Глосарій термінів економічних категорій icon

Глосарій термінів економічних категорій
Скачати 117.15 Kb.
НазваГлосарій термінів економічних категорій
Дата14.08.2012
Розмір117.15 Kb.
ТипДокументи

Глосарій термінів економічних категорій

Fedwire – це система переказу грошових коштів і цінних паперів на великі суми.

RTGS – Real Time Gross Settlement – система розрахунків великими сумами, в якій і обробка інформації, і остаточний розрахунок здійснюються безперервно, в режимі реального часу.

Авторизація – процедура отримання дозволу на проведення операції із застосуванням платіжної картки.

Агент з розрахунків – установа, яка бере на себе облік результатів платіжного процесу.

Акцепт векселя – напис платника на переказному векселі (тратті) про згоду на оплату.

^ Багатоемітентна платіжна система – платіжна система, яка включає двох і більше емітентів.

Багатосторонній взаємозалік – процес взаємного заліку, який здійснюють три і більше банків.

^ Банківська тратта – це переказний вексель, де емітентом (векселедавцем) і платником виступає один і той самий банк. Це досить надійний розрахунковий документ, який за ступенем ліквідності рівнозначний готівці.

Вексель – цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити у визначений строк визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

^ Внутрішньобанківська платіжна система (ВПС) – платіжна система банку, яка забезпечує найбільш сприятливі умови проведенні переказу коштів між його філіями.

^ Внутрішньобанківська платіжна система (ВПС) створюється банком з метою забезпечення найбільш сприятливих умов для проведення переказу грошей між його підрозділами.

^ Внутрішньодержавна платіжна система – платіжна система, в якій платіжна організація є резидентом та яка здійснює свою діяльність і забезпечує проведення переказу грошей виключно в межах України.

^ Двосторонній взаємозалік – залік платежів між двома банками.

Держатель платіжної картки – фізична особа – клієнт або довірена особа клієнта, яка на законних підставах використовує платіжну картку (її реквізити) для ініціювання переказу коштів з відповідного рахунку в банку або здійснює інші операції з її застосуванням.

^ Дистанційне обслуговування – комплекс інформаційних послуг за рахунком клієнта та здійснення операцій за рахунком на підставі дистанційних розпоряджень клієнта.

^ Дистанційне розпорядження – розпорядження банку виконати певну операцію, яке передається клієнтом за погодженим каналом доступу, без відвідання клієнтом банку.

^ Документ на переказ – електронний або паперовий документ, що використовується банками, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами – членами платіжної системи для передачі доручень на переказ грошей.

^ Документ на переказ готівки – документ на переказ, що використовується платником для ініціювання переказу грошей у готівковій формі.

Доміциляція векселя – призначення за векселем особливого місця платежу, що відрізняється від місцезнаходження особи, яка зазначена як платник за векселем.

^ Дорожній чек – стандартний грошовий документ, який виписують у місцевій або іноземній валюті та використовують в поїздках, закордонних подорожах для оплати товарів і отримання в банку готівки.

^ Доручення про кредитовий переказ в автоматизованих розрахункових палатах – доручення про кредитування рахунку одержувача, яке відправляється платником в автоматизовану розрахункову палату у закованому вигляді на електронних носіях (магнітні стрічки, дискети та ін.).

^ Доручення про кредитовий переказ коштів у системі жиро – це доручення клієнтів про переказ з їх жирорахунків (у банку, на пошті, залежно від того, де відкритий рахунок жиро) на рахунок одержувача.

Еквайринг – діяльність щодо технологічного, інформаційного обслуговування торговців та виконання розрахунків з ними за операції, які здійснені із застосуванням спеціальних платіжних засобів.

^ Еквайрингова установа (еквайр) – юридична особа, яка здійснює еквайрінг.

Електронний гаманець (гаманець) – платіжний додаток платіжної картки, кошти за операціями з яким обліковуються на консолідованому картрахунку емітента, і який дозволяє його держателю в межах установленого ліміту виконувати платіж за товари (послуги) без уведення персонального ідентифікаційного номера (далі – ПІН).

^ Електронний чек (чек) – платіжний додаток персоніфікованої платіжної картки, кошти за операціями з яким обліковуються на окремому чековому картрахунку, що відкритий в емітента.

^ Емісія платіжних карток (емісія) – проведення операцій з випуску спеціальних платіжних карток певної платіжної системи.

Емітент платіжних карток (емітент) – юридична  особа,  що  є  членом  платіжної  системи  та здійснює емісію платіжних карток.

Єврочеки – стандартизовані чеки, які випускають банки – члени Європейської банківської системи “Єврочеки”, супроводжувані спеціальною гарантійною карткою.

Іменний чек – чек, виписаний певній особі.

Інкасування (інкасо) векселя – здійснення банком за дорученням векселедержателя операцій з векселем з метою одержання платежу.

Кліринг – механізм, що включає проведення взаємозаліку зустрічних вимог учасників платіжної системи, а також обчислення за кожним із них сумарного сальдо за визначений період часу між загальними обсягами вимог та зобов’язань.

^ Клірингова установа – юридична особа, що за результатами проведеного нею клірингу формує клірингові вимоги та надає інформаційні послуги.

Консолідований кореспондентський рахунок – кореспондентський рахунок, що відкритий у територіальному управління і на якому об’єднані кошти банку та його філій (або певної кількості філій) у разі роботи банку (філії) у СЕП за відповідною моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку.

^ Консолодіваний картковий рахунок – рахунок, що відкривається емітентом для обліку коштів за емітованими ним наперед оплаченими платіжними картками. Дебетовий залишок за консолідованим картковим рахунком не допускаються.

^ Кореспондентський рахунок – рахунок, що відкривається одним банком іншому банку для здійснення міжбанківського переказу коштів.

Кредитна картка – пластикова картка, яка дозволяє її власнику при купівлі товарів або послуг відстрочити їх оплату.

^ Кредитний ризик – ризик того, що учасник операції, який має виплатити кошти, виявиться не в змозі виконати розрахунок за своїми зобов’язаннями у визначений термін внаслідок своєї повної чи часткової неплатоспроможності.

^ Кредитний ризик – ризик, що контрагент не розрахується пов­ністю за своїми фінансовими зобов’язаннями в системі в термін або в будь-який інший час у майбутньому.

^ Ліміт початкових оборотів – сума, що визначає максимальний обсяг початкових платежів, які банк (філія_ може виконати за певний період.

Ліміт технічного рахунку – сума, що визначає мінімальний залишок коштів на технічному рахунку банку (філії).

^ Міжбанківський переказ у СЕП у режимі реального часу – міжбанківський переказ, що здійснюється з індивідуальним обробленням міжбанківського електронного розрахункового документа, за яким списання коштів з технічного рахунку учасника СЕП (платника) та зарахування коштів на технічний рахунок учасника СЕП (отримувача) виконується одночасно.

^ Міжбанківський переказ у СЕП у файловому режимі – міжбанківський переказ, що здійснюється з індивідуальним обробленням міжбанківського електронного розрахункового документа, за яким між списанням коштів з технічного рахунку учасника СЕП (платника) та зарахуванням коштів на технічний рахунок учасника СЕП (отримувача) є певний проміжок часу.

^ Міжнародна платіжна система – платіжна система, в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення переказу грошей з однієї країни в іншу.

^ Мобільний платіжний інструмент (МПІ) – спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку смарт-картки, що є носієм персоніфікованого платіжного мобільного додатка НСМЕП та відповідного додатка оператора мобільного зв’язку.

^ Наперед оплачена платіжна картка – платіжна картка, яка надає право держателю виконувати операції в межах попередньо внесених коштів, що обліковуються на консолідованому картковому рахунку банку.

^ Національна система масових електронних платежів (НСМЕП) – це внутрішньодержавна банківська багатоемітентна платіжна система масових платежів, в якій розрахунки за товари та послуги, одержання готівки та інші операції здійснюються за допомогою платіжних смарт-карток за технологією, що розроблена Національним банком України.

^ Одноемітентна платіжна система – платіжна система одного банку, який одночасно виконує функції платіжної організації, емітента та еквайра.

Операційний ризик – ризик, що операційні чинники, наприклад технічні неполадки або операційні помилки, викличуть чи погіршать кредитний ризик або ризик нестачі ліквідності.

^ Ордерний чек – чек, виписаний на певну особу з обов’язковим застереженням про наказ оплатити.

Оф-лайн (off-line) операція – операція з використанням платіжної картки, технологічна схема виконання якої не потребує під час виконання операції безперервного зв’язку в режимі реального часу з емітентом та еквайром.

^ Перекази в системі S.W.I.F.T. – інструкції про платіж, які передаються одним банком іншому через комунікаційну систему S.W.I.F.T. (Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових комунікацій).

^ Переказний вексель – вексель, який містить письмовий наказ однієї особи (юридичної або фізичної) іншій особі сплатити у зазначений строк визначену суму грошей третій особі.

Платіжна вимога – розрахунковий документ, що містить вимогу стягувача або в разі договірного списання отримувача до банку, що обслуговує платника, здійснити без погодження з платником переказ визначеної суми коштів з рахунку платника на рахунок отримувача.

^ Платіжна картка – спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу грошей з рахунка платника або з іншого відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування грошей зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання грошей у готівковій формі в касах банків, пунктах обміну іноземної валюти уповноважених банків та через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.

^ Платіжна картка – це засіб безготівкових розрахунків, отримання кредиту і готівки.

Платіжна картка НСМЕП (платіжна картка) – спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової смарт-картки, що є носієм платіжних додатків НСМЕП.

^ Платіжна організація – юридична особа, яка є власником або одержала право на використання товарного та інших знаків, що ідентифікують належність платіжних карток та інших платіжних інструментів, і яка визначає правила роботи платіжної системи, а також виконує інші функції щодо забезпечення діяльності платіжної системи та несе відповідальність відповідно до закону та договору.

^ Платіжна організація НСМЕП (Платіжна організація)
юридична особа, яка є власником або одержала право на використання знака для товарів і послуг НСМЕП (знак НСМЕП) та інших знаків, що ідентифікують належність платіжних карток до НСМЕП, і яка визначає правила роботи НСМЕП, а також виконує інші функції щодо забезпечення діяльності НСМЕП і несе відповідальність згідно із законодавством України та укладеними нею договорами.

^ Платіжна система – платіжна організація, члени платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу грошей.

Платіжна система є формою організації безготівкового платіжного обороту.

^ Платіжна система країни є сукупність законодавчо регульованих елементів, котрі забезпечують виконання боргових зобов’язань, які виникають у процесі економічної діяльності.

^ Платіжний додаток картки НСМЕП (платіжний додаток) – програмний засіб, розміщений у пам’яті платіжної картки, за допомогою якого здійснюється ініціювання переказу коштів з рахунку платника або з відповідного рахунку банку з метою оплати вартості товарів (послуг), перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі, а також здійснення інших операцій, передбачених технологією НСМЕП. Може завантажуватися як готівкою, так і з рахунку завантаження клієнта. Платіжними додатками в НСМЕП є гаманець та чек.

^ Платіжний інструмент – засіб певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунка платника. До платіжних інструментів відносяться документи на переказ та спеціальні платіжні засоби.

^ Постійне доручення клієнт може виписати обслуговуючому банку при платежах, які систематично повторюються, сума яких не змінюється.

Поштовий переказ (поштове доручення) – куплений у поштовому відділенні зв’язку (або в банку) грошовий переказ на невеликі суми з платежем на вимогу в будь-якому поштовому відділенні.

^ Правовий ризик – ризик, що слабка правова база або правова невизна­ченість викличуть чи погіршать кредитний ризик або ризик нестачі ліквідності.

Простий вексель – вексель, який містить зобов’язання векселедавця сплатити у зазначений строк визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

^ Процесинг карткових трансакцій, поданих до банку підприємством торгівлі або послуг, – обробка даних про трансакцію для введення в систему інформаційного обміну між учасниками платіжної системи.

^ Прямий дебет – вимога про списання грошей з рахунку боржника, яку відправляє кредитор із власної ініціативи.

Ремітент – особа, на ім’я якої виданий переказний вексель.

Ризик – можливість виникнення певної події, настання якої призво­дить до фінансових чи іншого виду втрат членів та/або учасників платіж­ної системи.

^ Ризик нестачі ліквідності – ризик, що у контрагента буде недостатньо коштів для виконання своїх фінансових зобов’язань в системі в повному обсязі в термін, хоча існує можливість, що він зможе зробити це в якийсь інший момент у майбутньому.

^ Розрахунковий банк – уповноважений платіжною організацією відповідної платіжної системи банк, що відкриває рахунки членам платіжної системи та бере участь у проведенні взаєморозрахунків між ними.

^ Розрахунковий документ – документ на переказ грошей, що використовуються для ініціювання переказу з рахунка платника на рахунок отримувача.

СВІФТ (Товариство всесвітніх міжбанківських телекомунікацій (SWIFT – Society for Wordwide Interbank Telecommunication) – автоматизована система здійснення міжнародних платежів через широку мережу комп’ютерів.

^ Система електронних платежів Національного банку (СЕП) – державна банківська платіжна система, що забезпечує проведення міжбанківського переказу через кореспондентські рахунки банків (філій) у Національному банку із застосуванням електронних засобів приймання, оброблення, передавання та захисту інформації у файловому режимі або режимі реального часу.

^ Система масових платежів призначена для переказу грошей за операціями, що здійснюються юридичними та фізичними особами із застосуванням платіжних інструментів.

^ Система міжбанківських розрахунків призначена для переказу грошей у межах України між банками на виконання зобов’язань їх клієнтів, а також власних зобов’язань цих банків.

^ Система СНІРS – це приватна платіжна система, що належить Нью-Йоркській асоціації клірингових палат.

Системний ризик – це ризик того, що неспроможність одного з учасни­ків виконати свої зобов’язання або порушення у функціонуванні самої платіжної системи приведуть до неспроможності інших учасників сис­теми або фінансових інститутів інших частин фінансової системи вчасно виконати свої зобов’язання. Таке невиконання зобов’язань може стати причиною розповсюдження проблем з ліквідністю або кредитами і в ре­зультаті поставити під загрозу стабільність системи і фінансових ринків.

^ Спеціальний платіжний засіб (платіжна картка тощо) – платіжний інструмент, що виконує функцію засобу ідентифікації, за допомогою якого держателем цього інструмента ініціюється переказ грошей з відповідного рахунка платника або банку, а також здійснюються інші операції, передбачені відповідним договором.

Торговець – суб’єкт підприємницької діяльності, який, відповідно до договору  з еквайром або платіжною організацією, приймає до обслуговування платіжні картки з метою проведення оплати вартості товарів чи послуг (включаючи послуги з видачі грошей у готівковій формі).

^ Учасник платіжної системи – юридична або фізична особа – суб’єкт від­носин, що виникають при проведенні переказу грошей, ініційованого за допомогою платіжного інструмента цієї платіжної системи.

Файл СЕП – одиниця обміну інформацією в СЕП у файловому режимі, що позначається однією літерою відповідно до технології роботи СЕП, зокрема: А – файл, сформований засобами САБ відправника і надісланий до ЦОСЕП (файл початкових документів); В – файл, сформований засобами ЦОСЕП і надісланий до САБ отримувача (файл відповідних документів); L – інформація від САБ територіального управління про стан кореспондентських рахунків учасників СЕП та встановлення обмеження на їх роботу в СЕП.

Чек – розрахунковий документ, що містить письмове доручення власника рахунку (чекодавця) банку-емітенту, в якому відкрито його рахунок, про сплату чекодержателю зазначеної в чеку суми коштів.

Чек на пред’явника – чек, в якому не зазначене найменування одержувача.

Член платіжної системи – юридична особа, що на підставі належним чином оформленого права (отриманої ліцензії платіжної системи, укладеного з платіжною організацією платіжної системи договору тощо) надає послуги учасникам платіжної системи щодо проведення переказу за допомогою цієї платіжної системи та відповідно до законодавства України має право надавати такі послуги в межах України.

Схожі:

Глосарій термінів економічних категорій iconГлосарій термінів та економічних категорій з курсу „валютна політика” Біметалізм
Біметалізм – грошова система, в якій роль загального еквівалента виконували два метали, як правило, золото І срібло
Глосарій термінів економічних категорій iconГлосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладанні дисципліни
Банківський баланс – це бухгалтерський баланс, який відбиває стан активів, пасивів та власного капіталу у грошовій формі на певну...
Глосарій термінів економічних категорій iconГлосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські
Активи банківські – ресурси банку, засоби, що класифікуються за напрямками розміщення І використання з метою одержання прибутку
Глосарій термінів економічних категорій iconГлосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські
Активи банківські – ресурси банку, засоби, що класифікуються за напрямками розміщення І використання з метою одержання прибутку
Глосарій термінів економічних категорій iconГлосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські
Активи банківські – ресурси банку, засоби, що класифікуються за напрямками розміщення І використання з метою одержання прибутку
Глосарій термінів економічних категорій iconГлосарій термінів та економічних категорій
Аваль (франц aval — схвалення) — вексельне поручництво, за яким аваліст (особа, яка поручилася) бере на себе відповідальність за...
Глосарій термінів економічних категорій iconГлосарій термінів економічних категорій з дисципліни
Банківське регулювання нбу – одна із функцій Національного банку України, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність...
Глосарій термінів економічних категорій iconГлосарій термінів та економічних категорій з курсу «банківські ризики та регулювання банківської діяльності» Адекватність контролю
Адекватність контролю – відповідність контролю специфічним конкретним умовам та індивідуальному принципу з урахуванням планів І службових...
Глосарій термінів економічних категорій iconГлосарій термінів та економічних категорій авалювання
Авалювання це взяття банком на себе зобов'язання оплатити вексель повністю або частково за одну із зобов'язаних за векселем осіб,...
Глосарій термінів економічних категорій iconГлосарій термінів економічних категорій Банківське регулювання нбу
Банківське регулювання нбу – одна із функцій Національного банку України, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи