“центральний банк І грошово-кредитна політика” icon

“центральний банк І грошово-кредитна політика”
Скачати 57.98 Kb.
Назва“центральний банк І грошово-кредитна політика”
Дата14.08.2012
Розмір57.98 Kb.
ТипДокументи

ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ

“ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК І ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА”


 1. Роль і значення центрального банку в системі монетарного регулювання економіки.

 2. Об’єктивні закономірності виникнення центральних банків, шляхи їх створення.

 3. Організаційно-правова характеристика центрального банку, правове забезпечення його статусу.

 4. Незалежність центрального банку від органів державної влади. Взаємозв’язок ступеню незалежності з економічним розвитком держави.

 5. Система та органи управління центральних банків (світовий досвід).

 6. Структура центрального банку, її особливості у різних країнах.

 7. Характеристика регіональної та функціональної структури НБУ.

 8. Функції та операції НБУ, їх характеристика.

 9. Керівні органи НБУ. Переваги і недоліки дворівневої системи управління НБУ.

 10. Рада Національного банку України: організаційна та функціональна характеристика.

 11. Правління НБУ: організаційна та функціональна характеристика.

 12. Голова НБУ, особливості його призначення та сфера повноважень.

 13. Емісійна діяльність центрального банку (готівкова та безготівкова).

 14. Характеристика грошової маси, грошові агрегати.

 15. Грошова база. Взаємозв’язок грошової бази з грошової масою.

 16. Процес створення грошей комерційними банками. Грошовий мультиплікатор.

 17. Швидкість обігу грошей, її значення для грошово-кредитного регулювання економіки.

 18. Коефіцієнт монетизації, його значення для грошово-кредитного регулювання економіки.

 19. Суть і механізм формування пропозиції грошей.

 20. Роль НБУ у регулюванні обігу готівки. Шляхи скорочення готівкового грошового обігу в Україні.

 21. Організація емісійно-касової роботи в установах НБУ.

 22. Організація обігу готівки в позабанківській сфері (встановлення лімітів, касова дисципліна, витрачання готівки тощо).

 23. Регулювання грошового обороту Національним банком України, його методи.

 24. Кредитування комерційних банків Національним банком, його суть та значення.

 25. Розвиток кредитних відносин НБУ з комерційними банками в Україні.

 26. Кредитування банківських установ під забезпечення державними цінними паперами. Операції РЕПО.

 27. Рефінансування комерційних банків шляхом операцій на відкритому ринку.

 28. Коротко- і середньострокове рефінансування НБУ комерційних банків, його особливості.

 29. Надання банкам кредитів "овернайт" через постійно діючу лінію рефінансування.

 30. Стабілізаційні кредити Національного банку України, їх суть та порядок надання.

 31. Проведення Національним банком операцій купівлі/продажу державних цінних паперів та казначейських зобов'язань на відкритому ринку.

 32. Депозитні сертифікати НБУ, їх застосування.

 33. Методи рефінансування комерційних банків (світовий досвід).

 34. Соціально-економічна суть грошово-кредитної політики, її значення для економіки країни.

 35. Завдання і цілі грошово-кредитної політики. Суперечливість стратегічних цілей монетарного регулювання економіки.

 36. Інституційна основа грошово-кредитної політики. Роль центрального банку.

 37. Зміст та типи грошово-кредитної політики.

 38. Роль грошово-кредитної політики у загальноекономічній політиці держави. Взаємозв’язок монетарної політики з фіскальною.

 39. Цілі грошово-кредитної політики Національного банку України.

 40. Класифікація та характеристика інструментів грошово-кредитної політики.

 41. Характеристика адміністративних інструментів грошово-кредитної політики, їх застосування НБУ.

 42. Селективна кредитна політика, особливості її застосування у розвинутих країнах. Охарактеризуйте можливість здійснення селективної кредитної політики НБУ.

 43. Мінімальні резервні вимоги, аналіз їх застосування центральними банками у світі та в Україні.

 44. Політика обов’язкових резервних вимог та оцінка її ефективності в Україні.

 45. Регулювання облікової ставки та банківського процента як механізм монетарної політики.

 46. Облікова політика НБУ останніх років та оцінка її ефективності.

 47. Операції на відкритому ринку, їх характеристика та ефективність проведення в Україні.

 48. Розвиток операцій на відкритому ринку в Україні та їх перспективи як інструмента грошово-кредитного регулювання.

 49. Інструменти грошово-кредитної політики, що застосовуються НБУ, шляхи оптимізації.

 50. Дієвість інструментів грошово-кредитної політики в перехідній економіці.

 51. Суб’єкти та об’єкти валютного регулювання і контролю, їх характеристика.

 52. Повноваження НБУ в сфері валютного регулювання і валютного контролю.

 53. Методи валютного регулювання, їх застосування НБУ.

 54. Регулювання валютних курсів, їх методи. Курсова політика НБУ.

 55. Регулювання НБУ поточних валютних операцій.

 56. Регулювання НБУ операцій, пов’язаних з рухом капіталу.

 57. Валютний контроль, його необхідність і завдання. Проблеми лібералізації валютного контролю в Україні.

 58. Офіційні валютні резерви та методи управління ними. Роль НБУ на ринку золота.

 59. Платіжний баланс України, методи його прогнозування, форми побудови та основи аналізу.

 60. Необхідність та завдання банківського нагляду. Повноваження регулятивно-наглядових банківських органів.

 61. Основні напрями регулювання НБУ діяльності комерційних банків.

 62. Порядок створення та реєстрації комерційних банків в Україні.

 63. Ліцензування банківської діяльності в Україні.

 64. Економічні нормативи банківської діяльності: суть та значення. Охарактеризуйте їх основні групи.

 65. Контроль НБУ за дотриманням комерційними банками економічних нормативів. Заходи впливу.

 66. Безвиїзний нагляд за діяльністю комерційних банків, порядок його здійснення.

 67. Виїзне інспектування комерційних банків, його методи.

 68. Визначення рейтингової оцінки діяльності банків за системою CAMEL.

 69. Робота НБУ з проблемними банками. Порядок реорганізації та ліквідації комерційних банків. Процедура банкрутства.

 70. Режим фінансового оздоровлення комерційних банків.

 71. Нормативи капіталу комерційного банку, їх види та порядок визначення. Контроль НБУ за дотриманням комерційними банками нормативного значення цих показників.

 72. Нормативи ліквідності комерційного банку, їх види та порядок визначення. Контроль НБУ за дотриманням комерційними банками цих нормативів.

 73. Нормативи кредитних ризиків комерційного банку, їх види та порядок визначення. Контроль НБУ за дотриманням комерційними банками цих нормативів.

 74. Нормативи інвестування комерційного банку, їх види та порядок визначення. Контроль НБУ за дотриманням комерційними банками цих нормативів.

 75. Валютна позиція комерційного банку, її характеристика та регулювання з сторони НБУ.

 76. Аналіз та прогнозування НБУ економічної ситуації в країні на макрорівні, його необхідність.

 77. Теоретичні аспекти механізму грошової трансмісії у трактуванні кейнсіанців та монетаристів.

 78. Канали механізму грошової трансмісії, їх характеристика.

 79. Дієвість каналів механізму грошової трансмісії в Україні.

 80. Роль центрального банку при організації розрахунків між банківськими установами.

 81. Система електронних платежів НБУ, її завдання та функції.

 82. Моделі обслуговування кореспондентських рахунків комерційних банків у системі електронних платежів НБУ.

 83. Напрями розвитку платіжної системи України.

 84. Виконання центральними банками функції фінансового агента уряду.

 85. Роль НБУ в обслуговуванні внутрішнього та зовнішнього боргу держави.

 86. Участь центральних банків у касовому обслуговуванні державного бюджету. Особливості касового виконання державного бюджету в Україні, роль НБУ.

 87. Особливості утворення Європейського центрального банку, його статус., організаційна структура.

 88. Грошово-кредитна політика ЄСЦБ, інструменти її реалізації.

 89. Особливості здійснення розрахунків через платіжну систему TARGET.

 90. Федеральна резервна система США: структура, статус, цілі діяльності.

Схожі:

“центральний банк І грошово-кредитна політика” iconМетодичні вказівки для практичних занять з дисципліни ”Центральний банк І грошово-кредитна політика”
Центральний банк І грошово-кредитна політика відноситься до завершального циклу професійно-орієнтованих дисциплін. Вона має за мету...
“центральний банк І грошово-кредитна політика” iconБ. П. Центральний банк І грошово-кредитна політика: Підручник. К.: Кондор, 2011. 416 с. Адамик Б. П. Нагляд І регулювання банківської діяльності: Навчально-методичний посібник
Адамик Б. П. Центральний банк І грошово-кредитна політика: Підручник. – К.: Кондор, 2011. – 416 с
“центральний банк І грошово-кредитна політика” iconТема Національний банк України – центральний банк країни
Виходячи з цього, виникає актуальна потреба у викладанні курсу „Центральний банк І грошово-кредитна політика” при підготовці фахівців...
“центральний банк І грошово-кредитна політика” icon«центральний банк І грошово-кредитна політика» Довідник з дисципліни спеціальність: 0105 «банківська справа» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
Вивчення курсу „Центральні банки І грошово-кредитна політика спрямовано на розв'язання наступних завдань
“центральний банк І грошово-кредитна політика” iconНаціональний банк І грошово-кредитна політика
Розділ 1 національний банк україни -центральний банк держави. Його роль у системі органів державної влади 5
“центральний банк І грошово-кредитна політика” iconОсновна література
Адамик Б. П. Центральний банк І грошово-кредитна політика: Підручник. – К.: Кондор, 2011. – 416 с
“центральний банк І грошово-кредитна політика” icon“затверджую”
Центральний банк І грошово-кредитна політика”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2005...
“центральний банк І грошово-кредитна політика” iconАнотація дисципліни «фінансовий менеджмент у банку» Викладач: к е. н., доцент Герасименко Раїса Андріївна вступ навчальна дисципліна «Фінансовий менеджмент у банку»
«Гроші та кредит» «Центральний банк І грошово-кредитна політика», «Банківські операції», «Аналіз банківської діяльності», «Менеджмент»,...
“центральний банк І грошово-кредитна політика” iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно-дистанційної форми навчання
Контрольна робота з дисципліни “Центральний банк І грошово-кредитна політика” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання...
“центральний банк І грошово-кредитна політика” iconТема Центральний банк у системі грошово-кредитного регулювання економіки
Роль І значення центрального банку в системі грошово-кредитного регулювання економіки. Об’єктивні закономірності виникнення центральних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи