1. Структура залікового кредиту дисципліни „Ресурсна політика комерційних банків” icon

1. Структура залікового кредиту дисципліни „Ресурсна політика комерційних банків”
Назва1. Структура залікового кредиту дисципліни „Ресурсна політика комерційних банків”
Сторінка1/4
Дата14.08.2012
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


1. Структура залікового кредиту дисципліни „Ресурсна політика комерційних банків”


денна форма навчання
Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Змістовий модуль 1. Порядок структурного формування банківських ресурсів

^ Тема 1. Теоретичні аспекти структурування та процесу формування банківських ресурсів

6

6

10

1

Тема 2. Залучені та запозичені ресурси: природа та проблеми

формування

6

6

10

1

Змістовий модуль 2. Планування та регулювання ресурсів комерційних банків.

^ Тема 3. Планування ресурсів комерційних банків

6

6

10

1
^ Тема 4. Основні засади регулювання ресурсів комерційних банків в Україні

6

6

7

2

Всього - 72

24

24

37

5


^ 2. Тематика практичних занять.


Практичне заняття 1-3. Теоретичні аспекти структурування та процесу формування банківських ресурсів (6 год.).


 1. Економічно-правова сутність банківських ресурсів.

 2. Види та класифікація банківського капіталу у відповідності із міжнародними стандартами.

 3. Власний капітал банку: структура, джерела формування, функції, механізм поповнення.

 4. Субординований борг комерційного банку як елемент власного капіталу.

 5. Адекватність власного капіталу: проблеми та шляхи вирішення.


Практичне заняття 4-6. Залучені та запозичені ресурси: природа та проблеми формування (6 год.)

.

1. Характеристика залучених банківських ресурсів.

2. Депозитні (вкладні) операції комерційних банків, їх види та характеристика.

2.1. Депозитні операції з фізичними особами.

2.2. Депозитні операції для юридичних осіб

3. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб проблеми та перспективи його діяльності в Україні.

4. Принципи роботи гарантійних установ в економічно розвинутих країнах.


Практичне заняття 7-9. Планування ресурсів комерційних банків (6 год.)


1. Теоретичні засади банківського планування.

2. Управління ресурсами комерційних банків на макроекономічному рівні:

2.1. Політика відкритого ринку;

2.2. Облікова політика;

2.3. Регулювання резервів;

3. Система планування ресурсів на мікроекономічному рівні.

4. Кредитні та інші вкладення ресурсів комерційних банків, їх прогнозування та регулювання.


Практичне заняття 10-12. Основні засади регулювання ресурсів комерційних банків в Україні (6 год.).


1. Основні нормативні показники діяльності комерційного банку, їх роль та значення для регулювання ресурсів банків та їх розміщення:

1.1. Показники ліквідності, їх характеристика;

1.2. Платоспроможність комерційного банку та її характеристика;

1.3. Максимальний розмір ризику на одного позичальника та його вплив на діяльність банку;

1.4. Інші обов’язкові економічні нормативи діяльності комерційного банку;

1.5. Розмір статутного фонду комерційного банку, порядок його регулювання;

2. Контроль НБУ за дотриманням показників діяльності комерційних банків. Санкції.

3. Основні напрямки вдосконалення роботи комерційних банків по формуванню і використанню ресурсної бази.


^ 3. Самостійні завдання


Завдання 1


 1. Дайте відповідь на запитання:


Економічно-правова сутність банківських ресурсів.


^ 2. Виберіть правильний варіант відповідей і охарактеризуйте їх:

1. В якому з переліків є складова, що не належить до залучених коштів банку?

а) кошти до запитання суб'єктів господарювання, фізичних осіб;

б) строкові кошти фізичних осіб, кошти в НБУ;

в) ощадні депозити фізичних осіб, кошти на бюджетних рахунках;

г) вірна відповідь відсутня.


2. До недепозитних джерел залучення коштів належать:

а) операції РЕПО;

б) відкриття поточних рахунків;

в) відкриття депозитних рахунків;

г) всі відповіді вірні.


3. Яка із зазначених функцій не є функцією власного капіталу банку?

а) поглинання ризиків;

б) основний фінансовий ресурс протягом усього періоду діяльності банку.

в) дешевий фінансовий ресурс;

г) база для розрахунку економічних нормативів.


4. Розмір резервного фонду має становити...

а) 25% статутного капіталу;

б) 10% власного капіталу;

в) 50% статутного капіталу;

г) 50% власного капіталу банку.


5. Власний капітал комерційних банків України має наступну структуру:

а) основний, додатковий капітал, відвернення;

б) основний, додатковий капітал, субординовані зобов'язання;

в) основний, додатковий капітал, емісійні різниці;

г) вірна відповідь відсутня.


Завдання 2


 1. Дайте відповідь на запитання:


Види та класифікація банківського капіталу у відповідності із міжнародними стандартами.


^ 2. Виберіть правильний варіант відповідей і охарактеризуйте їх:

 1. 6. Яка із зазначених складових належить до додаткового капіталу?

а) розкриті резерви;

б) емісійні різниці;

в) статутний капітал;

г) вірна відповідь відсутня.


 1. Яка із зазначених складових належить до основного капіталу?

а) розкриті резерви;

б) субординований борг;

в) результат переоцінки основних засобів;

г) вірна відповідь відсутня.


 1. Звичайні незабезпечені боргові капітальні інструменти, що емітуються на строк не менший 5 років мають назву...

а) скоординовані;

б) субординовані;

в) відвернені;

г) всі відповіді вірні.


 1. Кошти, що вкладені в інші банки на умовах субординованого боргу, належать до...

а) основного капіталу;

б) додаткового капіталу;

в) відвернень;

г) субординованого капіталу.


 1. Метод внутрішніх джерел поповнення капіталу передбачає...

а) емісію акцій;

б) емісію облігацій;

в) використання нерозподіленого прибутку;

г) всі відповіді вірні.


Завдання 3


 1. Дайте відповідь на запитання:


Власний капітал банку: структура, джерела формування, функції, механізм поповнення.


^ 2. Виберіть правильний варіант відповідей і охарактеризуйте їх:

1. Ощадні сертифікати емітуються для...

а) юридичних осіб;

б) фізичних осіб;

в) юридичних осіб-нерезидентів;

г) всі відповіді вірні.


2. Зворотне РЕПО - це...

а) купівля у комерційних банків ДЦП;

б) продаж комерційним банкам ДЦП;

в) пряме кредитування центробанком;

г) інше.


3. Пряме РЕПО - це...

а) купівля у комерційних банків ДЦП;

б) продаж комерційним банкам ДЦП;

в) пряме кредитування центробанком;

г) купівля комерційними банками ДЦП.


4. Сукупність усіх кредитів, гарантій та акцептів банку, а також депозити, розміщені в інших банках, називають...

а) інвестиційний портфель банку;

б) кредитний портфель банку;

в) портфель ризикованого капіталу;

г) кредит – скоринг.


5. До макроекономічних чинників, які впливають на ставку позичкового про­цента, зараховують:

а) строк користування позичковим капіталом;

б) облікову ставку центрального банку;

в) ризик;

г) усі відповіді правильні.


Завдання 4


 1. Дайте відповідь на запитання:


Субординований борг комерційного банку як елемент власного капіталу.


^ 2. Виберіть правильний варіант відповідей і охарактеризуйте їх:

1. Банк пропонує за тримісячними депозитними вкладами 15 % річних. Яка повна назва цієї процентної ставки?

а) пропорційна процентна ставка;

б) ефективна процентна ставка;

в) реальна процентна ставка;

г) номінальна процентна ставка.


2. Облікова ставка - це ставка, яка сплачується...

а) центробанком комерційним банкам за надані кредити;

б) за банківськими кредитами;

в) комерційними банками центробанку за надані кредити;

г) за обліковими кредитами.


3. Метод простих відсотків передбачає...

а) нарахування відсотків лише на початкову суму кредиту;

в) нарахування рівномірних сум платежів;

б) капіталізацію відсотків;

г) усі відповіді правильні.


4. Темпи економічного зростання становлять 2 % на рік, рівень інфляції - 3 % на рік. Якою буде номінальна процентна ставка?

а) 2%;

б) 3 %;

в) 4%;

г) 5 %.


5. Ви вирішили щомісячно вкладати до комерційного банку 500 грн протягом року. Який метод нарахування відсотків найкраще використати для розра­хунку майбутньої вартості ваших грошей?

а) метод простих відсотків;

б) метод складних відсотків;

в) метод ануїтетів;

г) усі відповіді правильні.


Завдання 5


 1. Дайте відповідь на запитання:


Адекватність власного капіталу: проблеми та шляхи вирішення.


^ 2. Виберіть правильний варіант відповідей і охарактеризуйте їх:

1. Нормативне значення адекватності основного ка­піталу (НЗ) має бути:

а) 0,08 або 8 %;

б) 0,20 або 20 %;

в) 0,04 або 4 %;

г) 0,02 або 2 %;

д) жодне неправильне (дати власну відповідь).


2. Нормативне значення адекватності регулятивного капіталу (Н2) має бути:

а) > 8 %;

б) < 15%;

в) > 5 %;

г) < 20 %;

д) жодне неправильне (дати власну відповідь).


3. Оптимальне співвідношення статутного фонду та капіталу-брутто:

а) 1 : 2;

б) 3: 1;

в) 1 : 3;

г) 1 : 8;

д) жодне неправильне (дати власну відповідь).


4. Банківські ресурси - це:

а) власний капітал;

б) залучені та запозичені кошти (зобов'язання);

в) власні, залучені та запозичені кошти;

г) пасиви — власний капітал.


5. Коефіцієнт використання залучених коштів по­винен:

а) бути > 40 %;

б) дорівнювати 100 %;

в) перебувати в межах 55-65 %;

г) перебувати в межах 65-75 %.


Завдання 6


 1. Дайте відповідь на запитання:


Характеристика залучених банківських ресурсів.


^ 2. Виберіть правильний варіант відповідей і охарактеризуйте їх:

1. До основного капіталу банку (капіталу першого рівня) належать:

а) статутний капітал + загальні резерви + нерозподілений прибуток +Фонд основних засобів;

б) статутний капітал + загальні резерви + нерозподілений прибуток +результат переоцінки основних засобів + резервні фонди;

в) статутний капітал + нерозподілений прибуток;

г) статутний капітал + загальні резерви + емісійні різниці +резервні фонди + дивіденди, що направлені на збільшення статутного капіталу + прибуток минулих років;

д) статутний капітал + загальні резерви + емісійні різниці +резервні фонди +дивіденди, що направлені на збільшення статутного капіталу + прибуток минулих років + результат переоцінки основних засобів + прибуток поточного року.


2. Коефіцієнт відвернення, що характеризує якісний склад власних коштів банку, розраховується як відношення:

а) власних коштів-брутто до величини регулятивного капіталу;

б) суми відвернутих коштів в активах до величини власних коштів-брутто;

в) правильної відповіді немає.

г) всі відповіді вірні.


3. До залучених коштів банку відносять:

а) депозити клієнтів, тимчасово вільні кошти на рахунках клієнтів, кореспондентських рахунках лоро, кошти в розрахунках, кредиторська заборгованість, міжбанківські кредити, субординований борг;

б) депозити клієнтів, тимчасово вільні кошти на рахунках клієнтів, кошти в розрахунках, кредиторська заборгованість;

в) правильної відповіді немає.


4. До зобов 'язань банку належить:

а) дебіторська заборгованість;

б) МБК отримані;

в) МБК видані;

г) кредиторська заборгованість;

д) депозити фізичних осіб;

є) залишки на поточних рахунках клієнтів;

є) залишки на кореспондентських рахунках у НБУ;

ж) вклади громадян;

з) вклади банку в інвестиції;

и) кореспондентські рахунки лоро;

і) кореспондентські рахунки ностро;

к) заборгованість за позиковими рахунками;

л) депозити юридичних осіб;

м) зобов'язання за резервами.


5. До запозичених коштів банку відносять:

а) міжбанківські кредити та депозити, депозити клієнтів, тимчасово
вільні кошти на рахунках клієнтів, кореспондентських рахунках лоро,
кошти в розрахунках, кредитори;

б) депозити клієнтів, тимчасово вільні кошти на рахунках клієнтів,
кошти в розрахунках, кредиторська заборгованість;

в) міжбанківські кредити, субординований борг, розміщені боргові
цінні папери;

г) правильної відповіді немає.


Завдання 7


 1. Дайте відповідь на запитання:


Депозитні (вкладні) операції комерційних банків, їх види та характеристика.


^ 2. Виберіть правильний варіант відповідей і охарактеризуйте їх:

1. Стабільність ресурсної бази буде вищою, коли:

а) обсяг депозитів до запитання більший за обсяг строкових депозитів;

б) обсяг депозитів до запитання менший за обсяг МБК;

в) обсяг депозитів до запитання менший за обсяг строкових депозитів;

г) обсяг строкових депозитів більший за обсяг власного капіталу.


2. Що відображає норматив платоспроможності банку:

а) Спроможність банку розраховуватись з кредиторами;

б) Використання коштів банку для здійснення активних операцій;

в) Характеризує фінансову стійкість банку;

г) Достатність капіталу банку для проведення активних операцій з урахуванням ризиків, що характерні для різноманітних видів банківської діяльності.


3. Яку частку банківських ресурсів складають залучені та запозичені кошти?

а) 10-30%;

б) 40-50%;

в) 60-70%;

г) 80-90%.


4. До пасивних операцій банків не зараховують...

а) отримання банками кредитів;

б) депозитні вкладення до банку;

в) формування власного капіталу;

г) вірна відповідь відсутня.


5. Істотна участь у банку означає володіння…

а) більше 10% власного капіталу банку;

б) 5% власного капіталу банку;

в) більше 10% відсотків статутного капіталу банку;

г) 5% статутного капіталу банку.


Завдання 8


 1. Дайте відповідь на запитання:


Депозитні операції з фізичними особами.


^ 2. Виберіть правильний варіант відповідей і охарактеризуйте їх:

1. Резиденти мають формувати статутний капіталу банку у...

а) національній валюті;

б) іноземній валюті;

в) колективній валюті;

г) всі відповіді вірні.


2. Постійно діюча лінія рефінансування НБУ включає надання:

а) кредитів «овернайт» під забезпечення цінними паперами;

б) кредитів «овернайт» під забезпечен-

в) стабілізаційних кредитів

г) кредитів за операціями прямого „ РЕПО”;


3. Проблемному банку, якому загрожує банкрутство, НБУ може надати...

а) кредит «овернайт»;

б) стабілізаційний кредит;

в) ломбардний кредит;

г) обліковий кредит.


4. Учасниками банку не можуть бути...

а) фізичні особи;

б) нерезиденти;

в) Кабінет Міністрів України;

г) правильна відповідь відсутня.


5. Чи можна використовувати для формування статутного капіталу банку кош­ти, отримані в кредит?

а) так;

б)так, із дозволу НБУ;

в) так, із дозволу Мінфіну;

г) ні.


Завдання 9


 1. Дайте відповідь на запитання:


Депозитні операції для юридичних осіб


^ 2. Виберіть правильний варіант відповідей і охарактеризуйте їх:

1. Банки, які хочуть здійснювати свою діяльність на території всієї України, ма­ють сформувати статутний капіталу у розмірі...

а) 1 млн євро;

б) 3 млн євро;

в) 5 млн євро;

г) 10 млн євро.


2. На підставі банківської ліцензії можна здійснювати...

а) залучення коштів;

б) операції з цінними паперами;

в) операції з валютою;

г) усі відповіді правильні.


3. Істотна участь у банку означає володіння...

а) понад 10 % власного капіталу;

б) понад 10 % статутного капіталу банку;

в) 5 % власного капіталу банку;

г) 5 % статутного капіталу банку.


4. До пасивних операцій банку зараховують...

а) емісію акцій;

б) вкладення в цінні папери;

в) надання кредитів;

г) правильна відповідь відсутня.


5. Який метод регулювання банківської діяльності називають «шоковою терапією”:

а) встановлення норм обов'язкових резервів;

б) виконання операцій з цінними на відкритому ринку;

в) рефінансування банків;

г) встановлення економічних нормативів.


Завдання 10


 1. Дайте відповідь на запитання:


Фонд гарантування вкладів фізичних осіб проблеми та перспективи його діяльності в Україні.


^ 2. Виберіть правильний варіант відповідей і охарактеризуйте їх:

1. За способом формування статутного капіталу виділяють:

А) державні банки;

Б) кооперативні банки;

В) приватні банки;

Г) змішані банки;

Д) акціонерні товариства;

Є) іноземні банки.


2. Випуск кредитних інструментів обігу на основі створення банком вкладів у результаті видачі позики клієнту – це:

А) функція посередництва в кредиті;

Б) функція посередництва в платежах;

В) функція депозитної емісії;

Г) емісійно-засновницька функція;

Д) функція надання консультативних, інформаційних та інших послуг.


3. В якому з переліків є складова, що не належить до залучених коштів банку?

а) кошти до запитання суб'єктів господарювання, фізичних осіб;

б) строкові кошти фізичних осіб, кошти в НБУ;

в) ощадні депозити фізичних осіб, кошти на бюджетних рахунках;

г) вірна відповідь відсутня.


4. До недепозитних джерел залучення коштів належать:

а) операції РЕПО;

б) відкриття поточних рахунків;

в) відкриття депозитних рахунків;

г) всі відповіді вірні.


5. Яка із зазначених функцій не є функцією власного капіталу банку?

а) поглинання ризиків;

б) основний фінансовий ресурс протягом усього періоду діяльності банку.

в) дешевий фінансовий ресурс;

г) база для розрахунку економічних нормативів.

  1   2   3   4

Схожі:

1. Структура залікового кредиту дисципліни „Ресурсна політика комерційних банків” iconТематика самостійної роботи студентів з дисципліни „Ресурсна політика комерційних банків”

1. Структура залікового кредиту дисципліни „Ресурсна політика комерційних банків” iconНазва дисципліни Ресурсна політика банків (вс 1) Зміст дисципліни: Змістовий модуль Порядок структурного формування банківських ресурсів
Тема Залучені та запозичені ресурси: природа та проблеми формування. Змістовий модуль Планування та регулювання ресурсів комерційних...
1. Структура залікового кредиту дисципліни „Ресурсна політика комерційних банків” icon«міжнародна банківська справа» Тернопіль, 2011 Структура залікового кредиту дисципліни «Міжнародна банківська справа»
Змістовний модуль Походження, статус та функції центрального банку, порядок створення комерційних банків, формування банківських...
1. Структура залікового кредиту дисципліни „Ресурсна політика комерційних банків” iconІ. Структура залікового кредиту дисципліни
Змістовий модуль Теоретико – методологічні основи фінансової стійкості банків
1. Структура залікового кредиту дисципліни „Ресурсна політика комерційних банків” iconПерелік залікових питань з курсу „Ресурсна політика комерційних банків” для слухачів магістерської програми „Організація банківської діяльності”
Види та класифікація банківського капіталу у відповідності із міжнародними стандартами
1. Структура залікового кредиту дисципліни „Ресурсна політика комерційних банків” iconСтруктура залікового кредиту дисципліни
...
1. Структура залікового кредиту дисципліни „Ресурсна політика комерційних банків” icon1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльності ”
Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльності ”
1. Структура залікового кредиту дисципліни „Ресурсна політика комерційних банків” iconРобочий зошит з дисципліни «гроші та кредит» структура залікового кредиту з дисципліни
Комплексне практичне індивідуальне завдання складається з 6-х складових І включає
1. Структура залікового кредиту дисципліни „Ресурсна політика комерційних банків” iconТематика практичних занять з дисципліни „Ресурсна політика комерційних банків” Практичне заняття 1 Теоретичні аспекти структурування та процесу формування банківських ресурсів (4 год.)
Практичне заняття 1 Теоретичні аспекти структурування та процесу формування банківських ресурсів (4 год.)
1. Структура залікового кредиту дисципліни „Ресурсна політика комерційних банків” iconСтруктура залікового кредиту дисципліни
Змістовий модуль Діяльність центрального банку в сфері грошово-кредитного регулювання економіки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи