1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські операції” icon

1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські операції”
Назва1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські операції”
Сторінка1/8
Дата14.08.2012
Розмір1.17 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8

1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські операції”


денна форма навчання
Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Змістовий модуль 1. Основи кредитної діяльності комерційних банків

^ ТЕМА 6. КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ

20

8

10

2

Змістовий модуль 2. Операції банків з цінними паперами

^ ТЕМА 7. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ВЕКСЕЛЯМИ


10

8

10

1

^ ТЕМА 8. БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ


10

8

10

1

Змістовий модуль 3. Операції банків в іноземній валюті

^ ТЕМА 9. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ БАНКАМИ ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ101010


1

Змістовий модуль 4. Банківські послуги та фінансова стійкість банку

^ ТЕМА 10. ОПЕРАЦІЇ З НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ


10

10

10

1

^ ТЕМА 11. ОПЕРАЦІЇ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ


4

4

10

2

Всього - 180

64

48

60

8


^ 2. Тематика практичних занять.


Практичне заняття. КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ (8 год)

 1. Основні принципи та умови кредитування банками клієнтів в сучасних умовах.

 2. Суб’єкти та об’єкти кредитування, їх класифікація і загальна характеристика. Економічна та правова робота банків з позичальниками.

 3. Форми позичкових рахунків та сфера їх застосування.

 4. Кредитна угода, її зміст та значення для організації кредитних відносин.

 5. Порядок видачі позик на конкретні цілі, їх документальне оформлення та скерування.

 6. Визначення строків та порядок погашення позик.

 7. Плата за кредит. Порядок визначення, нарахування та сплати відсотків.

 8. Умови та порядок відстрочки погашення позик.

 9. Кредитні ризики та управління ними. Їх класифікація.

 10. Форми забезпечення своєчасності та повноти повернення позик.

 11. Порядок формування та використання резервів для покриття втрат від кредитної діяльності банків. Економічна робота банків з “кредитним портфелем”.

 12. Банківський контроль та кредитні санкції. Напрямки вдосконалення механізму видачі та погашення позик.

13. Особливості операцій з надання та погашення окремих видів кредиту:

13.1. Контокорентний та овердрафтний кредити;

13.2. Ломбардний та іпотечний кредити;

13.3. Консорціумний та паралельний кредити;

13.4. Бланковий кредит (паралельний, довірчий);

13.5. Кредити, пов’язані з вексельним обігом (обліковий, під заставу векселів);

13.6. Розрахунковий та платіжний кредит.


Практичне заняття. ^ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ВЕКСЕЛЯМИ (8 год)

1. Характеристика та види векселів.

2. Класифікація операцій комерційних банків з векселями.

3. Характеристика розрахункових операцій.

4. Характеристика кредитних операцій з векселями.

5. Емісія банками векселів.


Практичне заняття. ^ БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ(8 год)

1. Суть та цілі банківських інвестицій. інвестиційна політика комерційного банку.

2. Класифікація операцій банку з цінними паперами.

3. Порядок формування портфелю цінних паперів комерційного банку.

4. Посередницькі операції з цінними паперами.

5. Ємісія цінних паперів комерційним банком.

6. Депозитарно-клірингова діяльність комерційного банку на фондовому ринку.

7. Зв’язок інвестиційних операцій з позичковими операціями банку. Фактори ризику збитків і втрат банківської ліквідності від інвестиційних операцій.

8. Формування резервів для покриття збитків від інвестиційної діяльності комерційного банку.


Практичне заняття. ^ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ БАНКАМИ ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ (10 год)

1. Основні умови, принципи та порядок здійснення валютних операцій комерційними банками.

2. Загальна характеристика видів валютних операцій банків.

3. Валютне ліцензування комерційних банків. Види ліцензій на право здійснення валютних операцій, порядок їх отримання та скасування.

4. Порядок відкриття та ведення валютних рахунків клієнтів банку.

5. Організація торговельних операцій банків в іноземній валюті.

6. Неторговельні операції банків в іноземній валюті та характеристика їх здійснення.

7. Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку.

8. Валютні ризики та методи їх мінімізації. Валютна позиція комерційного банку.

9. Організація кореспондентських відносин з іноземними банками. Види кореспондентських рахунків, режим операцій за ними. Основні умови та порядок здійснення міжнародних розрахунків.

10. Характеристика основних форм міжнародних розрахунків: документарне інкасо, міжнародний акредитив, банківський переказ, відкритий рахунок.

11. Кредитування комерційними банками експортно-імпортних операцій. Особливості надання та погашення валютних кредитів.

12. Ризики, які виникають при здійсненні зовнішньо-економічної діяльності та основні шляхи їх мінімізації.


Практичне заняття. ^ ОПЕРАЦІЇ З НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ (10 год)

1. Особливості організації та класифікація банківських послуг.

2. Характеристика надання окремих видів банківських послуг:

2.1. Трастові послуги

2.2. Посередницькі послуги

2.3. Консультаційні та інформаційні послуги

2.4. Лізингові та факторингові

2.5. Інші послуги

3. Операції банківських установ з дорогоцінними металами та їх характеристика

4. Розширення продуктового ряду банківських послуг в Україні.


Практичне заняття.^ ОПЕРАЦІЇ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ(4 год)


1. Суть фінансової стійкості банків та її значення для організації грошово-кредитних відносин.

2. Система управління стабільністю банку та характеристика її елементів.

3. Загальна характеристика методів оцінювання фінансової стійкості банків.

4. Стратегія управління пасивами та активами комерційного банку.

5. Регулювання діяльності банків для забезпечення їх фінансової стійкості.


^ 3. Варіанти завдань


Завдання № 1.

Дайте відповідь на запитання:

1. Охарактеризуйте банківські операції по формуванню капіталу та банківських зобов’язань, як основи функціонування банків.

2. Розрахунки шляхом прямих кореспондентських відносин.

Розв’яжіть задачу:

Умова: 18.04.08р. до комерційного банку звернувся клієнт із проханням видати йому кредит на суму 100 000 гривень терміном на 1 рік. У забезпечення запропоновано складські приміщення, які є у власності клієнта, оцінені на суму 138 000 гривень. За попередніми підрахунками кредитного інспектора банку даний клієнт відноситься до класу В, якість обслуговування попереднього боргу є добра.

Завдання: розрахуйте суму валового та чистого кредитного ризику, визначіть суму, яка надійде до резерву банку по страхуванню. кредитних ризиків, визначіть вид резерву, вкажіть джерело резерву, термін відрахування, вкажіть періодичність проведення моніторингу кредиту. Вкажіть яким законодавчим актом регулюється формування та використання резерву на покриття втрат від кредитних ризиків банку.


^ 3. Виберіть правильний варіант відповідей і охарактеризуйте їх:


1. Безготівковий грошовий оборот це:

 1. Рух грошових коштів з використанням готівки;

 2. Рух грошових коштів без використання готівкових грошей шляхом списання сум за рахунками в банках чи зарахування взаємних вимог;

 3. Сукупність грошових розрахунків незалежно від способу і форми здійснення;


2. Що забезпечує система "клієнт-банк" при здійсненні безготівкових розрахунків:

 1. Безумовне виконання законів України, указів Президента України, постанов уряду України, нормативних та інструктивних актів НБУ з питання регулювання обсягів і структури готівкової маси в обігу;

 2. Передачу повідомлень між клієнтами та банком у зашифрованому вигляді за допомогою сертифікованих засобів захисту;

 3. Прогнозування готівкового обігу за загальним обсягом та структурою з урахуванням основних напрямків грошово-кредитної політики і показників економічного і соціального розвитку країни;

 4. Автоматизоване ведення протоколу, передавання розрахункових документів між банком і клієнтом, так і на автоматизоване робоче місце клієнта;

 5. Здійснення систематичного контролю за дотриманням касової дисципліни, за економним та цільовим витрачанням готівки в господарстві;

 6. Автоматичне архівування протоколу наприкінці дня.


3. В чому переваги безготівкового обороту над готівковим:

 1. Прискорюється обіг грошових коштів господарських суб'єктів;

 2. Сповільнюється обіг грошей;

 3. Значно зростають витрати обігу;

 4. Економляться кошти;

 5. Збільшуються можливості держави щодо регулювання грошової сфери;

 6. Рух грошей по рахунках не створює можливість контролювати його.

4. До історичних передумов виникнення банківської справи можна віднести:

А) розвиток товарного обміну, грошових і кредитних відносин;

Б) розвиток сільського господарства;

В) виникнення рабовласницького ладу;

Г) немає вірної відповіді.


5. Установа, що функцією якої є кредитування суб’єктів господарської діяльності та громадян за рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій, населення та інших кредитних ресурсів, касове і розрахункове обслуговування народного господарства, виконання валютних та інших операцій – це:

А) центральний банк;

Б) комерційний банк;

В) іпотечний банк;

Г) кредитна спілка.


 1. До основних принципів діяльності комерційного банку можна віднести:

А) робота в межах наявних ресурсів;

Б) економічна самостійність;

В) ліквідність;

Г) прибутковість;

Д) поверненість;

Є) платність.


 1. Одержані проценти за кредити, прибутки від інвестування коштів в акції, облігації та інші цінні папери, комісійна винагорода за послуги й інші активні операції в сукупності складають:

А) доходи банку;

Б) витрати банку;

В) пасивні операції банку:

Г) позабалансові операції банку.


 1. Оплата праці банківських працівників, затрати на експлуатацію обладнання, оренду або утримання приміщень, виплата процентів за депозитами, виплата дивідендів, оплата послуг, наданих ззовні в сукупності складає:

А) доходи банку;

Б) витрати банку;

В) пасивні операції банку:

Г) позабалансові операції банку.


 1. Чи вірним є твердження про те, що прибуток банку обчислюється як рзниця між його доходами та витратами.

А) так;

Б) ні.


 1. За способом формування статутного капіталу виділяють:

А) державні банки;

Б) кооперативні банки;

В) приватні банки;

Г) змішані банки;

Д) акціонерні товариства;

Є) іноземні банки.


Завдання № 2.


Дайте відповідь на запитання:

1. Охарактеризуйте банківські операції по формуванню активів (вимог) банків, як основи доходності банківської діяльності.

2. Характеристика платіжних інструментів СЕП (програмно-технічні комплекси; захист інформації; електронна пошта).

^ Розв’яжіть задачу:

Для контролю за дотриманням нормативу обов’язкового резервування залучених коштів банк “Євроцентр” представив обласному управлінню НБУ довідку про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку за першу декаду квітня 2008 року (Діючий норматив резервування – 10%).

Тис. грн.п\п

Показники

На дату звітного періоду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Суми залучених банком коштів


10700


11800


9650


11510


12700


8900


8900


10100


11120


13560

2.

Фактичні суми залишків на коррахунку банку


75


101


96


88


57


67


88


90


100


105

3.

Готівка в касі банку у національній валюті


2


3


4


4


5


3


3


5


4


4


Визначте суму недорезервованих банком залучених коштів за 1-шу декаду квітня. Які заходи впливу можуть бути застосовані НБУ до банку-порушника.


^ Виберіть правильний варіант відповідей і охарактеризуйте їх:

1. До принципів організації безготівкових розрахунків належать:

 1. Підприємство та індивідуальні підприємці, які мають поточні рахунки в банку зобов'язані зберігати свої кошти в установах банків;

 2. Залишки готівки в касах підприємств (підприємців) лімітуються;

 3. Банки списують кошти з рахунків підприємств тільки за розпорядженням їх власників;

 4. Кожне підприємство, що має касу веде одну касову книгу;

 5. Доручення підприємств на перерахування коштів приймаються банками до виконання тільки в межах наявних коштів на їх рахунках;

 6. Кожне підприємство для здійснення розрахунків повинно мати касу.

 7. Зарахування коштів на рахунок одержувача відбуваються після списання відповідних грошових сум з рахунків платника;

 8. У строки встановлені керівником підприємства, проводиться раптова ревізія каси;

 9. Банк на договірній основі здійснює розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів;

 10. Підприємства самостійно обирають форми розрахунків та вказують їх при укладенні між собою договорів;

 11. Дотримання встановленого порядку ведення касової та емісійної роботи;

 12. Взаємні претензії за розрахунками між платником та одержувачем коштів розглядаються сторонами в претензійно-позовому порядку без участі банку.

2. Які основні види банківських рахунків у національній валюті відкривають комерційні банки підприємствам та їх відокремленим підрозділам згідно чинного законодавства?

 1. Розрахункові;

 2. Поточні;

 3. Кореспондентські;

 4. Кредитні;

 5. Позичкові;

 6. Бюджетні;

 7. Поточні бюджетні;

 8. Вкладні;

 9. Депозитні;

10)Контокорентні.

3. Які документи підприємства подають установам банків для відкриття поточних рахунків та поточних бюджетних рахунків згідно чинного законодавства?

 1. Заяву;

 2. Документ, що засвідчує особу;

 3. Копію свідоцтва про державну реєстрацію;

 4. Баланс підприємства;

 5. Копію належним чином зареєстрованого статуту (положення);

 6. Звіт про фінансові результати та їх використання;

 7. Копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік;

 8. Звіт про витрати на виробництво продукції, робіт, послуг;

 9. Картку із зразками підписів і відбитка печатки підприємства;

 10. Звіт з праці;

 11. Довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України;

 12. Звіт про фінансово-майновий стан підприємства.

4. За організаційно-правовою формою існують такі типи банків:

А) акціонерні товариства;

Б) кооперативні банки;

В) товариства з обмеженою відповідальністю;

Г) змішані банки;

Д) універсальні банки.

5. За характером діяльності банки поділяються на:

А) універсальні;

Б) змішані;

В) спеціалізовані;

Г) кооперативні банки.

6. За територією діяльності банки поділяють на:

А) малі;

Б) середні;

В) міжнародні;

Г) національні;

Д) регіональні;

Є) міжрегіональні.

7. Залежно від способу відображення у балансі операції комерційних банків поділяються на:

А) пасивні операції;

Б) операції з формування ресурсів;

В) активні операції;

Г) операції по формуванню кредитного портфелю;

Д) позабалансові операції.

8. До пасивних операцій банків відносять:

А) операції з формування власних ресурсів;

Б) операції з формування інвестиційного портфеля;

В) операції з формування залучених ресурсів;

Г) мобілізація позичених ресурсів;

Д) операції з формування кредитного портфеля.

9. До активних операцій банківських установ відносять:

А) вкладення в державні і корпоративні цінні папери з метою подальшого продажу;

Б) вкладення в основні засоби та нематеріальні активи;

В) операції з формування інвестиційного портфеля;

Г) операції з формування кредитного портфеля;

Д) мобілізація позичених ресурсів.

10. До основних функцій комерційних банків можна віднести:

А) акумуляція коштів;

Б) посередництво в кредиті;

В) депозитна емісія;

Г) емісійно-засновницька;

Д) всі відповіді вірні;

Є) всі відповіді невірні.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські операції” icon1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльності ”
Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльності ”
1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські операції” iconРобочий зошит з дисципліни «гроші та кредит» структура залікового кредиту з дисципліни
Комплексне практичне індивідуальне завдання складається з 6-х складових І включає
1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські операції” iconІ. Структура залікового кредиту дисципліни
Змістовий модуль Теоретико – методологічні основи фінансової стійкості банків
1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські операції” iconПрограма навчальної практики з дисципліни «банківські операції» для студентів спеціальності 03050801 «фінанси І кредит» Мета навчальної практики закріпити теоретичні знання, одержані під час вивчення навчальної дисципліни «Банківські операції»
«Банківські операції». Під час практики студенти ведуть звіти-щоденники, в яких записують короткі відомості про виконану роботу:...
1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські операції” iconСтруктура залікового кредиту дисципліни
Змістовий модуль Діяльність центрального банку в сфері грошово-кредитного регулювання економіки
1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські операції” iconБанківські операції”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Банківські операції” для студентів денної форми навчання зі спеціальності...
1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські операції” iconБанківські операції”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Банківські операції” для студентів заочної форми навчання...
1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські операції” iconОрієнтовна структура залікового кредиту модуля: «Культура писемного та усного професійного мовлення» для спеціальностей «Фармація»
Орієнтовна структура залікового кредиту модуля: «Культура писемного та усного професійного мовлення»
1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські операції” iconІндивідуальне науково-дослідне завдання
Виконання індивідуального науково-дослідного завдання є одним із обов’язкових модулів залікового кредиту з дисципліни “Банківські...
1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські операції” icon1. Структура залікового кредиту дисципліни „Ресурсна політика комерційних банків”
Тема Теоретичні аспекти структурування та процесу формування банківських ресурсів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи