Завдання для індивідуальної роботи студентів з дисципліни icon

Завдання для індивідуальної роботи студентів з дисципліни
Скачати 104.61 Kb.
НазваЗавдання для індивідуальної роботи студентів з дисципліни
Дата14.08.2012
Розмір104.61 Kb.
ТипДокументи

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

з дисципліни

Центральний банк і грошово-кредитна політика”


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО

ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ


Індивідуальна робота складається з теоретичного питання, яке студент повинен ґрунтовно висвітлити, використовуючи праці вітчизняних та зарубіжних авторів.

Кожен студент вибирає свій варіант із наведеного нижче переліку. Номер варіанту відповідає порядковому номеру студента у журналі обліку відвідування занять академічної групи.

Індивідуальна робота виконується у звичайному шкільному зошиті обсягом до 24 сторінок. Обсяг самої роботи може коливатись залежно від специфіки обраних питань. В середньому обсяг роботи повинен складати 8-12 сторінок.

При виконанні та оформленні індивідуальної роботи потрібно дотримуватися наступних вимог: на титульній сторінці студент повинен обов’язково вказати своє прізвище, ім’я, по-батькові та групу; на першій сторінці необхідно повторити номер варіанту і з нового рядка – назву питання; у індивідуальній роботі повинні бути посилання на літературні джерела, фактичний та статистичний матеріал, правильно оформлений список використаної літератури.

Індивідуальна робота виконується до початку екзаменаційної сесії для того, щоб викладач мав змогу перевірити її до екзамену. Без виконання індивідуальної роботи та її зарахування студент не допускається до іспиту.


^ ВАРІАНТИ індивідуальних РОБІТ


 1. Завдяки яким функціям центральний банк стає основним органом, що проводить грошово-кредитну політику в країні?

 2. Розкрийте причини виникнення центральних банків, шляхи їх створення.

 3. У чому полягає статус центрального банку?

 4. Які нормативні акти складають правову основу діяльності НБУ?

 5. Розкрийте взаємозв’язок між рівнем незалежності центрального банку і рівнем інфляції.

 6. Яке призначення та основні функції НБУ?

 7. Які переваги та недоліки сучасної системи керівних органів НБУ?

 8. Порівняйте функції та повноваження Ради НБУ і Правління НБУ.

 9. Яким чином термін перебування Голови НБУ на своїй посаді може впливати на ефективність здійснення грошово-кредитного регулювання?

 10. Що таке грошово-кредитна політика?

 11. Назвіть типи грошово-кредитного регулювання економіки.

 12. Чи погоджуєтесь ви з визначенням грошово-кредитної політики, що дається у Законі “Про Національний банк України”?

 13. Назвіть цілі грошово-кредитної політики НБУ.

 14. У чому полягає “суперечливість стратегічних цілей” грошово-кредитного регулювання?

 15. Чи існує взаємозв’язок між фіскальною та монетарною політикою?

 16. У чому відмінність між проміжними та тактичними цілями монетарного регулювання економіки?

 17. Який тип грошово-кредитної політики використовується в Україні?

 18. Яким є вплив грошово-кредитної політики на реальну економіку?

 19. У чому відмінність між грошовим оборотом та грошовим обігом?

 20. НБУ володіє повною монополією щодо емісії грошей, чи ні?

 21. Який взаємозв’язок між грошовою базою та грошовою масою?

 22. Які чинники впливають на зростання грошової маси?

 23. Коефіцієнт монетизації та шляхи підвищення його значення в Україні.

 24. Як впливає швидкість обігу грошей на стан грошового ринку?

 25. Як здійснюється управління грошовим обігом НБУ?

 26. Які методи НБУ використовує при регулювання депозитної емісії грошей?

 27. Як здійснюється прогнозування готівкового грошового обігу в Україні?

 28. У чому полягає суть функції центрального банку як “кредитора останньої інстанції”?

 29. У чому відмінність ломбардних кредитів від облікових?

 30. Яким був порядок проведення кредитних аукціонів? Їх роль.

 31. Назвіть основні відмінності у системі рефінансування комерційних банків у 2001 році порівняно з попереднім.

 32. Які різновиди операцій репо ви можете назвати?

 33. Який порядок проведення коротко- та середньострокового рефінансування комерційних банків шляхом тендеру?

 34. У чому полягає відмінність між кількісним та процентним тендером?

 35. Які основні відмінності стабілізаційного кредиту від інших методів рефінансування?

 36. З якою метою НБУ випускає депозитні сертифікати?

 37. Як поділяються інструменти грошово-кредитної політики за своєю формою?

 38. Які інструменти монетарного регулювання є дієвішими – прямі чи опосередковані?

 39. Які з адміністративних інструментів застосовує НБУ?

 40. Чи є можливість застосування селективної кредитної політики в Україні і щодо яких галузей?

 41. Наведіть приклади застосування мінімальних резервних вимог у розвинутих країнах.

 42. Які функції виконують мінімальні резерви як інструмент грошово-кредитної політики?

 43. Які операції комерційних банків потребують резервування частини коштів в Україні?

 44. Як змінювалися норми резервів в Україні?

 45. Назвіть недоліки існуючого в даний час механізму мінімальних резервних вимог в Україні.

 46. У чому суть регулювання облікової ставки як інструмента грошово-кредитної політики?

 47. Чи є облікова політика ефективною в Україні? Чому?

 48. Як впливає зміна облікової ставки на сукупну пропозицію грошей?

 49. Яким принципам повинна відповідати облікова ставка, щоб бути ефективним інструментом грошово-кредитної політики?

 50. Що таке ломбардна політика НБУ? Який її взаємозв’язок з обліковою політикою?

 51. У чому суть операцій на відкритому ринку як інструмента монетарного регулювання?

 52. Які проблеми грошово-кредитної політики можна вирішити за допомогою операцій на відкритому ринку?

 53. Чи вважаєте ви перспективним розвиток операцій на відкритому ринку в Україні?

 54. Оцініть дієвість ринкових інструментів монетарної політики в Україні.

 55. Які нормативні акти складають правову основу валютної політики в Україні?

 56. Які повноваження має НБУ в сфері валютного регулювання?

 57. Які методи валютного регулювання застосовує НБУ?

 58. Який режим курсоутворення ви б запропонували для України?

 59. Що входить до складу валютних резервів НБУ?

 60. Які обмеження застосовує НБУ щодо поточних валютних операцій?

 61. Що означає приєднання України до статті VIII Статуту МВФ?

 62. Як НБУ регулює приплив та відплив іноземного капіталу в Україну?

 63. Якими методами можна вирівняти чи досягти позитивного сальдо платіжного балансу?

 64. Назвіть повноваження регулятивно-наглядових банківських органів в Україні.

 65. Які вимоги висуває НБУ щодо реєстрації комерційних банків?

 66. У чому відмінність між філіями та представництвами банків?

 67. Який порядок надання комерційним банкам ліцензій?

 68. Який порядок надання комерційним банкам дозволів?

 69. За якими економічними нормативами встановлена щоденна звітність?

 70. Порівняйте нову редакцію економічних нормативів (від 28.08.2001р.) з тією, що діяла раніше. Вкажіть переваги та недоліки.

 71. Які заходи впливу застосовує НБУ за порушення комерційними банками економічних нормативів?

 72. Навіщо НБУ визначає регулятивний капітал банку?

 73. Що включає у себе поняття “субординований капітал”?

 74. Які заходи впливу застосовує НБУ за порушення комерційними банками економічних нормативів?

 75. Яким є порядок здійснення безвиїзного банківського нагляду?

 76. На основі яких документів проводиться виїзне інспектування комерційних банків?

 77. У чому полягає суть рейтингової системи CAMEL?

 78. У чому переваги здійснення міжбанківських розрахунків через СЕП НБУ?

 79. Навіщо банкам встановлювати прямі корвідносини з іншими банками?

 80. Яка роль центрального банку при організації міжбанківських розрахунків?

 81. У чому особливості розрахунків у платіжній системі TARGET?

 82. Яка роль відводиться НБУ при обслуговуванні зовнішнього боргу?

 83. Які методи фінансування внутрішнього державного боргу Ви знаєте?

 84. Який критичний рівень зовнішнього державного боргу?

 85. Як відбувалося касове виконання державного бюджету в Україні упродовж 1992-2000 рр?

 86. У чому переваги організаційної структури ЄЦБ?

 87. Які функції у центральних банків-учасників ЄСЦБ?

 88. Як здійснюється регулювання грошового обігу в ЄЦБ?

 89. У чому особливості організаційної побудови ФРС?

 90. Чи є можливість Україні приєднатися до платіжної системи TARGET?

 91. Яку участь приймає НБУ в аналізі та прогнозуванні економічної ситуації в Україні?

 92. Які основні макроекономічні показники використовує НБУ при розробленні Основних засад грошово-кредитної політики?

 93. Для чого НБУ потрібно здійснювати моніторинг реального сектору економіки України?

 94. Як ви оцінюєте ефективність проведення грошово-кредитної політики в Україні?

 95. У чому полягає суть передавального механізму грошово-кредитної політики?

 96. Назвіть канали механізму грошової трансмісії.

 97. Які з каналів механізму грошової трансмісії є дієвими в Україні? Чому?

 98. Які заходи слід здійснити в державі для підвищення ефективності грошово-кредитного регулювання економіки?

 99. У чому полягає відмінність між монетаристським та кейнсіанським підходом на шляхів впливу грошово-кредитної політики на реальний сектор економіки?Список рекомендованої літератури

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 72 с.

 2. Закон України “Про банки і банківську діяльність” // Урядовий кур’єр. – 2001. – 16 січня.

 3. Закон “Про Національний банк України”// Урядовий кур’єр. – 1999. – № 120-121.

 4. Декрет Кабінету Міністрів “Про систему валютного регулювання і контролю” від 19 лютого 1993 р. із змінами, внесеними згідно з Законом №295/97-ВР від 3 червня 1997 р. // Галицькі контракти. – 1998. – № 50. – С.81-84.

 5. Збірник нормативних актів Національного банку України за 1996 рік: У двох частинах. – К.: НБУ, 1997. – 340 с.

 6. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків, затверджена постановою Правління Національного банку України від 14 квітня 1998 р. № 141 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 1998. – № 7. – С. 11-68.

 7. Адамик Б.П. Національний банк і грошово-кредитна політика: Навч. посібник. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2002. – 278 с.

 8. Банківська енциклопедія / Під ред. А.М. Мороза. – К.: Ельтон, 1993. – 336 с.

 9. Банковский надзор и аудит: Учебное пособие / Под общ. ред. И.Д.Мамоновой. – М.: ИНФРА-М, 1995. – 112 с.

 10. Банковский портфель – 1 (Книга банкира. Книга клиента. Книга инвестора) / Отв. ред. Ю.И. Коробов, Ю.Б. Рубин, В.И. Солдаткин. – М.: СОМИНТЭК, 1994. – 752 с.

 11. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 576 с.

 12. Боринець С.Я. Розвиток сучасних грошово-валютних відносин (національний і міжнародний аспекти). – К.: Педагогіка, 1997. – 160 с.

 13. Бугулов В.М., Бугулова Т.В. Національний банк і його операції: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 1997. – 44 с.

 14. Бункина М.К. Валютный рынок. – М.: АО “ДИС”, 1995. – 112 с.

 15. Валютное регулирование: в 2-х ч. / Налоги и бухгалтерский учет. – Харьков: Типография № 16, 1997. – Ч.1. – 125 с.

 16. Валютный портфель (Книга финансиста. Книга коммерсанта. Кни-га банкира) / Отв. ред. Е.Д. Платонова, Ю.Б. Рубин. – М.: СОМИНТЭК, 1995. – 681 с.

 17. Валютный рынок и валютное регулирование. Учебное пособие / Под ред. И.Н.Платоновой. – М.: Изд-во БЕК, 1996. – 475 с.

 18. Вступ до банківської справи / Відп. редактор Савлук М.І. – К.: Лібра,1998. – 343 с.

 19. Гайгер Линдвуд Т. Макроэкономическая теория и переходная экономика: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 560 с.

 20. Гальчинський А. Теорія грошей: Навч.-метод. посібник. – К.: Основи, 1998. – 413 с.

 21. Гейвандов Я.А. Центральный банк Российской Федерации: юридический статус, организация, функции, полномочия. – М.: Изд-во Московского независимого института международного права, 1997. – 208 с.

 22. Гетьман В.П., Килимник Ю.В. Національний банк у системі влади. – К., 1997. – 36 с.

 23. Гиндин И.Ф. Государственный банк и экономическая политика царского правительства (1861-1892 годы). – М.: Госфиниздат, 1960. – 416 с.

 24. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика: Навч. посібник. – К.: Основи, 1996.- 180 с.

 25. Грошово-кредитна політика в Україні / За ред. В.І. Міщенка. – К.: “Знання”, КОО, 2000. – 305 с.

 26. Дзюблюк О.В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки. – К.: Поліграфкнига, 2000. – 512 с.

 27. Долан Э.Дж., Кэмпбелл К.Д., Кэмпбелл Р.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Пер. с англ. В. Лукашевича и др.; Под общ. ред. В. Лукашевича, М. Ярцева. – СПб., 1994. – 496 с.

 28. Дорнбуш Р., Фішер С. Макроекономіка / Пер. з англ. В. Мусієнко, В. Овсієнко. – К.: Основи, 1996. – 814 с.

 29. Илларионов А. Россия в меняющемся мире // Институт экономического анализа. – М. – 1997. – 682 с.

 30. История Государственного банка СССР в документах. – М.: Финансы и статистика, 1971. – 792 с.

 31. Козюк В.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика. – Тернопіль: Джура, 1999. – 260 с.

 32. Костіна Н.І. Гроші та грошова політика: Навч. посібник. – К.: НІОС, 2001. – 224 с.

 33. Лэттер Т. Выбор режима валютного курса / Пер. с англ. – Лондон: Центр по Изучению Деятельности Центральных Банков, 1996. – 34 с.

 34. Лютий І.О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки: Монографія. – К.: Атіка, 1999. – 240 с.

 35. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под. ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 592 с.: ил.

 36. Менкью Н. Макроэкономика. Пер. с англ. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 802 с.

 37. Мішкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. С. Панчишин, Г. Стеблій, А. Стасишин. – К.: Основи, 1998. – 963 с.

 38. Наговицин А.Г., Иванов В.В. Валютный курс. Факторы. Динамика. Прогнозирование. – М.: ИНФРА-М, 1995. – 176 с.

 39. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А. М. Мороза та М. Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 1999. – 368 с.

 40. Національний банк України у 1993-1996 роках. Довідкові матеріали для народних депутатів Верховної Ради України. – К., 1997. – 50с.

 41. Немецкий Федеральный банк: Денежно-политические задачи и ин-струменты. – Спец. издание Немецкого Федерального банка. – 1993. – 178 с.

 42. Основы банковского дела / Под ред. А.Н.Мороза. – К.: Либра, - 1994. – 330 с.

 43. Поляков В.П., Московкина Л.А. Структура и функции центральных банков. Зарубежный опыт: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 192 с.

 44. Пономарев В.А. Государственно-монополистическое регулирование деятельности банков: Границы и протоворечия. – М.: Финансы и статистика, 1987. – 207 с.

 45. Пресняков В., Соколов В. Валютное регулирование в зарубежных странах. – М.: Год планеты, 1994. – 380 с.

 46. Савлук М.І., Мороз А.М., Коряк А.М. Вступ до банківської справи / Відп. редактор М.І. Савлук. – К.: Лібра, 1998. – 344 с.

 47. Сакс Дж., Ларрен Ф. Макроэкономика. Глобальный подход: Пер. с англ. – М.: Дело, 1996. – 848 с.

 48. Смит В. Происхождение центральных банков. – Тверь, 1993. – 288с.

 49. Тосунян Г.А. Государственное управление в области финансов и кредита в России. Учебное пособие. – М.: Дело, 1997. – 304 с.

 50. Усов В.В. Деньги. Денежное обращение. Инфляция: Учеб. пособие для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. – 544 с.

 51. Фридмен М. Если бы деньги заговорили... / Пер. с англ. – М.: Дело, 1999. – 160 с.

 52. Фридмен М. Количественная теория денег. Пер. с англ. – М.: “Эльф пресс”, 1996. – 131 с.

 53. Хоггарт Г. Введение в денежно-кредитную политику / Пер. с англ. – Лондон: Центр по изучению деятельности центральных банков, 1996. – 32 с.

 54. Хорошенькая Н.Г., Козенко Ю.А. Центральный эмиссионный банк: структура, значение, опыт: Учебное пособие. – Волгоград, 1997. – 88с.

 55. Шаров А.Н. Конвертируемость валют. – К.: Нива, 1995. – 295 с.

 56. Шенаев В.Н., Наумченко О.В. Центральный банк в процессе эеономического регулирования. Зарубежный опыт и возможности его использования в России / Серия “Международный банковский бизнес”. – М.: Изд-во АО “Консалтбанкир”, 1994. – 112 с.

 57. Ющенко В.А, Лисицький В.І. Гроші: розвиток попиту і пропозиції в Україні. – К.: Скарби, 1998. – 288 с.

 58. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання: Навчальний посібник. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1999. – 359 с.

 59. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Управління валютними ризиками: Навчальний посібник. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998. – 444 с.

Схожі:

Завдання для індивідуальної роботи студентів з дисципліни iconІндивідуальні завдання
Для індивідуальної (самостійної) роботи студентів пропонуються такі теми рефератів
Завдання для індивідуальної роботи студентів з дисципліни iconЗавдання для індивідуальної роботи студентів з дисципліни
Кожен студент вибирає свій варіант із наведеного нижче переліку. Номер варіанту відповідає порядковому номеру студента у журналі...
Завдання для індивідуальної роботи студентів з дисципліни iconЗавдання для індивідуальної роботи студентів з дисципліни
Кожен студент вибирає свій варіант із наведеного нижче переліку. Номер варіанту відповідає порядковому номеру студента у журналі...
Завдання для індивідуальної роботи студентів з дисципліни iconМетодичні вказівки до індивідуальної роботи з дисципліни " Практика перекладу з англійської мови " для студентів спеціальності 020303 "Переклад"
Методичні вказівки до індивідуальної роботи з дисципліни “Практика перекладу з англійської мови” / укладачі : В. О. Дорда, О. А....
Завдання для індивідуальної роботи студентів з дисципліни iconЛікувальна фізкультура завдання для індивідуальної роботи студентів заочної форми навчання І. Написати реферат однією з тем
Влияние интенсивных физических тренировок на сердечно-cосудистую систему больных ишемической болезнью сердца
Завдання для індивідуальної роботи студентів з дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів геологічного факультету
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить
Завдання для індивідуальної роботи студентів з дисципліни iconТематика індивідуальної роботи студентів з дисципліни "Основи наукових досліджень"

Завдання для індивідуальної роботи студентів з дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 філософія, для спеціальності 030. 101
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної І індивідуальної роботи становить
Завдання для індивідуальної роботи студентів з дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0203 Гуманітарні науки, для спеціальності 020301-Філософія
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить
Завдання для індивідуальної роботи студентів з дисципліни iconОцінювання поточної навчальної діяльності, індивідуальної самостійної роботи студентів та підсумкового модульного контролю
При засвоєнні кожної теми модуля виставляються оцінки за 4-бальною (традиційною) системою. Оцінка за кожне завдання визначається...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи