\"кредитування І контроль\" icon

"кредитування І контроль"
Скачати 127.23 Kb.
Назва"кредитування І контроль"
Дата14.08.2012
Розмір127.23 Kb.
ТипДокументи

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

для студентів-заочників


М Е Т О Д И Ч Н І В К А З І В К И

щодо виконання контрольних робіт

студентами заочно дистанційної форми навчання

з дисципліни

"КРЕДИТУВАННЯ І КОНТРОЛЬ"
Головною метою роботи є перевірка знань навчального матеріалу. Для виконання роботи необхідно опрацювати вказану літературу, а також знайти додаткові джерела.

Вимоги до контрольної роботи:

 • Послідовно викласти матеріал кожного питання. Зміст питань повинен відповідати їх назві.

 • Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 24 -х сторінок учнівського зошиту.

 • В кінці роботи навести список використаної літератури (автор і назва книги, видання, рік видання і сторінки; назва журналу, його номер і рік видання, назва і автор статті).

 • ^ В усіх випадках, коли в роботі наводяться цифрові дані, необхідно обов'язково вказати їх джерело.

Студенти виконують контрольну роботу залежно від номера у заліковій відомості. Номеру 23 відповідає перший варіант контрольної роботи, 24  відповідно другий і т.д.


Варіант 1


 1. Необхідність та умови створення банками резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями.

 2. Умови та порядок взаємного кредитування комерційних банків

3. Тест:


З позичкового (кредитного) рахунку позичальника кошти можуть бути направлені (скеровані):

 1. на поточний рахунок позичальника в банку, що надав кредит;

 2. на бюджетний рахунок (державного чи місцевого бюджету) для погашення заборгованості за платежами до бюджету;

 3. на поточні рахунки постачальників за реквізитами наданих позичальником договорів, контрактів, рахунків-фактур тощо;

 4. на транзитні рахунки в банку (біржовий рахунок для придбання валюти, рахунки покриття гарантій та акредитивів, інші рахунки);

 5. на рахунок страхової компанії для внесення страхових платежів по страхуванню майна позичальника;

 6. на поточний рахунок позичальника в іншому банку;

 7. для оприбуткування у касі позичальника;

 8. на оплату державних цінних паперів, акцій інших суб’єктів підприємницької діяльності.

Визначити скерування наданих кредитів, що відповідає вимогам НБУ. Обгрунтуйте Ваш вибір.


Варіант 2


 1. Обов"язкова та додаткова кредитна документація, процедура розгляду документів, робота кредитного комітету (комісії) при розгляді питання про надання кредиту та її інформаційне забезпечення.

 2. Необхідність, форми та методи рефінансування НБУ комерційних

банків.

3. Тест:


Резерв під кредитні ризики формується на суму:

 1. валового кредитного ризику;

 2. чистого кредитного ризику;

 3. наданого кредиту та нарахованих процентів;

 4. чистого ризику за кредитними операціями та суму нестандартної заборгованості.


Варіант 3


1. Кредитна справа позичальника, вимоги щодо її оформлення та зберігання.Супроводження кредиту, наданого позичальнику

2. Рефінансування (кредитування) НБУ комерційних банків через операції на відкритому ринку до 14 днів (короткотермінове).

3. Тест:


На категорію кредитної операції впливає:

 1. форма забезпечення кредиту;

 2. фінансовий стан позичальника та якість обслуговування боргу;

 3. розмір резерву для покриття можливих втрат за кредитними операціями;

 4. усі твердження правильні;

 5. правильні твердження а), б).Варіант 4

1. Джерела визначення строків та механізм погашення кредиту. Причини прострочення виконання позичальником зобов’язань за кредитним договором.

2. Рефінансування (кредитування) НБУ комерційних банків через операції на відкритому ринку до 365 днів (середньотермінове).

3. Тест:


Зростання співвідношення створених резервів під можливі втрати за кредитними операціями до загального розміру кредитного портфеля свідчить:

 1. про підвищення якості кредитного портфеля;

 2. про зниження якості кредитного портфеля;

 3. цей показник не впливає на якість кредитного портфеля;

 4. однозначної відповіді немає.


Варіант 5

1. Умови та порядок відстрочки ( пролонгації) строку користування кредитом. Реструктуризація заборгованості за кредитами, її зміст, види та порядок проведення комерційними банками.

2. Порядок проведення НБУ тендерів з рефінансування (кредитування) комерційних банків.

3. Тест:

Якість кредитного портфеля комерційного банку характеризує:

 1. питома вага “стандартних”кредитів;

 2. співвідношення сформованих резервів під можливі витрати за кредитними операціями до загального розміру кредитного портфеля;

 3. питома вага “сумнівних” кредитів;

 4. питома вага “безнадійних” кредитів.Варіант 6


1. Плата за кредит, фактори, що впливають на її рівень. Порядок визначення, нарахування та стягнення банками плати за кредит.

2. Економічна відповідальність комерційних банків за несвоєчасність погашення кредитів рефінансування,

3. Тест:


Кредитний портфель комерційного банку не включає:

 1. гарантії, акцепти та авалі, надані банкам;

 2. кредити, надані у формі врахування векселів, та сумнівну заборгованість за ними;

 3. зобов 'язання видати кредит;

 4. сумнівну заборгованість за кредитами, що надані суб'єктам підприємницької діяльності.Варіант 7


1. Економічний контроль та санкції в процесі кредитування банками позичальників. Шляхи удосконалення механізму кредитування.

2. Надання комерційним банком кредитів "овернайт" через постійно діючу лінію рефінансування.

3. Тест:


Зміст третього етапу кредитування полягає у:

 1. розрахунку показників ліквідності балансу;

 2. структуру ванні кредиту;

 3. визначенні розміру плати за кредит;

 4. ваш варіант відповіді.Варіант 8


1. Кредитні ризики, їх сутність, класифікація та управління ними.

2. Стабілізаційний кредит комерційного банку, порядок його надання та погашення.

3. Тест:


У якому випадку підприємство може оперативніше отримати кредит у банку:

 1. підтримувати стабільну кредитоспроможність підприємства;

 2. підтримувати добрі стосунки з банком-партнером;

 3. кваліфіковано скласти кредитний договір з банком;

 4. при наявності значної кількості комерційних банків у регіоні, де знаходиться підприємство;

 5. підвищити гарантію повернення кредиту;

 6. скоротити термін користування кредитом.Варіант 9


1. Принцип забезпечення банківських кредитів, форми та методи його реалізації.

2. Депозитні сертифікати НБУ, умови та порядок їх випуску в обіг.

3. Тест:


Оформлена договором згода банку надати позичальникові кредити протягом певного часу до певної, заздалегідь визначеної максимальної величини, – це...

 1. овердрафт;

 2. контокорентний кредит;

 3. кредитна лінія;

 4. револьверний кредит.Варіант 10


1. Застава майна - форма забезпечення банківського кредитування.

2. Обіг депозитних сертифікатів НБУ, їх погашення, умови використання як застави на міжбанківському кредитному ринку.

3. Тест:


В одній кредитній операції можуть застосовуватися:

 1. тільки одна форма забезпечення повернення кредиту;

 2. кілька різних форм забезпечення повернення кредиту;

 3. застава рухомого і нерухомого майна, як форма забезпечення кредиту;

 4. гарантія і порука, як форми забезпечення повернення кредиту.Варіант 11


1. Гарантія та порука - форми забезпечення банківського кредиту.

2. Порядок довгострокового рефінансування (підтримки ліквідності) комерційних банків НБУ.

3. Тест:


Безнадійною є кредитна заборгованість позичальника, яка:

 1. заборгованість, за якою минув строк позовної давності;

 2. заборгованість, сума якої або строки погашення є предметом спорів між банком і позичальником;

 3. заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності коштів від реалізації майна позичальника, оголошеного банкрутом (або ліквідовується);

 4. прострочена заборгованість фізичних осіб, які виїхали закордон;

 5. заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв’язку з дією форс-мажорних обставин, підтверджених у встановленому Законом порядку;

 6. заборгованість юридичних осіб, керівництво яких категорично відмовляється від її погашення;

 7. прострочена заборгованість померлих фізичних осіб, а також визнаних у судовому порядку безвісно відсутніми;

 8. заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності коштів від реалізації заставного майна позичальника.

Визначити, які з наведених вище ознак є реальними для визнання кредитної заборгованості безнадійною.

Варіант 12


 1. Класифікація банківських кредитів у відповідності до міжнародних стандартів.

2. Кредитування позичальників у зв’язку з врахуванням векселів.

3. Тест:


Погашення кредиту та відсотків за ним можливе:

 1. позичальником з його позичкового рахунку;

 2. шляхом списання безнадійної кредитної заборгованості на збитки банку-кредитора;

 3. з поточного рахунку позичальника на підставі платіжної вимоги, яка виставлена від іншого банку-кредитора;

 4. за рахунок коштів резервного фонду позичальника;

 5. за рахунок реалізації заставного майна позичальника;

 6. за рахунок страхових відшкодувань, отриманих від страхових компаній, у зв’язку з страхуванням заставленого майна;

 7. поручителем або гарантом відповідно до договорів поруки та гарантії;

 8. за рахунок коштів від реалізації майна позичальника, що не оформлене як застава;

 9. за рахунок банківського резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями.

Визначити реальні джерела погашення кредиту. Обгрунтуйте своє рішення.


Варіант 13

1. Порядок формування та використання резервів під прострочені та сумнівні щодо отримання доходів за активними операціями.

2. Кредитування позичальників під заставу векселів.

3. Тест:


Кредитна справа позичальника може містити такі документи:

 1. робочі документи з кредитування клієнта (заява на отримання кредиту, кредитна історія, документи з оцінки фінансового стану позичальника тощо);

 2. договори з позичальником (кредитний, забезпечення, страхування) та додаткові угоди до них;

 3. документи про прийняття рішення з кредитування позичальника;

 4. документи про прийняття позичальника на податковий облік;

 5. документи про державну реєстрацію позичальника;

 6. документи про реєстрацію позичальника в органах Пенсійного фонду;

 7. фінансові документи позичальника;

 8. комерційні документи позичальника;

 9. документи з претензійно-позовної роботи, листування з позичальником;

 10. документи по забезпеченню кредитів.

Визначити, які документи обов’язково входять до складу кредитної справи. Обгрунтуйте Ваше рішення.

Охарактеризуйте порядок зберігання в банках кредитних справ.

Варіант 14


1. Контрольно-економічна робота та звітність банків з питань формування та використання резервів під кредитні ризики.

2. Бланкові кредити, специфічні умови, порядок їх надання та погашення.

3. Тест:


Визначити, які із приведених положень являють собою принципи банківського кредитування:

 1. обов’язкове повернення кредиту;

 2. пільгове кредитування окремих позичальників;

 3. строковість кредиту;

 4. диференціація умов кредитування позичальників;

 5. платність кредиту;

 6. цільове використання кредиту;

 7. забезпеченість кредиту;

 8. реструктуризація кредитної заборгованості.

Охарактеризуйте роль та значення принципів кредитування для ефективного функціонування кредитного механізму.

Варіант 15


1. Порядок розрахунків обсягів та джерела формування резервів під кредитні ризики, їх використання.

2. Консорціумне та паралельне кредитування банками позичальників.

3. Тест:


Реструктуризація кредитної заборгованості у зв’язку з неспроможністю позичальника (боржника) у даний час виконувати боргові зобов’язання у початково визначені кредитною угодою строки здійснюється шляхом:

 1. укладення нового кредитного договору із зміною умов кредитування;

 2. заміни форм і обсягів забезпечення кредитів за діючими кредитними договорами;

 3. уступка права вимоги, тобто продаж банком заборгованості за кредитом третій стороні – новому кредитору на підставі укладеного між банком і новим кредитором договору;

 4. переведення боргу з первинного боржника на нового боржника на підставі трьосторонньої угоди;

 5. продовження строку користування кредитом (пролонгація);

 6. надання нового кредиту в погашення заборгованості за діючим кредитним договором;

 7. заміна проблемної кредитної заборгованості на вексельні зобов’язання третіх осіб;

 8. погашення заборгованості за рахунок кредитування дебіторів позичальника;

 9. шляхом викупу банком майна позичальника для власного використання або з наступною передачею його у фінансовий лізинг.

Дайте визначення сутності реструктуризації кредитної заборгованості. Визначте, які із зазначених вище видів реструктуризації є реальними, законними та характерними для сучасної банківської практики, обґрунтуйте своє рішення.

Варіант 16


1. Класифікація кредитного портфеля за рівнем ризику кредитної заборгованості.

2. Ломбардний та іпотечний кредити.

3. Тест:


Визначте, які положення, що приведені нижче, становлять обов’язкові елементи кредитного механізму:

 1. суб’єкти та об’єкти кредитування;

 2. форми та методи кредитування;

 3. система постачання позичальника засобами виробництва;

 4. порядок надання та погашення кредитів;

 5. система формування кредитних ресурсів, їх резервування;

 6. система збуту продукції (послуг) позичальника;

 7. система страхування майна позичальника;

 8. система оподаткування позичальника;

 9. форми забезпечення кредитів;

 10. економічний контроль та нагляд за ходом та результатами кредитної діяльності комерційних банків;

 11. система формування та використання резервів під кредитні ризики.

Дати визначення сутності кредитного механізму, його взаємозв’язок з фінансовим механізмом.

Варіант 17


1. Групування кредитних операцій за станом обслуговування позичальниками боргу перед банками за цими операціями.

2. Порядок надання та погашення овердрафтного кредиту.

3. Тест:


Визначте, чи відносяться перелічені нижче банківські рахунки до форм кредитування – важливого елемента кредитного механізму:

 1. кореспондентський рахунок, відкритий у НБУ;

 2. звичайний кредитний рахунок, відкритий позичальнику;

 3. відкрита кредитна лінія;

 4. спеціальний позичковий рахунок;

 5. спеціальні поточні рахунки;

 6. контокорентний рахунок;

 7. поточний рахунок з овердрафтом;

 8. строковий депозитний рахунок.

Обгрунтуйте Ваш вибір. Дайте визначення форми кредитування.

Варіант 18


1. Класифікація позичальників (юридичних та фізичних осіб) за результатами оцінки їх фінансового стану та якості забезпечення заборгованості за кредитними операціями.

2. Особливості надання та погашення контокорентного кредиту.

3. Тест:


Визначте фактори, що справляють вплив на строки, на які банки надають кредити позичальникам:

 1. характер об’єктів кредитування;

 2. рівень капіталізації банку;

 3. забезпечення банків кредитними ресурсами, їх склад та структура за строками залучення (запозичення);

 4. платоспроможність та кредитоспроможність позичальників;

 5. стан розрахунків позичальників з бюджетом;

 6. характер виробничо-фінансової діяльності позичальників;

 7. характер кредитної політики НБУ та комерційних банків;

 8. стан дотримання банками економічних нормативів їх діяльності, встановлених НБУ.

Обгрунтуйте Ваш вибір. Визначте сутність кредитної політики.


Варіант 19

1. Валовий та чистий кредитний ризики для банку-кредитора. Визначення категорії кредитних операцій за результатами класифікації кредитного портфеля.

2. Перспективи урізноманітнення видів банківських кредитів, шляхи удосконалення механізму їх надання та погашення.

3. Тест:


Розмір відсоткової ставки за користування кредитом залежить від:

 1. строку користування кредитом;

 2. попиту та пропозиції, що склалися на кредитному ринку;

 3. відсоткової ставки оподаткування доходів позичальників;

 4. характеру та якості наданого забезпечення;

 5. рівня рентабельності (ефективності діяльності) позичальників;

 6. розміру відсоткової ставки за депозитними операціями банків;

 7. рівня облікової ставки НБУ;

 8. рівня кредитних ризиків (можливих втрат банків за кредитними операціями).

Визначити, які фактори безпосередньо впливають на рівень відсоткової ставки за користування кредитом. Обґрунтуйте Ваше рішення.

Варіант 20


1. Кредитні операції у широкому розумінні. Види заборгованості за кредитними операціями, що становлять кредитний портфель банку.

2. Міжбанківський ринок кредитних ресурсів: сутність, склад, учасники, структура.

3. Тест:


Визначити, які з приведених нижче рахунків клієнтів, відкритих в банку, можна кваліфікувати як форму кредитування:

 1. депозитний рахунок юридичної особи;

 2. поточний рахунок фізичної особи з овердрафтом;

 3. поточний рахунок фізичної особи в іноземній валюті;

 4. кредитний рахунок юридичної особи;

 5. спеціальний кредитний рахунок;

 6. депозитний рахунок фізичної особи;

 7. контокорентний рахунок;

 8. спеціальний поточний рахунок.

Обгрунтуйте Ваш вибір. Дайте визначення форми кредитування.


Варіант 21

1. Необхідність та умови створення банками резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями.

2. Умови та порядок взаємного кредитування комерційних банків.

3. Тест:


Максимальний розмір активних операцій постійно обмежений:

  1. сумою залучених коштів;

  2. капіталом банку;

  3. прибутком банку;

  4. залишком грошових коштів на коррахунку в НБУ.

Варіант 22


1. Страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту і несплату процентів за користування ним.

2. Кредитні відносини між НБУ та комерційними банками: економічна сутність, значення.

3. Тест:


Пов'яжіть термін з визначенням, яке йому відповідає: .

Ставка рефінансування — це...

 1. процентне вираження ціни кредитних ресурсів, які розміщує НБУ серед комерційних банків;

 2. процентна ставка, за якою враховуються векселі;

 3. процентна ставка, за якою НБУ надає кредити комерційним банкам під забезпечення високоліквідних активів.

Схожі:

\"кредитування І контроль\" iconРобочий зошит з дисципліни «кредитування І контроль»
Кредитування І контроль”. Кожен студент обирає свій варіант у відповідності до порядкового номера у журналі обліку занять академічної...
\"кредитування І контроль\" iconПрограма дисципліни “Банківське кредитування фізичних осіб ” Тема Основи організації банківського кредитування фізичних осіб
Принципи банківського кредитування фізичних осіб. Методи кредитування фізичних осіб, їх характеристика, переваги та недоліки. Стадії...
\"кредитування І контроль\" iconТестові завдання з дисципліни «Кредитування І контроль»
Г рух банківського кредиту як послідовний перебіг його організаційно-правових форм
\"кредитування І контроль\" iconС. В. Башлай становлення та перспективи розвитку іпотечного житлового кредитування в україні
Україні та основні умови для ефективного впровадження іпотечного кредитування як однієї з форм позабюджетного фінансування житлової...
\"кредитування І контроль\" iconЕкзаменаційні питання з навчальної дисципліни “Банківське кредитування фізичних осіб”
Характеристика основних моделей системи організації іпотечного кредитування, діючих за кордоном
\"кредитування І контроль\" iconПерелік питань до іспиту з курсу «Кредитування і контроль»
Характеристика окремих видів кредитів: бланковий кредит, овердрафт, кредитна ліня, консорціум ний кредит
\"кредитування І контроль\" iconТема Позичковий капіталу системі товарних відносин. Банки
Кредит, його сутність, принципи кредитування, джерела формування кредитних ресурсів, напрямки кредитування, функції кредиту
\"кредитування І контроль\" iconКредитування І контроль
Саме тому виникає необхідність підвищення ефективності фукціонування кредитного механізму на основі удосконалення взаємовідносин...
\"кредитування І контроль\" icon«Організація банківського споживчого кредитування»
Вступ розділ теоретичні аспекти організації банківського споживчого кредитування
\"кредитування І контроль\" iconІноземний капітал як фактор розвитку іпотечного кредитування в Україні
Одним із важливих напрямків роботи банків є надання іпотечних кредитів, що є основною умовою забезпечення розширеного відтворення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи