Програма курсу «валютна політика» Змістовий модуль Економічна сутність та теоретичні засади валютної політики Тема Організаційні засади валютної політики icon

Програма курсу «валютна політика» Змістовий модуль Економічна сутність та теоретичні засади валютної політики Тема Організаційні засади валютної політики
Скачати 61.08 Kb.
НазваПрограма курсу «валютна політика» Змістовий модуль Економічна сутність та теоретичні засади валютної політики Тема Організаційні засади валютної політики
Дата14.08.2012
Розмір61.08 Kb.
ТипДокументи

ПРОГРАМА КУРСУ

«ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА»


Змістовий модуль 1. Економічна сутність та теоретичні засади валютної політики


Тема 1. Організаційні засади валютної політики

Поняття валюти і валютних відносин. характеристика основних функцій валюти.

Поняття валютної політики, її стратегічні і тактичні цілі. Характеристика основних елементів валютної політики, вибір її пріоритетів у ринкових умовах.

Інституційні засади реалізації валютної політики. Суб’єкти валютної політики. Резиденти і нерезиденти. Об’єкти валютної політики. Поняття валютного обороту і валютних цінностей.

Поняття валютного регулювання і валютного контролю. Пряме і опосередковане валютне регулювання, його вплив на суб’єктів валютних відносин. Повноваження органів валютного регулювання і валютного контролю в Україні.

Механізм проведення валютної політики у ринковій економіці. Характеристика нормативних та регулятивних заходів реалізації валютної політики держави. Поточна валютна політика, її основні цілі та форми реалізації. Довгострокова валютна політика: особливості цільового спрямування та форм реалізації.

Валютна система як основа реалізації валютної політики. Національна валютна система як основа проведення поточної валютної політики: суть та зміст елементів. Міжнародна валютна система як основа проведення довгострокової валютної політики: суть та елементи.

Розвиток міжнародної валютної системи та її вплив на основні завдання і форми реалізації валютної політики.


^

Тема 2. Центральний банк у механізмі реалізації валютної політики


Центральний банк як головний орган валютного регулювання у ринковій системі господарювання. Суть і функції центрального банку в ринковій економіці.

Взаємозв’язок валютної і грошово-кредитної політики центрального банку. основні спільні риси валютної і грошово-кредитної політики центрального банку. Класифікація основних цілей грошово-кредитної і валютної політики центрального банку. Кінцеві і проміжні цілі грошово-кредитної політики, її основні типи. Рестрикційна та експансіоністська грошово-кредитна політика.

Повноваження центрального банку як органу реалізації валютної політики. Організаційні засади, що визначають можливості центрального банку з проведення валютної політики. Повноваження Національного банку України у сфері валютного регулювання згідно чинного законодавства.

Поняття інструментів валютної політики. Характеристика основних принципів застосування інструментів валютної політики. Класифікація інструментів реалізації валютної політики.

Характеристика загальних інструментів реалізації валютної політики центрального банку. Дисконтна політика (політика облікової ставки), внутрішньо- та зовнішньоекономічні наслідки її реалізації. Політика обов’язкових резервів, її вплив на валютну сферу та граничні межі ефективності. Мінімальні обов’язкові резерви Національного банку України. Політика відкритого ринку, її основні елементи та роль у регулюванні валютних відносин.

Спеціальні інструменти валютної політики: характеристика основних видів та об’єктів їхнього впливу. Поняття девізної політики. Механізм проведення валютних інтервенцій центрального банку. Стерилізовані і нестерилізовані інтервенції. Диверсифікація офіційних валютних резервів як спеціальний інструмент проведення валютної політики. Регулювання режиму валютного курсу. Девальвації і ревальвації національної валюти, їх наслідки для зовнішньоекономічної діяльності та внутрішнього грошового обігу. Подвійний валютний ринок. Валютні блокади як адміністративні важелі реалізації валютної політики.

Теоретичні засади вибору стратегії валютної політики: кейнсіанський і монетаристський підходи. Реалізація валютної політики у відповідності із передавальними механізмами монетарного регулювання у кейнсіанській і монетаристській теоріях. Механізм таргетування грошової маси, інфляції та валютного курсу. Теорія відкритої економіки та теорія фінансової глобалізації.

Валютна політика Національного банку України: характеристика основних етапів реалізації в умовах становлення ринкових відносин.


Змістовий модуль 2. Елементи валютної політики та їх ефективність
^
Тема 3. Валютно-курсова політика

Економічна суть обмінного курсу та характеристика його основних видів. Види валютних котирувань. Необхідність визначення обмінного курсу у зовнішньоекономічних відносинах. Суть номінального і реального валютного курсу.

Поняття валютно-курсової політики як основи валютної політики держави. Чинники, що визначають необхідність проведення політики обмінного курсу. Елементи стратегії валютно-курсової політики. Монетний паритет і паритет купівельної спроможності.

Зміст основних факторів, що впливають на величину валютного курсу. Кон’юнктурні та структурні фактори впливу на обмінний курс, можливості їх оцінки для розробки стратегії валютної політики.

Форми реалізації валютно-курсової політики. Понятття режиму валютного курсу. Характеристика основних режимів курсоутворення. Фіксований і плаваючий валютні курси, їх переваги та недоліки.

Визначення умов конвертованості національної валюти як необхідний елемент валютно-курсової політики. Вільно конвертовані, частково конвертовані і неконвертовані валюти.

Основні теоретичні концепції регулювання обмінного курсу. Теорія паритету купівельної спроможності. Теорія паритету процентних ставок. Теорія платіжного балансу.

Валютно-курсова політика Національного банку України: генезис основних підходів за період становлення ринкових відносин. Умови використання основних видів обмінних курсів в Україні: плаваючого, фіксованого, керованого плаваючого.
^

Тема 4. Валютна політика і платіжний баланс країни


Поняття і необхідність складання платіжного балансу. Розрахунковий баланс.

Структура платіжного балансу і рівновага економічної системи. Основні засади формування структури платіжного балансу. Рахунок поточних операцій. Баланс товарів і послуг. Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій. Капітальні трансферти. Фінансовий рахунок.

Принципи складання платіжного балансу. Платіжний баланс та роль країни у світовій економіці і міжнародному розподілі праці. Основні засади реалізації принципу подвійного запису при складанні платіжного балансу. Особливості відображення притоку і відтоку валютних коштів згідно статей платіжного балансу країни.

Сальдо платіжного балансу як мета валютної політики. Регулювання платіжного балансу як основний об’єкт валютної політики держави. Поняття активного і пасивного сальдо платіжного балансу. Причини виникнення дефіциту платіжного балансу. Порядок визначення сальдо за поточним рахунком і рахунком операцій з капіталом і фінансових операцій. Основні і балансуючі статті платіжного балансу. Тимчасові й остаточні методи фінансування сальдо платіжного балансу.

Вплив валютної політики на стан платіжного балансу. Спрямованість валютної політики при активному сальдо платіжного балансу і при наявності дефіциту. Економічні та адміністративні важелі впливу валютної політики на стан платіжного балансу країни. Девальвація і ревальвація. Дисконтна і дефляцій на політика. Валютні обмеження. Девізна політика і використання офіційних золотовалютних резервів. Спеціальні засоби державного впливу на платіжний баланс.

Характеристика основних факторів, що впливають на стан платіжного балансу країни, необхідність їх врахування при розробці валютної політики. Внутрішні і зовнішні фактори впливу на стан платіжного балансу країни.

Політика обмінного курсу і рівновага платіжного балансу. Режим вільного плавання валютного курсу і умови автоматичного встановлення рівноваги платіжного балансу. Режим фіксованого валютного курсу і використання офіційних валютних резервів для забезпечення зовнішньоекономічної рівноваги.

Особливості побудови платіжного балансу України. Нейтральна та аналітична форма представлення платіжного балансу. Вплив валютної політики на платіжний баланс в перехідній економці.

Тема 5. Формування золотовалютних резервів як елемент валютної політики

Поняття, необхідність та основні цілі формування офіційних золотовалютних резервів країни. Фактори, що впливають на величину і динаміку офіційних золотовалютних резервів.

Функції, склад і структура офіційних золотовалютних резервів. Запаси золота. Резервна позиція в Міжнародному валютному фонді. Спеціальні права запозичення. Валютні цінності, їх види у складі офіційних золотовалютних резервів країни.

Вплив золотовалютних резервів на стан грошового обігу і динаміку грошової маси. Особливості операцій центрального банку на внутрішньому валютному ринку країни.

Механізм управління офіційними золотовалютними резервами. Цілі процесу управління офіційними золотовалютними резервами. Показники для оцінки оптимальної величини резервів. Якісні і кількісні параметри резервів. Способи використання офіційних золотовалютних резервів.

Схожі:

Програма курсу «валютна політика» Змістовий модуль Економічна сутність та теоретичні засади валютної політики Тема Організаційні засади валютної політики iconРобочий зошит з дисципліни «валютна політика»
Змістовий модуль Економічна сутність та теоретичні основи валютної політики Тема Організаційні засади валютної політики
Програма курсу «валютна політика» Змістовий модуль Економічна сутність та теоретичні засади валютної політики Тема Організаційні засади валютної політики iconТестові завдання з курсу «валютна політика» Змістовий модуль Економічна сутність та теоретичні засади валютної політики
Завдання Грошова одиниця даної країни, а також кредитні та платіжні інструменти (чеки, акредитиви), що вираженні у цій одиниці І...
Програма курсу «валютна політика» Змістовий модуль Економічна сутність та теоретичні засади валютної політики Тема Організаційні засади валютної політики iconПерелік екзаменаційних питань з курсу «валютна політика»
Суб’єкти валютної політики. Основні функції органів державного регулювання валютної сфери в Україні
Програма курсу «валютна політика» Змістовий модуль Економічна сутність та теоретичні засади валютної політики Тема Організаційні засади валютної політики iconПрактичне заняття Організаційні засади валютної політики
Характеристика факторів, що визначають необхідність державного регулювання валютних відносин
Програма курсу «валютна політика» Змістовий модуль Економічна сутність та теоретичні засади валютної політики Тема Організаційні засади валютної політики iconПрограма дисципліни " Банківський роздрібний бізнес " Змістовий модуль Організаційні засади банківської діяльності щодо обслуговування фізичних осіб Тема Роздрібні банківські послуги
Змістовий модуль Організаційні засади банківської діяльності щодо обслуговування фізичних осіб
Програма курсу «валютна політика» Змістовий модуль Економічна сутність та теоретичні засади валютної політики Тема Організаційні засади валютної політики iconТема світова валютна система сутність та структура сучасної валютної системи, основні її елементи

Програма курсу «валютна політика» Змістовий модуль Економічна сутність та теоретичні засади валютної політики Тема Організаційні засади валютної політики iconТема Світова валютна система Сутність валютного курсу та його види
Етапи еволюції світової валютної системи: базові принципи та ключові характеристики
Програма курсу «валютна політика» Змістовий модуль Економічна сутність та теоретичні засади валютної політики Тема Організаційні засади валютної політики iconОсвітньо-інформаційної політики
Монографія присвячена дослідженню проблем освітньо-інформаційної політики української держави. Автор осмислює концептуальні засади...
Програма курсу «валютна політика» Змістовий модуль Економічна сутність та теоретичні засади валютної політики Тема Організаційні засади валютної політики iconНазва дисципліни Ресурсна політика банків (вс 1) Зміст дисципліни: Змістовий модуль Порядок структурного формування банківських ресурсів
Тема Залучені та запозичені ресурси: природа та проблеми формування. Змістовий модуль Планування та регулювання ресурсів комерційних...
Програма курсу «валютна політика» Змістовий модуль Економічна сутність та теоретичні засади валютної політики Тема Організаційні засади валютної політики iconІ. В. Лопаткіна, ст викладач
На продовження дискусії щодо теоретичних аспектів валютної політики наводимо наступні тези
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи