Тема Центральний банк у системі грошово-кредитного регулювання економіки icon

Тема Центральний банк у системі грошово-кредитного регулювання економіки
Скачати 70.03 Kb.
НазваТема Центральний банк у системі грошово-кредитного регулювання економіки
Дата14.08.2012
Розмір70.03 Kb.
ТипДокументи


Програма дисципліни

Центральний банк і грошово-кредитна політика”

Тема 1. Центральний банк у системі грошово-кредитного регулювання економіки.

Роль і значення центрального банку в системі грошово-кредитного регулювання економіки. Об’єктивні закономірності виникнення центральних емісійних банків, шляхи їх створення. Основні етапи розвитку центральних банків.

Організаційно-правова характеристика центрального банку, правове забезпечення його статусу. Проблема незалежності центрального банку від органів державної влади, форми та фактори незалежності центрального банку. Взаємозв’язок ступеню незалежності центральних банків з економічним розвитком держави.

Структура центрального банку. Моделі організаційної побудови центральних банків. Характеристика структури НБУ (регіональної та функціональної). Особливості становлення НБУ. Керівні органи НБУ, особливості їх формування та діяльності.

Функції центральних банків, їх характеристика. Функції та операції Національного банку України.

^ Тема 2. Грошово-кредитна політика, її суть та цілі.

Соціально-економічна суть грошово-кредитної (монетарної) політики, її економічний зміст. Аналіз визначень грошово-кредитної політики. Суб’єкти та об’єкти грошово-кредитного регулювання. Типи грошово-кредитної політики: кредитна експансія та кредитна рестрикція.

Завдання, зміст та цілі грошово-кредитної політики. Стратегічні, проміжні та тактичні цілі монетарного регулювання. Суперечливість стратегічних цілей грошово-кредитної політики.

Місце та роль монетарної політики у загальноекономічній політиці держави. Взаємозв’язок грошово-кредитної політики з бюджетно-податковою та валютною політикою.

Цілі грошово-кредитної політики НБУ, їх генезис. Аналіз грошово-кредитної політики НБУ з точки зору її цільового направлення.

^ Тема 3. Організація грошового обігу Національним банком України.

Принципи організації грошового обігу. Монопольне право центрального банку на емісію банкнот і монет та його участь у безготівковій емісії грошей. Організація виробництва грошей.

Структура грошової маси і грошової бази: грошові агрегати, їх характеристика, структура “сильних” грошей, їх взаємозв’язок з грошовою масою. Грошовий мультиплікатор. Швидкість обігу грошей, її значення. Коефіцієнт монетизації економіки.

Роль НБУ в регулюванні обігу готівки. Організація роботи з готівкового обігу. Аналіз стану обігу готівки, шляхи скорочення готівкового грошового обігу в Україні.

Організація обігу готівки в позабанківській сфері. Касове обслуговування комерційних банків, регулювання готівкового обігу в установах комерційних банків. Емісійно-касова робота в установах НБУ. Резервні фонди банкнот і монет НБУ, оборотні каси НБУ. Організація перевезення грошей.

Регулювання грошового обороту Національним банком України, його методи.

^ Тема 4. Кредитні відносини НБУ з банківськими установами.

Суть і значення кредитів, що надаються НБУ комерційним банкам. Функція кредитора останньої інстанції для банківських установ. Розвиток кредитних відносин НБУ з комерційними банками.

Методи рефінансування комерційних банків: облікові кредити, ломбардні кредити. Купівля цінних паперів у комерційних банків з зобов’язанням їх зворотного продажу (операції РЕПО). Аналіз світового досвіду рефінансування комерційних банків.

Закриті кредитні аукціони НБУ. Кредитні тендери. Кредитування банківських установ під забезпечення державними цінними паперами. Стабілізаційні кредити НБУ, їх значення. Депозитні сертифікати НБУ, їх застосування.

Нові форми рефінансування комерційних банків, перспективи їх широкого використання в Україні. Довгострокове рефінансування комерційних банків.

^ Тема 5. Інструменти реалізації грошово-кредитної політики

Характеристика та класифікація інструментів прямого та опосередкованого впливу центрального банку на основні параметри грошового обігу. Інструменти прямого впливу: механізм готівкової емісії; встановлення “кредитних стель”; пряме регулювання позичкових операцій банків; селективна кредитна політика, сфера її застосування.

Мінімальні резервні вимоги, аналіз їх застосування у світі та в Україні. Функції мінімальних резервів, їх роль. Розвиток політики обов’язкового резервування в Україні.

Регулювання облікової ставки та банківського процента. Інструменти рефінансування, їх класифікація. Принципи ефективності облікової ставки. Розвиток політики рефінансування в Україні.

Операції на відкритому ринку, їх характеристика. Функції ринку державних цінних паперів. Класифікація операцій на відкритому ринку. Принципи ефективності операцій на відкритому ринку. Розвиток операцій на відкритому ринку в Україні та його перспективи як інструмента грошово-кредитного регулювання.

Дієвість інструментів грошово-кредитного регулювання у перехідній економіці.

^ Тема 6. Валютна політика Національного банку України.

Місце та роль центрального банку у регулюванні зовнішньоекономічних відносин. Суб’єкти та об’єкти валютного регулювання. Завдання довгострокової та короткострокової валютної політики. Складові валютної політики.

Економічна суть та необхідність валютного регулювання. Повноваження НБУ як основного органу валютного регулювання. Основні методи валютного регулювання, їх характеристика та застосування НБУ. Становлення системи валютного регулювання в Україні.

Регулювання валютних курсів, їх методи. Функції валютного курсу. Валютний коридор. Валютна рада, перспективи її запровадження в Україні. Курсова політика НБУ. Порядок визначення офіційного валютного курсу.

Офіційні валютні резерви та методи управління ними. Роль центральних банків на ринку золота.

Регулювання НБУ поточних валютних операцій. Регулювання НБУ операцій, пов’язаних з рухом капіталу.

Валютний контроль, його необхідність і завдання. Повноваження НБУ в сфері валютного контролю. Проблеми лібералізації валютного контролю в Україні.

Платіжний баланс країни, його зміст та використання у регулятивній діяльності НБУ. Форми побудови та основи аналізу платіжного балансу.

^ Тема 7. Регулювання банківської діяльності та нагляд.

Економічна суть, необхідність та завдання банківського нагляду. Принципи банківського нагляду. Суб’єкти та об’єкти банківського нагляду. Повноваження регулятивно-наглядових банківських органів.

Основні напрями регулювання Національним банком України діяльності комерційних банків. Вимоги Національного банку до реєстрації комерційних банків, їх необхідність. Порядок створення комерційних банків. Філії та представництва комерційних банків.

Ліцензування банківських операцій як елемент попереднього нагляду та контролю за діяльністю комерційних банків. Критерії ліцензування банківської діяльності. Порядок надання банкам ліцензій.

Суть і значення економічних нормативів для діяльності комерційних банків. Встановлення НБУ економічних нормативів. Порядок розрахунку економічних нормативів. Контроль за дотриманням банками економічних нормативів. Заходи впливу, що застосовуються до комерційних банків за порушення економічних нормативів.

Методи банківського нагляду. Безвиїзний нагляд, порядок його здійснення. Аналіз звітності комерційних банків. Виїзне інспектування комерційних банків, його методи. Звіт про інспектування, порядок його оформлення.

Заходи впливу до комерційних банків за порушення ними банківського законодавства. Примусові та непримусові заходи впливу, їх застосування НБУ. Робота з проблемними банками. Призначення тимчасової адміністрації у комерційних банках. Реорганізація та ліквідація комерційних банків, їх порядок. Процедура банкрутства.

^ Тема 8. Обслуговуючі функції Націо­наль­ного банку України.

Суть міжбанківських розрахунків. Організація міжбанківських розрахунків. Роль центрального банку при організації розрахунків. Аналіз участі центрального банку при організації системи платежів у різних країнах. Суть кореспондентських відносин, основи їх організації між банками, роль НБУ. Банки-кореспонденти. Рахунки “лоро” і “ностро”. Особливості відкриття та ведення рахунків “ностро” комерційних банків у НБУ.

Принципи здійснення міжбанківських розрахунків. Методи здійснення міжбанківських розрахунків, їх переваги і недоліки. Кліринг.

Система електронних платежів НБУ. Завдання, функції і структура СЕП. Принципи організації роботи СЕП. Механізм здійснення розрахунків через СЕП. Моделі обслуговування консолідованих коррахунків комерційних банків у СЕП НБУ. Внутрішньобанківська платіжна система, особливості здійснення розрахунків.

Напрями розвитку платіжної системи України. Система електронних міжбанківських розрахунків, її складові. Система термінових переказів. Особливості здійснення розрахунків через платіжні системи провідних країн світу.

Виконання центральними банками функції фінансового агента уряду. Державний борг, його суть. Внутрішній та зовнішній державний борг, методи їх фінансування. Обслуговування державного боргу центральними банками. Управління державним боргом.

Участь центральних банків у касовому обслуговуванні державного бюджету. Особливості касового виконання державного бюджету в Україні, роль НБУ.

^ Тема 9. Організація діяльності та здійс­нення монетарної політики цен­т­ра­ль­ними банками зарубіжних країн.

Особливості утворення Європейського центрального банку. Статус ЄСЦБ. Незалежність центральних банків країн-учасників ЄСЦБ. Стратегія діяльності ЄЦБ. Організаційна структура ЄСЦБ. Рада керуючих ЄСЦБ. Виконавчий комітет ЄСЦБ. Завдання і цілі ЄСЦБ.

Грошово-кредитна політика ЄСЦБ. Інструменти реалізації монетарної політики: процентні ставки, кредитно-депозитні операції на відкритому ринку, мінімальні резервні вимоги. Особливості застосування інструментів монетарної політики ЄЦБ.

Особливості здійснення розрахунків через платіжну систему TARGET. Особливості введення та організація обігу єдиної європейської валюти – євро. Регулювання грошового обігу ЄЦБ.

Федеральна резервна система як центральний банк США: структура, статус, цілі діяльності. Особливості реалізації монетарної політики.

Діяльність центральних банків в країнах з перехідними економіками, особливості реалізації грошово-кредитного регулювання.

Тема 10. Вплив грошово-кредитного регулювання на макроекономіку.

Аналіз та прогнозування економічної ситуації в країні (на макрорівні) і моніторинг реального сектора економіки.

Макроекономічна рівновага та макроекономічна нестабільність. Ефективність грошово-кредитної політики.

Теоретичні аспекти механізму грошової трансмісії у трактуванні кейнсіанців та монетаристів. Канали механізму грошової трансмісії. Дієвість каналів механізму грошової трансмісії у перехідних економіках та Україні.

Схожі:

Тема Центральний банк у системі грошово-кредитного регулювання економіки iconТема Національний банк України – центральний банк країни
Виходячи з цього, виникає актуальна потреба у викладанні курсу „Центральний банк І грошово-кредитна політика” при підготовці фахівців...
Тема Центральний банк у системі грошово-кредитного регулювання економіки iconНаціональний банк І грошово-кредитна політика
Розділ 1 національний банк україни -центральний банк держави. Його роль у системі органів державної влади 5
Тема Центральний банк у системі грошово-кредитного регулювання економіки iconБ. П. Центральний банк І грошово-кредитна політика: Підручник. К.: Кондор, 2011. 416 с. Адамик Б. П. Нагляд І регулювання банківської діяльності: Навчально-методичний посібник
Адамик Б. П. Центральний банк І грошово-кредитна політика: Підручник. – К.: Кондор, 2011. – 416 с
Тема Центральний банк у системі грошово-кредитного регулювання економіки iconМетодичні вказівки для практичних занять з дисципліни ”Центральний банк І грошово-кредитна політика”
Центральний банк І грошово-кредитна політика відноситься до завершального циклу професійно-орієнтованих дисциплін. Вона має за мету...
Тема Центральний банк у системі грошово-кредитного регулювання економіки iconСтруктура залікового кредиту дисципліни
Змістовий модуль Діяльність центрального банку в сфері грошово-кредитного регулювання економіки
Тема Центральний банк у системі грошово-кредитного регулювання економіки iconОсновна література
Адамик Б. П. Центральний банк І грошово-кредитна політика: Підручник. – К.: Кондор, 2011. – 416 с
Тема Центральний банк у системі грошово-кредитного регулювання економіки icon“центральний банк І грошово-кредитна політика”
Організаційно-правова характеристика центрального банку, правове забезпечення його статусу
Тема Центральний банк у системі грошово-кредитного регулювання економіки icon“затверджую”
Центральний банк І грошово-кредитна політика”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2005...
Тема Центральний банк у системі грошово-кредитного регулювання економіки iconРис. Заборгованість сектору державного управління та органів грошово-кредитного регулювання України протягом 2007 – 2011 р р
Рис. Заборгованість сектору державного управління та органів грошово-кредитного регулювання України протягом 2007 2011 р р
Тема Центральний банк у системі грошово-кредитного регулювання економіки icon«центральний банк І грошово-кредитна політика» Довідник з дисципліни спеціальність: 0105 «банківська справа» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
Вивчення курсу „Центральні банки І грошово-кредитна політика спрямовано на розв'язання наступних завдань
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи