Глосарій термінів та економічних категорій з курсу „валютна політика” Біметалізм icon

Глосарій термінів та економічних категорій з курсу „валютна політика” Біметалізм
Скачати 78.46 Kb.
НазваГлосарій термінів та економічних категорій з курсу „валютна політика” Біметалізм
Дата14.08.2012
Розмір78.46 Kb.
ТипДокументи

ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНІВ ТА ЕКОНОМІЧНИХ КАТЕГОРІЙ

З КУРСУ „ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА”


Біметалізм – грошова система, в якій роль загального еквівалента виконували два метали, як правило, золото і срібло.

Валюта – грошова одиниця даної країни, а також кредитні платіжні інструменти (чеки, акредитиви), що виражені у цій одиниці і використовуються у міжнародних розрахунках.

Валютна інтервенція – пряме втручання центрального банку в операції на валютному ринку країни шляхом здійснення масованої купівлі чи продажу іноземної валюти з метою регулювання обмінного курсу національної валюти.

^ Валютна політика – це сукупність організаційних та економічних заходів, спрямованих на регулювання державою валютних відносин.

Валютна система – форма організації і регулювання валютних відносин, що склалася історично і закріплена національним законодавством і міждержавними угодами.

^ Валютне законодавство – сукупність правових норм, які регламентують порядок здійснення операцій з валютними цінностями в країні.

Валютне регулювання – це сукупність заходів щодо практичної реалізації центральним банком державної валютної політики через вплив на усі валютні операції, що здійснюються на території країни.

^ Валютний (обмінний) курс – вартість грошової одиниці однієї країни, виражена у валюті іншої країни, групі валют або міжнародних грошових одиницях.

Валютний оборот – усі операції, що здійснюються суб’єктами валютних відносин даної країни, у середині країни та за кордоном із валютними цінностями.

^ Валютні відносини – це економічні відносини, які пов’язані із використанням національних валют та міжнародних розрахункових одиниць у світовому господарстві при обміні результатами праці національних економік, а також при використанні іноземної валюти на території даної країни.

^ Валютні обмеження – це інструмент валютної політики, що включає сукупність заходів центрального банку щодо регламентації порядку здійснення операцій з валютними цінностями на території даної країни.

^ Валютні операції – це операції пов’язані із переходом права власності на валютні цінності між суб’єктами ринку.

Вільно конвертована валюта – грошова одиниця, котра вільно, без обмежень, обмінюється на іноземну валюту та міжнародні платіжні засоби у будь-якій формі та в усіх видах операцій.

^ Грошова маса – номінальний вираз усієї сукупності загальновизнаних платіжних засобів (грошей), які є в розпорядженні економічних суб’єктів; кількісно характеризує наявну в обігу сукупність грошей на певний момент.

^ Грошово-кредитна політика – комплекс взаємопов’язаних, скоординованих заходів держави у сфері грошового обігу і кредиту, спрямованих на забезпечення стійкого, ефективного функціонування економіки, зокрема, на регулювання пропозиції грошей з метою стабілізації товарних цін, обсягів виробництва і зайнятості, процента, курсу національної грошової одиниці, згладжування коливань кон’юнктури ринків.

Девальвація – офіційне зниження курсу національної валюти по відношенню до іноземної валюти або міжнародних розрахункових одиниць.

^ Девізна політика – це інструмент валютної політики, що полягає у впливі на валютний курс шляхом масованої купівлі чи продажу іноземної валюти.

Демонетизація – процес втрати благородними металами (золотом, сріблом) грошових функцій.

^ Державна економічна політика – це сукупність здійснюваних державою заходів, спрямованих на регулювання економічних процесів.

Дефляція – вилучення з обігу частини грошової маси з метою запобігання її зростання і зниження темпів інфляції.

^ Диверсифікація валютних резервів – це інструмент валютної політики центрального банку, який полягає у регулюванні ним структури офіційних валютних резервів країни.

^ Дисконтна політика (політика облікової ставки) – система заходів центрального банку щодо встановлення і періодичної зміни процентних ставок за позиками, які він надає комерційним банкам, що позначається на кредитному потенціалі останніх.

^ Економічна політика – сукупність здійснюваних державою заходів, щодо надання бажаної спрямованості перебігу економічних процесів з метою стабілізації і пристосування господарської системи до умов, що змінюються.

^ Елементи валютної політики – ті конкретні сфери валютних відносин, на які спрямовуються регулятивні функції держави.

Емісія грошей – випуск в обіг грошових знаків в усіх їх формах.

^ Зовнішньоекономічна політика – сукупність використовуваних державою методів та інструментів впливу на економічні відносини між країнами у відповідності з національними інтересами.

Золотий запас – централізований резерв золота у вигляді злитків та золотих монет, що перебуває у розпорядженні центрального банку країни.

^ Золотий стандарт, золотий монометалізм – форма організації грошових та валютних відносин країни на основі використання золота як єдиного грошового товару.

^ Золоті точки – граничні межі відхилень курсів валют від монетного паритету, що визначаються величиною витрат на транспортування золота між країнами (фрахт, страхування, комісія, премія за ризик).

^ Золотовалютні резерви – це валютні активи, що належать державі і включають золото та міжнародні платіжні засоби, котрі можуть бути використані для міжнародних розрахунків та погашення зовнішніх боргів.

Інструменти реалізації валютної політики – це сукупність заходів, за допомогою яких здійснюється поточне, оперативне регулювання і коригування проміжних (тактичних) орієнтирів грошово-кредитної політики центрального банку, що позначається на організації валютних відносин.

Інфляція – знецінення грошей, що проявляється переважно у формі інтенсивного зростання цін на товари та послуги, не обумовленого підвищенням їх якості.

Конвертованість – здатність валюти даної країни обмінюватись на валюти інших країн за діючим обмінним курсом.

Котирування – встановлення обмінного курсу відповідно до діючих правил і норм валютного регулювання.

^ Кредитні гроші – знаки вартості, що використовуються в якості загального еквівалента, одночасно виражаючи при цьому кредитні відносини між боржником і кредитором.

^ Купівельна спроможність грошей – здатність грошової одиниці обмінюватись на певну кількість товарів і послуг при даному рівні цін.

Курс покупця (bid) – це курс, за яким банки купують іноземну валюту і продають національну.

^ Курс продавця (offer) – це курс, за яким банк продає іноземну валюту і купує національну.

Лігатура – практиковані у монетній справі додавання до золота чи срібла інших менш цінних металів.

^ Міжнародна (світова) валютна система організація валютно-економічних відносин між країнами, закріплена комплексом міждержавних угод.

Міжнародні економічні відносини – це система господарських зв’язків, що виникають з приводу обміну результатами праці між національними господарствами різних країн.

^ Монета – виготовлений з металу грошовий знак, який має встановлену законом форму, зовнішній вигляд і ваговий вміст.

Монетний паритет – співвідношення вагової кількості золота або срібла, що міститься у грошових одиницях, які порівнюються між собою.

Монометалізм – грошова система, у якій роль загального еквівалента виконує один метал.

^ Національна валютна система сукупність економічних відносин, які пов’язані з використанням іноземної валюти і за допомогою яких відбувається валютний оборот, а також утворюються і використовуються валютні ресурси країни.

^ Неконвертована валюта – валюта даної країни, що не обмінюється на іноземні валюти і використовується лише в якості національної грошової одиниці.

Об’єкти валютної політики – ті сфери суспільного виробництва, які пов’язані із валютними відносинами і на які спрямовується вплив державних органів валютного регулювання.

^ Обов’язкові резерви банків – кошти комерційних банків, які вони зобов’язані зберігати на своїх кореспондентських рахунках у центральному банку відповідно до встановлених законодавством нормативів як забезпечення певних видів діяльності.

^ Паперові гроші – знаки вартості, що не розмінюються на повноцінні гроші, наділенні примусовим номіналом і випускаються державою з метою покриття бюджетних витрат.

^ Паритет купівельної спроможності – співвідношення між двома або кількома валютами за їх купівельною спроможністю стосовно певного набору товарів і послуг.

^ Платіжний баланс – співвідношення усіх фактичних платежів, здійснюваних даною країною іншим країнам та всіх надходжень, отриманих нею з-за кордону за певний період часу.

^ Повноцінні гроші – характеристика тих форм грошей, які мають власну внутрішню вартість, тобто виготовлені з матеріалів, які є реальною цінністю чи вільно обмінюються на реальну цінність, котра є грошовим товаром.

^ Подвійний валютний ринок – це інструмент валютної політики, що полягає у одночасному запровадженні державою фіксованого і плаваючого валютного курсу.

^ Політика відкритого ринку – сукупність операцій щодо купівлі або продажу центральним банком цінних паперів з метою впливу на ресурсну базу комерційних банків.

^ Валютно-курсова політика (валютно-курсова політика) – валютна політика держави, спрямована на визначення порядку встановлення і особливостей регулювання курсу національної валюти щодо валюти інших країн.

^ Політика обов’язкових резервів – інструмент монетарного регулювання, суть якого полягає у встановленні для комерційних банків мінімальної обов’язкової норми ресурсів у процентному відношенні від величини залучених пасивів, що має зберігатися у центральному банку.

Ревальвація – офіційне підвищення курсу національної валюти по відношенню до іноземної та міжнародних розрахункових одиниць.

^ Резервна позиція в МВФ – особлива форма активів, що означає право країни-члена автоматично отримувати від фонду кошти в іноземній валюті у межах 25% своєї квоти на першу вимогу без будь-яких застережень.

^ Сальдо платіжного балансу – балансовий підсумок визначеного набору зовнішньоекономічних операцій, здійснених за певний період часу.

Сеньйораж – отримання державною скарбницею або центральним банком доходу від випуску грошей, який дорівнює різниці між номінальною вартістю грошей та витратами на їх емісію.

^ Спеціальні права запозичення (SDR) – це частина резервів, що являє собою запаси коштів у вигляді емітованих Міжнародним валютним фондом платіжних засобів, котрі розподіляються між країнами-членами пропорційно до їхніх квот.

Стерилізація – форма валютної політики, яка передбачає поєднання валютних інтервенцій із одночасними протилежними операціями на відкритому ринку.

^ Суб’єкти валютної політики – це учасники економічних процесів, які реалізують механізм економічного впливу на валютні відносини, а також ті економічні агенти, на діяльність яких поширюється зазначений вплив.

^ Тезаврація золота – нагромадження золота приватними особами у вигляді багатства, скарбу.

Управління режимом валютного курсу – це інструмент валютної політики, що передбачає визначення порядку встановлення і зміни курсового співвідношення валют різних країн.

Фіксинг – визначення і реєстрація міжбанківського обмінного курсу шляхом послідовного порівняння попиту і пропозиції за кожною валютою.

Центральний банк – головний орган грошово-кредитного регулювання економіки, основне завдання якого полягає у кредитно-розрахунковому обслуговуванні держави та інших банківських установ.

Частково конвертована валюта – національна валюта, можливості обміну якої на іноземні валюти обмежені або для окремих власників, або для певних видів валютних операцій.

Схожі:

Глосарій термінів та економічних категорій з курсу „валютна політика” Біметалізм iconГлосарій термінів економічних категорій
Авторизація – процедура отримання дозволу на проведення операції із застосуванням платіжної картки
Глосарій термінів та економічних категорій з курсу „валютна політика” Біметалізм iconГлосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладанні дисципліни
Банківський баланс – це бухгалтерський баланс, який відбиває стан активів, пасивів та власного капіталу у грошовій формі на певну...
Глосарій термінів та економічних категорій з курсу „валютна політика” Біметалізм iconГлосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські
Активи банківські – ресурси банку, засоби, що класифікуються за напрямками розміщення І використання з метою одержання прибутку
Глосарій термінів та економічних категорій з курсу „валютна політика” Біметалізм iconГлосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські
Активи банківські – ресурси банку, засоби, що класифікуються за напрямками розміщення І використання з метою одержання прибутку
Глосарій термінів та економічних категорій з курсу „валютна політика” Біметалізм iconГлосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські
Активи банківські – ресурси банку, засоби, що класифікуються за напрямками розміщення І використання з метою одержання прибутку
Глосарій термінів та економічних категорій з курсу „валютна політика” Біметалізм iconГлосарій термінів та економічних категорій з курсу «банківські ризики та регулювання банківської діяльності» Адекватність контролю
Адекватність контролю – відповідність контролю специфічним конкретним умовам та індивідуальному принципу з урахуванням планів І службових...
Глосарій термінів та економічних категорій з курсу „валютна політика” Біметалізм iconГлосарій термінів та економічних категорій
Аваль (франц aval — схвалення) — вексельне поручництво, за яким аваліст (особа, яка поручилася) бере на себе відповідальність за...
Глосарій термінів та економічних категорій з курсу „валютна політика” Біметалізм iconГлосарій термінів економічних категорій з дисципліни
Банківське регулювання нбу – одна із функцій Національного банку України, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність...
Глосарій термінів та економічних категорій з курсу „валютна політика” Біметалізм iconГлосарій термінів та економічних категорій авалювання
Авалювання це взяття банком на себе зобов'язання оплатити вексель повністю або частково за одну із зобов'язаних за векселем осіб,...
Глосарій термінів та економічних категорій з курсу „валютна політика” Біметалізм iconГлосарій термінів економічних категорій Банківське регулювання нбу
Банківське регулювання нбу – одна із функцій Національного банку України, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи