Програма дисципліни “Платіжні системи” icon

Програма дисципліни “Платіжні системи”
Скачати 51.33 Kb.
НазваПрограма дисципліни “Платіжні системи”
Дата14.08.2012
Розмір51.33 Kb.
ТипДокументи
  1. Програма дисципліни “Платіжні системи”Тема 1. Предмет, метод і завдання курсу

Предмет, метод і завдання дисципліни “Платіжні системи”. Суть, значення і правова основа діяльності платіжної системи. Елементи платіжної системи України. Основні вимоги до платіжних систем. Учасники платіжних систем та їх функції: користувачі платіжних послуг, що не є банками; банківські установи; центральний банк; спеціалізовані посередники.


Тема 2. Загальна концепція платіжних систем

Класифікація платіжних систем. Види платіжних інструментів. Інструменти безготівкових розрахунків. Загальна характеристика кредитового і дебетового переказу. Дебетові платіжні інструменти: переказний і простий вексель; чек, єврочек і дорожній (туристський) чек; банківська тратта, поштовий переказ (поштове доручення) і прямий дебет. Кредитові платіжні інструменти. Банківська пластикова картка – інструмент розрахунків і кредитування: суть і види пластикових карток; кредитні картки; дебетні картки. Проблема вибору платіжного інструмента. Переваги карткових розрахунків. Організація розрахунків: системи розрахунків на валовій основі; системи розрахунків на чистій основі. Принцип клірингу. Ризики в платіжних системах. Відповідальність при здійсненні переказу грошей.


^ ТЕМА 3. Технологічна інфраструктура платіжних систем

Основні етапи, які передбачає електронний платіжний цикл: введення інформації, переказ (вхідний), кліринг, розрахунок (на валовій основі), переказ (вихідний), розповсюдження, розрахунок (на чистій основі).

Засоби обробки даних: електронно-обчислювальне обладнання, прог­рамне середовище, прикладне програмне забезпечення. Струк­тур­ні рівні системи обробки даних: прикладний, електронно-обчислю­валь­ний, кому­нікаційний, операційний. Комп’ютерне обладнання. Два спо­со­би обробки даних: централізований і розподілений. Види програм­ного забезпечен­ня – системне і програмне. Основні види системного програмного забез­печення. Спеціальна допоміжна інфраструктура.

Засоби телекомунікацій. Канали зв’язку: комутовані і виділені. Шифру­вальна апаратура. Три типи магістральних каналів, що вико­ристовуються у мережах зв’язку: наземні канали, високочастотний зв’язок і супутниковий зв’язок.

Обладнання систем масових платежів. Стандарти платіжних карток. Стандарт для карток з магнітною смугою ISO, який прийнятий в між­народній практиці. Банківські автомати (банкомати). Причини роз­повсюдження автоматів для видачі готівкових грошей. Операції, що виконують багатофункціональні автомати (АТМ). Переваги та недоліки використання банкоматів. Електронні платіжні термінали для роздрібної торгівлі. Фінансові послуги, що надаються у торговельних точках.

Організація експлуатації електронних платіжних систем. Органі­за­цій­на структура. Дві моделі архітектури управління великими мережа­ми: ієрархічна і паралельна. Відновлення функціонування платіжної системи у випадку надзвичайних ситуацій. Етапи процедури у разі подій та збоїв.


ТЕМА 4. Безпека платіжних систем

Суть інформаційної безпеки. Безпека стосовно інформаційних систем. Безпека платіжних систем. Захист інформації в платіжних системах. Об’єкти захисту. Суб’єкти відносин, пов’язані з обробкою інформації в автоматизованій (платіжній) системі.

Вимоги щодо системи захисту інформації. Система захисту інфор­мації. Конфіденційність інформації. Цілісність компонентів і ресурсів системи. Доступність компонентів (ресурсів) системи.

Відповідальність суб’єктів переказу за забезпечення захисту інфор­мації. Основні типи загроз. Несанкціонований доступ до інформації. Несанкціоновані зміни інформації. Несанкціоновані операції з компо­нента­ми платіжних систем. Зобов’язання суб’єктів переказу.

Криптографічний захист інформації і системи розподілу ключів. Використання криптографічного захисту інформації при побудові полі­тики безпеки платіжної системи. Види криптографічного захисту. Дві групи криптографічних алгоритмів: симетричні та асиметричні. Мета використання криптографічних алгоритмів. Електронний цифровий під­пис. Два методи розподілу крипто­гра­фічних ключів між учасниками платіжної системи: метод базових-сеансових ключів і метод від­кри­тих ключів.

Чотири групи заходів для протидії загрозам та з метою можливих збитків користувачів і власників платіжної системи: правові, морально-етичні, адміністративні та фізичні.

Правові та морально-етичні аспекти системи захисту. Правові заходи захисту: закони, укази та інші нормативні документи, які регламентують правила роботи з платіжною інформацією, що обробляється, накопичу­ється та зберігається в системі, та відпові­дальність за порушення цих правил. Морально-етичні заходи: норми поведінки учасників розрахунків та обслуговуючого персоналу.

Адміністративні заходи щодо захисту інформації: заходи організа­ційного характеру, які регламентують процес функціонування системи обробки платіжної інформації, використання її ресурсів, діяльність персоналу тощо.

Фізичний захист платіжних систем. Фізичні заходи захисту, які вклю­чають охорону приміщень, техніки та персоналу платіжної системи.


^ Тема 5. Зарубіжні платіжні системи

Система переказу грошових коштів і цінних паперів Федеральної резервної системи США Фед Уайр (Fedwire). Загальні відомості та учасники системи Фед Уайр. Розрахункові операції в системі Фед Уайр. Система міжбанківських клірингових розрахунків США ЧІПС (CHIPS). Загальні відомості та учасники системи ЧІПС. Технологія здійснення розрахунків через систему ЧІПС. Автоматизована система клірингових розрахунків Великобританії ЧАПС (CHAPS). Товариство всесвітніх міжбанківських телекомунікацій СВІФТ (SWIFT). Платежі за кордон через міжбанківську систему комунікацій СВІФТ. Стандарти СВІФТ. Функціонування системи СВІФТ ІІ. Швейцарська міжбанківська клірингова система ШМКС (SIC). Система міжнародних автоматизованих розрахунків ТАРГЕТ (TARGET). Чековий кліринг у розрахункових палатах США. Система “Інтернет-банкінг”. Система термінових міжнародних грошових переказів Вестерн Юніон (Western Union). Загальні відомості та учасники системи Вестерн Юніон. Вестерн Юніон в Україні.


^ Тема 6. Електронні міжбанківські розрахунки в Україні

Суть та правові основи системи електронних платежів Національного банку України (СЕП). Структурна схема СЕП. Відкриття, переоформлення та закриття кореспондентського рахунку банку (філії) у територіальному управлінні. Загальні умови виконання міжбанківського переказу через СЕП. Організація роботи в СЕП. Моделі обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку в СЕП. Виконання внутрішньобанківського переказу. Виконання міжбанківського переказу через кореспондентські рахунки, що відкриваються банками-резидентами в інших банках-резидентах. Виконання міжбанківського переказу через кореспондентські рахунки, що відкриваються банками в розрахунковому банку платіжної системи.


^ Тема 7. Системи масових електронних платежів та їх розбудова в Україні

Класифікація платіжних систем, заснованих на використанні пластикових карток. Загальні засади емісії та здійснення операцій із застосуванням платіжних карток. Емісія платіжних карток. Еквайринг та операції із застосуванням платіжних карток. Національна система масових електронних платежів (НСМЕП): нормативна база та загальна характеристика. Організаційна структура НСМЕП. Платіжні картки НСМЕП та платіжні додатки. Операції з їх застосуванням.


Тема 8. Розвиток платіжних систем в Україні

Становлення системи електронних платежів Національного банку України. Сучасний стан системи електронних платежів Національного банку України (СЕП). Напрямки розвитку системи електронних платежів. Розвиток Національної системи масових електронних платежів. Розрахунки за допомогою систем дистанційного обслуговування.

Схожі:

Програма дисципліни “Платіжні системи” iconМетодичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “платіжні системи” для студентів заочно-дистанційної форми навчання спеціальності “банківська справа”
Контрольна робота з дисципліни “Платіжні системи” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання за спеціальністю “Бан­ківська...
Програма дисципліни “Платіжні системи” icon1. Структура залікового кредиту дисципліни «Платіжні системи»
Змістовий модуль Суть та учасники платіжної системи, загальна концепція, технологічна інфраструктура І безпека платіжних систем
Програма дисципліни “Платіжні системи” iconІндивідуальні завдання для студентів з дисципліни "Платіжні системи"
Система переказу грошових коштів І цінних паперів Федеральної резервної системи США фед Уайр (Fedwire)
Програма дисципліни “Платіжні системи” iconАнотація дисципліни «Платіжні системи»
Для успішного розв’язання безпосередньо управлінських завдань, досягнення стійкого та прибуткового функціонування банку потрібна...
Програма дисципліни “Платіжні системи” iconПерелік питань до іспиту та заліку з дисципліни "Платіжні системи"
Учасники платіжних систем та їх функції: користувачі платіжних послуг, що не є банками
Програма дисципліни “Платіжні системи” iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «Системи керування електроприводами для студентів 3, 4 курсів денної форми навчання спеціальності 092200 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни Системи керування електроприводами
Програма дисципліни “Платіжні системи” iconЗакон України «Про Національний банк України» №679-хіv від 20. 05. 1999р. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» №2346-ііі від 04. 2001 р
Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» №2346-ііі від 04. 2001 р
Програма дисципліни “Платіжні системи” iconГосподарства ф. Т. Шумаков програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни геоінформаційні системи
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи І геодезія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання...
Програма дисципліни “Платіжні системи” iconПрограма та робоча програма навчальної дисципліни
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика» для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки...
Програма дисципліни “Платіжні системи” iconОрганізаційна сукупність різних видів банків у їх взаємозв’язку, яка існує в тій чи іншій країні в цілком визначений історичний період
Яке з наведених тверджень стосовно платіжної системи є правильним відповідно до Закону України “Про платіжні системи та переказ грошей...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи