:


а) сучасний монетаризм;

б) кейнсіанська теорія;

в) теорія раціональних очікувань;

г) теорія економіки пропозиції;

д) неокейнсіанська теорія.
^

20. Інфляція, яка супроводжується спадом виробництва і високим рівнем безробіття, - це:


а) інфляція попиту;

б) інфляція витрат;

в) стагфляція;

г) стагнація;

д) гіперінфляція.


Тема 7.Сутність та функції кредиту

 1. Економічною основою, на якій виникають і розвиваються кредитні відносини є:

а) сільськогосподарське виробництво;

б) сфера надання послуг;

в) товарне виробництво й обіг;

г) промислове виробництво.

 1. Найпростішою формою кредитних відносин на першому етапі становлення товарного виробництва та обміну був:

а) лихварський кредит;

б) комерційний кредит;

в) споживчий кредит;

г) ломбардний кредит.

3. Об’єктивна необхідність кредиту обумовлена існуючими в суспільстві економічними відносинами, котрі визначають протиріччя, при якому:

а) у одних суб’єктів ринку нагромаджуються вільні грошові кошти, що тимчасово не використовуються, а в інших суб’єктів у різних секторах економіки відчувається потреба у додаткових ресурсах;

б) у одних суб’єктів ринку завжди присутні грошові кошти, а в інших відчувається сезонна потреба у додаткових грошових коштах;

в) всі суб’єкти ринку нагромаджують вільні грошові кошти, що тимчасово не використовуються.

 1. Слово „кредит” походить від латинського „creditum”, що означає:

а) позика;

б) довіряю;

в) гроші;

г) виплата.

5.Чи вірне твердження, що кредит – це специфічний тип економічних відносин, що ґрунтуються на взаємній довірі сторін цих відносин.

а) ні;

б) так.

6.Надання кредитором певної суми капіталу в тимчасове користування позичальнику на умовах повернення, платності та добровільності – це:

а) взаємна допомога;

б) кредитування;

в) позичкова операція;

г) кредитний договір.


7.Що з наведеного нижче не є причинами виникнення протиріччя, при якому у одних суб’єктів ринку нагромаджуються вільні грошові кошти, що тимчасово не використовуються, а в інших суб’єктів у різних секторах економіки відчувається потреба у додаткових ресурсах:

а) виробнича причина;

б) бюджетна причина;

в) споживча причина;

г) суспільна причина.

8.До суб’єктів кредиту відносять:

а) гроші;

б) товар;

в) кредитор;

г) позичальник.

9.До об’єктів кредиту відносять :

а) гроші;

б) товар;

в) кредитор;

г) позичальник.

10.Економічний суб’єкт, що надає кредит у грошовій, натуральній чи гарантійній формі іншому економічному суб’єкту – це:

а) позичальник;

б) боржник;

в) кредитор;

г) гарант.

11.Економічний суб’єкт, що отримує в тимчасове користування вільні кошти інших осіб на певних умова – це:

а) кредитор;

б) довіритель;

в) позичальник;

г) гарант.

12. Юридична та економічна самостійність учасників кредитної угоди передбачає що:

а) кредитор володіє певними грошовими або матеріальними цінностями, якими може вільно розпоряджатися;

б) позичальник володіє необхідними поточними або майбутніми доходами чи певними матеріальними ресурсами, що можуть бути використані ним для погашення кредиту;

в) кредитор володіє постійними грошовими надходженнями, які можуть бути використані на його власний розсуд;

г) позичальник та кредитор спільно володіють грошовими або матеріальними цінностями, якими можуть розпоряджатися за взаємною згодою.

 1. Кредитні відносини виникають тільки за умов:

а) відсутності інтересу в одній із сторін про передачу коштів у тимчасове користування або до їх отримання;

б) неспівпаданні строків і сум вивільнення коштів у кредитора із відповідними потребами щодо сум та строків на які ці кошти потрібні позичальнику.;

в) зацікавленості кредитора у наданні тимчасово вільних коштів у користування позичальнику;

г) що інтереси кредитора у видачі позички, а позичальника у її отриманні мають збігатися у просторі і в часі.

14. Чи вірним є твердження, що на відміну від товарного обміну у кредитній угоді не відбувається зустрічного руху вартості, яка у даному разі не змінює свого власника а лише тимчасово використовується іншим економічним агентом.

а) так;

б) ні.

 1. Джерелами надання кредиту можуть бути:

а) власні матеріальні і грошові ресурси кредитора;

б) кошти залучені кредитором в інших суб’єктів ринку;

в) власні кошти позичальників;

г) спільна власність кредиторів і позичальників.

 1. Метою кредитора при наданні у тимчасове користування власних матеріальних і грошових ресурсів є:

а) побудова взаємовигідних відносин із позичальником;

б) матеріальна допомога позичальнику;

в) отримання прибутку від надання вартості в тимчасове користування;

г) повернення власних коштів наданій кількості.

 1. Чи вірне, на Вашу думку, твердження, що розміщуючи позичену вартість кредитор забезпечує її продуктивне використання як для себе, так і для інших учасників розширеного відтворення.

а) так;

б) ні.

 1. Ресурси кредитора, які передаються у користування іншим суб’єктам ринку:

а) залишаються його власністю;

б) переходять у власність позичальника;

в) переходять у тимчасову власність позичальника;

г) переходять у спільну власність кредитора і позичальника.

 1. Метою позичальника при отриманні коштів є:

а) отримання прибутку від вартості яка знаходиться у його тимчасовому користуванні;

б) задоволення особистих потреб;

в) задоволення тимчасової потреби у додаткових грошових або матеріальних ресурсах;

г) сплата відсотків за тимчасове користування коштами.

 1. Позичальник після отримання кредиту:

а) стає повноправним власником отриманих у користування ресурсів;

б) не є власником отриманих в користування ресурсів, а лише їх тимчасовим розпорядником;

в) є співвласником отриманих у користування ресурсів;

г) є тимчасовим власником отриманих у користування матеріальних чи грошових коштів.


^ Тема 8 Кредитні системи


1. Визначити ознаки, за якими юридична особа є банком:

а) ведення касових операцій;

б) рекламна діяльність;

в) приймання депозитів;

г) страхування кредитів;

д) отримання прибутку;

е) діяльність на комерційному розрахунку;

ж) надання кредитів;

з) отримання процентів за кредит;

і) перерахування податків;

к) ведення безготівкових розрахунків;

л) факторинг;

м) лізинг.

2. Визначте функції банків:

а) кредитування;

б) касова діяльність;

в) трансформація ризиків за грошовими потоками;

г) надання розрахункових послуг;

д) трансформація строкових грошових потоків;

е) трансформація обсягів грошових потоків;

ж) просторова трансформація спрямування грошових потоків;

з) створення додаткових платіжних засобів;

і) акумуляція коштів клієнтів;

к) ведення безготівкових розрахунків.

3. Банківська система — це:

а) сукупність банків у економіці;

б) законодавчо визначена сукупність установ, які ведуть банківську діяльність на постійній професійній основі і функціонують у державі як самостійна економічна структура;

в) фінансові органи держави та кредитні установи.

4. Визначте мету діяльності комерційного банку:

а) залучення депозитів;

б) надання кредитів;

в) отримання прибутку;

г) ведення касових операцій;

д) сплата податку державі.

5. Визначте функції, що їх виконує банківська система:

а) перерозподіл коштів фізичних осіб;

б) трансформаційна;

в) емісійна;

г) інвестиційна;

д) стабілізаційна;

е) золотовалютного резервування.

6. Визначте, до якого рівня в Україні відносять такі структури:

а) небанківські фінансово-кредитні установи;

б) страхові компанії;

в) будівельні компанії;

г) центральний банк;

д) кооперативні банки;

е) державні банки;

ж) комерційні банки.

7. У діяльності небанківських фінансово-кредитних установ спільним є:

а) акумулювання посередництва в інвестиційному процесі;

б) забезпечення посередництва в інвестиційному процесі;

в) одержання прибутку;

г) взаємне кредитування;

д) страхування своїх клієнтів від непередбачуваних подій та втрат.

8. На кредитуванні продажу споживчих товарів спеціалузується такий небанківський інститут кредитної системи:

а) трастова компанія;

б) фінансова компанія;

в) ломбард;

г) кредитна спілка.

9. Інституцією, визначальною рисою якої є акумулювання і постачання довгострокових капіталів на фінансовому ринку, можна назвати:

а) комерційні банки;

б) пенсійні банки;

в) емісійні банки;

г) фінансові компанії;

д) страхові компанії.

10. Інвестиційні фінансово-кредитні установи беруть участь в інвестиційному процесі через:

а) вкладення коштів у акції, облігації підприємств;

б) розміщення мобілізованих коштів у довгострокові банківські депозити;

в) надання цільових довгострокових кредитів підприємствам;

г) надання короткострокових кредитів підприємствам.

11.У створенні грошей беруть участь такі ланки кредитної системи:

а) небанкіські кредитні установи;

б) центральні банки;

в) комерційні банки.

12.Право монопольної емісії банкнот належить:

а) спеціалізованим банкам;

б) комерційним банкам;

в) страховим компаніям;

г) центральним банкам;

д) пенсійним фондам.

13.Надлишкові резерви, що є у розпорядженні комерційних банків, впливають на їх здатність розширювати пропозицію грошей у такий спосіб:

а) чим більше надлишкових резервів, тим менший потенціал банківської системи;

б) чим більше надлишкових резервів, тим більший потенціал банківської системи;

в) не існує взаємозв’язку.

14.У чому полягає головне завдання діяльності центрального банку:

а) забезпечення сталості національних грошей;

б) обслуговування комерційних банків;

в) обслуговування уряду;

г) контроль та регулювання стану грошового ринку.

15.Якщо центральний банк проводить політику стимулювання виробництва, то він:

а) продає облігації державної позики комерційним банкам;

б) збільшує ліміти кредитування комерційних банків;

в) знижує облікову ставку;

г) підвищує норму обов’язкового резервування.

16.Якщо центральний банк прагне збільшити масу грошей в обігу, то в політиці відкритого ринку він буде:

а) надавати ломбардні позики;

б) купувати валюту; продавати валюту;

в) купувати облігації внутрішньої державної позики;

г) продавати облігації внутрішньої державної позики.

17.Як вплине на рівень зайнятості в короткий проміжок часу:

а) збільшення маси грошей;

б) зменшення маси грошей;

в) зменшення значення грошового мультиплікатора.

18.На обсяги виробництва ВВП вплинуть такі заходи грошово-кредитної політики центрального банку:

а) зниження обсягів кредитування комерційних банків;

б) збільшення ресурсів, що залишаються в розпорядженні комерційних банків;

в) зниження ставки облікового процента;

г) продаж цінних паперів комерційним банкам.

19.У процесі виконання функції фінансового агента держави центральний банк:

а) відповідає за зобов’язання держави по ОВДП;

б) здійснює касове обслуговування бюджету;

в) надає кредити банкам;

г) обслуговує державний борг;

д) здійснює емісію банкнот.

20.З нижченаведених цілей до тактичних цілей належать:

а) збільшення маси грошей в обігу;

б) зниження ставки облікового процента;

в) стабілізація цін;

г) зниження рівня валютного курсу;

д) стримування кон’юнктури.


Тема 9. Міжнародні валютно-кредитні відносини
^

1. Що необхідно, щоб досягти повної конвертованості національної валюти:


а) запаси золота та інших дорогоцінних металів;

б) вільно конвертована валюта;

в) природні ресурси, енергоносії;

г) земля, нерухомість;

д) товарів вітчизняного виробництва високої якості;

е) іноземні кредити та інвестиції.

Виберіть правильні відповіді, проаналізуйте ситуацію конвертованості гривні.
^

2. Що відбувається, коли центральний банк купує валюту на валютному ринку:


а) зниження курсу іноземної валюти;

б) підвищення курсу іноземної валюти;

в) підвищення курсу національної валюти;

г) зниження курсу національної валюти;

д) поповнення золотовалютних резервів держави.
^

3. Що з нижче перерахованого відноситься до методів валютного регулювання:


а) валютні обмеження;

б) управління валютними резервами;

в) валютні інтервенції;

г) девальвація та ревальвація валют;

д) валютна політика;

е) котирування валют.
^

4. Крос-курс – це:


а) співвідношення між двома валютами, яке визначено через їх курс до третьої валюти;

б) різниця між курсами продавця і покупця;

в) курс, згідно з яким банк продає валюту;

г) курс, згідно з яким банк-резидент купує іноземну валюту за національну.
^

5. Різниця між курсами продавця та покупця іноземної валюти – це:


а) маржа;

б) фіксинг;

в) крос-курс;

г) курс спот.

6. Валютні цінності – це:


а) валюта України;

б) цінні папери, виражені у валюті України;

в) іноземна валюта;

г) платіжні документи, виражені в монетарних металах;

д) монетарні метали;

е) цінні папери, виражені в іноземній валюті.
^

7. За режимом використання валюта поділяється на:


а) іноземну;

б) конвертовану;

в) колективну;

г) неконвертовану;

д) національну.
^

8. Співвідношення, за яким одна валюта обмінюється на іншу – це:


а) крос-курс;

б) валютний курс;

в) котирування валют;

г) курс спот;

д) валютний паритет.
^

9. Співвідношення купівельних спроможностей національних валют – це:


а) крос-курс;

б) валютний курс;

в) котирування валют;

г) курс спот;

д) валютний паритет.
^

10. Організаційно-правова форма реалізації валютних відносин у межах певного економічного простору – це:


а) валютний ринок;

б) валютна система;

в) валютний курс;

г) валютні операції;

д) валютний паритет.

11. Співвідношення між валютними платежами економічних суб’єктів даної країни (резидентів) за її економічними межами та валютними надходженнями їм з-за економічних меж країни (від нерезидентів) за певний період часу – це:


а) валютний ринок;

б) валютна система;

в) платіжний баланс;

г) валютні операції;

д) валютний паритет;

е) торговий баланс.
^

12. Чи вірне твердження: сальдо торгового балансу є завжди більшим, ніж сальдо платіжного балансу:


а) так;

б) ні;

в) за умови, якщо експорт перевищує імпорт;

г) за умови, якщо імпорт перевищує експорт.
^

13. Який розділ платіжного балансу включає статтю “Валюта та депозити”:


а) рахунок поточних операцій;

б) рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій;

в) резервні активи;

г) помилки та упущення.
^

14. Який розділ платіжного балансу включає статтю “Баланс послуг”:


а) рахунок поточних операцій;

б) рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій;

в) резервні активи;

г) помилки та упущення.
^

15. Який розділ платіжного балансу включає статтю “Прямі інвестиції”:


а) рахунок поточних операцій;

б) рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій;

в) резервні активи;

г) помилки та упущення.
^

16. Закріплена міжнародними угодами форма організації валютних відносин – це:


а) валютна система;

б) національна валютна система;

в) світова валютна система;

г) світовий валютний ринок.

17. Валютні операції — це...

1) операції між резидентами у валюті України;

2) операції пересилання за кордон валютних цінностей;

3) використання валютних цінностей як засобу міжнародного обігу;

4) операції з переходом права власності на валютні цінності.

18. До операцій по залученню та розміщенню валютних коштів належать:

1) операції з цінними паперами;

2) кредитні операції;

3) депозитні операції;

4) конверсійні операції;

5) неторгові операції;

6) міжнародні розрахунки;

7) операції з монетарними металами.

19. Пряме котирування — це...

1) вартість одиниці іноземної валюти, що виражається у національній валюті;

2) вартість одиниці національної валюти, що виражається в певній кількості іноземної валюти;

3) курс, згідно з яким банк продає валюту;

4) дата укладання угоди.

20. Зворотне котирування — це...

1) вартість одиниці національної валюти, що виражається в іноземній валюті;

2) курс, згідно з яким банк-резидент купує іноземну валюту за національну;

3) обмінний курс продажу чи купівлі, що використовується у валютних операцій;

4) курс, згідно з яким банк продає валюту.

Схожі:

Тема сутність І функції грошей iconТема Сутність І функції грошей
Сеньйораж. Різновидності сучасних кредитних грошей. Вартість грошей та способи її оцінки стосовно різних форм грошей в різні історичні...
Тема сутність І функції грошей iconТема сутність І функції грошей
Виникнення грошей як об’єктивний наслідок розвитку товарного виробництва та обміну
Тема сутність І функції грошей icon1. сутність І функції грошей походження грошей. Роль товарного виробництва І розвитку обміну у виникненні грошей. Концепції походження грошей: раціоналістична, еволюційна. Роль держави у формуванні грошей
Програма вступного іспиту зі спеціальності 030508 «Фінанси І кредит» на базі вищої освіти – Донецьк: ДонНУ, 2011. – 14с
Тема сутність І функції грошей iconТема Походження, необхідність І суть грошей Тема Функції грошей
Тема 10. Безготівковий грошовий оборот І основи організації безготівкових розрахунків
Тема сутність І функції грошей iconТема сутність І функції грошей
Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”, затверджена постановою Правління нбу n 135 від 29. 03. 2001 із змінами...
Тема сутність І функції грошей iconМиколаївський державний аграрний університет бібліотека сутність сучасних грошей та їх функції
О. Гроші як соціально-економічне явище [Текст] / О. Євтух // Банківська справа. – 2006. – № – С. 64-74
Тема сутність І функції грошей icon1. Функції грошей та цін у ринковій економіці Тема Сучасні гроші та закони грошового обігу
Тема 10. Практика ціноутворення в умовах планової економіки Радянського Союзу та її вплив на економіку сучасної України
Тема сутність І функції грошей iconТема Філософія історії: сутність, етапи історичного становлення, функції. (4 год.) Тема 2
Розглядаються зміст уявлень про сутність історичного, особливості лінійних і циклічних моделей історії, проблеми спрямованості історичного...
Тема сутність І функції грошей iconТема Філософія історії: сутність, етапи історичного становлення, функції. (4 год.) Тема 2
Розглядаються зміст уявлень про сутність історичного, особливості лінійних і циклічних моделей історії, проблеми спрямованості історичного...
Тема сутність І функції грошей icon1. Необхідніть і сутність визначення вартості грошей у часі. Майбутня вартість грошей та її визначення

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи