Організаційна сукупність різних видів банків у їх взаємозв’язку, яка існує в тій чи іншій країні в цілком визначений історичний період icon

Організаційна сукупність різних видів банків у їх взаємозв’язку, яка існує в тій чи іншій країні в цілком визначений історичний період
НазваОрганізаційна сукупність різних видів банків у їх взаємозв’язку, яка існує в тій чи іншій країні в цілком визначений історичний період
Сторінка1/10
Дата14.08.2012
Розмір1.6 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ТЕМА 1

ПРЕДМЕТ, МЕТОД І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

“ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ”


 1. Яке з наведених тверджень стосовно платіжної системи є правильним:

а) платіжна система – організаційна сукупність різних видів банків у їх взаємозв’язку, яка існує в тій чи іншій країні в цілком визначений історичний період;

б) платіжна система – сукупність банків та інших кредитно-фінансових інститутів, які здійснюють мобілізацію грошових ресурсів і надають їх у позики;

в) платіжна система – платіжна організація, члени пла­тіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу грошей;

г) платіжна система – це встановлена державою форма організації грошового обороту в країні.

 1. Яке з наведених тверджень стосовно платіжної системи є правильним:

а) платіжна система є формою організації безготівкового платіжного обороту;

б) платіжна система – це сукупність законодавчо регульо­ваних елементів, котрі забезпечують виконання боргових зобов’я­зань, які виникають у процесі економічної діяльності;

в) платіжна система – платіжна організація, члени пла­тіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу грошей.

г) платіжна система – це все вищесказане.

 1. Яке з наведених тверджень стосовно платіжної системи є правильним відповідно до Закону України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні”:

а) платіжна система в широкому розумінні – це сукупність визначених законом пла­тіжних інструментів, норм, правил, а також механізмів та процедур їх застосування всіма суб’єктами грошового обороту;

б) платіжна система (payment system) – набір платіжних інстру­ментів, банківських про­цедур і, як правило, міжбанківських систем переказу коштів, поєднання яких забезпечує грошовий обіг, разом з інституційними та організаційними правилами і процедурами, що регламентують використання цих ін­стру­ментів та механізмів;

в) платіжна система – платіжна організація, члени пла­тіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу грошей;

г) платіжна система – це сукуп­ність установ, правових норм, інструментів, процедур, програмно-техніч­них, комунікаційних та інформаційних засобів, які забезпечують прове­дення розрахунків між учасниками

 1. З наведеного нижче переліку визначити сутність платіжної системи:

а) сукупність різноманітних видів банків та банківських інститутів у їх взаємозв’язку, яка існує в тій чи іншій країні в певний історичний період;

б) складова частина кредитної системи;

в) сукупність кредитних відносин та інститутів, які організовують ці відносини;

г) платіжна організація, члени платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу грошей.

 1. З наведеного нижче переліку визначити поняття, що характеризує сутність платіжної системи:

а) система грошових розрахунків, які проводяться без участі банків;

б) сукупність кредитних відносин та інститутів, які організовують ці відносини;

в) платіжна організація, члени платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу грошей.

г) це державно-правова форма організації валютних відносин;

 1. Платіжна організація, члени пла­тіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу грошей – це:

а) банківська система;

б) кредитна система;

в) платіжна система;

г) валютна система.

 1. Суб’єктами правових відносин, що виникають при здійсненні переказу грошей, є:

а) кредитори та позичальники;

б) платіжна організація, члени та учасники;

в) дилери та брокери;

г) держави.

 1. Функцією платіжної системи є:

а) переказ інформації;

б) переказ грошей;

в) кредитування;

г) організація грошового обороту.

 1. З наведеного нижче переліку визначити обов’язкову функцію, що має виконувати платіжна система:

а) мобілізація грошових коштів на вклади від клієнтів;

б) проведення переказу грошей;

в) надання клієнтам кредитів і створення нових платіжних засобів;

г) здійснення розрахунково-касового обслуговування клієнтів.

 1. Переказ грошей – це:

а) купівля банком у клієнта дебіторських рахунків;

б) рух певної суми грошей з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому готівки;

в) позика під дебіторські рахунки;

г) короткостроковий кредит, що надається банком у разі перевищення суми операції за платіжною карткою встановленого ви­тратного ліміту.

 1. З наведеного нижче переліку визначити суть переказу грошей:

а) переказ грошей – це здійснення емісії грошей та інших цінностей;

б) переказ грошей – це рух певної суми грошей з метою її зарахування на рахунок отри­мувача або видачі йому готівки;

в) переказ грошей – це забезпечення розвитку виробництва товарів і послуг;

г) переказ грошей – це механізм, що включає збирання, сортування, реконсиля­цію та проведення взаємозаліку зустрічних вимог учасників платіжної системи, а також обчислення за кожним із них сумарного сальдо за визначений період часу між загальними обсягами вимог та зобов’язань.

 1. З наведеного нижче переліку визначити, що виконують платіжні системи:

а) вироб­ництво товарів і послуг;

б) кредитування суб’єктів економіки;

в) переказ інформації та переказ грошей;

г) випуск цінних паперів.

 1. Основною метою платіжної системи є:

а) забезпе­чення розвитку вироб­ництва товарів і послуг;

б) переказ грошей;

в) кредитування суб’єктів економіки;

г) випуск цінних паперів.

 1. З наведеного нижче переліку визначити основну мету платіжної системи:

а) забезпечення безперервності та ефективності грошового обороту;

б) здійснення контролю на макро- та мікроекономічному рівнях;

в) забезпечення розвитку виробництва товарів і послуг;

г) проведення заходів щодо стабілізації національної грошової одиниці.

 1. З наведеного нижче переліку визначити якою є система якщо вона забез­печує тільки передачу інформації про розрахунки:

а) платіжною;

б) транспортною;

в) кредитною;

г) банківською.

 1. З наведеного нижче переліку визначити законодавчу та нормативно-правову базу регулювання загальних засад функціонування платіжних систем в Україні, системи електронних міжбанківських переказів і відносин у сфері переказу грошей:

а) Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” від 05.04.2001 р. № 2346-ІІІ, нормативно-право­ві акти Національного банку України та міжнародно-правові акти з питань переказу грошей;

б) Закон України “Про заставу” від 02.10.1992 р. № 2654–ХІІ;

г) Закон України “Про страхування” від 07.03.1996 р. № 85/96–ВР.

 1. З наведеного нижче переліку визначити законодавчу та нормативно-правову базу регулювання загальних засад функціонування платіжних систем в Україні, системи електронних міжбанківських переказів і відносин у сфері переказу грошей:

а) Закони України “Про заставу”, “Про страхування”, Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні;

б) Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні”, нормативно-право­ві акти Національного банку України, міжнародно-правові акти з питань переказу грошей;

в) статут банку;

г) баланс та звіт про фінансові результати.

 1. Основними суб’єктами платіжної системи є:

а) платіжна організація, члени та учасники;

б) кредитори та позичальники;

в) векселедавець, векселедержатель та ремітент;

г) чекодавець і чекодержатель.

 1. Основними суб’єктами платіжної системи є:

а) кредитори та позичальники;

б) платіжна організація, члени та учасники.;

в) векселедавець, векселедержатель та ремітент;

г) чекодавець і чекодержатель.

 1. Яке з наведених тверджень стосовно платіжної організації є правильним:

а) платіжна організація – юридична або фізична особа – суб’єкт від­носин, що виникають при проведенні переказу грошей, ініційованого за допомогою платіжного інструмента цієї платіжної системи;

б) платіжна організація – юридична особа, що на підставі належним чином оформленого права (отриманої ліцензії платіжної системи, укладеного з платіжною організацією платіжної системи договору тощо) надає послуги учасникам платіжної системи щодо проведення переказу за допомогою цієї платіжної системи та відповідно до законодавства України має право надавати такі послуги в межах України;

в) платіжна організація – юридична особа, яка є власником або одержала право на використання товарного та інших знаків, що ідентифікують належність платіжних карток та інших платіжних інструментів, і яка визначає правила роботи платіжної системи, а також виконує інші функції щодо забезпечення діяльності платіжної системи та несе відповідальність відповідно до закону та договору;

г) платіжна організація – агент з розрахунків.

 1. Юридична особа, яка є власником або одержала право на використання товарного та інших знаків, що ідентифікують належність платіжних карток та інших платіжних інструментів, і яка визначає правила роботи платіжної системи, а також виконує інші функції щодо забезпечення діяльності платіжної системи та несе відповідальність відповідно до закону та договору – це:

а) учасник платіжної системи;

б) член платіжної системи;

в) платіжна організація;

г) агент з розрахунків.

 1. Яке з наведених тверджень стосовно члена платіжної системи є правильним:

а) член платіжної системи – юридична або фізична особа – суб’єкт від­носин, що виникають при проведенні переказу грошей, ініційованого за допомогою платіжного інструмента цієї платіжної системи;

б) член платіжної системи – юридична особа, що на підставі належним чином оформленого права (отриманої ліцензії платіжної системи, укладеного з платіжною організацією платіжної системи договору тощо) надає послуги учасникам платіжної системи щодо проведення переказу за допомогою цієї платіжної системи та відповідно до законодавства України має право надавати такі послуги в межах України;

в) член платіжної системи – юридична особа, яка є власником або одержала право на використання товарного та інших знаків, що ідентифікують належність платіжних карток та інших платіжних інструментів, і яка визначає правила роботи платіжної системи, а також виконує інші функції щодо забезпечення діяльності платіжної системи та несе відповідальність відповідно до закону та договору;

г) член платіжної системи – юридична або фізична особа, яка видала простий або переказний вексель.

 1. Юридична особа, що на підставі належним чином оформленого права (отриманої ліцензії платіжної системи, укладеного з платіжною організацією платіжної системи договору тощо) надає послуги учасникам платіжної системи щодо проведення переказу за допомогою цієї платіжної системи та відповідно до законодавства України має право надавати такі послуги в межах України – це:

а) учасник платіжної системи;

б) платіжна організація;

в) член платіжної системи;

г) власник платіжної системи.

 1. Яке з наведених тверджень стосовно учасника платіжної системи є правильним:

а) учасник платіжної системи – юридична або фізична особа – суб’єкт від­носин, що виникають при проведенні переказу грошей, ініційованого за допомогою платіжного інструмента цієї платіжної системи;

б) учасник платіжної системи – юридична особа, що на підставі належним чином оформленого права (отриманої ліцензії платіжної системи, укладеного з платіжною організацією платіжної системи договору тощо) надає послуги учасникам платіжної системи щодо проведення переказу за допомогою цієї платіжної системи та відповідно до законодавства України має право надавати такі послуги в межах України;

в) учасник платіжної системи – юридична особа, яка є власником або одержала право на використання товарного та інших знаків, що ідентифікують належність платіжних карток та інших платіжних інструментів, і яка визначає правила роботи платіжної системи, а також виконує інші функції щодо забезпечення діяльності платіжної системи та несе відповідальність відповідно до закону та договору;

г) учасник платіжної системи – юридична або фізична особа, яка володіє векселем.

 1. Юридична або фізична особа – суб’єкт від­носин, що виникають при проведенні переказу грошей, ініційованого за допомогою платіжного інструмента цієї платіжної системи – це:

а) платіжна організація;

б) член платіжної системи;

в) учасник платіжної системи;

г) агент з розрахунків.

 1. Учасниками платіжної системи є:

а) тільки юридичні особи;

б) тільки фізичні особи;

в) всі види підприємств, державні струк­тури, громадські організації, населення, банківські установи та центральний банк;

г) тільки банківські установи.

 1. Учасниками платіжної системи можуть бути:

а) тільки юридичні особи;

б) тільки фізичні особи;

в) банки, які мають ліцензію платіжної системи на здійснення емісії та/або еквайрингу;

г) юридичні особи або фізичні особи, які мають договірно-правові відносини з членами платіжної системи;

д) юридична особа, яка отримала ліцензію міжнародної системи на емісію карток цієї системи і/або на обслуговування карток цієї системи (еквайринг) і відповідно до чинного законодавства України має право здійснювати на території України вказані операції.

 1. До небанківських користувачів платіжних послуг належать:

а) населення;

б) клірингові установи;

в) підприємства;

г) розрахункові палати;

д) спеціалізовані посередники;

е) агент з розрахунків;

є) державні установи.

 1. Небанківськими користувачами платіжних послуг є:

а) клірингові установи, розрахункові палати;

б) населення, підприємства, спеціалізовані посередники, державні установи;

в) платіжна організація, члени та учасники;

г) агент з розрахунків.

 1. До спеціальних установ, які надають платіжні по­слуги належать:

а) населення;

б) банківські установи;

в) підприємства;

г) клірингові установи;

д) торговельні організації;

е) агент з розрахунків;

є) державні установи.

 1. Спеціальними установами, які надають платіжні по­слуги є:

а) населення, підприємства, установи та організації;

б) банківські установи, клірингові установи, розрахунковий банк, агент з розрахунків;

в) держави;

г) дилери та брокери.

 1. Клірингова установа – це:

а) установа, яка бере на себе облік результатів платіжного процесу;

б) юридична особа, що за результатами про­ве­деного нею клірингу формує клірингові вимоги та надає інформацій­ні послуги;

в) уповноважений платіжною організацією від­повідної платіжної системи банк, що відкриває рахунки членам пла­тіж­ної системи та бере участь у проведенні взаєморозрахунків між ними;

г) банк чи фінансова установа, яка за договором з емітентом розпов­сюджує емітовані ним платіжні картки.

 1. Розрахунковий банк – це:

а) установа, яка бере на себе облік результатів платіжного процесу;

б) юридична особа, що за результатами про­ве­деного нею клірингу формує клірингові вимоги та надає інформацій­ні послуги;

в) уповноважений платіжною організацією від­повідної платіжної системи банк, що відкриває рахунки членам пла­тіж­ної системи та бере участь у проведенні взаєморозрахунків між ними;

г) особа, з рахунка якої ініціюється переказ грошей або яка ініціює переказ шляхом внесення до банку або іншої установи – члена платіжної системи документа на переказ готівки разом із відповідною сумою.

 1. Агент з розрахунків – це:

а) установа, яка бере на себе облік результатів платіжного процесу;

б) юридична особа, що за результатами про­ве­деного нею клірингу формує клірингові вимоги та надає інформацій­ні послуги;

в) уповноважений платіжною організацією від­повідної платіжної системи банк, що відкриває рахунки членам пла­тіж­ної системи та бере участь у проведенні взаєморозрахунків між ними;

г) особа, на яку виписано переказний вексель (тратта) і якій має бути сплачено певну суму грошей по цьому векселю.

 1. Сукупність законодавчо регульо­ваних елементів, котрі забезпечують виконання боргових зобов’я­зань, які виникають у процесі економічної діяльності – це:

а) банківська система;

б) кредитна система;

в) платіжна система;

г) валютна система.

 1. Основними елементами платіжної системи України є:

а) суб’єкти (учасники) розрахункових взаємовідносин (нефінансовий сектор і фінансовий сектор);

б) об’єкт розрахунків (призначення платежу – розрахунки за товарними і нетоварними операціями);

в) валютний курс;

г) місце проведення розрахунків (внутрідержавні і міждержавні розра­хунки);

д) принципи організації безготівкових розрахунків;

е) назва грошової одиниці;

є) комунікаційні системи переказу грошей;

 1. Основними елементами платіжної системи України є:

а) нормативно-правова база;

б) грошова одиниця;

в) бухгалтерська і технологічна модель, що включає платіжні інстру­менти, механізми переказу коштів, принципи бухгалтерського обліку та звітності;

г) масштаб цін;

д) технологічна інфраструктура, що включає засоби обробки даних, засо­би телекомунікації, організацію експлуатації та ін.;

е) види грошових знаків;

є) захист інформації, що включає програмно-технічні, нормативно-правові та адміністративно-організаційні засоби.

 1. Платіжні системи повинні задовольняти наступні вимоги:

а) ефективність;

б) строковість;

в) оперативність;

г) платність;

д) економічність;

е) поверненість;

є) надійність;

ж) забезпеченість;

з) безпека;

и) цільова направленість;

і) зручність.

 1. Які вимоги повинні задовольняти платіжні системи?

а) ефективність, оперативність, економічність, надійність, безпека, зручність;

б) строковість, платність, поверненість, забезпеченість, цільова направленість;

в) кредитний, ліквідності, правовий, операційний, системний;

г) фінансові та не фінансові.

 1. Ефективна платіжна система є:

а) зручною для учас­ників угоди, як при використанні готівкових грошей, так і при безго­тівкових розрахунках;

б) необхідною перед­умовою ефективного функціонування всієї економіки, всіх її галузей, економічних інститутів та окремих суб’єктів господарю­вання;

в) надійною;

г) безпечною і зручною.

 1. Оперативна платіжна система повинна:

а) впливати на механізм дії грошово-кредитної політики;

б) бути розроблена з відповідним конт­ролем несанкціонованого доступу чи втручання в дані платіжного ба­лансу;

в) мінімізувати затримки платежів;

г) бути надійною, безпечною і зручною.

 1. Для забезпечення економічності платіжної системи банки:

а) авто­матизують платіжні операції;

б) ідентифікують одержувача грошей та платника;

в) змен­шу­ють витрати на надання платіжних послуг;

г) надають кредити.

 1. Платіжна система повинна бути надійною, тобто:

а) повинна мінімізувати затримки платежів;

б) гарантувати, що жоден з реквізитів платіжного інструмента не буде змінений на користь однієї із сторін операції або на користь третьої сторони;

в) мати дові­ру користувачів;

г) система повинна бути розроблена з відповідним конт­ролем несанкціонованого доступу чи втручання в дані платіжного ба­лансу.

 1. Для забезпечення безпеки платіжної системи:

а) клієнти повинні бути впевнені, що відправлені гроші будуть зараховані правильно і протягом визначеного терміну;

б) учасники системи платежів повинні бути впевнені, що інформація про їх перекази не буде доступна третім особам.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Організаційна сукупність різних видів банків у їх взаємозв’язку, яка існує в тій чи іншій країні в цілком визначений історичний період iconЗразок оформлення тез доповідей
Загалом дослідження всіх договорів як єдиної системи дозволяє розглядати їх не як роздрібнену масу окремих, таких, що не мають зв’язку...
Організаційна сукупність різних видів банків у їх взаємозв’язку, яка існує в тій чи іншій країні в цілком визначений історичний період iconЗразок оформлення тез доповідей
Загалом дослідження всіх договорів як єдиної системи дозволяє розглядати їх не як роздрібнену масу окремих, таких, що не мають зв’язку...
Організаційна сукупність різних видів банків у їх взаємозв’язку, яка існує в тій чи іншій країні в цілком визначений історичний період iconЗразок оформлення тез доповідей
Загалом дослідження всіх договорів як єдиної системи дозволяє розглядати їх не як роздрібнену масу окремих, таких, що не мають зв’язку...
Організаційна сукупність різних видів банків у їх взаємозв’язку, яка існує в тій чи іншій країні в цілком визначений історичний період iconЗразок оформлення тез доповідей
Загалом дослідження всіх договорів як єдиної системи дозволяє розглядати їх не як роздрібнену масу окремих, таких, що не мають зв’язку...
Організаційна сукупність різних видів банків у їх взаємозв’язку, яка існує в тій чи іншій країні в цілком визначений історичний період iconІсторичний факультет запрошує історичний факультет один з найстаріших в ДонНУ. Він розпочав роботу у 1937 році
Доступні денна та заочна форми навчання. Існує можливість підготовки за держбюджетним замовленням або на контрактній основі
Організаційна сукупність різних видів банків у їх взаємозв’язку, яка існує в тій чи іншій країні в цілком визначений історичний період iconЗатверджено”
Тому заняття має виховувати у лікаря чуття високої відповідальності, витримки та вміння визначити тактику при тій, чи іншій гінекологічній...
Організаційна сукупність різних видів банків у їх взаємозв’язку, яка існує в тій чи іншій країні в цілком визначений історичний період iconЗатверджено”
Тому заняття має виховувати у лікаря чуття високої відповідальності, витримки та вміння визначити тактику при тій, чи іншій гінекологічній...
Організаційна сукупність різних видів банків у їх взаємозв’язку, яка існує в тій чи іншій країні в цілком визначений історичний період iconЗ/п Вид діяльності
Шкали значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами
Організаційна сукупність різних видів банків у їх взаємозв’язку, яка існує в тій чи іншій країні в цілком визначений історичний період iconУся сукупність видів активності людини, як індивідуума, так І члена суспільства, складає поняття його діяльності І є специфічною формою існування людини
Людина – суспільна істота, яка представляє собою вищу ступінь розвитку життя на землі, здатна робити знаряддя праці, з їх допомогою...
Організаційна сукупність різних видів банків у їх взаємозв’язку, яка існує в тій чи іншій країні в цілком визначений історичний період icon1.Історичний нарис розвитку екології
В працях Аристотеля (384-322 до н е.) та його учня «батька ботаніки» Теофраста Ерезійського (371-280 до н е.) описано багато видів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи