Робочий зошит з дисципліни «валютна політика» icon

Робочий зошит з дисципліни «валютна політика»
Скачати 316.29 Kb.
НазваРобочий зошит з дисципліни «валютна політика»
Дата14.08.2012
Розмір316.29 Kb.
ТипДокументи

РОБОЧИЙ ЗОШИТ З ДИСЦИПЛІНИ «ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА»


 1. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ З ДИСЦИПЛІНИ

денна форма навчання
Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Змістовий модуль 1. Економічна сутність та теоретичні основи валютної політики

Тема 1. Організаційні засади валютної політики

4

2

23

-

Тема 2. Центральний банк у механізмі реалізації валютної політики

6

2

24

1

Змістовий модуль 2.

Тема 3.Валютно-курсова політика

4

2

23

1

Тема 4. Валютна політика і платіжний баланс країни

4

2

23

1

Тема 5. Формування золотовалютних резервів як елемент валютної політики

4

2

23

1

^ Тема 6. Політика валютних обмежень

2

2

24

-

Разом 180

24

12

140

4

заочна форма навчання
^ Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота

^ Тема 1. Організаційні засади валютної політики

1

1

27

-

Тема 2. Центральний банк у механізмі реалізації валютної політики

2

1

28

-

Тема 3.Валютно-курсова політика

2

1

28

-

Тема 4. Валютна політика і платіжний баланс країни

2

1

28

-

Тема 5. Формування золотовалютних резервів як елемент валютної політики

2

-

27

-

^ Тема 6. Політика валютних обмежень

1

-

28

-

Разом 108

10

4

166

-

Питома вага складових залікового кредиту

Заліковий модуль 1

Заліковий модуль 2 (ректорська контрольна робота)

Заліковий модуль 3 (підсумкова оцінка за ІНДЗ)

Заліковий модуль 4

(письмовий екзамен)

Разом

25%

20%

15%

40%

100%

Тиждень (10)

Тиждень (11)

Тиждень (12)

Екзаменаційна сесія
^ 2. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ТА МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ


Комплексне практичне індивідуальне завдання (КПІЗ) з дисципліни «Валютна політика» виконується самостійно кожним студентом на основі сформованих завдань. КПІЗ охоплює усі основні теми дисципліни «Валютна політика». Метою виконання комплексного практичного індивідуального завдання є оволодіння навичками здійснення аналітичного дослідження в процесі освоєння теоретичних засад реалізації валютної політики. КПІЗ оформлюється у відповідності з встановленими вимогами. При виконанні та оформленні КПІЗ студент може використовувати комп’ютерну техніку. КПІЗ носить форму наукового дослідження з застосуванням набутих знань шляхом обґрунтування теоретичних положень дисципліни та використанням аналітичних здібностей при моделюванні економічних процесів і ситуацій. Виконання КПІЗ є одним із обов’язкових складових модулів залікового кредиту з валютної політики.

КПІЗ з дисципліни «Валютна політика» виконується студентами самостійно у продовж навчального семестру і здається викладачу на 11 тижні семестру для перевірки.

КПІЗ складається з комплексу теоретичних та практичних питань, які студент повинен ґрунтовно висвітлити, використовуючи праці вітчизняних та зарубіжних авторів, а також матеріали статистичних економічних видань та періодичної літератури.

Кожен студент вибирає свій варіант із наведеного нижче переліку. Номер варіанту відповідає порядковому номеру студента у журналі обліку відвідування занять академічної групи.

КПІЗ виконується на папері формату А4. Обсяг роботи може коливатись залежно від специфіки обраних питань. В середньому роботи повинен складати 8-12 сторінок.

При виконанні та оформленні КПІЗ потрібно дотримуватися наступних вимог: на титульній сторінці студент повинен обов’язково вказати своє прізвище, ім’я, по-батькові та групу; на першій сторінці необхідно повторити номер варіанту і з нового рядка – назву питання; у КПІЗ повинні бути посилання на літературні джерела, фактичний та статистичний матеріал, правильно оформлений список використаної літератури.

КПІЗ виконується до початку залікової сесії для того, щоб викладач мав змогу перевірити його, під час залікової сесії відбувається захист КПІЗ. Без виконання КПІЗ та його зарахування студент не допускається до складання іспиту.


ВАРІАНТ 1

 1. Дати порівняльну характеристику валютним та міжнародним економічним відносинам.

 2. Визначити, який тип монетарної політики сприяє зростанню грошової маси в обігу. Показати за допомогою яких конкретно інструментів цього вдається досягнути.

 3. Охарактеризувати, яка залежність між нормою резервування та конкурентоспроможністю комерційних банків порівняно з іншими парабанківськими установами і яким чином ця залежність впливає на динаміку валютного курсу.

 4. Визначити, яка із теорій регулювання валютного курсу поділяє валюти подібно до груп конвертованості. Охарактеризувати її основну ідею, назвати представників.

 5. Проаналізувати стан платіжного балансу України за останні 2 роки. Визначити фактори, які мали найбільший вплив на платіжний баланс.

 6. Банк встановив наступний курс долара США:

покупка – 7,331 грн.;

продаж – 7,437 грн.

Визначити: скільки гривень можна отримати за 270 доларів США?


ВАРІАНТ 2

 1. Довести важливість дотримання зовнішньоекономічної рівноваги як найважливішої мети зовнішньоекономічної політики.

 2. Охарактеризувати функцію центрального банку як кредитора останньої інстанції. Проаналізувати динаміку кредитування центральним банком комерційних банків України за 2010-2011 рр.

 3. Проаналізувати, чи має зміна портфеля цінних паперів центрального банку вплив на валютний курс. Відповідь обґрунтувати.

 4. Охарактеризувати основні завдання політики обмінного курсу в сучасних умовах вітчизняної економіки.

 5. Обґрунтувати суть та необхідність політики валютних обмежень як одного з основних елементів валютної політики держави в кризових умовах.

 6. Банк «Альфа» встановив наступний курс долара США:

покупка – 7,137 грн.;

продаж – 7,071 грн.

Визначити: скільки доларів можна купити за 200 тисяч гривень?


ВАРІАНТ 3

 1. Визначити, чи вірне твердження, що досягнення однієї стратегічної цілі валютної політики може суперечити одночасному досягненню іншої. Відповідь обґрунтувати.

 2. Дати характеристику операціям, пов’язаним із переходом права власності на валютні цінності, навести приклади.

 3. Визначити, як за допомогою валютних інтервенцій центральний банк підвищує курс національної валюти. Відповідь обґрунтувати.

 4. Проаналізувати основні методи прогнозування валютного курсу в умовах ринкових відносин.

 5. Обґрунтувати процес лімітування відкритої валютної позиції комерційних банків в Україні.

 6. Пряме котирування Бостон на Лондон 17 лютого 2008 року становило:

 • по курсу покупця: 1 фунт стерлінгів = 1,6348 долара США

 • по курсу продавця: 1 фунт стерлінгів = 1,6378 долара США.

Визначити прибуток американського банку (маржу) за 1 реалізований англійський фунт стерлінгів. Відповідь обґрунтувати.


ВАРІАНТ 4

 1. Дати оцінку діяльності основних органів, що реалізують валютну політику в Україні та порівняти їх функції.

 2. Дати порівняльну характеристику цілей валютної і грошово-кредитної політик.

 3. Проаналізувати механізм реалізації політики відкритого ринку та оцінити її вплив на курс національної валюти.

 4. Визначити, до якої групи конвертованості належить національна грошова одиниця України. Відповідь обґрунтувати.

 5. Спрогнозувати напрям руху валютних коштів, якщо стаття платіжного балансу «Рахунок поточних операцій» значно перебільшує статтю «Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій». Проаналізувати платіжний баланс України за 2010 рік та визначити яким чином його сальдо вплинуло на економічний розвиток країни. Запропонуйте напрями зовнішньоекономічної і валютної політики.

 6. Резерви комерційних банків складають 1 млн. Депозити становлять 4 млн. норма обов’язкових резервів складає 27%. Якщо центральний банк знизить норму резервуваннялютніх коштів до 20%, на яку максимальну величину може збільшитися пропозиція грошей в межах банківської системи і як це вплине на валютний курс? Відповідь обґрунтувати.


ВАРІАНТ 5

 1. Проаналізувати сфери суспільного виробництва, які через валютні відносини і державне регулювання забезпечують нормальні умови функціонування національної економіки.

 2. Дати оцінку основних функцій центрального банку та особливостей їх прояву в сучасних умовах.

 3. Оцінити обставини за яких застосування валютних інтервенцій потребує обмежень. Відповідь обґрунтувати.

 4. Визначити, при якому методі котирування в якості базової валюти приймається одиниця іноземної валюти. Відповідь обґрунтувати.

 5. Проаналізувати фактори, які впливають на рівень золотовалютних резервів у розвинутих та перехідних економіках. Проаналізувати динаміку офіційних золотовалютних резервів НБУ за останні 3 роки. Оцінити вплив сальдо платіжного балансу України на золотовалютні резерви та коливання курсу національної валюти.

 6. Швейцарський банк дає наступні котирування:

долар США / євро – 1,8183-1,8193;

долар США / швейцарський франк – 1,6627 – 1,6637.

Визначити крос-курс євро до швейцарського франка, за умов купівлі євро за швейцарські франки.


ВАРІАНТ 6

 1. Дати оцінку діяльності комерційних банків як установ, що забезпечують реалізацію валютної політики та інституцій на фінансування яких поширюється вплив валютної політики.

 2. Проаналізувати чинники, які вплинули на зміну облікової ставки Національного банку України за останні 4 роки. Відповідь обґрунтувати.

 3. Обґрунтувати значення для центрального банку процесу диверсифікації валютних резервів. Проаналізувати ступінь диверсифікації валютних резервів НБУ.

 4. Визначити, в чому полягає необхідність визначення обмінного курсу. Відповідь обґрунтуйте.

 5. Проаналізувати стан платіжного балансу України за 2010 рік. Визначити фактори, які мали найбільший вплив на платіжний баланс.

 6. Сума невиконаних контрактів по експорту зі США у Великобританію становить 60 млн. фунтів стерлінгів, а сума невиконаних контрактів по імпорту з Великобританії – 70 млн. фунтів стерлінгів. Курс фунта стерлінгів офіційно знизився від 2,8 до 2,4 долара США.

Визначити розмір девальвації фунтів стерлінгів.


ВАРІАНТ 7

 1. Проаналізувати взаємозв’язок цілей поточної валютної політики із формами її реалізації.

 2. Визначити, як повинна змінитись облікова ставка центрального банку для зростання обмінного курсу національної валюти. Відповідь обґрунтувати.

 3. Визначити, як девальвація впливає на діяльність експортерів. Відповідь обґрунтувати.

 4. Охарактеризувати структуру платіжного балансу України, проаналізувати зміни сальдо платіжного балансу у 2009-2010 роках та визначити сальдо за поточним рахунком і рахунком операцій із капіталом, розкрити особливості.

 5. Проаналізувати практику застосування в Україні обов’язкового продажу валютної виручки.

 6. Сума невиконаних контрактів по експорту російської нафти в Україну становить 50 млн. грн.., а сума невиконаних контрактів по імпорту з України продуктів – 7 млн. грн... Українська гривня девальвувала відносно долара США від 4,77 до 7,00, а російський рубль – від 24 до 28. Визначити втрати російської експортної нафти та українських експортних продуктів. Зробити висновки.


ВАРІАНТ 8

 1. Дати характеристику основних елементів валютної системи України.

 2. Охарактеризувати сфери (параметри), на які впливає дисконтна політика центрального банку.

 3. Проаналізувати суть та особливості політики ревальвації як інструмента валютної політики.

 4. Назвати основні джерела фінансування дефіциту платіжного балансу. За яким критерієм здійснюється їх класифікація?

 5. Обґрунтувати роль та значення офіційних золотовалютних резервів країни. Проаналізувати динаміку золотовалютних резервів України за останні 5 років та визначити як позначається зміна золотовалютних резервів на внутрішньому грошовому обігу.

 6. Банк у Лондоні встановив наступний курс долара США:

продаж – 2,2710 долара США за фунт стерлінгів;

покупка – 2,2720 долара США за фунт стерлінгів.

Визначити: скільки доларів США можна отримати за 1000 фунтів стерлінгів.


ВАРІАНТ 9

 1. Визначити, на якому історичному етапі розвитку світової валютної системи державою було дозволено необмежений ввіз і вивіз золота. Дати оцінку даної системи.

 2. Проаналізувати, яким чином політика облікової ставки впливає на конкурентоспроможність вітчизняних підприємств на зовнішніх ринках.

 3. Охарактеризувати, які операції центрального банку носять протилежний характер валютним інтервенціям. Оцінити результат взаємозв’язку цих інструментів.

 4. Проаналізувати, яким чином інструменти валютної політики регулюють сальдо платіжного балансу. Проаналізувати стан платіжного балансу України у 2008 році, порівняти зі станом платіжного балансу 2010 року, визначити чинники, які вплинули на платіжний баланс України.

 5. Проаналізувати коливання валютного курсу в Україні за останні 5 років. Дати оцінку факторам, що впливають на динаміку валютного курсу.

 6. Сума невиконаних контрактів по експорту зі США у Великобританію становить 60 млн. фунтів стерлінгів, а сума невиконаних контрактів по імпорту з Великобританії – 70 млн. фунтів стерлінгів. Курс фунта стерлінгів офіційно знизився від 2,8 до 2,4 долара США.

Визначити суму додаткових прибутків американських імпортерів.


ВАРІАНТ 10

 1. Проаналізувати сильні та слабкі сторони паризької та Ямайської валютних систем.

 2. Простежити зміни норм обов’язкового резервування в Україні за останні 3 роки. Проаналізувати причини і результати зміни норми обов’язкового резервування.

 3. За якої теоретичної концепції валютної політики центральний банк має забезпечувати постійний темп приросту маси грошей в обігу, охарактеризувати її основні положення.

 4. Визначити, за якого режиму курсоутворення рівновага платіжного балансу встановлюється автоматично. Дати оцінку процесам, які будуть відбуватися в країні за даного режиму при дефіциті платіжного балансу.

 5. Обґрунтувати суть та необхідність політики валютних обмежень як одного з основних елементів валютної політики держави в умовах перехідного періоду.

 6. Банк у Лондоні встановив наступний курс долара США:

продаж – 2,2710 долара США за фунт стерлінгів;

покупка – 2,2720 долара США за фунт стерлінгів.

Визначити: скільки фунтів стерлінгів можна отримати за 1000 доларів США?


ВАРІАНТ 11

 1. Проаналізувати роль та значення економічної політики у загальній політиці держави.

 2. Обґрунтувати роль і значення центрального банку як органу валютного регулювання в ринковій економіці.

 3. Оцінити ефективність застосування мінімальних обов’язкових резервів стосовно досягнення стратегічних і тактичних цілей валютної політики.

 4. Визначити, яка із теорій регулювання валютного курсу обґрунтовує ідею еластичних паритетів, охарактеризувати її основні положення.

 5. Проаналізувати особливості структури платіжного балансу України та зміни його сальдо впродовж останніх 8 років. Як вплинули такі зміни та стан вітчизняної економіки?

 6. Пряме котирування Нью-Йорк на Лондон 8 лютого 2008 року ста6новило:

 • по курсу покупця: 1 фунт стерлінгів = 1, 7787 долара США;

 • по курсу продавця: 1 фунт стерлінгів = 1,7797 долара США.

Визначити прибуток американського банку (маржу) за 1 реалізований фунт стерлінгів.

ВАРІАНТ 12

 1. Обґрунтувати цілі, які є на сьогодні актуальними для зовнішньоекономічної політики України.

 2. Проаналізувати, у чому полягає специфіка діяльності центрального банку у порівнянні з іншими кредитними установами.

 3. Визначити, за якого типу монетарної політики через політику відкритого ринку буде відбуватися зниження обмінного курсу національної валюти. Відповідь обґрунтувати.

 4. Порівняти основні засади валютно-курсової політики за умов адміністративно-командної системи та сучасних економічних умов. Проаналізувати коливання курсу національної валюти впродовж останніх 10 років, визначити їх причини та наслідки.

 5. Проаналізувати основні напрямки (форми реалізації) політики валютних обмежень в умовах ринкових перетворень.

 6. Сума невиконаних контрактів по експорту зі США у Великобританію становить 100 млн. фунтів стерлінгів, а сума невиконаних контрактів по імпорту з Великобританії – 80 млн. фунтів стерлінгів. Курс фунта стерлінгів офіційно знизився від 2,39 до 2,02 долара США.

Визначити розмір девальвацій фунтів стерлінгів. Зробити висновки.


ВАРІАНТ 13

 1. Дати оцінку тим сферам валютних відносин, на які спрямовуються регулятивні функції держави.

 2. Визначити, яка із функцій центрального банку відповідає за регулювання грошової маси в обігу. Дати її характеристику. Проаналізувати зміни грошової маси впродовж останніх 5 років, пояснити причини таких змін.

 3. Дати загальну характеристику спеціальним інструментам валютної політики, які призначені для впливу на валютний курс.

 4. Обґрунтувати, у чому полягають переваги та недоліки валютної політики спрямованої на підтримання режиму фіксованого і плаваючого валютного курсу. Який режим валютного курсу на сьогодні, з Вашої точки зору, є найбільш оптимальним для економіки України.

 5. Проаналізувати умови функціонування міжбанківського валютного ринку в Україні.

 6. Доларове котирування для покупця і продавця характеризується такими даними:

 • долар США до швейцарського франка = 1,2767.....1,2777;

 • долар США до гривні = 7,8787.......7,8797.

Визначити серед крос-курсу української гривні до швейцарського франка для продавця.


ВАРІАНТ 14

 1. Охарактеризувати реалізацію валютної політики через її суб’єктів за рівнями взаємодій та показати їх взаємозв’язок.

 2. Визначити, який тип монетарної політики обмежує грошову масу в обігу. Відповідь обґрунтувати.

 3. Проаналізувати в чому полягає основна мета проведення валютних інтервенцій. Чи проводилися валютні інтервенції НБУ впродовж останніх 5 років. Проаналізувати їх обсяги та динаміку.

 4. Проаналізувати, які фактори на сьогодні мають найбільший вплив на обмінний курс гривні. Показати графічно, як змінювався обмінний курс гривні за останні 10 років.

 5. Обґрунтувати необхідність валютного контролю, порядок та умови його здійснення.

 6. Сума невиконаних контрактів по експорту зі США у Великобританію становить 100 млн. фунтів стерлінгів, а сума невиконаних контрактів по імпорту з Великобританії – 80 млн. фунтів стерлінгів. Курс фунта стерлінгів офіційно знизився від 2,39 до 2,02 долара США. Обчислити розмір вимушеної ревальвації долара. Зробити висновки.


ВАРІАНТ 15

 1. Дати порівняльну характеристику понять „валютні цінності” та „золотовалютні резерви”.

 2. Визначити, які з інструментів валютної політики впливають на кредитний потенціал комерційних банків. Відповідь обґрунтувати.

 3. Визначити, яка взаємозалежність між темпами інфляції та ефективністю валютних інтервенцій. Відповідь обґрунтувати.

 4. Показати механізм встановлення обмінного курсу в сучасних умовах, проаналізувати його різновиди.

 5. Розглянути динаміку зовнішнього боргу країни за останні 5 років. Проаналізувати необхідність оптимізації розміру золотовалютних резервів країни відповідно до обсягів зовнішнього боргу та імпортних операцій.

 6. Європейський банк дає наступні котирування:

долар США / євро – 1,9190-2,0010;

долар США / фунт стерлінг – 2,1132-2,1142.

Клієнт хоче продати 100 євро за фунти стерлінгів.

Яким буде крос-курс і яку суму в фунтах одержати клієнт?


ВАРІАНТ 16

 1. Дати порівняльну характеристику нормативних і регулятивних заходів реалізації валютної політики, показати їх взаємозв’язок.

 2. Проаналізувати наслідки зміни облікової ставки при рестрикційній політиці центрального банку.

 3. Показати взаємозалежність таких інструментів центрального банку як девізна політика та диверсифікація валютних резервів. Чи дотримується принципу диверсифікації валютних резервів НБУ, проаналізувати динаміку золотовалютних резервів України за останні 5 років.

 4. Проаналізувати в чому полягає суть та необхідність політики обмінного курсу.

 5. Обґрунтувати процес лімітування відкритої валютної позиції комерційних банків в Україні. Визначити валютну позицію будь-якого діючого комерційного банку України на основі його балансу за 2010 рік.

 6. Сума невиконаних контрактів по експорту нафтопродуктів Росією в Україну становить 55 млн. грн.., а сума невиконаних контрактів по імпорту з України цукру – 8 млн. грн.. Українська гривня девальвувала відносно долара США від 2,67 до 2,77, а російський рубль – від 2700 до 2900. Визначити втрати російського експорту нафти та втрати українського експорту цукру.


ВАРІАНТ 17

 1. Проаналізувати, яким чином золотовалютні резерви країни впливають на стабільність валютного ринку країни.

 2. Визначити, який тип монетарної політики має на меті зниження обмінного курсу національної валюти. Відповідь обґрунтувати.

 3. Визначити, як девальвація позначається на сальдо платіжного балансу. Відповідь обґрунтуйте. Проаналізуйте причини та зобразіть графічно зміни курсу національної валюти за останні 10 років.

 4. Дати оцінку основним принципам, яких необхідно дотримуватись при складанні платіжного балансу. Спрогнозувати в якому випадку дефіцит платіжного балансу є нормальним явищем і не означає ослаблення національної валюти.

 5. Обґрунтувати необхідність управління центральним банком офіційними золотовалютними резервами країни. Проаналізувати чи дотримується НБУ оптимальної структури золотовалютних резервів.

 6. Торгові підприємства України закупили в США 100000 чоловічих костюмів по 100 доларів США за костюм і 50000 пар чоловічого взуття по 70 доларів США за пару. Обмінний курс долара підвищився від 7,67 до 8,00 грн.

Визначити ціни на чоловічі костюми і взуття:

 • до зміни обмінного курсу.

 • після зміни обмінного курсу.

Обчислити суму втрат населення від подорожчання імпортних товарів. Зробити висновки.


ВАРІАНТ 18

 1. Проаналізувати діяльність інституцій, що здійснюють міждержавне валютне регулювання.

 2. Визначити інструмент валютної політики, який впливає на процентні ставки з метою зміни валютного курсу та впливу на стан платіжного балансу країни.

 3. Проаналізувати суть та значення такої форми валютної політики як подвійний валютний ринок.

 4. Охарактеризувати основні завдання політики обмінного курсу в сучасних економічних умовах.

 5. Визначити, які фактори впливають на платіжний баланс України. Дати їм характеристику.

 6. Сума невиконаних контрактів по експорту Великобританії у Францію становить 70 млн. євро, а сума невиконаних контрактів по імпорту з Франції – 40 млн. євро. Курс євро офіційно знизився від 0, 2232 до 0, 1812 долара США (тобто 1 долар США подорожчав від 4,48 до 7,77 євро за одиницю; а відносно англійських фунтів стерлінгів від подешевшав від 3,67 до 2,62 фунтів стерлінгів за одиницю). Обчислити розмір ревальвації долара США і фунтів стерлінгів. Зробити висновки.


ВАРІАНТ 19

 1. Дати характеристику складовим зовнішньоекономічної політики України.

 2. Визначити, як зміниться конкурентоспроможність на зовнішніх ринках при зниженні центральним банком облікової ставки. Відповідь обґрунтувати.

 3. Проаналізувати основні здобутки та недоліки кейнсіанського напрямку валютного регулювання.

 4. Обґрунтувати суть та необхідність політики валютних обмежень як одного з основних елементів валютної політики держави в умовах перехідного періоду.

 5. Проаналізувати, яким чином валютно-курсова політика впливає на стан платіжного балансу країни.

 6. Банк „ВТБ” проголосив наступне котирування валют:

Долар США / грн. – 7,331 – 7,441;

Євро / грн. – 6,778 – 6,801.

Визначити крос-курс долара США до євро, якщо клієнт хоче купити долари США за євро.


ВАРІАНТ 20

 1. Проаналізувати роль та значення Генуезької валютної системи у розвитку світової валютної системи.

 2. Проаналізувати зміни грошової маси в обігу за останні 3 роки. Визначити, як необхідно змінити норму обов’язкового резервування для стимулювання зменшення грошової маси в обігу. Відповідь обґрунтувати.

 3. Визначити, яка із теоретичних засад валютної політики стверджувала, що валютні інтервенції призводять до розбалансування фінансової системи, охарактеризувати її основні положення.

 4. Обґрунтувати дії центрального банку при дефіциті платіжного балансу, якщо має місце фіксований режим обмінного курсу.

 5. Проаналізувати порядок відкриття українськими банками рахунків у іноземній валюті та особливості режиму їх використання. Провести аналітичний огляд законодавства, яке регулює дані процеси, визначити позитивні та негативні риси.

 6. Сума невиконаних контрактів по експорту зі США у Великобританію становить 60 млн. фунтів стерлінгів, а сума невиконаних контрактів по імпорту з Великобританії – 70 млн. фунтів стерлінгів. Курс фунта стерлінгів офіційно знизився від 2,8 до 2,4 долара США.

Визначити суму збитків американських експортерів.


ВАРІАНТ 21

 1. Визначити, яка із валютних систем, що склалися історично, дозволила кожній країні самостійно встановлювати цілі валютної політики відповідно до національних інтересів. Охарактеризувати особливості цієї системи.

 2. Проаналізувати канали емісії, що здійснюється центральним банком. Проаналізувати обсяги такої емісії за останні 3 роки.

 3. Проаналізувати вплив політики відкритого ринку нам величину валютного курсу.

 4. Дати порівняльну характеристику кількісної теорії регулювання валютного курсу та теорії паритету купівельної спроможності. Показати у чому полягає їх взаємозв’язок.

 5. Визначити порядок ліцензування валютних операцій комерційних банків. Назвати, які основні документи має представити комерційний банк до НБУ для отримання ліцензії на здійснення операцій з валютними цінностями.

 6. Доларове котирування для покупця і продавця характеризується такими даними:

 • долар США до швейцарського франка = 1,2767.....1,2777;

 • долар США до гривні = 7,8787.....7,8797.

Визначити серед крос-курсу української гривні до швейцарського франка для покупця.


ВАРІАНТ 22

 1. Показати взаємозв’язок між стратегічними та тактичними цілями валютної політики на конкретному прикладі.

 2. Обґрунтувати яким чином і які із функцій центрального банку забезпечують реалізацію стратегічних цілей економічного розвитку.

 3. Визначити, як центральному банку необхідно змінити обсяг власного портфеля цінних паперів для підвищення валютного курсу.

 4. Охарактеризувати фактори, які покладені в основу визначення групи конвертованості, дати характеристику цим групам.

 5. Проаналізувати орієнтацію кредитним операцій, що здійснюються комерційними банками України в іноземній валюті. Проаналізувати динаміку і обсяги такого кредитування за останні 5 років.

 6. Сума невиконаних контрактів по експорту Великобританії у Францію становить 70 млн. євро, а сума невиконаних контрактів по імпорту з Франції – 40 млн. євро. Курс євро офіційно знизився від 0,2232 до 0,1812 долара США (тобто 1 долар США подорожчав від 4,48 до 7,77 євро за одиницю; а відносно англійських фунтів стерлінгів він подешевшав від 3,67 до 2,62 фунтів стерлінгів за одиницю).

Визначити розмір девальвації євро. Зробити висновки.


ВАРІАНТ 23

 1. Обґрунтувати необхідність валютного регулювання та контролю в країні.

 2. Дати порівняльну характеристику валютної та монетарної політики. Визначити у чому полягають їх спільні риси.

 3. Проаналізувати, яким чином центральний банк через девізну політику регулює обмінний курс національної валюти. Проаналізувати та вказати причини коливань курсу національної валюти за останні 5 років.

 4. Назвати послідовно основні режими курсоутворення, які використовувались НБУ за весь період його існування.

 5. Проаналізувати практику застосування в Україні обов’язкового продажу валютної виручки. Відмітити позитивні і негативні наслідки такої практики.

 6. Банк у Лондоні встановив наступний курс долара США:

Продаж – 2,2710 долара США за фунт стерлінгів;

Покупка – 2,2720 долара США за фунт стерлінгів.

Визначити скільки доларів США можна отримати за 1000 фунтів стерлінгів.


ВАРІАНТ 24

 1. Охарактеризувати діяльність суб’єктів, на яких безпосередньо поширюється вплив валютної політики.

 2. Проаналізувати різновиди монетарної політики в залежності від пріоритетів, які обирає держава серед стратегічних цілей центрального банку.

 3. Дати оцінку основним джерелам коштів, що застосовуються центральним банком для проведення валютних інтервенцій. Проаналізувати обсяги валютних інтервенцій за останні 3 роки.

 4. Проаналізувати чи правильне твердження: обмінний курс активно впливає лише на зовнішньоекономічну діяльність. Відповідь обґрунтувати.

 5. Обґрунтувати роль та значення офіційних золотовалютних резервів країни. Проаналізувати їх зміну впродовж 2008-2011 рр.

 6. Сума невиконаних контрактів по експорту зі США у Великобританію становить 100 млн. фунтів стерлінгів, а сума невиконаних контрактів по імпорту з Великобританії – 80 млн. фунтів стерлінгів. Курс фунта стерлінгів офіційно знизився від 2,39 до 2,02 долара США. Розрахувати суму збитків американських експортерів. Зробити висновок.


ВАРІАНТ 25

 1. Проаналізувати, у чому полягає специфіка діяльності НБУ у порівнянні з діяльністю інших суб’єктів валютної політики.

 2. Охарактеризувати фактори впливу на ціну за кредити рефінансування при дисконтній політиці. Проаналізувати динаміку обсягів та ціни кредитів рефінансування за останні 5 років, вказати причини змін.

 3. Визначити, за яких обставин валютні інтервенції не можуть впливати на курс національної валюти. Відповідь обґрунтувати.

 4. Дати оцінку факторам, що впливають на динаміку валютного курсу.

 5. Визначити, до яких наслідків призведе зміна обсягу золотовалютних резервів країни у бік зменшення. Відповідь обґрунтувати.

 6. Банк «Приватбанк» встановив наступний курс долара США:

Покупка – 7,772 грн.,

Продаж – 7,832 грн.

Визначити: скільки гривень можна отримати за 270 доларів.


ВАРІАНТ 26

 1. Визначити, від чого залежать особливості побудови механізму реалізації валютної політики. Відповідь обґрунтувати.

 2. Визначити, до якого типу грошово-кредитної політики повинен схилятися центральний банк при необхідності підвищення валютного курсу. Відповідь обґрунтувати.

 3. Проаналізувати суть та значення девальвації (ревальвації) як інструмента валютної політики.

 4. Обґрунтувати суть та необхідність платіжного балансу України. Проаналізувати динаміку зміни сальдо платіжного балансу України за останні 3 роки, вказати причини змін.

 5. Порівняти основні засади валютно-курсової політики за умов адміністративно-командної системи та сучасних умов економіки.

 6. Встановлене таке доларове котирування для покупця і продавця:

 • долар США до канадського долара = 1,3977.....1,3987;

 • долар США до гривні = 7,4767.....7,4777.

Визначити серед крос-курсу української гривні до канадського долара для покупця та для продавця. Зробити висновки.


ВАРІАНТ 27

 1. Показати взаємозв’язок між цілями поточної і довгострокової валютної політики. Відповідь обґрунтувати.

 2. Визначити, який тип монетарної політики має на меті зниження ринкової норми процента за позичковими операціями.

 3. Визначити, як девальвація впливає на діяльність імпортерів. Відповідь обґрунтувати.

 4. Обґрунтувати, у чому полягають переваги та недоліки валютної політики спрямованої на підтримання режиму фіксованого і плаваючого валютного курсу.

 5. Проаналізувати, чи зміниться сальдо платіжного балансу (якщо зміниться, то як), якщо валютні надходження в країну будуть перевищувати її зовнішні виплати у валюті. Відповідь обґрунтувати.

 6. Резерви комерційних банків складають 4,7 млн. Депозити становлять 18 млн. Норма обов’язкових резервів складає 27%. Якщо центральний банк знизить норму резервування до 20%, на яку максимальну величину може збільшитися пропозиція грошей в межах банківської системи і як це вплине на валютний курс? Відповідь обґрунтувати.ВАРІАНТ 28

 1. Визначити, на якому історичному етапі розвитку світової валютної системи золото відігравало роль єдиного законного платіжного засобу у міжнародних розрахунках. Відповідь обґрунтувати.

 2. Дати оцінку основних функцій політики обов’язкових резервів. Проаналізувати зміни норми обов’язкового резервування за останні 3 роки, чим вони були обумовлені.

 3. Проаналізувати суть та значення такої форми валютної політики як стерилізація.

 4. Визначити, яким чином валютна політика впливає на стан платіжного балансу. Запропонувати напрями валютної політики, які б зумовили виникнення активного сальдо платіжного балансу в сучасних умовах.

 5. Показати механізм встановлення обмінного курсу в сучасних умовах, проаналізувати його різновиди.

 6. Сума невиконаних контрактів по експорту Великобританії у Францію становить 70 млн. євро, а сума невиконаних контрактів по імпорту з Франції – 40 млн. євро. Курс євро офіційно знизився від 0,2232 до 0,1812 долара США (тобто 1 долар США подорожчав від 4,48 до 7,77 євро за одиницю; а відносно англійських фунтів стерлінгів він подешевшав від 3,67 до 2,62 фунтів стерлінгів за одиницю). Розрахувати суму збитків англійських експортерів у доларах США, та англійських фунтів стерлінгів. Зробити висновки.


ВАРІАНТ 29

 1. Проаналізувати роль та значення Бруттон-Відської валютної системи у розвитку світової валютної системи.

 2. Визначити, як повинна змінитися облікова ставка для стимулювання притоку капіталів у країну. Відповідь обґрунтувати.

 3. Охарактеризувати процес реалізації валютної політики в Україні.

 4. Визначити, за якого режиму курсоутворення рівновага платіжного балансу встановлюється автоматично. Дати оцінку процесам, які будуть відбуватись в країні за даного режиму при активному сальдо платіжного балансу.

 5. Обґрунтувати необхідність валютного контролю, порядок та умови його здійснення.

 6. Сума невиконаних контрактів по експорту зі США у Великобританію становить 60 млн. фунтів стерлінгів, а сума невиконаних контрактів по імпорту з Великобританії – 70 млн. фунтів стерлінгів. Курс фунта стерлінгів офіційно знизився від 2,8 до 2,4 долара США. Визначити розмір вимушеної ревальвації долара.


ВАРІАНТ 30

 1. Проаналізувати роль та значення Паризької валютної системи у розвитку світової валютної системи.

 2. Дайте оцінку впливу норми обов’язкового резервування на активність процесу кредитування.

 3. Визначити, яка із теорій валютної політики стверджувала що основним об’єктом регулювання валютної сфери економічних відносин є платіжний баланс країни, охарактеризувати її основні положення.

 4. Обґрунтувати дії центрального банку при активному сальдо платіжного балансу, якщо має місце фіксований режим обмінного курсу.

 5. Проаналізувати необхідність оптимізації розміру золотовалютних резервів країни відповідно до обсягів зовнішнього боргу та імпортних операцій. Проаналізувати динаміку обсягів зовнішнього боргу України за останні 5 років, вказати причини.

 6. Банк „Омега” проголосив наступне котирування валют:

Долар США / грн. – 7,331 – 7,441;

Єна / грн. – 1,628 – 1,637.

Визначити крос-курс долара США до єни, за умови що клієнт хоче продати долари США до єни.


3. ^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ комплексного практичного індивідуального завдання (КПІЗ) з дисципліни «Валютна політика»


Оцінювання КПІЗ здійснюється за стобальною шкалою при рейтинговій оцінці згідно з методикою модульно-рейтингового контролю і складає 15 відсотків підсумкового бала з дисципліни «Валютна політика».


«Відмінно» (91-100 балів) – повністю розкриті теоретичні питання завдання, зроблені власні висновки, надано аналітичну оцінку сучасного стану економічних процесів в Україні, правильно та обґрунтовано змодельовані варіанти розвитку подій при заданих умовах. Правильно розв’язано практичне завдання.


«Добре» (75-89 балів) – повністю розкриті теоретичні питання завдання, зроблені власні висновки, надано аналітичну оцінку сучасного стану економічних процесів в Україні, правильно змодельовані варіанти розвитку подій при заданих умовах, однак не надано їх обґрунтування. Правильно розв’язано практичне завдання.


«Задовільно» (60-74 бали) – повністю розкриті теоретичні питання завдання, проте відсутні власні висновки, надано аналітичну оцінку сучасного стану економічних процесів в Україні, змодельовані варіанти розвитку подій при заданих умовах, однак відсутня логіка у їх обґрунтуванні. Невірно розв’язано або не розв’язано практичне завдання.


«Незадовільно» (менше 60 балів) – повністю не висвітлені теоретичні питання завдання, відсутні власні висновки, аналітичну оцінку сучасного стану економічних процесів в Україні здійснено частково або невірно, відсутні припущення щодо варіантів розвитку подій при заданих умовах або повністю відсутнє логічне пояснення наведеної змодельованої ситуації. Невірно розв’язано або не розв’язано практичне завдання.


^ Шкала оцінювання:

За шкалою Університету

За національною шкалою

За шкалою ECTS

90–100

відмінно

А (відмінно)

85-89

добре

В (дуже добре)

75–84

С (добре)

65–74

задовільно

D (задовільно)

60-64

Е (достатньо)

35–59

незадовільно

FX (незадовільно з можливістю повторного складання)

1–34

F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)

^ 4. ГРАФІК виконання комплексного практичного індивідуального завдання (КПІЗ) з дисципліни «Валютна політика»


Видача КПІЗ студентам

Виконання студентами КПІЗ

Здача КПІЗ на перевірку

Захист, оцінювання КПІЗ

2 тижд.

2-11 тижд.

11 тижд.

12 тижд.


^ 5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 7.12.2000р.

 2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» №959-ХІІ від 16.04.1991 р.

 3. Закон України «Про Національний банк України» №679-ХІV від 20.05.1999р.

 4. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» №2346-ІІІ від 5.04.2001 р.

 5. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» №185/94 від 23.09.1994 р.

 6. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» № 15-93 від 19.02.1993 р.

 7. Положення про валютний контроль / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №49 від 08.02.2000 р.

 8. Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10.08.2005 р.

 9. Положення про порядок обов’язкового резервування коштів за валютними операціями, пов’язаними із залученням резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №291 від 12.08.2005 р.

 10. Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №270 від 17.06.2004 р.

 11. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні / Затверджена Постановою Правління НБУ №368 від 28.08.2001 р.

 12. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах / Затверджена Постановою Правління Національного банку України №492 від 12.11.2003 р.

 13. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України / Затверджена Постановою Правління Національного банку України №502 від 12.12.2002 р.

 14. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України / Затверджені Постановою Правління Національного банку України №127 від 18.03.1999 р.

 15. Правила проведення Торговельної сесії та здійснення окремих операцій, пов'язаних з купівлею-продажем іноземних валют та банківських металів / Затверджені Постановою Правління Національного банку України №281 від 10.08.2005 р.

 16. Правила торгівлі іноземною валютою / Затверджені Постановою Правління Національного банку України №281 від 10.08.2005 р.

 17. Бендина Н. Международные валютно-кредитные отношения. – М.: «Издательство ПРИОР», 2001. – 144 с.

 18. Береславська О.І., Наконечний О.М., Пясецька М.Г. та ін.; За заг. ред. М.І. Савлука. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 392 с.

 19. Бойцун Н. Є., Стукало Н.В. Міжнародні фінанси: Навчальний посібник. – 2-ге видання. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 336 с.

 20. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник.-5-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 583 с.

 21. Валютна політика: Підручник. Затверджено МОН / Дзюблюк О.В. – К., 2007. – 422с.

 22. Валютно-фінансові відносини: Навчальний посібник. Рекомендовано МОН / Бутук О.І. – К., 2006. – 349с.

 23. Васечко В.К. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. – 216 с.

 24. Гинзбург А.И., Михейко М.В. Рынки валют и ценных бумаг. – СПб.: Питер, 2004. – 251 с..

 25. Гроші та кредит: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За заг.ред. М.І.Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 598 с.

 26. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Гроші. Валюта. Валютні цінності: Термінологічний словник. – Львів: Бак, 2000. – 184. с.

 27. Івасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник. – Вид. 2-ге, змін. й доп. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 528 с.

 28. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Под ред. д.э.н., проф. Красавиной Л.Н. – М.: «Финансы и статистика» – 2003. – 608 с.: ил.

 29. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посібник / О.І. Береславська, О.М. Наконечний, М.Г. П’ясецька та ін.; За заг.ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 392 с.

 30. Мовсесян А.Г., Огнивцев С.Б. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 312 с. – (Серия «Высшее образование»).

 31. Офіційний сайт Асоціації українських банків [Електронний ресурс] / Режим доступу: http//www.aub.com.ua

 32. Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] / Режим доступу: http//www.rada.gov.ua

 33. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс] / Режим доступу: http//www.bank.gov.ua

 34. Петрашко Л.П. Валютні операції: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 204 с.

 35. Романишин В.О., Уманців Ю.М. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. – 480 с.

 36. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції. Підручник. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 616 с.

 37. Шмырева А.И. Колесников В.И., Климов А.Ю. Международные валютно-кредитные отношения. – СПб: Питер, 2002. – 272 с.: ил. – (Серия «Учебники для вузов»).6.ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ


КАФЕДРА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ


КОМПЛЕКСНЕ ПРАКТИЧНЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

з дисципліни «ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА»


Викона(в/ла):

ст. групи ___________

П.І.П.______________


Перевіри(в/ла):

___________________


ТЕРНОПІЛЬ - 2012

Схожі:

Робочий зошит з дисципліни «валютна політика» iconО.Є. Мандріченко робочий зошит до практичних занять з дисципліни
Робочий зошит до практичних занять з дисципліни «Інженерна графіка» для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки...
Робочий зошит з дисципліни «валютна політика» iconРобочий зошит з дисципліни «гроші та кредит» структура залікового кредиту з дисципліни
Комплексне практичне індивідуальне завдання складається з 6-х складових І включає
Робочий зошит з дисципліни «валютна політика» iconМетодичні вказівки щодо
Контрольна робота з дисципліни “Валютна політика” виконується студентами заочної форми навчання самостійно у період між сесіями І...
Робочий зошит з дисципліни «валютна політика» iconМіського господарства робочий зошит
Метою цього рабочого зошита є допомога студентам при виконанні практичних занять з дисципліни "Урбаністика"
Робочий зошит з дисципліни «валютна політика» iconРобочий зошит з англійської мови для студентів І курсу немовних спеціальностей заочної форми навчання
Робочий зошит з англійської мови для студентів І курсу немовних спеціальностей заочної форми навчання / Укладачі О. Р. Гладченко,...
Робочий зошит з дисципліни «валютна політика» iconРобочий зошит з дисципліни «банківський роздрібний бізнес» структура залікового кредиту з дисципліни
Варіант обирається студентом відповідно до порядкового номера у списку. Завдання виконується у звичайному зошиті або ж за допомогою...
Робочий зошит з дисципліни «валютна політика» iconРобочий зошит з дисципліни „Іноземна мова ”
Модуль Computers today: computer applications in everyday life, the basic structure of a computer system
Робочий зошит з дисципліни «валютна політика» iconРобочий зошит з дисципліни «Іноземна мова (технічна)» для студентів денної форми навчання
Структура залікового кредиту з дисципліни „Іноземна мова (технічна) “ ? 4 рік підготовки
Робочий зошит з дисципліни «валютна політика» iconРобочий зошит для практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології розділ загальна бактеріологія. Нормальна мікрофлора тіла людини. Інфекція. Імунітет
Робочий зошит для практичних занять з курсу «Мікробіологія, вірусологія та імунологія». Розділ «Загальна бактеріологія. Нормальна...
Робочий зошит з дисципліни «валютна політика» iconРобочий зошит з дисципліни «Міжнародні ринки грошей І капіталів»
Змістовний модуль Загальна характеристика та інструменти міжнародного ринку грошей І капіталів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи