Банк – це така кредитна організація, що вико­нує депозитні, кредитні та розрахункові операції. Банк, з економічної точки зору icon

Банк – це така кредитна організація, що вико­нує депозитні, кредитні та розрахункові операції. Банк, з економічної точки зору
Скачати 92.37 Kb.
НазваБанк – це така кредитна організація, що вико­нує депозитні, кредитні та розрахункові операції. Банк, з економічної точки зору
Дата14.08.2012
Розмір92.37 Kb.
ТипДокументи

Банк – це така кредитна організація, що вико­нує депозитні, кредитні та розрахункові операції.

Банк, з економічної точки зору, – це автономне, не­залежне підприємство, суб’єкт господарювання, що виконує такі функції: 1) залучення депозитів; 2) надання кредитів; 3) розрахунково-касове обслуговування клієнтів.

Банківська платіжна картка (БПК) – це ідентифікаційний за­сіб, за допомогою якого держателю картки надається можливість виконання операцій по своєму рахунку для здійснення оплати това­рів і послуг та отримання готівки.

^ Банківська тратта – переказний вексель, де емітентом і платни­ком виступає один і той же банк (наприклад, виписується у регі­ональному відділенні банку на головний офіс у столиці). Тради­ційно використовувався для переказу крупних грошових сум.

^ Власний капітал банку являє собою грошові кошти, внесені акціонерами (засновниками) банку, а також кошти, утворені у про­цесі його подальшої діяльності.

Де­позити – кошти, що внесені до банку клієнтами – приватними особами та компаніями, зберігаються на їх рахунках та використо­вуються у відповідності до режиму рахунка та банківського зако­нодавства.

^ Доручення про кредитове перерахування в автоматизованих розрахункових палатах здійснюються за допомогою елект­ронних носіїв.

Доручення про кредитові перерахування у системах “жиро” (італ. giro - круг, оборот) – перерахування у системах безготів­кових розрахунків, що можуть базуватися як на паперових носі­ях, так і на електронних повідомленнях і передбачають зараху­вання взаємних вимог і зобов’язань учасників розрахунків.

Експансіоністська (англ. expansion – розширення) політика су­проводжується розширенням масштабів кредитування, послаб­ленням обмежень зростання кількості грошей в обігу.

^ Експортно-імпортні банки кредитують та гарантують операції, що пов'язані із зовнішньоекономічною діяльністю та міжнародним рухом капіталу.

Емісія – це послідовні дії емітента по розміщенню цінних паперів у відповідності до законодавчих актів – законів про акціо­нерні товариства, про ринок цінних паперів, про банки тощо.

^ Забезпечення (collateral) – види і вартість активів, що запропоно­вані як додаткове забезпечення позики.

Загальні умови (conditionc) – стан економічної кон’юнктури та інші зовнішні чинники, що можуть вплинути на фінансове ста­новище позичальника.

^ Залучені ресурси формують переважну частину ресурсів, що використовується комерційними банками для виконання активних операцій/

Іменний чек – виписується на користь певної особи.

Інвестиційний портфель (або портфель цінних паперів) – це сукупність придбаних банком цінних паперів, право на воло­діння, користування та розпорядження якими належить банку та які згруповані за їх типами та призначенням.

Інвестиційні банки – це кредитні установи, які провадять за­сновницько-емісійну діяльність. Вони здійснюють розміщення на фондовому ринку акцій та облігацій корпорацій, займаються злит­тям і поглинанням, торгівлею похідними фінансовими інструмен­тами, структурованим фінансуванням. Ресурси цих банків форму­ються також за рахунок випуску цінних паперів.

Інвестиційні операції комерційних банків – це їх діяль­ність по розміщенню ресурсів в об’єкти інвестування: цінні папери, статутні фонди підприємств, нерухомість, колекції тощо.

Інфляційний ризик полягає у тому, що при високих, насамперед, неочікуваних темпах інфляції доходи інвесторів не можуть компен­сувати швидке знецінення вкладених коштів. Особливо це стосу­ється інвестицій у цінні папери з фіксованим розміром доходу.

Іпотечні банки спеціалізуються на наданні довгострокових по­зик під заставу нерухомості – землі та будов. Кошти для надання кредитів іпотечний банк отримує від продажу заставних листів та іпотечних облігацій, які є надійними борговими зобов’язаннями банку, що гарантують фіксовані відсотки.

^ Казначейські векселі – короткострокові (терміном до одного ро­ку) цінні папери на пред’явника, що випускаються казначейст­вом з метою мобілізації коштів для виконання державного бю­джету.

^ Кошти, доходи (means) – банк оцінює розмір прибутку, що отри­мує позичальник, з точки зору можливості сплати відсотків при здійсненні нормальної фінансової діяльності.

^ Кредитна політика – документально оформлена схема організації і контролю кредитної діяльності банку.

Кредитний ризик пов’язаний з тим, що емітент, який випустив боргові цінні папери, може опинитися у скрутному фінансовому становищі, що ставить під сумнів його спроможність сплачувати відсотки та повернути основну суму боргу.

^ Кросований чек може бути сплачений банком тільки шляхом безготівкового переказу на рахунок одержувача.

Кросований чек перекрес­лений двома вертикальними лініями.

Майно (capital) – розмір і структура акціонерного капіталу ком­панії, особистий достаток ключових акціонерів компанії або під­приємця.

^ Метод сходів передбачає підтримання ступінчастої структури інвестиційного портфеля. У цьому випадку кошти так вкладаються у цінні папери, щоб у майбутньому кожного року наставав термін погашення деякої їх частини.

^ Метод штанги передбачає, що частина портфеля, як правило 25-40% його обсягу, складається з короткострокових паперів, по яких одержу­ються ринкові ставки і які служать резервом ліквідності. Залишок коштів інвестується у довгострокові зобов’язання, як правило тер­міном 10-15 років для максимізації купонного доходу.

^ НАУ-рахунок (англ. NOW – negotiable order of withdrawal – наказ про зняття коштів, що обертається) поєднує ліквідність, тобто можливість викорис­тання грошей за допомогою певного розрахункового документа, та сплату відсотків.

^ Обліковий відсоток – це ціна кредитів центрального банку.

Одерний чек – виписується на користь певної особи чи за її на­казом (англ. by order).

Основною метою діяльності усіх центральних банків країн сві­ту, яка зазначена у відповідних законах, є забезпечення стабільності національної валюти і стабільності функціонування фінансово-кредитної системи держави.

^ Ощадні банки орієнтують свою діяльність на залучення дрібних вкладів населення на певний строк і надання позичок приватним особам.

Ощадні рахунки бувають рахунками на ощадній книжці, рахунками з випискою про стан рахунка та депо­зитними рахунками грошового ринку.

^ Платіжна система – це сукупність інструментів і методів, що застосовуються у господарстві країни для переказу грошей та вре­гулювання боргових зобов’язань між учасниками економічного обороту.

^ Платіжна система ТАRGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer) є міжнародною системою, що почала діяти у 1999 році для здійснення переказів в євро. Викорис­товується західноєвропейськими банками для здійснення розрахун­ків на великі суми, що проводяться через регіональні центри, функ­ції яких виконують відділення Європейського центрального банку.

^ Погашення (repayment) – спроможність позичальника генерувати грошові потоки для погашення кредиту.

Портфельні інвестиції являють собою придбані банком цінні папери, що належать різним емітентам і не забезпечують контроль­ної участі та прямого управління об’єктом інвестицій. Володіння пакетом акцій у розмірі до 10% загального обсягу вважається портфельною інвестицією.

^ Постійні доручення банку інструкція клієнта банку про здійс­нення платежів, що повторюються на користь певного одержу­вача (наприклад, комунальні платежі).

^ Поштовий переказ грошовий переказ на дрібні суми, що купу­ється у поштовому відділенні з платежем за вимогою у будь-якому відділенні пошти. Часто використовується тими, у кого немає рахунка у банку;

^ Правило п’яти “сі” – система оцінки кредитоспроможності клі­єнта, яка застосовується в банках США.

Процентний ризик інвестиційного портфеля полягає у потенцій­ній мінливості розміру доходів внаслідок змін рівня відсоткових ставок.

^ Прямі дебетові списання проводяться через автоматизовані роз­рахункові палати.

Прямі інвестиції здійснюються з метою без­посереднього управління об'єктом інвестицій, тому якщо купують­ся цінні папери, паї, то вони повинні забезпечити банку володіння контрольним пакетом або іншу форму контрольної участі. До пря­мих інвестицій можуть бути віднесені і інвестиції в об’єкти інтеле­ктуальної власності – патенти, ліцензії, ноу-хау тощо. Володіння пакетом акцій у розмірі більше 10% загального обсягу вважається пря­мою інвестицією.

^ Репутація позичальника (character) – характеризується відповіда­льністю і компетентністю керівництва, своєчасністю розрахунків по раніше отримуваних кредитах, якість наданих звітів тощо.

Рестрикційна (англ. restriction – обмеження) грошово-кредитна політика, спрямована на створення більш жорстких умов та об­меження обсягів кредитних операцій комерційних банків. Вона використовується з метою боротьби з інфляцією, а також для згладжування циклічних коливань ділової активності.

^ Ризик ліквідності пов’язаний з неможливістю у пев­них ринкових умовах продажу цінного папера інакше, ніж за суттє­во зниженою ціною.

Сек’юритизація (від англ. security – цінний папір) – продаж на ринку частини активів коме­рційного банку, головним чином зобов’язань клієнтів по виданих позиках, у формі цінних паперів, що забезпечені цими активами і погашаються з коштів, що надходять від позичальників.

^ Система “домашній банк” (англ. home-bankig) – це інтеракти­вна комп’ютерна система, яка забезпечує віддалене управління ба­нківськими рахунками.

Система ВАСS здійснює операції по прямому дебетуванню і прямому кредитуванню рахунків згідно з розпорядженням учасників систе­ми на основі системи клірингу у Великій Британії.

^ Система розрахункової мережі банку Японії (ВOJ-NET) була створена у 1988 році з метою здійснення електронних платежів між фінансовими установами. Розрахунки відбуваються через рахунки, відкриті у центральному банку на ва­ловій основі, тобто без клірингу. Банк Японії не надає кредитів фі­нансовим установам для розрахунків упродовж робочого дня, тому якщо для виконання платежу у банку не вистачає коштів, його пла­тіж автоматично відхиляється.

^ Система СНАРS призначена для швидкісного (протягом одного дня) перерахування великих платежів у фунтах стерлінгів і євро у Великій Британії.

Система СНІРS – це приватна платіжна система, що належить Нью-Йоркській асоціації клірингових палат.

^ Спроможність (ability) – оцінка бізнесу позичальника, його здат­ність виготовляти конкурентоспроможну продукцію.

Статус (лат. “status” – становище) центральних бан­ків обумовлені тим, що вони поєднують у собі окремі риси банків­ської установи і органу державного управління.

^ Страхування (insuarance) – способи додаткового забезпечення кре­дитного ризику банку.

Строкові депозити – це депозити з погашенням у фіксований термін, передчасне їх закриття клієнтом приводить до штрафу у ви­гляді втрати частини відсотків відповідно до терміну, що залишив­ся до договірної дати закінчення депозиту.

^ Сума (amount) – обґрунтування суми позики виходячи з аналізу балансу позичальника та сутності проекту, що кредитується.

У Великій Британії здійсненням електронних платежів займаються дві мережі: ВАСS – Bankers Automated Clearing Services і CHAPS – Clearing House Automated System.

^ Угоди про купівлю цінних паперів зі зворотним викупом – “репо” (англ. repurchase agreements, repos), – це короткострокові позики під забезпечення цінними паперами, обов’язковою умовою яких є зобов'язання по­зичальника викупити цінні папери на встановлену дату і за певною ціною, яка, звичайно, перевищує ціну продажу.

^ Управління персоналом комерційного банку є певною систе­мою організаційних заходів, спрямованих на формування єдиної професійної команди, яка спроможна вирішувати весь комплекс завдань, що стоять перед банком.

^ Фінансові можливості (capacity) – спроможність повернути взяту позику за рахунок поточних грошових надходжень або коштів від продажу активів.

Характер (character) – особистість позичальника, його репутація у діловому світі, відповідальність і готовність виконати взяті на себе зобов’язання, його взаємовідносини з банком.

^ Ціль (purpose) – мета використання кредитних ресурсів.

Чек письмовий наказ клієнта банку, що веде його чековий ра­хунок, про сплату певної суми коштів пред’явнику чека або за його наказом.

Чек – це безумовний наказ клієнта банку здійсни­ти платіж зазначеної у чеку грошової суми чекодержателю чи за його наказом за рахунок наявних у банку коштів чекодавця.

^ Чек на пред’явника – виписується без вказівки імені, тому одер­жати гроші по чеку може будь-яка особа, яка у даний момент є чекодержателем.

Швейцарська міжбанківська клі­рингова система SIC (Swiss Interbank Clearing) здійснює оста­точні та безвідкличні платежі у швейцарських франках з викорис­танням рахунків, що відкриті банківським установам у Швейцарському національному банку.

^ Asset quality – якість активів; визначається можливість повернен­ня активів, а також вплив проблемних кредитів на загальний фі­нансовий стан банку.

CAMPARI – система оцінки кредитоспроможності клі­єнта, яка застосовується в англійських банках.

Capital adequacy – достатність капіталу; надається оцінка розміру капіталу банку з точки зору його достатності для захисту інтере­сів кредиторів.

Earnings – дохідність; оцінюється рентабельність банку з точки зору достатності його доходів для перспектив розширення банків­ської діяльності.

Fedwire – це система переказу грошових коштів і цінних паперів на великі суми. Вона належить Федеральній резервній системі і ке­рується нею, до її складу входять дванадцять федеральних резерв­них банків, які функціонують як єдине ціле.

Liquidity – ліквідність; визначається рівень лікві­дності банку з точки зору її достатності для виконання як звичай­них, так і непередбачених зобов’язань.

Management – менеджмент; оцінюються методи управління бан­ком з урахуванням його ефективності, організації роботи, мето­дів контролю та виконання законодавчих норм.

Схожі:

Банк – це така кредитна організація, що вико­нує депозитні, кредитні та розрахункові операції. Банк, з економічної точки зору iconГлосарій термінів Банк
Банк – це така кредитна організація, що вико­нує депозитні, кредитні та розрахункові операції
Банк – це така кредитна організація, що вико­нує депозитні, кредитні та розрахункові операції. Банк, з економічної точки зору iconГлосарій термінів Банк
Банк – це така кредитна організація, що вико­нує депозитні, кредитні та розрахункові операції
Банк – це така кредитна організація, що вико­нує депозитні, кредитні та розрахункові операції. Банк, з економічної точки зору iconНаціональний банк І грошово-кредитна політика
Розділ 1 національний банк україни -центральний банк держави. Його роль у системі органів державної влади 5
Банк – це така кредитна організація, що вико­нує депозитні, кредитні та розрахункові операції. Банк, з економічної точки зору iconТема Національний банк України – центральний банк країни
Виходячи з цього, виникає актуальна потреба у викладанні курсу „Центральний банк І грошово-кредитна політика” при підготовці фахівців...
Банк – це така кредитна організація, що вико­нує депозитні, кредитні та розрахункові операції. Банк, з економічної точки зору iconМетодичні вказівки для практичних занять з дисципліни ”Центральний банк І грошово-кредитна політика”
Центральний банк І грошово-кредитна політика відноситься до завершального циклу професійно-орієнтованих дисциплін. Вона має за мету...
Банк – це така кредитна організація, що вико­нує депозитні, кредитні та розрахункові операції. Банк, з економічної точки зору iconБ. П. Центральний банк І грошово-кредитна політика: Підручник. К.: Кондор, 2011. 416 с. Адамик Б. П. Нагляд І регулювання банківської діяльності: Навчально-методичний посібник
Адамик Б. П. Центральний банк І грошово-кредитна політика: Підручник. – К.: Кондор, 2011. – 416 с
Банк – це така кредитна організація, що вико­нує депозитні, кредитні та розрахункові операції. Банк, з економічної точки зору iconКонкурс 2010-2011 підготовка та прийом на роботу isfrada index-bank- crédit Agricole S. A
Ат «індекс-банк» сучасний універсальний банк, що працює на ринку України вже 16 років. Банк обслуговує 223 000 приватних клієнтів...
Банк – це така кредитна організація, що вико­нує депозитні, кредитні та розрахункові операції. Банк, з економічної точки зору iconАвізуючий банк – банк, який за дорученням банку-емітента авізує (сповіщає) акредитив бенефіціару без будь-якої відповідальності за його оплату Автоматична касова машина (далі атм)
Автоматична касова машина (далі атм) машина, що обслуговує клієнтів в автоматичному або частково автоматичному режимі. До атм належать...
Банк – це така кредитна організація, що вико­нує депозитні, кредитні та розрахункові операції. Банк, з економічної точки зору iconАнотація дисципліни «фінансовий менеджмент у банку» Викладач: к е. н., доцент Герасименко Раїса Андріївна вступ навчальна дисципліна «Фінансовий менеджмент у банку»
«Гроші та кредит» «Центральний банк І грошово-кредитна політика», «Банківські операції», «Аналіз банківської діяльності», «Менеджмент»,...
Банк – це така кредитна організація, що вико­нує депозитні, кредитні та розрахункові операції. Банк, з економічної точки зору iconДокументи
1. /bank/Дисциплины Банк дело/~$циология.doc
2. /bank/Дисциплины...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи