1. Структура залікового кредиту дисципліни «Платіжні системи» icon

1. Структура залікового кредиту дисципліни «Платіжні системи»
Назва1. Структура залікового кредиту дисципліни «Платіжні системи»
Сторінка1/6
Дата14.08.2012
Розмір0.9 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ

КАФЕДРА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ


КОМПЛЕКСНЕ КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ «ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ»


Тернопіль, 2011

1. Структура залікового кредиту дисципліни «Платіжні системи»

денна форма навчання


^ Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Змістовий модуль 1. Суть та учасники платіжної системи, загальна концепція, технологічна інфраструктура і безпека платіжних систем
^

Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни


4

4

10Тема 2. Загальна концепція платіжної системи


6

6

12

1
^

Тема 3. Технологічна інфраструктура платіжних систем
12

1
^

Тема 4. Безпека платіжних систем
12

1

Змістовий модуль 2. Платіжні системи провідних країн світу та України
^

Тема 5. Зарубіжні платіжні системи


6

6

12

1

Тема 6. Електронні міжбанківські розрахунки в Україні


4

4

10^

Тема 7. Системи масових електронних платежів та їх розбудова в Україні


2

2

11^

Тема 8. Розвиток платіжних систем в Україні


2

2

12

1

Разом 144

24

24

91

5


^ 2. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ТА МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ


Комплексне практичне індивідуальне завдання (в подальшому КПІЗ) з дисципліни «Платіжні системи» виконується студентами денної форми навчання за спеціальністю «Банківська справа» самостійно під час навчання і здається викладачу напередодні екзаменаційної сесії.

Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Платіжні системи» складається з одного теоретичного питання програми і п’яти задач, у тому числі заповнення двох додатків – платіжного інструмента на кредитовий переказ і платіжного інструмента на дебетовий переказ (додатки). Реквізити, яких не вистачає, беруться самостійно.

Задачі охоплюють:

 1. Розрахунки за допомогою кредитових платіжних інструментів. Заповнення кредитового платіжного інструмента (див. дод.)..

 2. Розрахунки за допомогою дебетових платіжних інструментів. Заповнення дебетового платіжного інструмента (див. дод.).

 3. Міжбанківські розрахунки на чистій основі (міжбанківський взаємозалік на основі клірингу).

 4. Відповідальність банку платника за несвоєчасне списання грошових коштів з рахунку платника.

 5. Відповідальність банку отримувача за несвоєчасне зарахування коштів на рахунок отримувача.

При визначенні кількості днів для розрахунку суми штрафу відповідальність банку за здійснення чи зарахування переказу використовується один із трьох методів за вибором студента:

 1. метод «факт/факт»;

 2. метод «факт/360»;

 3. метод «30/360».

Кожен студент вибирає свій варіант комплексного практичного індивідуального завдання. Номер варіанта повинен відповідати номеру студента у журналі обліку відвідування занять академічної групи. Наприклад, 1 – 1, 2 – 2, … 30 – 30, 31 – 1, 32 – 2 і т д.

Комплексне практичне індивідуальне завдання виконується у звичайному шкільному зошиті або друкується на комп’ютері з одного боку стандартного аркуша односортного паперу формату А4. Обсяг самого завдання може бути різним залежно від специфіки обраного питання, наявності статистичного і фактичного матеріалу, схем, таблиць чи графіків. тощо. В середньому він повинен складати до 15 сторінок для питання роботи та задач.

При виконанні та оформленні КПІЗ необхідно дотримуватись наступних вимог:

 • на титульній сторонці студент повинен обов’язково вказати назву дисципліни (наприклад, Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Платіжні системи»), групу (наприклад, студента групи ФБС – 41), прізвище, ім’я та по батькові (наприклад, Іваськів Наталії Миколаївни) та номер варіанта (наприклад, варіант №5);

 • на першій сторінці роботи слід повторити № варіанта і з нового рядка написати назву першого питання і відповідь. Питання можна розбити на підпункти;

 • на наступних сторінках розпочинаються розв’язки задач;

 • на останній сторінці роботи оформляється список використаної літератури, який складається за алфавітом з дотриманням певних стандартів: спочатку вказується прізвище та ініціали автора, потім назва роботи, місце видання і видавництво, а також рік видання і загальна кількість сторінок (див. список рекомендованої літератури).

Варіант № 1

1. Роль та елементи платіжної системи.

Задача 1.1. Тернопільський молочний завод і Центральний гастроном м. Тернополя уклали угоду про розрахунки за допомогою платіжних інструментів, які засновані на кредитовому переказі. Тернопільський молочний завод поставив молочної продукції на суму 16000 грн.

На поточному рахунку Тернопільського молочного заводу на початок операційного дня знаходилось 35000 грн., а Центрального гастроному м. Тернополя – 5000 грн.

Завдання.

 1. Поясність сутність кредитового переказу.

 2. Які платіжні інструменти базуються на кредитових переказах коштів?

 3. Яке підприємство випише і який платіжний інструмент, заснований на кредитовому переказі коштів?

 4. Якими будуть дії банку платника і банку отримувача коштів?

 5. Заповніть кредитовий платіжний інструмент.


Задача 1.2. Тернопільський молочний завод і Центральний гастроном м. Тернополя уклали угоду про розрахунки за допомогою платіжних інструментів, які засновані на дебетовому переказі. Тернопільський молочний завод поставив молочної продукції на суму 19000 грн.

На поточному рахунку Тернопільського молочного заводу на початок операційного дня знаходилось 25000 грн., а Центрального гастроному м. Тернополя – 19000 грн.

Завдання.

 1. Поясність сутність дебетового переказу.

 2. Які платіжні інструменти базуються на дебетових переказах коштів?

 3. Яке підприємство випише і який платіжний інструмент, заснований на дебетовому переказі коштів?

 4. Якими будуть дії банку отримувача коштів і банку платника?

 5. Заповніть дебетовий платіжний інструмент.


Задача 1.3. Для зменшення потреби в грошових коштах і для спрощення процесу обміну платіжними повідомленнями банк А і банк В використовують систему взаємозаліку на основі клірингу.

Банк А відправив платіжне повідомлення до банку В для отримання від нього грошових коштів на суму 70000 грн., а банк В відправив платіжне повідомлення до банку А для отримання від нього грошових коштів на суму 30000 грн.

Завдання.

 1. Поясніть суть клірингу. Який вид клірингу використовується банками А і В.

 2. Які етапи включає кліринг.

 3. Визначте сальдо взаємних вимог.

 4. Проведіть операції з клірингу.

 5. Визначте ефективність заліку.


Задача 1.4. Клієнт банку 10 січня поточного року подав у банк платіжне доручення № 12 на суму 5000 грн. на перерахування коштів за тару згідно договору. Залишок на рахунку дозволяв оплатити платіжне доручення в термін, але у банку сума була списана з його кореспондентського рахунку 21 березня поточного року.

Завдання.

 1. Які санкції клієнт (платник) має право застосовувати до банку за несвоєчасне списання коштів з рахунку? Відповідь обґрунтуйте за допомогою чинного законодавства.

 2. Визначте суму штрафу.


Задача 1.5. Клієнт банку 1 березня поточного року подав у банк платіжне доручення № 22 на суму 100000 грн. на перерахування грошових коштів за відвантажені товари і надані послуги згідно договору. Банк платника оплатив доручення протягом операційного часу, але у банку отримувача сума була списана з його кореспондентського рахунку 16 травня поточного року.

Завдання.

 1. Які санкції отримувач має право застосовувати до банку за несвоєчасне зарахування коштів на рахунок? Відповідь обґрунтуйте за допомогою чинного законодавства.

 2. Визначте суму штрафу.


Варіант № 2


1. Основні вимоги, які мають задовольняти платіжні системи.

Задача 2.1. Тернопільська меблева фабрика «Нова» і Тернопільенерго уклали угоду про розрахунки за допомогою платіжних інструментів, заснованих на кредитовому переказі. Станом на 05 лютого поточного року Тернопільська меблева фабрика «Нова» спожила електроенергії на суму 120000 грн. На поточному рахунку Тернопільенерго на початок операційного дня 05 лютого поточного року знаходилось 100000 грн., а меблевої фабрики – 125000 грн.

Завдання.

 1. Поясність сутність кредитового переказу.

 2. Які платіжні інструменти базуються на кредитових переказах коштів?

 3. Яке підприємство випише і який платіжний інструмент, заснований на кредитовому переказі коштів?

 4. Якими будуть дії банку платника і банку отримувача коштів?

 5. Заповніть кредитовий платіжний інструмент.


Задача 2.2. Тернопільська меблева фабрика «Нова» і Тернопільенерго уклали угоду про розрахунки за допомогою платіжних інструментів, заснованих на дебетовому переказі. Станом на 05 лютого поточного року Тернопільська меблева фабрика «Нова» спожила електроенергії на суму 100000 грн. На поточному рахунку Тернопільенерго на початок операційного дня 05 лютого поточного року знаходилось 150000 грн., а меблевої фабрики – 105000 грн.

Завдання.

 1. Поясність сутність дебетового переказу.

 2. Які платіжні інструменти базуються на дебетових переказах коштів?

 3. Яке підприємство випише і який платіжний інструмент, заснований на дебетовому переказі коштів?

 4. Якими будуть дії банку отримувача коштів і банку платника?

 5. Заповніть дебетовий платіжний інструмент.


Задача 2.3. Для зменшення потреби в грошових коштах і для спрощення процесу обміну платіжними повідомленнями банк А і банк В використовують систему взаємозаліку на основі клірингу.

Банк А відправив платіжне повідомлення до банку В для отримання від нього грошових коштів на суму 110000 грн., а банк В відправив платіжне повідомлення до банку А для отримання від нього грошових коштів на суму 90000 грн.

Завдання:

 1. Поясніть суть клірингу. Який вид клірингу використовується банками А і В.

 2. Які етапи включає кліринг.

 3. Визначте сальдо взаємних вимог.

 4. Проведіть операції з клірингу.

 5. Чи є ефективним залік?


Задача 2.4. Клієнт банку 01 червня подав у банк платіжне доручення № 2 на суму 50000 грн. на перерахування коштів за тару згідно договору. Залишок на рахунку дозволяв оплатити платіжне доручення в термін, але через вину банку сума була списана з його кореспондентського рахунку 31 серпня.

Завдання:

1. Які санкції клієнт (платник) має право застосовувати до банку за несвоєчасне списання коштів з рахунку? Відповідь обґрунтуйте за допомогою чинного законодавства.

2. Визначте суму штрафу.


Задача 2.5. Клієнт банку 10 червня подав у банк платіжне доручення № 22 на суму 100000 грн. на перерахування грошових коштів за відвантажені товари і надані послуги згідно договору. Банк платника оплатив доручення протягом операційного часу, але через вину банку отримувача сума була списана з його кореспондентського рахунку 10 жовтня.

Завдання:

1. Які санкції отримувач має право застосовувати до банку за несвоєчасне зарахування коштів на рахунок? Відповідь обґрунтуйте за допомогою чинного законодавства.

2. Визначте суму штрафу.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

1. Структура залікового кредиту дисципліни «Платіжні системи» iconСтруктура залікового кредиту дисципліни
...
1. Структура залікового кредиту дисципліни «Платіжні системи» icon1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльності ”
Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльності ”
1. Структура залікового кредиту дисципліни «Платіжні системи» iconРобочий зошит з дисципліни «гроші та кредит» структура залікового кредиту з дисципліни
Комплексне практичне індивідуальне завдання складається з 6-х складових І включає
1. Структура залікового кредиту дисципліни «Платіжні системи» iconІ. Структура залікового кредиту дисципліни
Змістовий модуль Теоретико – методологічні основи фінансової стійкості банків
1. Структура залікового кредиту дисципліни «Платіжні системи» iconСтруктура залікового кредиту дисципліни
Змістовий модуль Діяльність центрального банку в сфері грошово-кредитного регулювання економіки
1. Структура залікового кредиту дисципліни «Платіжні системи» iconОрієнтовна структура залікового кредиту модуля: «Культура писемного та усного професійного мовлення» для спеціальностей «Фармація»
Орієнтовна структура залікового кредиту модуля: «Культура писемного та усного професійного мовлення»
1. Структура залікового кредиту дисципліни «Платіжні системи» icon1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські операції”
Тема економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті
1. Структура залікового кредиту дисципліни «Платіжні системи» icon1. Структура залікового кредиту дисципліни „Ресурсна політика комерційних банків”
Тема Теоретичні аспекти структурування та процесу формування банківських ресурсів
1. Структура залікового кредиту дисципліни «Платіжні системи» iconПлани семінарсько-практичних занять з соціальної психології Структура залікового кредиту дисципліни
Змістовий модуль Соціально-психологічні аспекти міжособистісних взаємин у групах
1. Структура залікового кредиту дисципліни «Платіжні системи» iconРобочий зошит з дисципліни «банківський роздрібний бізнес» структура залікового кредиту з дисципліни
Варіант обирається студентом відповідно до порядкового номера у списку. Завдання виконується у звичайному зошиті або ж за допомогою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи