Глосарій термінів економічних категорій з дисципліни icon

Глосарій термінів економічних категорій з дисципліни
Скачати 119.12 Kb.
НазваГлосарій термінів економічних категорій з дисципліни
Дата14.08.2012
Розмір119.12 Kb.
ТипДокументи

Глосарій термінів економічних категорій

з дисципліни

Центральний банк і грошово-кредитна політика”


Банківське регулювання НБУ – одна із функцій Національного банку України, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність банків, визна­чають загальні принципи банківської діяльності, порядок здійснення бан­ківського нагляду, відповідальність за порушення банківського законодавства;

Банківське регулювання – це система заходів, за допо­могою яких центральний банк забезпечує стабільне, безпечне функціонування банків, запобігає дестабілізуючим процесам у банківському секторі.

^ Банківський нагляд – система контролю та активних впорядкованих дій Націо­нального банку України, спрямованих на забезпечення дотримання банками та іншими особами, стосовно яких Національний банк України здійснює нагля­дову діяльність законодавства України і встановлених нормативів, з метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників та кредиторів банку;

^ Банківські метали – золото, срібло, платина, метали платинової групи, дове­дені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів;

^ Безвиїзний нагляд – це дистанційний моніторинг діяльності окремих банків і банківської системи в цілому, а також засто­су­вання наглядовими органами певних заходів з метою реагування на проб­леми і недоліки, виявлені в діяльності банків.

^ Валютна позиція – співвідношення вимог та зобов’язань банку в іноземній валюті. При їх рівності позиція вважається закритою, при нерівності – від­критою. Відкрита позиція є короткою у разі, якщо обсяг зобов’язань по про­даній валюті перевищує обсяг вимог, і довгою, якщо обсяг вимог по купленій валюті перевищує обсяг зобов’язань;

^ Валютна політика – сукупність заходів у сфері міжнародних еконо­мічних відносин відповідно до поточних і стратегічних цілей еконо­мічної політики держави.

^ Валютна інтервенція – це пряме втручання центрального банку країни у функціонування валютного ринку через купівлю-продаж іно­земної валюти з метою впливу на курс національної грошової одиниці.

^ Валютна позиція – це співвідношення вимог (балансо­вих і поза­балансових) та зобов’язань (балансових і позабалансових) банку в кожній іноземній валюті. При їх рівності позиція вважається закри­тою, при нерівності – відкритою.

^ Валютне регулювання – це сукупність нормативних документів, встановлених органами валютного регулювання у законодавчому чи адміністративному порядку, спрямованих на регулювання потоків капіталу в країну і з країни, а також валютних операцій, що здійс­нюються в межах України, з метою підтримання стабільності курсу національної грошової одиниці, стабільного рівня валютних резервів і збалансування міжнародних платежів.

^ Валютний курс як економічна категорія – це ціна грошової одиниці тієї чи іншої країни. Іншими словами – це ціна грошової оди­ниці однієї країни, виражена у грошовій одиниці іншої країни. Зрос­тан­ня курсу означає ослаблення національної валюти (деваль­вацію), а його зниження – зміцнення національної валюти (ревальвацію).

^ Валютними операціями називають певні банківські та фінансові операції, пов’язані з переходом права власності на валютні цінності.

Валютні цінності – матеріальні об’єкти, визначені законодавством України про валютне регулювання як засоби валютно-фінансових відносин;

^ Валютні обмеження – сукупність заходів та нормативних правил, установлених у законодавчому або адміністра­тив­ному порядку та спрямованих на досягнення рівноваги у платіжному балансі, підтри­ман­ня стабільності курсу національних грошей та досягнення інших цілей.

^ Валютні резерви – це запаси резервних активів, що перебувають на рахунках у центральному банку та в банках за кордоном і вико­рис­товуються для сплати боргових зобов’язань, а також, у разі необ­хідності, для проведення валютних інтервенцій з метою регулювання курсу національної грошової одиниці.

^ Відкритий ринок – ринок, на якому здійснюються операції з купівлі-продажу цінних паперів між особами, що не є первинними кредиторами та позичаль­никами, і коли кошти внаслідок продажу цінних паперів на такому ринку над­ходять на користь держателя цінних паперів, а не їх емітента. Використо­ву­ється центральними банками для купівлі-продажу, як правило, короткострокових державних цінних паперів з метою регулювання грошової маси. Внаслідок купівлі збільшується вкладення коштів в економіку, внаслідок продажу – зменшується;

^ Грошова база (monetary base) – це об’єднавчий показник резервних грошей банківської системи країни, який через ефект кре­дит­ного мультиплікатора формує загальну масу грошей, що знахо­дяться в обігу.

^ Грошовий оборот – це процес безперервного руху грошових знаків між суб’єктами економічних відносин у процесі вироб­ництва, розподілу, обміну й споживання націо­наль­­ного продукту, який здійснюється шляхом безготівкових розрахунків та через обіг готівки.

^ Грошовий сурогат – будь-які документи у вигляді грошових знаків, що від­різняються від грошової одиниці України, випущені в обіг не Національним банком України і виготовлені з метою здійснення платежів в господарському обороті, крім валютних цінностей;

^ Грошовий мультиплікатор – це процес збільшення (мульти­плі­ кації) грошей на депозитних рахунках комерційних банків в момент їх руху від одного банківського закладу до іншого.

^ Грошово-кредитна політика – комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, направлених на регулювання економічного зростання, стримування інфляції та забезпечення стабільності грошової одиниці України, забезпечення зайнятості населення та вирівнювання платіжного балансу;

Девальвація – офіційне зниження курсу національної грошової одиниці відносно іноземних валют або міжнародних розрахункових одиниць.

^ Девізна валютна політика – політика регулювання валютного курсу шляхом купівлі і продажу іноземної валюти;

Депозитний сертифікат Національного банку України – це один із монетарних інструментів, що є борговим цінним папером НБУ в бездокументарній формі, який засвідчує розміщення в Національному банку коштів комерційних банків та їх право на отримання внесеної суми і процентів після закінчення встановленого строку.

^ Дисконтна валютна політика – зниження або підвищення Національним банком України процентних ставок за кредит з метою регулювання попиту і пропозиції на позичковий капітал;

^ Економічна незалежність центрального банку – це самостійність центрального банку при виборі інструментів грошово-кредитної політики.

Зворотне” репо – це депозитна операція, що ґрунтується на двосторонній угоді між Національним банком та банком про продаж Національним банком зі свого портфеля державних цінних паперів з одночасним зобов’язанням зворотного їх викупу в банків за обумов­леною в договорі ціною та на обумовлену дату.

^ Золотовалютний резерв – резерви України, відображені у балансі Націо­наль­ного банку України, що включають в себе активи, визнані світовим співто­ва­риством як міжнародні і призначені для міжнародних розрахунків;

^ Золотовалютні резерви – резерви країни, відображені у балансі центрального банку, що включають в себе активи, визнані світовим співтовариством як міжнародні і призначені для міжнародних розрахунків.

^ Казначейські зобов’язання – боргові цінні папери, що емітуються державою в особі її уповноважених органів, розміщуються виключно на добровільних засадах серед фізичних та юридичних осіб і засвідчують внесення їх влас­ни­ками грошових коштів до бюджету та дають право на отримання фінансового доходу або інші майнові права, відповідно до умов їх випуску;

^ Кількісний тендер – це тендер, на якому Національний банк наперед установлює ціну (процентну ставку), за якою банки можуть одержати кредити шляхом рефінансування. Сума коштів, що пропо­ну­­ється для рефінансування, може оголошуватися або не оголошуватися.

^ Коефіцієнт монетизації – це відношення грошової маси до номінального ВВП.

Котирування – це визначення офіційними державними органами (в основному центральним банком) курсу (ціни) іноземної валюти.

^ Кредит “овернайт” – це кредит у межах обумовленого ліміту та визначеної процентної ставки, який наданий комерційному банку Національним банком за постійно діючою лінією рефінансування строком на один робочий день за умови укладення генерального кредитного договору між комерційним банком і НБУ.

^ Кредитор останньої інстанції – це, як правило, Національний банк України, до якого може звернутися банк або інша кредитна установа для отри­мання рефінансування у разі вичерпання інших можливостей рефінансування. Націо­нальний банк України має право, але не зобов’язаний, надавати кредити для рефінансування банку, якщо це не тягне за собою ризиків для банківської системи;

^ Ліквідність банку – це здатність банку забез­пе­чити своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань, що визначаєть­ся збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов’язань банку, а також строками та сумами інших джерел і напрямів використання коштів (надання кредитів, інші витрати).

^ Ліміт залишку готівки в касі – це граничний розмір готівки, який встановлюється установою банку, що може залишатися в касі підприємства на кінець робочого дня і в позаробочий час.

^ Ліміти відкритої валютної позиції – це встановлене Національ­ним банком України кількісне обмеження у відсотках щоденної вели­чини відкритих банком валютних позицій, а саме: загальної (довгої/ короткої) в іноземних валютах і банківських металах та окремо за групами відповідних іноземних валют та банківськими металами, а також за відповідною валютою чи банківським металом, окремими активними операціями з валютними цінностями до регулятивного капіталу банку.

Ліцензування – це порядок видачі комерційним банкам, які з часу реєстрації Національним банком України набули статусу юридичної особи, дозволу на здійснення окремих чи всіх банківських операцій, якщо умови діяльності комерційних банків відповідають чинному законодавству України та нормативним актам Національного банку України, а також діяльність яких не загрожує інтересам їх клієнтів.

^ Маса грошей в обігу – це загальна сума залишків грошей у всіх їх формах, які знаходяться у розпорядженні суб’єктів економіки у певний момент часу.

Металеві рахунки – рахунки, які відкриваються уповноваженими банками України для обліку операцій, що здійснюються з банківськими металами;

^ Нагляд на основі оцінки ризиків – це внутрішній процес Націо­нального банку, який обраний для забезпечення більшої послідов­ності й ефективності інспектувань та інших видів наглядової діяльності. Банки не зобов’язані коригувати свою методологічну базу та системи управління ризиками таким чином, щоб вони співпадали з мето­до­логією НБУ.

^ Надлишкові резерви – це сукупність ресурсів комерційних банків, які можуть бути використані для активних банківських операцій.

Облікова ставка Національного банку України – виражена у відсотках плата, що береться Національним банком України за рефінансування комерційних банків шляхом купівлі векселів до настання строку платежу по них і утри­мується з номінальної суми векселя. Облікова ставка є найнижчою серед ставок рефінансування і є орієнтиром ціни на гроші;

^ Обов’язкові резерви (required reserves) є часткою (нормою у про­центах) банківських депозитів та інших пасивів, отриманих банком з інших джерел, яка згідно з чинним законодавством або встанов­ле­ними нормативними актами має зберігатись у формі касової готівки комерційних банків та їхніх депозитів у центральному банку.

^ Операції репо – це операції з цінними паперами, що складаються з двох частин і при яких укладається єдина генеральна угода між учасни­ками ринку (Національним банком і комерційними банками) про продаж-купівлю державних цінних паперів на певний строк із зобов’язанням зворотного продажу-купівлі у визначений термін або на вимогу однієї із сторін за ціною, обумовленою заздалегідь.

^ Основні засади грошово-кредитної політики – комплекс змінних індикаторів фінансової сфери, що дають можливість Національному банку України з допо­могою інструментів (засобів та методів) грошово-кредитної політики здійсню­вати регулювання грошового обігу та кредитування економіки з метою за­безпечення стабільності грошової одиниці України як монетарної перед­умови для економічного зростання і підтримки високого рівня зайнятості населення;

^ Офіційне видання Національного банку України – спеціальне друковане видання, визначене Національним банком України як офіційне і зареєстро­ване в установленому порядку, в якому публікуються нормативно-правові акти Національного банку України, а також інформаційно-аналітичні, статистичні та інші матеріали, огляди стану банківської системи України, валютного і фінансового ринків тощо;

^ Офіційний валютний курс – курс валюти, офіційно встановлений Національ­ним банком України як уповноваженим органом держави;

Письмовий дозвіл НБУ – це документ, який видає Національний банк у порядку і на умовах, визначених Законом України “Про банки і банківську діяльність” та Положенням про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, на підставі якого банки мають право здійснювати окремі операції, передбачені статтею 47 Закону України “Про банки і банківську діяльність”.

^ Платіжний баланс – співвідношення між сумою грошових надходжень, отри­маних країною з-за кордону, і сумою здійснених нею платежів за кордон протягом певного періоду. До платіжного балансу входять розрахунки за зов­нішньою торгівлею, послугами, неторговими операціями, доходи від капітало­вкладень за кордоном, торгівлі ліцензіями, від фрахтування та обслуговування кораблів, туризму, утримання дипломатичних і торгових представництв за кордоном, грошові перекази окремих осіб, виплати іншим країнам за позики тощо. Платіжний баланс включає рух капіталів: інвестиції та кредити;

^ Політична незалежність центрального банку – це автономія (самостійність) централь­ного банку при встановленні цільових орієнтирів грошової маси;

Постійно діюча лінія рефінансування – це оперативне надання Національним банком банкам-позичальникам кредитів у разі виник­нення в них потреби підтримки своєї ліквідності за умови виконання вимог НБУ.

Представництво банку – це установа банку, яка не є юри­дичною особою, діє на підставі окремого положення, виступає від імені головного банку і ним фінансується. Представництво банку не має права здійснювати банківські операції.

^ Прогноз касових оборотів – це оцінка перспектив розвитку готів­кового обігу, згідно з якою визначаються обсяги та джерела над­ходжень готівки до кас банків, обсяги та цільове спрямування видачі готівки з кас банків, розмір випуску готівки або вилучення її з обігу.

^ Процентний тендер – це тендер, на якому комерційні банки у своїх заявках до Національного банку, крім суми очікуваного кредиту, пропонують ціну (процентну ставку), за якою вони погоджуються одер­жати кредити від НБУ шляхом рефінансування.

^ Пряме” репо – це кредитна операція, що ґрунтується на дво­сторонній угоді між Національним банком та банком про купівлю Національним банком державних цінних паперів із портфеля банку або іноземної валюти (перша частина угоди репо) з подальшим зобо­в’язанням банку викупити державні цінні папери або іноземну валюту (друга частина угоди репо) за обумовленою ціною на обумовлену дату.

^ Резервна позиція в Міжнародному валютному фонді (далі – МВФ) – вимоги держави-члена до МВФ, що визначаються як різниця між квотою та авуарами МВФ в її (держави-члена) валюті за мінусом грошових авуарів МВФ, отри­ма­них державою-членом у вигляді кредитів МВФ та залишків на рахунку МВФ № 2, що не перевищує однієї десятої процента від квоти держави-члена;

^ Рейтинг банків – це загальноприйнята система оцінки діяль­ності банківських установ на основі аналізу фінансових показників і даних балансу банку.

Рефінансування банків шляхом операцій на відкритому ринку – це надання Національним банком кредитів комерцій­ним банкам під забезпечення державних цінних паперів та врахованих банками векселів, що перебувають в обігу на відкритому ринку.

^ Спеціальні права запозичення (СПЗ) – міжнародний резервний актив, ство­рений МВФ з метою доповнення існуючих міжнародних резервних активів, який являє собою “кошик” із п’яти валют, склад яких переглядається кожні п’ять років. Вартість спеціальних прав запозичення визначається щоденно;

^ Стабілізаційний кредит – це кредит Національного банку, що може надаватися комерційному банку на підтримку виконання заходів фінансового оздоровлення для забезпечення його ліквідності на визна­чений Правлінням Національного банку строк.

^ Ставки рефінансування Національного банку України – виражена у відсот­ках плата за кредити, що надаються комерційним банкам, яка встановлюється Національним банком України з метою впливу на грошовий оборот та кре­ди­тування. Національним банком України встановлюються облікова та ломбардна процентні ставки;

^ Субординований борг – це звичайні незабезпечені боргові капі­тальні інструменти (складові елементи капіталу), які відповідно до угоди не можуть бути взяті з банку раніше п’яти років, а у випадку банкрутства чи ліквідації повертаються інвестору після погашення претензій усіх інших кредиторів. При цьому сума таких коштів, уключених до капіталу, не може перевищувати 50 відсотків розміру основного капіталу з щорічним зменшенням на 20 відсотків від його первинної вартості протягом п’яти останніх років дії угоди.

^ Тендер з підтримання ліквідності банків – це форма задоволення попиту на грошові кошти при рефінансуванні, що передбачає надання Національним банком кредитів комерційним банкам, які потребують підтримання ліквідності шляхом відбору за критеріями, що встанов­люються НБУ.

^ Філія банку – це банківська установа, яка не є юридичною особою, діє від імені головного банку на підставі окремого поло­ження, має свій кореспондентський рахунок і МФО (за самостійної участі бан­ківсь­кої установи в системі міжбанківських електронних розра­хун­ків) або працює на єдиному кореспон­дентському рахунку з головним бан­ком та здійснює банківські операції, передбачені положенням про філію, за умови наявності і в межах дозволу, наданого банком – юридичною особою.

Цінова стабільність – утримання системи цін на певному рівні шляхом підтримки стабільного курсу грошової одиниці України.

Схожі:

Глосарій термінів економічних категорій з дисципліни iconГлосарій термінів економічних категорій
Авторизація – процедура отримання дозволу на проведення операції із застосуванням платіжної картки
Глосарій термінів економічних категорій з дисципліни iconГлосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладанні дисципліни
Банківський баланс – це бухгалтерський баланс, який відбиває стан активів, пасивів та власного капіталу у грошовій формі на певну...
Глосарій термінів економічних категорій з дисципліни iconГлосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські
Активи банківські – ресурси банку, засоби, що класифікуються за напрямками розміщення І використання з метою одержання прибутку
Глосарій термінів економічних категорій з дисципліни iconГлосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські
Активи банківські – ресурси банку, засоби, що класифікуються за напрямками розміщення І використання з метою одержання прибутку
Глосарій термінів економічних категорій з дисципліни iconГлосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські
Активи банківські – ресурси банку, засоби, що класифікуються за напрямками розміщення І використання з метою одержання прибутку
Глосарій термінів економічних категорій з дисципліни iconГлосарій термінів та економічних категорій з курсу „валютна політика” Біметалізм
Біметалізм – грошова система, в якій роль загального еквівалента виконували два метали, як правило, золото І срібло
Глосарій термінів економічних категорій з дисципліни iconГлосарій термінів та економічних категорій
Аваль (франц aval — схвалення) — вексельне поручництво, за яким аваліст (особа, яка поручилася) бере на себе відповідальність за...
Глосарій термінів економічних категорій з дисципліни iconГлосарій термінів економчіних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни активи банківські
Активи банківські – ресурси банку, засоби, що класифікуються за напрямками розміщення І використання з метою одержання прибутку
Глосарій термінів економічних категорій з дисципліни iconГлосарій термінів та економічних категорій з курсу «банківські ризики та регулювання банківської діяльності» Адекватність контролю
Адекватність контролю – відповідність контролю специфічним конкретним умовам та індивідуальному принципу з урахуванням планів І службових...
Глосарій термінів економічних категорій з дисципліни iconГлосарій термінів та економічних категорій авалювання
Авалювання це взяття банком на себе зобов'язання оплатити вексель повністю або частково за одну із зобов'язаних за векселем осіб,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи