Тема Роздрібні банківські послуги icon

Тема Роздрібні банківські послуги
Скачати 131.5 Kb.
НазваТема Роздрібні банківські послуги
Дата14.08.2012
Розмір131.5 Kb.
ТипДокументи

Тестові контрольні завдання на кожне практичне (семінарське) заняття, підсумкові по модулях і курсу в цілому


Тема 1. Роздрібні банківські послуги


1. Банківські послуги- це:

а) те ж саме що і операції;

б) кваліфікована допомога або порада, орієнтована на практичне використання;

в) діяльність з надання клієнтові допомоги чи сприяння в отриманні прибутку;

г) це певні дії банку, які є супутніми при здійсненні тієї чи іншої операції, які спрямовані на задоволення потреб клієнта з метою збільшення доходу від банківської діяльності.

  1. Характерними особливостями банківських послуг є те, що вони:

а) мають матеріальну основу;

б) набувають візуального характеру через договірні відносини з клієнтом;

в) не мають матеріальної основи, тобто носять абстрактний характер;

г) їх надання не пов’язане з використанням грошей у готівковій формі.

  1. До традиційних банківських послуг відносяться:

а) консалтингові послуги;

б) депозитні послуги;

в) фінансовий інжінірінг;

г) форфейтинг;

  1. Із перерахованих нижче послуг виберіть ті, які належать до нетрадиційних:

а) розрахунково-касові;

б) депозитні;

в) кредитні;

г) трастові послуги.

5.В залежності від суб’єктів, яким вони надаються банківські послуги поділяються:

а) на послуги фізичним особам;

б) на послуги корпораціям;

в) на послуги банкам;

г) на послуги державним органам.

6.До зовнішніх спонукальних факторів, які впливають на клієнта належать:

а) асортимент банківських послуг;

б) ціна на послуги;

в) політичні фактори;

г) економічні фактори.

7.Основними раціональними мотивами, які спонукають клієнта до купівлі банківських послуг є:

а) прибуток, який приносить дана послуга;

б) якість послуг;

в) швидкість обслуговування;

г) безпека.

8.Основними етапами процесу прийняття рішень про купівлю банківських послуг є:

а) задоволення потреб;

б) отримання прибутку;

в) усвідомлення потреби;

г) пошук інформації.

Тема 2. Організаційні засади роздрібного банківського бізнесу

1. У разі розголошення банком відомостей, що становлять банківську таємницю:

а) клієнт має право вимагати від банку відшкодування завданих збитків та моральної шкоди;

б) клієнт не має права вимагати від банку відшкодування завданих збитків та моральної шкоди;

в)має право звернутися у суд;

г) має право написати скаргу.

2. На рахунок за банківським вкладом зараховуються грошові кошти, які надійшли до банку на імя вкладника від іншої особи, якщо договором банківського вкладу не передбачено інше:

а)вірне твердження;

б) не вірне твердження;

в) не завжди;

г) якщо такі дії передбачено внутрішніми інструкціями банку.

3. Розподіл ризиків, страхування, резервування:

а) способи зниження ступеню ризику;

б) методи управління ризиком;

в) основні показники якості кредитного портфелю.

г) маркетингові прийоми.

4.Управління кредитним портфелем, авторизація, диверсифікація, хеджування, забезпечення, ранжування, ціноутворення, участь в капіталі:

а) способи зниження ступеню ризику;

б) методи управління ризиком;

в) основні показники якості кредитного портфелю;

г) маркетингові прийоми.

5. Коефіцієнти, які характеризують дохідність кредитного портфеля, а також співвідношення між проблемними позичками і середньою заборгованістю по всім виданим позичкам, між об’ємами створеного страхового резерву і заборгованістю по позичках:

а) способи зниження ступеню ризику;

б) методи управління ризиком;

в) основні показники якості кредитного портфелю;

г) маркетингові прийоми.

6. Які типи банківських рахунків в іноземній валюті відкриваються у комерційних банках України:

а) поточні;

б) розрахункові;

в) депозитні;

г) бюджетні.

7. Заходи для стимулювання збуту, які спрямовані на існуючих роздрібних клієнтів банку, мають на меті:

а) збільшити інтенсивність користування існуючими послугами банку та стимулювати їх купувати нові;

б) збільшити кількість клієнтів;

в) посилити позиції банку на ринку;

г) збільшити прибутки банку.

8. Картка присутня в системі авторизації, при цьому авторизація по ній неможлива; статус картки визначається за допомогою запиту до українського процесінгового центру:

а) активна картка;

б) заблокована картка;

в)дебетова картка;

г)кредитна картка.

г) економічною основою заощаджень населення є добровільне відкладення грошей на деякий час після задоволення своїх поточних потреб.

^ Тема 3. Операції банків по залученню грошових коштів населення на депозити

1.Депозит – це:

а) форма заощаджень населення;

б) частина доходу громадян;

в) гроші передані в банк їх власником для зберігання і які числяться на відповідному рахунку;

г) грошові кошти які залишаються після оплати поточного споживання.

2.Яким законодавчим актом регламентується здійснення операцій по депозитах фізичних осіб:

а) Законом України “Про банки і банківську діяльність”;

б) Інструкцією про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті;

в) Положенням про реєстрацію суб’єктів господарської діяльності;

г) Законом України «Про платіжні системи».

3.Скільки рахунків можна відкривати на ім’я одного вкладника в установах банку:

а) лише один;

б) два;

в) не має обмежень;

г) за домовленістю з установою банку.

4.Хто може розпоряджатися депозитом повнолітнього вкладника:

а) тільки він сам;

б) особа яка уповноважена власником вкладу;

в) особа на ім’я якої виписане доручення;

г) будь-хто.

5.Ким засвідчується підпис вкладника на картці особового рахунку:

а) нотаріусом;

б) не засвідчується взагалі;

в) уповноваженим працівником банку;

г) керуючим банку.

6.Які операції здійснюються по депозиту до запитання:

а) тільки поповнення рахунку;

б) перекази;

в) оплата товарів і послуг;

г) перерахування коштів на користь юридичних осіб.

7.Вкажіть документ, який необхідний для відкриття рахунку в установі банку для фізичної особи (резидента України):

а) паспорт або інший документ, що засвідчує особу вкладника;

б) ) свідоцтво про одруження;

в) документ, що підтверджує походження готівкової національної валюти;

г) свідоцтво про народження.

8.Довіреність на розпорядження депозитом яка складена поза банком може бути засвідчена:

а) відповідальним працівником банку;

б) органами нотаріату;

в) органами виконавчої влади;

г) головним лікарем.

9.Максимальний термін дії довіреності:

а) один рік;

б) два роки;

в) три роки;

г) безстрокова.

10. депозитом неповнолітнього вкладника мають право розпоряджатися:

а) самі неповнолітні;

б) опікуни, батьки;

в) взагалі ніхто до досягнення повноліття вкладником;

г) особа на ім’я якої виписано доручення.

11.Чи засвідчує закордонний паспорт громадянина України на території України?

а) засвідчує;;

б) не засвідчує;

в) при наявності інших додаткових документів;

г) всі відповіді не вірні.

12.Чи може одна особа отримати кошти по депозиту іншої особи?

а) може;

б) не може;

в) так, при наявності завіреної довіреності;

г) так, при пред’явленні паспорта власника рахунку і документів,які засвідчують родинні зв’язки.

13.Яким документом оформляється депозит фізичній особі –резиденту?

а) ощадною книжкою;

б) депозитним договором;

в) прихідним ордером;

г) платіжною карткою.

Тема 4. Банківські операції по кредитуванню фізичних осіб

1.Кредити фізичним особам надаються шляхом:

а) видачі готівки з каси банку;

б) перерахування коштів на поточний рахунок позичальника;

в) перерахування коштів на рахунки юридичних осіб згідно розпорядження позичальника;

г) встановлення кредитного ліміту під пластикову картку.

2.Бланковий кредит це:

а) кредит під заставу цінних паперів;

б) кредит без забезпечення;

в) кредит під заставу майнових прав;

г) кредит під заставу товарів тривалого користування.

3.Положення НБУ Про кредитування визначає короткостроковий кредит, як кредит, що надається на строк:

а) до трьох місяців;

б) до одного року;

в) до півтора року;

г) до двох років.

4.Споживчий кредит в іноземній валюти надається:

а) готівкою через касу банку або касу відділення банку;

б) перерахуванням коштів на поточний рахунок позичальника згідно його розпорядження;

в) перерахуванням коштів на рахунок юридичних осіб згідно розпорядження позичальника;

г) не надається.

5.Яким чином можна використати кредитні кошти в національній валюті з карткового рахунку?

а) отримати готівку в банкоматі;

б) отримати готівку в касі банку;

в) перерахувати кошти на інший рахунок;

г) розрахуватися в торговій мережі за товари та послуги.

6.Хто може отримати споживчий кредит:

а) громадяни України;

б) резиденти України;

в) нерезиденти України;

г) іноземці.

7.З якою періодичністю здійснюється нарахування відсотків за споживчими кредитами:

а) щоденно;

б) щомісячно;

в) щоквартально;

г) згідно умов кредитного договору.

8.Оцінка фінансового стану позичальника-фізичної особи для розрахунку резерву проводиться:

а) щомісячно;

б) щоквартально;

в) щорічно;

г) одноразово в момент надання кредиту.

9.Кредити в іноземній валюті надаються:

а) на поточний рахунок позичальника;

б) на картковий рахунок позичальника;

в) готівкою через касу банку;

г) безготівковим переводом на рахунок юридичної особи –продавця товарів та послуг.

10.Які картки можуть бути використані для видачі кредиту в іноземній валюті:

а) будь які карти;

б) картки міжнародних платіжних систем;

в) внутрішні картки банку;

г) зарплатні картки.

11.Яке забезпечення споживчих кредитів приймається до уваги при розрахунку резервів:

а) застава майна позичальника;

б) застава майна інших юридичних та фізичних осіб;

в) порука інших фізичних та юридичних осіб;

г) страхування фінансових ризиків.

12.Як часто складається акт перевірки заставного майна позичальника:

а) одноразово при наданні кредиту;

б) один раз на протязі календарного року;

в) щоквартально;

г) щомісячно.

13.Чи повинен банк обов’язково укладати договір про співпрацю з магазином для здійснення кредитування фізичних осіб на придбання товарів народного споживання цього магазину?

а) укладається обов’язково;

б) можна не укладати;

в) при домовленості із торгівельною мережею;

г) жодна із зазначених відповідей не вірна.

^ Тема 5. Розрахункове обслуговування фізичних осіб

1.В якій валюті можуть прийматися комунальні платежі:

а) виключно в гривнях;

б) в доларах США;

в) в євро;

г) згідно договору на прийом платежів.

2.Чи може банк повернути платіж фізичній особі, якщо кошти уже попали на рахунок “отримувача”:

а) може;

б) не може;

в) тільки по заяві клієнта;

г) операцію здійснити неможливо.

3.Які додаткові реквізити “Повідомлення-квитанції” потрібно заповнити при прийомі платежу в бюджет?

а) призначення платежу;

б) реквізити отримувача платежу;

в) дані платника;

г) адреса банківської установи.

4.Якщо платник –фізична особа має в даній установі банку відкритий поточний рахунок, чи може вона здійснювати безготівкові розрахунки за придбані товари та послуги:

а) може здійснювати;

б) не може здійснювати;

в) може, якщо банківська установа має договір із торгівельними закладами;

г) може, якщо клієнт має дебетову картку.

5.На протязі якого періоду можна розраховуватися за допомогою чека за отримані товари в підприємствах торгівлі, надані послуги, тощо:

а) на протязі одного місяця з дня отримання чека;

б) на протязі трьох місяців;

в) на протязі шести місяців;

г) на протязі одного року.

6.Для отримання розрахункового чеку фізичній особі потрібно:

а) відкрити рахунок в установі банку;

б) перерахувати кошти із поточного рахунку;

в) внести кошти готівкою;

г) укласти договір з банком.

7.Чи має власник чека право обміняти його на готівку в установі банку:

а) так, у будь-якій установі банку;

б) ні;

в) лише в установі банку, що видала чек;

г) якщо банківська установа має ліцензію на здійснення операцій із чеками.

8.Чи може власник чека при розрахунку ним у торгівельній установі отримати здачу готівкою:

а) може;

б) не може;

в) може, але не більше 20% від суми розрахункового чека;

г) може, але не більше 50% від суми розрахункового чека

9.Банківський програмний комплекс для приймання платежів дозволяє:

а) залучити більше клієнтів;

б) скоротити час обслуговування кожного клієнта;

в) оперативно обробляти прийняті платежі;

г) формувати щоденну звітну документацію за платежами.

^ Тема 6. Роздрібні електронні банківські послуги фізичним особам

1.Кредитна картка - це:

а) засіб здійснення безготівкових розрахунків;

б) різновид пластикових карток;

в) картка яка дозволяє клієнту отримувати кредит у межах встановленого банком-емітентом карти ліміту при купівлі товарів, послуг та отриманні готівкових авансів;

г) картка яка дозволяє розраховуватися в торгівельній мережі, але без відкриття кредитної лінії.

2.Дебетова картка-це:

а) різновид кредитної картки;

б) картка яка дозволяє розраховуватися в торгівельній мережі, але без відкриття кредитної лінії;

в) картка з допомогою якої можна знімати готівку в банкоматах;

г) засіб здійснення безготівкових розрахунків;

3.Міжнародні перекази в рамках системи ”Вестерн Юніон” для нерезидентів:

а) можливі з поточних рахунків і готівкою при представленні документів, що підтверджують походження коштів;

б) можливі тільки готівкою при пред’явленні документів, що підтверджують її походження;

в) заборонені діючим законодавством України;

г) можливі тільки з поточних рахунків.

4.Чи може бути виплачений переказ по системі “Вестерн Юніон”, якщо отримувач коштів не знає імені або прізвища відправника переказу?

а) може;

б) не може;

в) може, якщо отримувач знає лише прізвище;

г) може, якщо отримувач знає місто відправника та назву банківської установи.

5.Яку максимальну суму переказу з-за кордону може отримати по системі “Вестерн Юніон” резидент України на протязі одного операційного дня без відкриття рахунку?

а) 1000 дол США або еквівалент в грн.;

б) 3000 дол США або еквівалент в грн.;

в) 5000 дол або еквівалент в грн.;

г) 10000 дол США або еквівалент в грн.

6.За яким критеріями можна здійснювати пошук переказу в системі “Вестерн Юніон”?

а) ім’я та прізвище отримувача;

б) країна відправлення переказу;

в) контрольне запитання;

г) телефон відправника.

7.Чи може контрольний номер переказу по системі “Вестерн Юніон” містити букви?

а) може містити;

б) не може містити;

в) лише у поєднанні із цифрами;

г) тільки латинські.

8.Класифікуючи картки по категоріях виділяють наступні:

а) приватні;

б) смарт-карти;

в) зарплатні;

г) соціальні.

9.Процедура отримання дозволу від емітента або особи, яка його заміщує, - члена або учасника платіжної системи – на проведення операції із застосуванням платіжної картки це:

а) авторитизація;

б) процесинговий центр;

в) дебетова схема;

г) процесинг.

10. Платіжна схема, що передбачає розрахунки за операції з платіжною карткою в межах власних коштів клієнта, які обліковуються на картковому рахунку це:

а) авторитизація;

б) процесинговий центр;

в) дебетова схема;

г) код авторизації.

11.Діяльність банку, що пов’язана з відкриттям клієнтам картрахунків, випуском і наданням їм платіжних карток це:

а) емісія платіжних карток;

б)емітент;

в)еквайр;

г)процесинг.

12.Предмет застави може бути замінений:

а) взагалі не може бути замінений:

б) лише за згодою заставодержателя, якщо інше не встановлено договором або законом;

в) лише за згодою банківської установи;

г) лише за згодою позичальника.

13. Діяльність, що включає в себе збір, оброблення, зберігання й надання членам системи та розрахунковому банку платіжних повідомлень за операціями з платіжними картками це:

а) процесинг;

б)еквайрінг;

в)еквайр;

г) емісія.

14.Код, що ідентифікує операцію в платіжній системі, формується й надається емітентом або особою, яка його заміщує, - членом або учасником платіжної системи за результатами авторизації це:

а)код авторизації;

б)персональний ідентифікаційний номер;

в)авторизація;

г) овердрафт.

15. Платіжна схема, що передбачає виконання розрахунків за операції з платіжною карткою в межах наданого банком кредиту це:

а)дебетова схема;

б)кредитна схема;

в)авторизація;

г)картковий рахунок.

16. Короткостроковий кредит, що надається банком у разі виникнення дебетового сальдо за картрахунком клієнта це:

а) овердрафт;

б) бланковий кредит;

в)споживчий кредит;

г)контокорент.

17. Найбільш розповсюдженою є класифікація карток на:

а) платіжні;

б) кредитні;

в) дебетові;

г) міжнародні.

18.Засіб здійснення безготівкових розрахунків за кредитовою схемою, що дозволяє власнику отримувати кредит у межах встановленого банком-емітентом картки ліміту при купівлі товарів, послуг та отриманні готівкових авансів це:

а) кредитна картка;

б)дебетова картка;

в) поточний рахунок;

г)зарплатна картка.

^ Тема 7. Операції з іноземною валютою для фізичних осіб

1.Куди необхідно звернутися при втраті/крадіжці дорожніх чеків/ карток Visa TravelMoney?

а) у відділення банку яке продало дорожні чеки;

б) у будь-яку банківську установу;

в) у міліцію;

г) у бюро по відшкодуванню дорожніх чеків.

2. Яку максимальну суму можна вивезти по картці Visa TravelMoney?

а) 1000 USD;

б) 2000 USD;

в) 5000 USD;

г) 10000 EUR;

3.Чи потрібно відкривати рахунок фізичній особі при купівлі нею картки Visa TravelMoney?

а) потрібно;

б) непотрібно;

в) за бажанням клієнта;

г) у відповідності із інструктивними банківськими матеріалами.

4. Яку максимальну суму можна відправити громадянин України за кордон як допомогу родичам? Чи є відкриття рахунку обов’язковим в даній ситуації?

а) до 300 дол США щомісячно без відкриття поточного рахунку;

б) до 1000 дол США щоквартально без відкриття поточного рахунку;

в) до 300 дол США щомісячно з відкриттям поточного рахунку;

г) до 1000 дол США щоквартально з відкриттям поточного рахунку

5. Переказ зафіксовано в системі «Вестерн Юніон» на виплату в гривні. Чи можна виплатити його в доларах США?

а) можна лише в доларах;

б) не обов’язково в доларах;

в) можна по офіційному курсу НБУ на день здійснення виплати;

г) неможна якщо в касі банку не має достатньої суми валюти

6. Батько відправляє міжнародний переказ сину на суму 500 дол. США. Які документи він повинен пред’явити працівнику банку?

а) свій паспорт;

б) довідку про підтвердження походження коштів;

в) ідентифікаційний код;

г) свідоцтво про народження сина.

Схожі:

Тема Роздрібні банківські послуги iconТема Роздрібні банківські послуги
Необхідність впровадження роздрібних банківських послуг для населення в практику комерційних банків
Тема Роздрібні банківські послуги iconПлани практичних занять з дисципліни
Вимоги до абс. Система електронних платежів нбу. Система “клієнт-банк”. “Файл-серверні” та “клієнт-серверні” технології. Роздрібні...
Тема Роздрібні банківські послуги iconТема Роздрібні банківські послуги, їх зміст, значення І сучасний стан Значення та роль роздрібного банківського бізнесу в діяльності вітчизняних комерційних банків
Перспективи впровадження роздрібних банківських послуг для населення в практику комерційних банків
Тема Роздрібні банківські послуги iconПрограма дисципліни " Банківський роздрібний бізнес " Змістовий модуль Організаційні засади банківської діяльності щодо обслуговування фізичних осіб Тема Роздрібні банківські послуги
Змістовий модуль Організаційні засади банківської діяльності щодо обслуговування фізичних осіб
Тема Роздрібні банківські послуги iconМетодичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни “банківські електронні послуги” для студентів заочно-дистанційної форми навчання
Контрольна робота з дисципліни “Банківські електронні послуги” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання самостійно...
Тема Роздрібні банківські послуги iconОсновна література
Адамик Б. П. Банківські електронні послуги: Навчальний посібник. – Тернопіль, 2011. – 94 с
Тема Роздрібні банківські послуги iconБанківські електронні послуги”
Змістовий модуль Розвиток сучасних банківських електронних послуг та проблем безпеки
Тема Роздрібні банківські послуги iconВищий навчальний заклад
«магістр» та «спеціаліст» за спеціальністю «Банківська справа», проводиться за результати фахових вступних випробувань з дисципліни...
Тема Роздрібні банківські послуги iconБанківські операції
Банківські операції: Навч посіб. — 6-те вид., перероб. І доп. — К.: Знання, 2008. — 318 с. — (Вища освіта XXI століття)
Тема Роздрібні банківські послуги icon1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські операції”
Тема економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи