Контрольні завдання для студентів-заочників icon

Контрольні завдання для студентів-заочників
Скачати 72.64 Kb.
НазваКонтрольні завдання для студентів-заочників
Дата14.08.2012
Розмір72.64 Kb.
ТипДокументи

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ЗАОЧНИКІВ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Контрольна робота з дисципліни “Гроші та кредит” виконується студентами заочної форми навчання самостійно у період між сесіями і здається викладачу напередодні іспиту.

Контрольна робота складається з двох теоретичних питань, які студент повинен ґрунтовно висвітлити, використовуючи праці вітчизняних та зарубіжних авторів.

Кожен студент вибирає свій варіант із наведеного нижче переліку. Номер варіанту відповідає порядковому номеру студента у журналі обліку відвідування занять академічної групи.

Контрольна робота виконується у звичайному шкільному зошиті обсягом до 24 сторінок. Обсяг самої роботи може коливатись залежно від специфіки обраних питань. В середньому обсяг кожного питання повинен складати 8-12 сторінок.

При виконанні та оформленні контрольної роботи потрібно дотримуватися наступних вимог: на титульній сторінці студент повинен обов’язково вказати своє прізвище, ім’я, по-батькові та групу; на першій сторінці необхідно повторити номер варіанту і з нового рядка – назву першого питання; друге питання розпочинається з нової сторінки, на якій потрібно вказати назву другого питання; у контрольній роботі повинні бути посилання на літературні джерела, фактичний та статистичний матеріал, правильно оформлений список використаної літератури.

Контрольна робота виконується до початку екзаменаційної сесії для того, щоб викладач мав змогу перевірити її до екзамену. Без виконання контрольної роботи та її зарахування студент не допускається до іспиту.

ВАРІАНТ 1


1. Передумови появи грошей та зміст основних концепцій їх походження.

2. Грошова реформа в Україні, її особливості.

ВАРІАНТ 2


 1. Суть грошей як економічної категорії. Характеристика основних підходів до розуміння суті грошей.

 2. Основні напрями антиінфляційної політики, їх переваги та недоліки.ВАРІАНТ 3


 1. Характеристика функцій грошей як проявів їхньої суті.

 2. Міжнародні валютно-кредитні організації, їх характеристика.ВАРІАНТ 4


 1. Характеристика основних форм грошей, що знаходяться в обігу.

 2. Натуралістична теорія кредиту: основні напрями та представники.


ВАРІАНТ 5


 1. Особливості розвитку та основні форми повноцінних грошей.

 2. Суть кредиту як економічної категорії, специфіка його руху, суб’єкти і об’єкт кредитних відносин.ВАРІАНТ 6


 1. Знаки вартості як форма грошей в обігу, їх основні види та особливості розвитку.

 2. Загальна характеристика банківських операцій, їх класифікація.ВАРІАНТ 7


 1. Порівняльна характеристика основних форм кредитних грошей, їх переваги та недоліки.

 2. Механізм розвитку інфляціїВАРІАНТ 8


 1. Роль грошей в економічному розвитку суспільства, основні фактори, що її визначають.

 2. Капіталотворча теорія кредиту: основні положення та особливості розвитку.ВАРІАНТ 9


 1. Вартість грошей, характеристика основних етапів її еволюції.

 2. Власний капітал комерційного банку: функції, структура та механізм формування.ВАРІАНТ 10


 1. Суть, історичні витоки та основні положення кількісної теорії грошей.

 2. Процент за кредит: суть, особливості розрахунку і фактори, що його визначають.

ВАРІАНТ 11


 1. Характеристика основних неокласичних напрямів кількісної теорії грошей.

 2. Огляд головних тенденцій розвитку кредитних систем у промислово розвинутих країнах.

ВАРІАНТ 12


 1. Кейнсіанські погляди на роль грошей в економіці. Передавальний механізм монетарного регулювання за Дж.М.Кейнсом.

 2. Принципи організації кредитних відносин, їх значення для ефективності процесу кредитування.

ВАРІАНТ 13


 1. Суть, історичні витоки та основні положення монетаристської теорії.

 2. Активні операції комерційного банку: загальна характеристика і класифікація.

ВАРІАНТ 14


 1. Поняття, суб’єкти та структура грошового обігу. Безготівковий і готівковий грошовий обіг.

 2. Роль кредиту в економічному розвитку суспільства.

ВАРІАНТ 15


 1. Суть грошових потоків і загальна схема їхнього руху в економіці. балансування національного продукту та національного доходу.

 2. Пасивні операції комерційного банку: загальна характеристика.

ВАРІАНТ 16


 1. Грошова маса, її структура та кількісна оцінка за агрегатами: порівняння зарубіжних та вітчизняної методик.

 2. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів комерційного банку.

ВАРІАНТ 17


 1. Швидкість обігу грошей: роль в економіці, фактори впливу та порядок розрахунку.

 2. Загальна характеристика комісійно-посередницьких операцій комерційного банку.

ВАРІАНТ 18


 1. Механізм грошової емісії, його основні складові частини.

 2. Суть і функції комерційних банків як основи кредитної системи. Універсальні і спеціалізовані комерційні банки.

ВАРІАНТ 19


 1. Поняття, структура та основні інститути грошового ринку.

 2. Характеристика основних видів банківських ризиків та методи їх мінімізації.

ВАРІАНТ 20


 1. Характеристика основних мотивів формування попиту на гроші, їх графічне відображення.

 2. Банківська система України: основні етапи формування та проблеми діяльності кредитних установ.

ВАРІАНТ 21


 1. Механізм встановлення рівноваги на грошовому ринку, оцінка факторів, що впливають на її зміну.

 2. Порядок формування залучених ресурсів комерційного банку. Характеристика основних видів банківських депозитів.

ВАРІАНТ 22


 1. Функція грошей як міри вартості, її еволюція. Поняття масштабу цін.

 2. Суть грошової системи та зміст її основних елементів.

ВАРІАНТ 23


 1. Суть і види векселів, основні способи їх використання.

 2. Характеристика основних типів грошових систем.

ВАРІАНТ 24


 1. Функція грошей як засобу обігу, сфери її застосування.

 2. Грошова система України, особливості її формування при переході до ринкових відносин.

ВАРІАНТ 25


 1. Функція грошей як засобу платежу, її роль в сучасних умовах.

 2. Державне регулювання грошової сфери економіки: основні методи реалізації, стратегічні і тактичні цілі.

ВАРІАНТ 26


 1. Функція світових грошей. Роль грошей в міжнародних економічних відносинах.

 2. Суть і форми прояву інфляції, її основні види. Кількісна оцінка рівня інфляції в країні.

ВАРІАНТ 27


 1. Металістична теорія грошей.

 2. Характеристика основних причин інфляційних процесів. Поняття інфляції попиту та інфляції витрат.

ВАРІАНТ 28


 1. Чек як кредитний засіб обігу, характеристика його основних форм та способів їх використання.

 2. Вплив інфляції на економіку та соціальну сферу.

ВАРІАНТ 29


 1. Функція грошей як засобу нагромадження, її історичний розвиток.

 2. Грошова реформа як метод стабілізації грошового обігу. Механізми проведення грошових реформ.

ВАРІАНТ 30


 1. Паперові та кредитні гроші, їх суть, спільні та відмінні риси.

 2. Необхідність кредиту і передумови формування кредитних відносин.

ВАРІАНТ 31


 1. Монометалізм як форма організації грошового обігу. Системи золотого стандарту.

 2. Характеристика основних функцій кредиту.

ВАРІАНТ 32


 1. Суть і особливості емісії та обігу банкноти. Класичні і сучасні банкноти: порівняльна оцінка.

 2. Форми і види кредиту, їх класифікація та взаємозв’язок.

ВАРІАНТ 33


 1. Процес демонетизації грошових металів.

 2. Характеристика основних теоретичних концепцій кредиту.

ВАРІАНТ 34


 1. Номіналістична теорії грошей.

 2. Поняття, передумови становлення та структура кредитної системи.

ВАРІАНТ 35


 1. Вторинна емісія грошей, особливості ефекту мультиплікації. Розрахунок депозитного і грошового мультиплікаторів.

 2. Походження, суть і функції банків, їх роль в економіці.

ВАРІАНТ 36


 1. Порівняльна оцінка систем біметалізму та монометалізму. Закон Коперника-Грешема.

 2. Центральний банк, його суть, особливості організації та основні функції.

ВАРІАНТ 37


 1. Особливості системи обігу знаків вартості, її переваги і недоліки.

 2. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути, їх основні види, операції та роль у кредитній системі.

ВАРІАНТ 38


 1. Монетаристська версія кількісної теорії грошей і ділових циклів, її роль у формуванні грошово-кредитної політики.

 2. Поняття, структура та основні елементи валютної системи. Еволюція світової валютної системи.

ВАРІАНТ 39


 1. Особливості формування попиту на гроші і грошової пропозиції.

 2. Основні етапи становлення та розвитку валютної системи України.

ВАРІАНТ 40


 1. Характеристика безготівкової сфери обігу грошей. Умови і принципи організації безготівкових розрахунків.

 2. Валютний курс, фактори, що на нього впливають та механізм регулювання.

ВАРІАНТ 41


 1. Трансакційний варіант кількісної теорії грошей, його значення для підтримання макроекономічної рівноваги.

 2. Механізм регулювання валютного курсу. Режим валютного курсу в Україні.

ВАРІАНТ 42


 1. Варіант касових залишків кількісної теорії грошей (кембріджська версія).

 2. Платіжний баланс, його структура та механізм регулювання. Поняття розрахункового балансу.

ВАРІАНТ 43


 1. Основні форми організації банківського кредитування. Етапи кредитного процесу.

 2. Золотовалютні резерви держави, їх поняття та призначення.

ВАРІАНТ 44


 1. Закон грошового обігу, його зміст та значення у підтриманні рівноваги в економічній системі.

 2. Порядок організації міжнародних розрахунків, їх основні види.

ВАРІАНТ 45


 1. Грошово-кредитна політика в Україні в світлі положень монетаристських теорій.

 2. Міжнародний кредит, характеристика основних форм кредитування зовнішньоекономічних відносин.

Схожі:

Контрольні завдання для студентів-заочників iconМетодичні вказівки І контрольні завдання з курсу “основи охорони праці”
Методичні вказівки І контрольні завдання з курсу “Основи охорони праці” для студентів-заочників 5 6 курсів спеціальності 0922. 02...
Контрольні завдання для студентів-заочників iconКонтрольні завдання для студентів-заочників
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно дистанційної форми навчання
Контрольні завдання для студентів-заочників iconКонтрольні завдання для студентів-заочників
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно- дистанційної форми навчання
Контрольні завдання для студентів-заочників iconМетодичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочної
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання по дисц. “Основи екології” для студентів всіх спеціальностей. Уклали
Контрольні завдання для студентів-заочників iconКонтрольні завдання №1
Студент повинен виконати контрольні завдання /дві контрольні згідно учбового плану/ по варіанту, номер якого співпадає з останньою...
Контрольні завдання для студентів-заочників iconКонтрольні завдання №1
Студент повинен виконати контрольні завдання /дві контрольні згідно учбового плану/ по варіанту, номер якого співпадає з останньою...
Контрольні завдання для студентів-заочників iconКонтрольні завдання №1
Студент повинен виконати контрольні завдання /дві контрольні згідно учбового плану/ по варіанту, номер якого співпадає з останньою...
Контрольні завдання для студентів-заочників iconМетодичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Політологія" для студентів усіх
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей...
Контрольні завдання для студентів-заочників iconМетодичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Політологія" для студентів усіх
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей...
Контрольні завдання для студентів-заочників iconКиївський інститут інвестиційного менеджменту контрольні завдання для студентів заочної форми навчання
Контрольне завдання складається з двох частин: теоретичної І практичної. Завдання виконується відповідно до наступної схеми
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи