Тема Суть та основні етапи еволюції грошових І кредитних систем країн з розвиненою ринковою економікою icon

Тема Суть та основні етапи еволюції грошових І кредитних систем країн з розвиненою ринковою економікою
Скачати 265.13 Kb.
НазваТема Суть та основні етапи еволюції грошових І кредитних систем країн з розвиненою ринковою економікою
Дата14.08.2012
Розмір265.13 Kb.
ТипДокументи

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


Тема 1. Суть та основні етапи еволюції грошових і кредитних систем країн з розвиненою ринковою економікою

1. Найбільш незалежним сьогодні є центральний банк :

а) Німеччини;

б) Великобританії;

в) Франції;
г) Росії;

д) Італії.

2.Найбільш залежним є центральний банк:

а) Великобританії;

б) Італії;

в) Німеччини;

г) Японії;

д) Швейцарії.

3.Банківська холдинг-компанія - це:

а) компанія, що об'єднує кілька банківських та небанківських установ, що втрачають при цьому свою самостійність;

б) корпорація, що здійснює контроль над одним чи більше банка
ми через володіння пакетом акцій цього (цих) банків;

в) група банків, які мають юридичне право створювати регіональні
фірми з метою полегшення надання конкретних послуг клієнтам;

г) спільне надання послуг кількома банками чи банками і небанківськими фірмами з метою розширення кола послуг і отримання додаткового прибутку;

д) спільне використання банками засобів автоматизації для переказу ресурсів та обміну фінансовою інформацією.

^ 4.Сек'юритизація - це:

а) конверсія кредитних і депозитних коштів в цінні папери;

б) продаж частини великого кредиту на короткий термін, як правило, на термін значно коротший, ніж період до моменту погашення
кредиту;

в) банківська послуга, яка полягає в наданні допомоги клієнту у
покупці та продажі цінних паперів за порівняно низьку брокерську ви
нагороду;

г) пропозиція зі сторони банку здійснювати розміщення цінних
паперів клієнта з метою надання допомоги останньому у залученні коштів;

д) купівля нових цінних паперів у клієнтів, що їх емітують, і спроба прибуткової перепродажі цих ЦП іншим інвесторам.

^ 5.Нау-рахунки - це:

а) рахунки, кошти з яких використовуються для оплати товарів і
послуг за допомогою чека й векселя;

б) короткострокові депозити строком на кілька днів;

в) ощадні депозити, з яких можуть бути виписані векселі і чеки.

г) рахунки, основною метою яких є надання клієнту банку можливості розміщення своїх заощаджень під проценти до моменту виникнення потреби в них;

д) депозити із встановленим строком повернення коштів, за якими
сплачуються проценти.

^ 6.Характерними рисами сучасних грошових систем є:

а) встановлення офіційного золотого вмісту паперових грошей;

б) випуск грошей в обіг лише для покриття витрат держави;

в) розширення готівкового обороту;

г) відсутність державного регулювання грошового обігу;

д) всі відповіді неправильні.

^ 7.Наслідками світової економічної кризи 1929-1933 рр. були:

а)відміна золотого стандарту;

б) масове знецінення валют;

в) падіння курсу цінних паперів;

г) банкрутство банків;

д) всі відповіді правильні.

^ 8.Суть системи подвійної валюти полягає в тому, що:

а) співвідношення між золотом і сріблом встановлюється стихійно на ринку відповідно до ринкової ціни металу;

б) співвідношення встановлюється державою;

в) золоті і срібні монети є законним платіжним засобом, але не на рівних умовах.

^ 9. Золотий монометалізм уперше було встановлено:

а) у Франції;

б) Німеччині;

в) Англії;

г) США.

10. До різновидів золотого монометалізму відносять:

а) систему подвійної валюти;

б) золодевізний стандарт;

в)систему “кульгаючої” валюти.

^ 11.Як називається валютний курс, що змінюється залежно від попиту і пропозиції на ринку?

а) фіксований;

б) номінальний ;

в) плаваючий.


Тема 2. Еволюція валютних систем

^ 1.Для золотомонетного стандарту характерними рисами є:

а) обіг золотих монет;

б) відсутність в обігу золотих монет;

в) обмін банкнот лише на золоті зливки;

г) безпосереднє виконання золотом всіх функцій грошей;

д) вільна чеканка золотих монет з фіксованим золотим вмістом.

^ 2.Характерними рисами золотозливкового стандарту є:

а) обіг золотих монет;

б) необмежений рух золота між особами і країнами;

в) відсутність в обігу золотих монет;

г) відміна вільної чеканки золотих монет;

д) обмін банкнот лише на золоті зливки.

^ 3.Характерними рисами золотодевізного стандарту є:

а) безпосереднє виконання золотом всіх функцій грошей;

б) обіг золотих монет;

в) відміна вільної чеканки золотих монет;

г) необмежений рух золота між країнами;

^ 4.Основними принципами Генуезької валютної системи є:

а) використання золота в якості резервного і платіжного засобу;

б) запровадження золотозливкового стандарту;

в) запровадження золотодевізного стандарту;

г) стандарт СПЗ;

д) офіційна демонетизація золота.

^ 5.Основними принципами Бреттон-Вудської валютної системи є:

а) запровадження золотозливкового стандарту;

б) запровадження золотодевізного стандарту;

в) стандарт СПЗ;

г) конвертованість долара США в золото за офіційною ціною;

д) вільний вибір режиму валютного курсу.

^ 6.Основними принципами Ямайської валютної системи є:

а) стандарт СПЗ;

б) офіційна демонетизація золота;

в) вільний вибір режиму валютного курсу;

г) фіксовані валютні паритети і валютні курси;

д) створення МВФ та МБРР.

^ 7. На зміну Бреттон-Вудській валютній системі прийшла:

а) Ямайська валютна система;

б) Генуезька валютна система.

8. Міжнародний валютний фонд створений на:

а) Бреттон-Вудській конференції;

б) генуезькій конференції;

в) Паризькій конференції.

^ 9. За якої системи золотий вміст грошей має значення лише у міждержавних відносинах:

а) при золотому стандарті;

б) за Бреттон-Вудської системи;

в) за Ямайської системи.

^ 10.Європейський валютний союз почав своє існування:

а) 1 жовтня 1998р.;

б) 1 січня 1999р.;

в) 1 липня 1999р.;

г) 1 січня 2000р.

11.Валютна система – це:

а) договірно-правова форма організації валютних відносин між державами;

б) державно-правова форма організації міжнародних грошових відносин між державами у межах певного економічного простору;

в) міжнародна договірна форма валютних відносин між усіма країнами світу, в рамках якої формуються і використовують валютні ресурси;

г) державно-правова форма організації валютних відносин однієї держави з іншими, та з міжнародними економічними і політичними структурами;

^ 12.Виберіть чотири елементи Міжнародної валютної системи:

а) міжнародна розрахункова одиниця;

б) міжнародні колективні валюти;

в) мережа Міжнародних і Національних банківських установ, що здійснюють міжнародні розрахунки;

г) регіональні кредитно-розрахункові установи;

д) злагоджений режим регулювання валютних курсів;

є) спільні Міжнародні валютні фонди.


Тема 3. Грошова та кредитна система США

^ 1.Яка форма власності характерна для центрального банку США:

а) виключно державна;

б)змішана (55% акцій належить державі, а 45%-приватним компаніям);
в) приватна;

г)пакет акцій знаходиться у власності державних установ, що
входять у систему центрального банку;

д)пакет акцій знаходиться у власності приватних установ, що входять у систему центрального банку.

^ 2.Який тип валютного режиму практикує США:

а) фіксований щодо однієї валюти;

б) фіксований щодо кошика валют;

в) з обмеженою гнучкістю (спільний валютний режим);

г) з керованою гнучкістю;

д) незалежно плаваючий курс.

^ 3. Які форми безготівкових розрахунків переважають у США:

а) переказ;

б) інкасові доручення;

в) векселі;

г) чеки;

д) кредитні картки;

^ 4. Емісію банкнот у США здійснює:

а) федеральне казначейство;

б) Рада керуючих;

в) федеральні резервні банки;

г) федеральне резервне управління;

д) банки-члени ФРС.

^ 5. Сотою частиною долара є:

а) шилінг;

б) пенс;

в) цент;

г) пфеніг,

д) сантим.

6.Домінуючою формою грошей у США є:

а)банкноти;

б) трансакційні депозити;

в) чеки;

г) монети.

^ 7. Центральним банком США є:

а) Банк Вашингтону;

б) Федеральна Резервна Система;

в) Федеральні резервні банки;

г) Банк Нью-Йорку;

д) Банк Америки.

^ 8. Депозитними установами США є:

а) комерційні банки;

б) федеральні земельні банки;

в) пенсійні фонди;

г) кредитні спілки;

д) позичково-ощадні асоціації.

^ 9.Недепозитними установами США є:

а) комерційні банки;

б) страхові компанії;

в) кредитні спілки;

г) фінансові компанії;

д) взаємні фонди грошового ринку.

^ 10. Фінансовими посередниками федерального уряду США є:

а) федеральна національна іпотечна асоціація;

б) взаємні фонди грошового ринку;

в) федеральні земельні банки;

г) пенсійні фонди;

д) федеральні банки середньострокового кредиту.

^ 11.Федеральна Резервна система США складається з:

а) 12 федеральних резервних банків;

б) 25 федеральних резервних банків;

в) Ради директорів;

г) Ради керуючих;

д) 6 тис. банків-членів ФРС.

^ 12.Федеральна Резервна система США підзвітна:

а) Федеральному уряду США;

б) Конгресу СІНА;

в) Казначейству США;

г) Контролеру грошового обігу;

д) Федеральній Корпорації Страхування Депозитів.

^ 13.Функціями Ради керуючих ФРС США є:

а) встановлення рівня обов'язкових резервів депозитних установ;

б) здійснення нагляду за діяльністю федеральних резервних банків;

в) надання кредитів банкам, що переживають фінансові труднощі;

г) здійснення контролю та інспекції діяльності банків-членів ФРС
та банківських холдинг-компаній;

д) випуск в обіг готівкових грошей.

^ 14.Функціями федеральних резервних банків США є:

а) встановлення рівня обов'язкових резервів депозитних установ;

б) здійснення контролю та інспекції. діяльності банків-членів ФРС
та банківських холдинг-компаній;

в) випуск в обіг готівкових грошей;

г) надання кредитів банкам, що переживають фінансові труднощі;

д) розробка політики щодо покупок і продаж державних цінних
паперів.

^ 15.Основним інструментом грошово-кредитної політики ФРС США є:

а) зміна рівня обов'язкових резервів;

б) операції на відкритому ринку цінних паперів;

в) зміна рівня облікової ставки;

г) ломбардна політика;

д) дисконтна політика.

^ 16.Яку форму організації мають банки США:

а) пірамідальну;

б) географічну;

в) холдингову;

г) функціональну;

д) профіт-центрову.

^ 17.Який тип банків найпоширеніший в США:

а) багатофіліальний;

б) безфіліальний;

в) однофіліальний.


Тема 4. Грошова та кредитна система Великобританії

^ 1. Який тип валютного режиму практикує Великобританія:

а) фіксований щодо однієї валюти;

б) фіксований щодо кошика валют;

в) з обмеженою гнучкістю (спільний валютний режим);

г) з керованою гнучкістю;

д) незалежно плаваючий курс.

^ 2. Яка форма власності характерна для центрального банку Великобританії:

а) виключно державна;

б) змішана (55% акцій належить державі, а 45%-приватним компаніям);

в) приватна;

г) пакет акцій знаходиться у власності державних установ, що
входять у систему центрального банку;

д) пакет акцій знаходиться у власності приватних установ, що входять у систему центрального банку.

^ 3. Сотою частиною фунта стерлінгів є:

а) шилінг;

б) пенс;

в) сена;

г) пфеніг;
д)сантим.

4.Центральним банком Великобританії є:

а) Національний банк Англії;

б) Національний банк Великобританії;

в) Банк Англії;

г) Банк Великобританії;

д) Банк Англії і Шотландії.

^ 5. Банківськими установами Великобританії є:

а) клірингові банки;

б) дисконтні доми;

в) страхові компанії;

г) будівельні товариства;

д) кредитні спілки.

^ 6.Небанківськими установами Великобританії є:

а) клірингові банки;

б) дисконтні доми;

в) страхові компанії;

г) будівельні товариства;

д) кредитні спілки.

^ 7.Основними функціями Банку Англії є:

а) емісія банкнот;

б) розробка і реалізація грошово-кредитної політики;

в) реалізація грошово-кредитної політики;

г) надання кредитів кліринговим банкам;

д) контроль за діяльністю банків.

^ 8. Дисконтні доми Англії виконують такі функції:

а) емісія банкнот;

б) надання кредитів кліринговим банкам;

в) реалізація грошово-кредитної політики;

г) залучення коштів комерційних банків;

д) фінансування витрат держави.

^ 9. Емісія банкнот в Англії до Першої світової війни регулювалася:

а) законом Гласа-Стігола;

б) актом Роберта Піля;

в) законом Коперніка-Грешема.

^ 10. Завершенням грошової реформи 1925-1928 рр. в Англії було:

а) припинення обміну банкнот на золото;

б) проведення політики “дорогих” грошей;

в) прийняття законну про надання Банку Англії права на фідуціарну емісію банкнот.

^ 11. Інфляція під час Другої всітової війни в Англії була нижчою, ніж в інших країнах, завдяки:

а) високій питомій вазі податків у фінансуванні військових витрат;

б) значному золотому запасові;

в) великій сумі коштів,залучених у кредитній системи;

г) суттєвій ролі зовнішніх джерел фінансування.

^ 12. На діяльність Банку Англії суттєвий вплив має:

а) уряд;

б) міністерство фінансів;

в) казначейство.


Тема 5. Грошова та кредитна система Німеччини

^ 1. Які форми безготівкових розрахунків переважають у Німеччині:

а) векселі;

б) чеки;

в) переказ;

г) інкасові доручення;

д) кредитні карточки.

^ 2. Центральним банком Німеччини є:

а) Національний банк Німеччини;

б) Дойче банк;

в) Дойче Бундесбанк;

г) Банк Німеччини;

д) Німецький резервний банк.

^ 3. Грошова реформа 1948 р. у Німеччині є:

а)радикальною;

б) конфіскаційною;

в) неконфіскаційною;

г) паралельного типу;

д) формального типу.

^ 4.Основними органами Німецького Федерального Банку є:

а) Рада центральних банків;

б) Рада Директорів;

в) Правління 9-ти Центральних банків земель;

г) Правління 11 -ти Центральних банків земель;

д) Рада керуючих.

^ 5.Дойче Бундесбанк виконує такі функції:

а) здійснює емісію банкнот;

б) реалізує грошово-кредитну політику;

в) зберігає золотовалютні резерви країни;

г) має право прямого контролю над банками;

д) всі відповіді правильні.

^ 6. Універсальними кредитними установами Німеччини є:

а) кредитні кооперативні товариства;

б) банки споживчого кредиту;

в) гросбанки;

г) державні будівельні ощадкаси;

д) ощадні каси.

^ 7. Спеціалізованими кредитними установами Німеччини є:

а) гросбанки;

б) житлові асоціації;

в) ощадні каси;

г) регіональні банки;

д) іпотечні установи.

^ 8. Єдина грошова система в Німеччині утворилася:

а) у 60-х роках ХІХ ст.;

б) 70-х роках ХІХ ст.;

в) 80-х роках ХІХ ст.;

г) 90-х роках ХІХ ст.

^ 9. Золотедивізний стандарт у Німеччині був уведений:

а) після закінчення Першої світової війни;

б) у результаті грошової реформи 1923р.;

в) у зв’язку зі світовою економічною кризою 1229-1933рр.

^ 10. Жироцентралами в Німеччині називають:

а) приватні комерційні банки;

б) центральні організації ощадних кас;

в) центральні організації кредитних товариств;

г) кредитні спілки.

^ 11. На наданні комунальних кредитів у Німеччині спеціалізуються:

а) іпотечні банки;

б) кооперативні банки;

в) комунальні банки;

г) ощадні каси.


Тема 6. Грошова та кредитна система Франції

^ 1. Перехід до золотого стандарту здійснено:

а) до XVIII ст.;

б) 1873 р.;

в) 1844 р.;

г) усі відповіді невірні.

2. Франк як грошову одиницю було визнано у:

а) 1789 р.;

б) 1803 р.;

в) 1790 р.;

г) 1805 р.

^ 3. Франція перейшла від металевої до паперової грошової системи у:

а) 1914 р.;

б) 1873 р.;

в) 1803 р.;

г) 1789 р.

4. У червні 1928р. було здійснено грошову реформу, внаслідок якої було запроваджено:

а) золотомонетний стандарт;

б) золотодевізний стандарт;

в) золотозливковий стандарт;

г) золотовалютний стандарт.

^ 5. У результаті девальвацій 1936-1938 р. франк втратив:

а) 50% золотого вмісту;

б) 70% золотого вмісту;

в) 58% золотого вмісту;

г) 48% золотого вмісту.

^ 6. Франція стала членом Європейського економічного союзу у:

а) 1960 р.;

б) 1947 р.;

в) 1950 р.;

г) 1957 р.

7. Членом Європейської валютної системи Франція стала у:

а) 1957 р.;

б) 1976 р.;

в) 1979 р.;

г) 1982 р.

^ 8. У безготівковий обіг Франції було введено спільну європейську валюту – євро з:

а) червня 1996р.;

б) лютого 1995р.;

в) грудня 1998р.;

г) січня 1999р.

^ 9. Банк Франції було створено:

а) 18 січня 1800р.;

б) 16 червня 1798р;.

в) 2 вересня 1805р.;

г) 13 жовтня 1810р.

10. Яку форму власності має центральний банк Франції:

а) виключно державну;

б) змішану;

в) приватну;

г) пакет акцій знаходиться у власності державних установ, що
входять у систему центрального банку;

д) пакет акцій знаходиться у власності приватних установ, що входять
у систему центрального банку.

^ 11. Центральним банком Франції є:

а) Банк Франції;

б) Національний банк Франції;

в) Національний Паризький банк;

г) Французький федеральний банк;

д) Французький резервний банк.

^ 12. Які функції виконує Банк Франції:

а) фінансування витрат держави;

б) емісія банкнот;

в) розробка і реалізація грошово-кредитної політики;

г) розрахунково-кредитне обслуговування держави;

д) всі попередні відповіді вірні.

^ 13. Які установи здійснюють контроль за діяльністю комерційних банків у Франції:

а) Національна кредитна рада;

б) Комітет банківської регламентації;

в) Комітет кредитних установ;

г) Банківська комісія;

д) всі попередні відповіді правильні.

^ 14. Регулювання діяльності банків у Франції здійснюють:

а) Міністерство економіки і фінансів;

б) Банк Франції;

в) Комітет банківської регламентації;

г) всі попередні відповіді вірні;

д) всі попередні відповіді невірні.

^ 15. Основними категоріями кредитних установ Франції є:

а) банки і кооперативні банки;

б) ощадні каси і каси муніципального кредиту;

в) клірингові банки;

г) дисконтні доми;

д) фінансові товариства та спеціалізовані фінансові установи.

^ 16. Спеціалізованими фінансовими установами Франції є:

а) депозитні банки;

б) каси сільськогосподарського кредиту;

в) каси муніципального кредиту;

г) ділові банки;

д) установи житлового кредиту.


Тема 7. Грошово-кредитні системи Італії, Швейцарії та Австрії

^ 1. У якому році було встановлено золотомонетний стандарт в Італії:

а) 1861 р;

б) 1895 р.;

в) 1899 р.;

г) 1917 р.

2. Грошовою одиницею Італії до введення в обіг «євро» була:

а) ліра;

б) долар;

в) франк;

г) гривня.

^ 3. Розмінними монетами лір були:

а) центи;

б) чентезимо;

в) копійка;

г) не було розмінної монети.

4. В якому році в Італії було введено в обіг «євро»:

а) 1997р.;

б) 1994р.;

в) 1996р.

г) 1990р.

^ 5. Емісійним центром в Італії виступає:

а) Італійське валютне бюро;

б) Міжміністерський комітет з кредитів і заощаджень;

в) немає вірної відповіді;

г) Банк Італії.

^ 6. Валютний контроль в Італії здійснюється:

а) Національним Банком Італії;

б) Комітетом із валютних запитань;

в) Кабінетом Міністрів;

г) Італійським валютним бюро.

^ 7. У якому році Італія увійшла до єдиної валютної системи:

а) 13 березня 1979р.;

б) 1 березня 1978р.;

в) 16 травня 1969р.;

г) 12 березня 1977р.

8. Функціями Міжміністерського комітету з кредитів і заощаджень Італії є:

а) забезпечення нормального функціонування кредитної системи Італії; розробка основних напрямів кредитної політики і контроль за її здійсненням;

б) контроль за всіма важливими структурними змінами в банківській системі: відкриттям нових кредитних установ, відгуком ліцензій; з схвалення комітету відбувається ухвалення статутів банками, внесення змін в них, призначення на керівні пости;санкціонування всіх розпоряджень, що визначають норми і правила діяльності кредитних установ, емісію цінних паперів;

в) здійснення контролю за діяльністю Банку Італії, розробка основних рекомендацій для його діяльності.

г) усі відповіді вірні.

^ 9. У якому році Італійський національний банк почав виконувати функції центрального банку країни:

а) у 1893 р.;

б) у 1900 р.;

в) у 1926 р;

г) у 1929 р.

^ 10. Виберіть із запропонованих основні функції Банку Італії:

а) емісія грошей;

б) акумуляція і зберігання офіційних золотовалютних резервів;

в) здійснення обліку надходжень і виплат уряду Італії;

г) надання кредитів кредитним установам і уряду;

д) розробка основних напрямів кредитної політики і контроль за її здійсненням;

е) всі попередні відповіді вірні.

^ 11. У якому році Італія разом з Францією, Бельгією та Швейцарією заснувала Латинський монетний союз:

а) 1834р.;

б) 1872р.;

в) 1881р;

г) 1865р.

^ 12. Грошова одиниця Швейцарії – швейцарський франк перебуває в обігу:

а) з 1848 р.;

б) з 1888 р.;

в) з 1902 р.;

г) всі попередні відповіді неправильні.

^ 13. Національний Банк Швейцарії функціонує як центральний банк Швейцарії:

а)з 1809 р.;

б) з 1907 р;

в) з 1935 р;

г) з 1941р.

14. Де знаходяться головні офіси ШНБ:

а) Цермані та Бремені;

б) Берні та Цюріху;

в) Бухаресті та Відні;

г) Вадутці та Шаані.

^ 15. Хто здійснює банківський нагляд у Швейцарії:

а) ШНБ;

б) уряд;

в) наглядова палата ШНБ;

г) федеральна комісія банків.

16. Чим займається Рада Банку НБШ:

а) здійснює спостереження на станом ринку;

б) здійснює загальне керівництво банком;

в) виконує функції контролю та нагляду виконавчими органами;

г) визначає фінансову політику банку;

д) всі відповіді вірні;

е) вірні відповіді а), б),в).

^ 17. Контроль за фінансовою діяльністю НБШ проводить:

а) Рада Банку;

б) Загальні збори акціонерів;

в) Ревізійна комісія;

г) Наглядова палата.

^ 18. Які види банків Швейцарії відносять до другого рівня:

а) акціонерні;

б) кантональні;

в) гросбанки;

г) регіональні.

19. Вкажіть у якому році було введено в Австрії систему золотомонетного стандарту:

а) у 1832 р.;

б) у 1845 р.;

в) у 1892 р.;

г) у 1920 р.

^ 20. Запровадження шилінга в Австрії відбулося у:

а) 1816 р.;

б) 1969 р.;

в) 1812 р.;

г) 1925 р.

21. Дата заснування генерального банку Австро-Угорщини:

а) у 1816 р.;

б) у 1812 р.;

в) у 1823 р.;

г) у 1802 р.

^ 22. Правова основа сучасного статусу Австрійського національного банку була встановлена в:

а) 1816 р.;

б) 1969 р.;

в) 1812 р.;

г) 1925 р.

23. Яка частка акцій генерального банку Австрії належить державі:

а) 1/2;

б) 1/3;

в) 1/4;

г) 1/8.

^ 24. Структура Генеральної ради АНБ складається з:

а) президент, 3 заступники та 9 члени;

б) президент, віце-президент та 11 члени;

в) президент, віце-президент та 5 члени;

г) президент, 3 віце-президенти та 6 члени.

^ 25. До складу універсальних кредитних установ Австрії входять:

а) державні та акціонерні банки, кредитні спілки, фінансові компанії;

б) державні та акціонерні банки, експортно-імпортні банки, народні банки, райфайзенки;

в) державні та акціонерні банки, приватні та ощадні банки, кооперативні товариства;

г) гросбанки, кооперативні товариства, сільськогосподарські іпотечні установи.

^ 26. До складу спеціалізованих кредитних установ Австрії входять:

а) гросбанки, сільськогосподарські іпотечні установи, будівельно-ощадні каси, банки інвестиційного кредиту;

б) державні та акціонерні банки, приватні та ощадні банки, кооперативні товариства, пенсійні фонди, сільськогосподарські іпотечні установи;

в) страхові компанії, взаємні фонди грошового ринку, будівельно-ощадні каси;

г) поштово-ощадні каси, сільськогосподарські іпотечні установи, будівельно-ощадні каси, банки інвестиційного кредиту.

^ 27. У 90-х роках ХХ ст. австрійські банки поширили свою діяльність за рахунок:

а) політичної стабільності;

б) економічних реформ;

в) розміщення філій у Центральній та Східній Європі;

г) вливання в економіку іноземного капіталу.

^ 28. Яка форма власності характерна для центрального банку Австрії:

а) виключно державна;

б) змішана;

в) приватна;

г) пакет акцій знаходиться у власності державних установ, що
входять у систему центрального банку;

д) пакет акцій знаходиться у власності приватних установ, що входять у систему центрального банку.

^ 29. Австрійський національний банк було створено у:

а) у 1816 р.;

б) у 1885 р.;

в) у 1902 р;

г) у 1929 р.


Тема 8. Грошова та кредитна система Канади

^ 1. Який тип валютного режиму практикує Канада:

а) фіксований щодо однієї валюти;

б) фіксований щодо кошика валют;

в) з обмеженою гнучкістю (спільний валютний режим);

г) з керованою гнучкістю;

д) незалежно плаваючий курс.

^ 2. Канадський долар було введено в грошовий обіг у:

а) 1785 р.;

б) 1789 р.;

в) 1803 р.;

г) 1870 р.;

д) правильними є відповіді б), в).

3. Крах золотого стандарту у Канаді відбувся під час:

а) економічної кризи 30-х років;

б) Першої світової війни;

в) економічної кризи 60-х років;

г) Другої світової війни.

^ 4. Перші срібні долари з’явилися в Канаді у:

а) 1870р.;

б) 1858р.;

в) 1866р.;

г) 1863р.

5. Срібні монети почали карбуватися в Канаді у:

а) 1870р.;

б) 1867р.;

в) 1897р.;

г) 1908р.

^ 6. Золоті монети карбувалися в період:

а) з 1870р. по 1896р.;

б) з 1896р. по 1908р.;

в) 1098р. по 1919р.;

г) з 1919р. по 1926р.

7. Банк Канади було створено:

а) у 1835 р;

б) у 1905 р.;

в) у 1934 р;

г) у 1933 р.

8. Єдиним власником акціонерного капіталу Банку Канади є:

а) уряд країни;

б) Міністерство фінансів;

в) рада директорів;

г) голова Банку Канади.

^ 9. Рада директорів Банку Канади складається з:

а) голови і першого заступника;

б) голови, першого заступника, 12 зовнішніх директорів;

в) ради керуючих;

г) голови, першого заступника, 12 зовнішніх директорів та заступника міністра фінансів ( який не має права голосу).

^ 10. Канадське банківське законодавство, створене на взірець:

а) французького;

б) італійського;

в) американського;

г) японського.

11. Основні функції Банку Канади:

а) емісія грошей;

б) обслуговування державного боргу;

в) видавання нормативних актів;

г) здійснення грошово-кредитної політики;

д) касове обслуговування скарбниці;

є) вірними є відповіді а), г), д);

є) усі відповіді вірні.

^ 12. Голову Банку Канади і його заступника призначають:

а) зовнішні директори на 7 років за погодженням з урядом;

б) Міністерство фінансів на 7 років;

в) рада керуючих на 5 років

г) зовнішні директори на 5 років.

^ 13. Головним інструментом грошово – кредитної політики Банку Канади є:

а) депозитно-підлягаюча зберіганню каса;

б) зміна орієнтира ставки овернайт;

в) процентна ставка, за якою Банк Канади надає одноденні позички фінансовим інститутам;

г) всі відповіді вірні.

^ 14. Регулювання і нагляд за діяльністю комерційних банків у Канаді здійснює:

а) федеральний уряд;

б) Служба керуючого фінансовими установами;

в) Банк Канади;

г) вірними є відповіді б), в).


Тема 9. Грошова та кредитна система Японії

^ 1. Який тип валютного режиму практикує Японія:

а) фіксований щодо однієї валюти;

б) фіксований щодо кошика валют;

в) з обмеженою гнучкістю (спільний валютний режим);

г) з керованою гнучкістю;

д) незалежно плаваючий курс.

^ 2. Сотою частиною єни є:

а) шилінг;

б) пенс;

в) сена;

г) пфенінг;

д) сантим.

3. Центральним банком Японії є:

а) Національний банк Японії;

б) Банк Японії;

в) Банк Токіо;

г) Федеральна резервна система;

д) Японський федеральний банк.

^ 4. Основними функціями Банку Японії є:

а) фінансування витрат держави.

б) емісія банкнот;

в) розробка і реалізація грошово-кредитної політики;

г) збереження золотовалютних резервів;

д) мобілізація тимчасово-вільних грошових коштів населення.

^ 5. Основними категоріями комерційних банків Японії є:

а) міські банки;

б) регіональні банки;

в) траст-банки;

г) банки середньо- та довгострокового кредитування;

д) всі попередні відповіді вірні.

^ 6. Державними банківськими установами Японії є:

а) міські банки;

б) Експортно-імпортний банк;

в) Японський банк розвитку;

г) банки довгострокового кредиту;

д) поштові ощадні каси.

^ 7. Універсальними кредитними установами Японії є:

а) міські банки;

б) кредитно-фінансові установи для малого і середнього бізнесу;

в) кредитно-фінансові установи для сільського, лісового та рибного господарства;

г) регіональні банки;

д) банки довгострокового кредиту.

^ 8. Спеціалізованими кредитними установами Японії є:

а) міські банки;

б) кредитно-фінансові установи для малого і середнього бізнесу;

в) кредитно-фінансові установи для сільського, лісового та рибного господарства;

г) регіональні банки;

д) банки довгострокового кредиту.

^ 9. Банк Японії отримав право фідуціарної банкнотної емісії згідно із законом:

а) 1897 р.;

б) 1931р.;

в) 1889 р.;

г) 1948 р.;

д) вірними є відповіді а), г).

^ 10. Золотий стандарт існував у Японії у період:

а) 1897–1948 рр.;

б) 1897–1931 рр.;

в) 1888–1931 рр.;

г) 1897–1914 рр.;

д) усі відповіді невірні.

^ 11. У період 1929 – 1937 рр. в Японії існувала грошова система:

а) біметалізм паралельної валюти;

б) біметалізм подвійної валюти;

в) біметалізм кульгаючої валюти;

г) золотий монометалізм;

д) паперова грошова система;

^ 12. Банк Японії був створений у:

а) 1800 р.;

б) 1882 р.;

в) 1860 р.;

г) 1900 р.

13. Грошово-кредитне регулювання у Японії здійснюють:

а) Банк Японії;

б) Міністерство фінансів;

в) Федерація економічних організацій;

г) правильними є відповіді а), б);

д) усі відповіді невірні;

е) усі відповіді вірні.


Тема 10. Грошова та кредитна система Російської Федерації

^ 1. Вкажіть коли в Росії було проведено першу грошову реформу:

а) 1839 – 1843 рр.;

б) 1861 – 1865 рр.;

в) 1900 – 1914 рр.;

г) 1960 – 1965 рр.

2. Результатами проведеної грошової реформи у 1839 – 1843 рр. було встановлення:

а) срібного монометалізму;

б) золотого монометалізму;

в) біметалізму;

г) паперово-кредитної грошової системи.

^ 3. Виберіть із запропонованих вірний період проведення грошової реформи, в результаті якої було запроваджено в Росії золотий монометалізм:

а) 1839 – 1843 рр.;

б) 1895 – 1897 рр.;

в) 1899 – 1900 рр.;

г) 1900 – 1905 рр.

^ 4. В процесі здійснення реформи якого періоду сформувалися грошова система соціалістичного типу:

а) 1900 – 1917 рр.;

б) 1914 – 1917 рр.;

в) 1922 – 1923 рр.;

г) 1922 – 1926 рр.

^ 5. Які види грошових знаків перебували грошовому обігу СРСР:

а) банківські білети та розмінні монети;

б) казначейські білети та розмінні монети;

в) казначейські та банківські білети;

г) банківські білети, казначейські білети та розмінні монети;

д) усі відповіді невірні.

^ 6. В якому році Держбанк СРСР почав здійснювати пряме планування грошового обігу:

а) 1927 р.;

б) 1930 р.;

в) 1934 р.;

г) 1940 р.

7. Які установи здійснювали зберігання валютних ресурсів СРСР:

а) Державний та Зовнішньоторговельний банки;

б) Державний банк СРСР;

в) Зовнішньоторговельний банк;

г) Державний, Зовнішньоторговельний та Ощадний банки.

^ 8. Ким встановлюється порядок організації і регулювання безготівкових розрахунків у Росії:

а) Банком Росії;

б) Банком Росії, Міністерством фінансів;

в) Банком Росії і Казначейством;

г) Банком Росії, Міністерством фінансів і Казначейством.

^ 9. В якому році був заснований Центральний банк Російської Федерації:

а) 20 січня 1988 рр.;

б) 11 квітня 1995 рр.;

в) 13 липня 1990 рр.;

г) 28 травня 1999 рр.

^ 10. З якою метою була проведена політика реструктуризації банківської системи Росії:

а) стримання інфляційних процесів;

б) стабілізації бюджетної політики;

в) подолання наслідків фінансової кризи;

г) збільшення грошей в обіг.

^ 11. В якому році Банк Росії провів політику реструктуризації банківської системи:

а) 1995 р.;

б) 2000 р.;

в) 1998 р.;

г) 2003 р.

12. У своїй діяльності Банк Росії підпорядковується:

а) Державній думі РФ;

б) президенту РФ;

в) Державній думі РФ і президенту РФ;

г) не підпорядковується нікому.

13. Кредитна система Росії включає:

а) Центральний, Ощадбанк та комерційні банки;

б) Центральний, Ощадбанк, інвестиційні, лізингові та інші інститути;

в) Центральний банк, комерційні бійні банки та небанківські фінансово-кредитні установи;

г) усі відповіді вірні.

Схожі:

Тема Суть та основні етапи еволюції грошових І кредитних систем країн з розвиненою ринковою економікою iconТема Суть та основні етапи еволюції грошових І кредитних систем країн з розвиненою ринковою економікою Суть, види та елементи грошової системи. Елементи національної валютної системи. Основні типи грошових систем
Тема Суть та основні етапи еволюції грошових І кредитних систем країн з розвиненою ринковою економікою
Тема Суть та основні етапи еволюції грошових І кредитних систем країн з розвиненою ринковою економікою iconТема 1
Тема Суть та основні етапи еволюції грошових І кредитних систем країн з розвиненою ринковою економікою
Тема Суть та основні етапи еволюції грошових І кредитних систем країн з розвиненою ринковою економікою iconТема 1
Тема Суть та основні етапи еволюції грошових І кредитних систем країн з розвиненою ринковою економікою -2 год
Тема Суть та основні етапи еволюції грошових І кредитних систем країн з розвиненою ринковою економікою iconТема Суть І основні етапи еволюції грошових І кредитних систем країн з ринковою економікою Тема Еволюція валютних систем
Тема Суть І основні етапи еволюції грошових І кредитних систем країн з ринковою економікою
Тема Суть та основні етапи еволюції грошових І кредитних систем країн з розвиненою ринковою економікою iconТема Суть І основні етапи еволюції грошових І кредитних систем країн з ринковою економікою Тема Еволюція валютних систем
Тема Суть І основні етапи еволюції грошових І кредитних систем країн з ринковою економікою
Тема Суть та основні етапи еволюції грошових І кредитних систем країн з розвиненою ринковою економікою iconАнотація дисципліни Актуальність курсу «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн»
«міжнародна економіка», значення якої полягає в розумінні закономірностей організації та еволюції грошових та кредитних систем країн...
Тема Суть та основні етапи еволюції грошових І кредитних систем країн з розвиненою ринковою економікою iconДисципліна „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” Довідник з дисципліни Для спеціальності 0105 Викладачі: Шевцова Я. А. к е. н., доц., Черна О. М. асистент
Предметом навчальної дисципліни є система економічних відно­син, які виникають в процесі еволюції грошових І кредитних систем зарубіжних...
Тема Суть та основні етапи еволюції грошових І кредитних систем країн з розвиненою ринковою економікою iconТематичний план дисципліни «фінанси зарубіжних корпорацій» Денна форма навчання
Дисципліна «Фінанси зарубіжних корпорацій» вивчає фінанси акціонерних товариств у країнах з розвиненою ринковою економікою та належить...
Тема Суть та основні етапи еволюції грошових І кредитних систем країн з розвиненою ринковою економікою iconСамостійна робота студентів з дисциплини «грошово-кредитні системи зарубіжних країн» Самостійна робота студентів (позааудиторна та аудиторна) проводиться відносно кожної теми дисципліни „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн”
Нання є поточний модульний контроль, який націлений на перевірку засвоєння навчального матеріалу, одержаних навичок, здібностей в...
Тема Суть та основні етапи еволюції грошових І кредитних систем країн з розвиненою ринковою економікою iconПоложення В.І. Вернадського про біосферу та ноосферу, охарактеризувати основні етапи природокористування в Україні, розкрити суть основних принципів раціонального природокористування. Основні терміни й поняття
Сформувати поняття про екосистеми, ознайомитися з їхньою структурою. Засвоїти основні положення В.І. Вернадського про біосферу та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи