Глосарій термінів та економічних категорій авалювання icon

Глосарій термінів та економічних категорій авалювання
Скачати 150.08 Kb.
НазваГлосарій термінів та економічних категорій авалювання
Дата14.08.2012
Розмір150.08 Kb.
ТипДокументи

ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНІВ ТА ЕКОНОМІЧНИХ КАТЕГОРІЙ


Авалювання - це взяття банком на себе зобов'язання оплатити вексель повністю або частково за одну із зобов'язаних за векселем осіб, якщо платник не оплатив вексель у строк чи неможливо одержати платіж за векселем у строк.

Акцептний кредит - це форма вексельного кредиту, що надається векселедавцю і виступає як гарантійна послуга.

Банк – це така кредитна організація, що вико­нує депозитні, кредитні та розрахункові операції.

Банк, з економічної точки зору, – це автономне, не­залежне підприємство, суб’єкт господарювання, що виконує такі функції: 1) залучення депозитів; 2) надання кредитів; 3) розрахунково-касове обслуговування клієнтів.

^ Банківський кредит - це позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на засадах строковості, повернення, платності, забезпеченості та цільового використання.

^ Банківська платіжна картка (БПК) це ідентифікаційний за­сіб, за допомогою якого держателю картки надається можливість виконання операцій по своєму рахунку для здійснення оплати това­рів і послуг та отримання готівки.

^ Банківська тратта – переказний вексель, де емітентом і платни­ком виступає один і той же банк (наприклад, виписується у регі­ональному відділенні банку на головний офіс у столиці). Тради­ційно використовувався для переказу крупних грошових сум.

"Безнадійні" кредитні операції - це операції, імовірність виконання зобов'язань за якими з боку позичальника/контрагента банку (з урахуванням фінансового стану позичальника та рівня забезпечення) практично відсутня, ризик за такими операціями дорівнює сумі заборгованості за ними.


^ Власний капітал банку являє собою грошові кошти, внесені акціонерами (засновниками) банку, а також кошти, утворені у про­цесі його подальшої діяльності.

^ Врахування векселів - це форма кредитування банком суб'єкта господарювання шляхом придбання векселя до настання строку платежу за ним зі знижкою (дисконтом) за грошові кошти з метою одержання прибутку від погашення векселя в повній сумі. Враховуючи вексель, банк тим самим надає векселедержателю-пред'явнику строковий кредит.

^ Гарантія чи порука - це зобов'язання третьої особи погасити борг позичальника у випадку його неплатоспроможності.

Де­позити – кошти, що внесені до банку клієнтами – приватними особами та компаніями, зберігаються на їх рахунках та використо­вуються у відповідності до режиму рахунка та банківського зако­нодавства.

^ Диверсифікація кредитів - це розподіл їх між певною кількістю позичальників.

Доручення про кредитове перерахування в автоматизованих розрахункових палатах здійснюються за допомогою елект­ронних носіїв.

^ Доручення про кредитові перерахування у системах “жиро” (італ. giro - круг, оборот) – перерахування у системах безготів­кових розрахунків, що можуть базуватися як на паперових носі­ях, так і на електронних повідомленнях і передбачають зараху­вання взаємних вимог і зобов’язань учасників розрахунків.

Експансіоністська (англ. expansion – розширення) політика су­проводжується розширенням масштабів кредитування, послаб­ленням обмежень зростання кількості грошей в обігу.

^ Експортно-імпортні банки кредитують та гарантують операції, що пов'язані із зовнішньоекономічною діяльністю та міжнародним рухом капіталу.

Емісія – це послідовні дії емітента по розміщенню цінних паперів у відповідності до законодавчих актів – законів про акціо­нерні товариства, про ринок цінних паперів, про банки тощо.

^ Забезпечення (collateral) – види і вартість активів, що запропоно­вані як додаткове забезпечення позики.

Забезпечення кредиту - спосіб страхування банку від ризику неповернення клієнтом позички.

^ Загальні умови (conditionc) – стан економічної кон’юнктури та інші зовнішні чинники, що можуть вплинути на фінансове ста­новище позичальника.

Залучені ресурси формують переважну частину ресурсів, що використовується комерційними банками для виконання активних операцій/

Іменний чек – виписується на користь певної особи.

Застава - це частка матеріального майна, право власності якого належить позичальникові і перейде до банківської установи у разі невиконання позичальником своїх зобов'язань, які передбачені кредитною угодою.

Заставодавець - юридична чи фізична особа - власник, або особа, якій власником надано право на заставу, передає майно, право на вимогу, цінні папери для застави. Заставодержатель - банк, якому передається в заставу майно і майнові права та цінні папери для забезпечення повернення виданої позики.

Інвестиційний портфель (або портфель цінних паперів) – це сукупність придбаних банком цінних паперів, право на воло­діння, користування та розпорядження якими належить банку та які згруповані за їх типами та призначенням.

Інвестиційні банки – це кредитні установи, які провадять за­сновницько-емісійну діяльність. Вони здійснюють розміщення на фондовому ринку акцій та облігацій корпорацій, займаються злит­тям і поглинанням, торгівлею похідними фінансовими інструмен­тами, структурованим фінансуванням. Ресурси цих банків форму­ються також за рахунок випуску цінних паперів.

Інвестиційні операції комерційних банків – це їх діяль­ність по розміщенню ресурсів в об’єкти інвестування: цінні папери, статутні фонди підприємств, нерухомість, колекції тощо.

Інфляційний ризик полягає у тому, що при високих, насамперед, неочікуваних темпах інфляції доходи інвесторів не можуть компен­сувати швидке знецінення вкладених коштів. Особливо це стосу­ється інвестицій у цінні папери з фіксованим розміром доходу.

Іпотека - різновид застави нерухомого майна (головним чином, землі і будівель) з метою одержання позики.

Іпотечні банки спеціалізуються на наданні довгострокових по­зик під заставу нерухомості – землі та будов. Кошти для надання кредитів іпотечний банк отримує від продажу заставних листів та іпотечних облігацій, які є надійними борговими зобов’язаннями банку, що гарантують фіксовані відсотки.

Іпотечний кредит - це особливий вид економічних відносин з приводу надання кредитів під заставу нерухомого майна.

^ Казначейські векселі – короткострокові (терміном до одного ро­ку) цінні папери на пред’явника, що випускаються казначейст­вом з метою мобілізації коштів для виконання державного бю­джету.

^ Класифікація кредитних операцій - це оцінка рівня ризику за кожною кредитною операцією з урахуванням фінансового стану позичальника, стану обслуговування позичальником кредитної заборгованості та рівня забезпечення кредитної операції.

^ Коефiцiєнт лiквiдностi - показник, що характеризує спроможнiсть фірми перетворювати свої активи в наявнi кошти для задоволення вимог постачальників та кредиторiв фірми.

^ Контокорентний рахунок - рахунок, на якому обліковуються власні кошти клієнта (кредитове сальдо) і кредити банку (дебетове сальдо).

Кошти, доходи (means) – банк оцінює розмір прибутку, що отри­мує позичальник, з точки зору можливості сплати відсотків при здійсненні нормальної фінансової діяльності.

Кредит - позичковий капітал банку у грошовій формі та в банківських металах, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання.

^ Кредит під заставу векселів - це форма вексельного кредиту, що видається під заставу у визначеному процентному відношенні заборгованості клієнта відносно поданого ним забезпечення.

^ Кредитний договір - це угода в письмовій формі між кредитором і позичальником, яка визначає взаємні зобов'язання та відповідальність сторін і не може змінюватись в односторонньому порядку без згоди обох сторін.

^ Кредитна операція - це договір щодо надання кредиту, який супроводжується записами за банківськими рахунками, з відповідним відображенням у балансах кредитора та позичальника.

^ Кредитні операції - вид активних операцій, пов'язаних з наданням клієнтам коштів у тимчасове користування або прийняттям зобов'язань про надання коштів у тимчасове користування за певних умов, а також надання гарантій, поручительств, авалів, розміщення депозитів, проведення факторингових операцій, фінансового лізингу, видача кредитів у формі врахування векселів, у формі операцій репо. Кредитні операції класифікуються залежно від рівня ризику та поділяються на "стандартні", "під контролем", "субстандартні", "сумнівні" та "безнадійні".

^ Кредитна політика – документально оформлена схема організації і контролю кредитної діяльності банку.

Кредитний ризик пов’язаний з тим, що емітент, який випустив боргові цінні папери, може опинитися у скрутному фінансовому становищі, що ставить під сумнів його спроможність сплачувати відсотки та повернути основну суму боргу.

^ Кредитний ризик - ймовірність несплати позичальником основного боргу та відсотків, які належать сплаті за користування кредитом у терміни, визначені в кредитній угоді.

^ Кредитний ризик - ризик невиконання позичальником (контрагентом банку) зобов'язань за кредитними операціями (тобто ризик того, що сплата позичальником відсотків і основного боргу за кредитними операціями проводитиметься з відхиленнями від умов кредитної угоди або взагалі не проводитиметься).


Кредитор - суб'єкт кредитних відносин, який надає кредити іншому суб'єкту господарської діяльності у тимчасове користування.

Кредитоспроможнiсть - це якісна оцінка позичальника, яка дасться банком до розгляду питання про можливість і умови кредитування і дозволяє передбачити ймовірність своєчасного поверненні позичок та їх ефективного використання.

^ Кредитна лінія - згода банку-кредитора надати кредит у майбутньому у розмірах, які не перевищують заздалегідь обумовлені розміри за певний відрізок часу без проведення додаткових спеціальних переговорів.

^ Кросований чек може бути сплачений банком тільки шляхом безготівкового переказу на рахунок одержувача.

Кросований чек перекрес­лений двома вертикальними лініями.

^ Лізинговий кредит - це відносини між юридичними особами, які виникають у разі оренди майна і супроводжуються укладанням лізингової угоди. Лізинг є формою майнового кредиту.

^ Ліміт кредитування - це гранична сума кредиту, яку позичальник може отримати в банку.

Майно (capital) – розмір і структура акціонерного капіталу ком­панії, особистий достаток ключових акціонерів компанії або під­приємця.

^ Метод сходів передбачає підтримання ступінчастої структури інвестиційного портфеля. У цьому випадку кошти так вкладаються у цінні папери, щоб у майбутньому кожного року наставав термін погашення деякої їх частини.

^ Метод штанги передбачає, що частина портфеля, як правило 25-40% його обсягу, складається з короткострокових паперів, по яких одержу­ються ринкові ставки і які служать резервом ліквідності. Залишок коштів інвестується у довгострокові зобов’язання, як правило тер­міном 10-15 років для максимізації купонного доходу.

^ Нарахування складних відсотків означає, що нараховані відсотки добавляються до основної суми боргу і на них в свою чергу нараховуються відсотки.

НАУ-рахунок (англ. NOW – negotiable order of withdrawal – наказ про зняття коштів, що обертається) поєднує ліквідність, тобто можливість викорис­тання грошей за допомогою певного розрахункового документа, та сплату відсотків.

^ Обліковий відсоток – це ціна кредитів центрального банку.

Овердрафт - короткостроковий кредит, що надається банком надійному клієнту понад його залишок на поточному рахунку в цьому банку в межах заздалегідь обумовленої суми шляхом дебетування його рахунку. При цьому утворюється дебетове сальдо.

^ Одерний чек – виписується на користь певної особи чи за її на­казом (англ. by order).

Основною метою діяльності усіх центральних банків країн сві­ту, яка зазначена у відповідних законах, є забезпечення стабільності національної валюти і стабільності функціонування фінансово-кредитної системи держави.

^ Ощадні банки орієнтують свою діяльність на залучення дрібних вкладів населення на певний строк і надання позичок приватним особам.

Ощадні рахунки бувають рахунками на ощадній книжці, рахунками з випискою про стан рахунка та депо­зитними рахунками грошового ринку.

"Під контролем" - це кредитні операції, за якими кредитний ризик є незначним, але може збільшитися внаслідок виникнення несприятливої для позичальника ситуації та становить п'ять відсотків чистого кредитного ризику.

^ Платіжна система – це сукупність інструментів і методів, що застосовуються у господарстві країни для переказу грошей та вре­гулювання боргових зобов’язань між учасниками економічного обороту.

^ Платіжна система ТАRGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer) є міжнародною системою, що почала діяти у 1999 році для здійснення переказів в євро. Викорис­товується західноєвропейськими банками для здійснення розрахун­ків на великі суми, що проводяться через регіональні центри, функ­ції яких виконують відділення Європейського центрального банку.

Платоспроможнiсть - здатнiсть юридичної чи фiзичної особи своєчасно i повнiстю виконати свої платiжнi зобов'язання.

Позичальник - суб'єкт кредитних відносин, який отримав у тимчасове користування грошові кошти на умовах повернення, платності та строковості.

^ Погашення (repayment) – спроможність позичальника генерувати грошові потоки для погашення кредиту.

Портфельні інвестиції являють собою придбані банком цінні папери, що належать різним емітентам і не забезпечують контроль­ної участі та прямого управління об’єктом інвестицій. Володіння пакетом акцій у розмірі до 10% загального обсягу вважається портфельною інвестицією.

^ Постійні доручення банку інструкція клієнта банку про здійс­нення платежів, що повторюються на користь певного одержу­вача (наприклад, комунальні платежі).

^ Поштовий переказ грошовий переказ на дрібні суми, що купу­ється у поштовому відділенні з платежем за вимогою у будь-якому відділенні пошти. Часто використовується тими, у кого немає рахунка у банку;

^ Правило п’яти “сі” – система оцінки кредитоспроможності клі­єнта, яка застосовується в банках США.

Принципи кредитування - це правила поведінки кредитора і позичальника у процесі здійснення кредитних операцій.банку.

Пролонгація - продовження терміну чинності кредитної угоди.

^ Простий позичковий рахунок - це рахунок з якого здійснюється разова видача позики, кожна її видача оформляється документально на основі заявки позичальника та необхідного пакету документів. Прострочена заборгованість - позика, неповернена банку у встановлений строк. Проблемна позика - це позика, повернення якої може не здійснитись у зв'язку з виникненням певних фінансових проблем у позичальника.

^ Процентний ризик інвестиційного портфеля полягає у потенцій­ній мінливості розміру доходів внаслідок змін рівня відсоткових ставок.

Прямі дебетові списання проводяться через автоматизовані роз­рахункові палати.

^ Прямі інвестиції здійснюються з метою без­посереднього управління об'єктом інвестицій, тому якщо купують­ся цінні папери, паї, то вони повинні забезпечити банку володіння контрольним пакетом або іншу форму контрольної участі. До пря­мих інвестицій можуть бути віднесені і інвестиції в об’єкти інтеле­ктуальної власності – патенти, ліцензії, ноу-хау тощо. Володіння пакетом акцій у розмірі більше 10% загального обсягу вважається пря­мою інвестицією.

^ Репутація позичальника (character) – характеризується відповіда­льністю і компетентністю керівництва, своєчасністю розрахунків по раніше отримуваних кредитах, якість наданих звітів тощо.

Рестрикційна (англ. restriction – обмеження) грошово-кредитна політика, спрямована на створення більш жорстких умов та об­меження обсягів кредитних операцій комерційних банків. Вона використовується з метою боротьби з інфляцією, а також для згладжування циклічних коливань ділової активності.

^ Ризик ліквідності пов’язаний з неможливістю у пев­них ринкових умовах продажу цінного папера інакше, ніж за суттє­во зниженою ціною.

Сек’юритизація (від англ. security – цінний папір) – продаж на ринку частини активів коме­рційного банку, головним чином зобов’язань клієнтів по виданих позиках, у формі цінних паперів, що забезпечені цими активами і погашаються з коштів, що надходять від позичальників.

^ Система “домашній банк” (англ. home-bankig) – це інтеракти­вна комп’ютерна система, яка забезпечує віддалене управління ба­нківськими рахунками.

Система ВАСS здійснює операції по прямому дебетуванню і прямому кредитуванню рахунків згідно з розпорядженням учасників систе­ми на основі системи клірингу у Великій Британії.

^ Система розрахункової мережі банку Японії (ВOJ-NET) була створена у 1988 році з метою здійснення електронних платежів між фінансовими установами. Розрахунки відбуваються через рахунки, відкриті у центральному банку на ва­ловій основі, тобто без клірингу. Банк Японії не надає кредитів фі­нансовим установам для розрахунків упродовж робочого дня, тому якщо для виконання платежу у банку не вистачає коштів, його пла­тіж автоматично відхиляється.

^ Система СНАРS призначена для швидкісного (протягом одного дня) перерахування великих платежів у фунтах стерлінгів і євро у Великій Британії.

Система СНІРS – це приватна платіжна система, що належить Нью-Йоркській асоціації клірингових палат.

^ Спеціальний позичковий рахунок - це рахунок, з якого протягом всього періоду кредитування здійснюється оплата платіжних документів у межах заздалегідь обумовленої суми.

^ Споживчий кредит - це позичка, яка надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам - резидентам України на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг і повертається в розстрочку, якщо інше не передбачено умовами кредитного договору.

^ Спроможність (ability) – оцінка бізнесу позичальника, його здат­ність виготовляти конкурентоспроможну продукцію.

Статус (лат. “status” – становище) центральних бан­ків обумовлені тим, що вони поєднують у собі окремі риси банків­ської установи і органу державного управління.

"Стандартні" кредитні операції - це операції, за якими кредитний ризик є незначним і становить два відсотки чистого кредитного ризику.

"Субстандартні" кредитні операції - це операції, за якими кредитний ризик є значним, надалі може збільшуватись і становить 20 відсотків чистого кредитного ризику, а також є ймовірність несвоєчасного погашення заборгованості в повній сумі та в строки, що передбачені кредитним договором.

"Сумнівні" кредитні операції - це операції, за якими виконання зобов'язань з боку позичальника/контрагента банку в повній сумі (з урахуванням фінансового стану позичальника та рівня забезпечення) під загрозою, ймовірність повного погашення кредитної заборгованості низька та становить 50 відсотків чистого кредитного ризику.

^ Страхування (insuarance) – способи додаткового забезпечення кре­дитного ризику банку.

Страхування кредитних операцій - це створення певного фонду грошових коштів для покриття можливих збитків від неповернення позичок.

^ Страхування ризику непогашення кредиту - це спосіб забезпечення зобов'язань, при якому банк самостійно страхує видану позику шляхом укладання зі страховою організацією договору про добровільне страхування кредитного ризику.

^ Строкові депозити – це депозити з погашенням у фіксований термін, передчасне їх закриття клієнтом приводить до штрафу у ви­гляді втрати частини відсотків відповідно до терміну, що залишив­ся до договірної дати закінчення депозиту.

^ Структуризація позики - це встановлення певних її параметрів (сума, термін, ставка відсотку, цільове призначення тощо).

Сума (amount) – обґрунтування суми позики виходячи з аналізу балансу позичальника та сутності проекту, що кредитується.

^ Угоди про купівлю цінних паперів зі зворотним викупом – “репо” (англ. repurchase agreements, repos), – це короткострокові позики під забезпечення цінними паперами, обов’язковою умовою яких є зобов'язання по­зичальника викупити цінні папери на встановлену дату і за певною ціною, яка, звичайно, перевищує ціну продажу.

^ Управління персоналом комерційного банку є певною систе­мою організаційних заходів, спрямованих на формування єдиної професійної команди, яка спроможна вирішувати весь комплекс завдань, що стоять перед банком.

^ Уступка вимоги (цесія) - документ позичальника (цедента), в якому він уступає свою вимогу (дебіторську заборгованість) кредитору в якості забезпечення повернення позики.

^ Фінансові можливості (capacity) – спроможність повернути взяту позику за рахунок поточних грошових надходжень або коштів від продажу активів.

Характер (character) – особистість позичальника, його репутація у діловому світі, відповідальність і готовність виконати взяті на себе зобов’язання, його взаємовідносини з банком.

^ Ціль (purpose) – мета використання кредитних ресурсів.

Чек письмовий наказ клієнта банку, що веде його чековий ра­хунок, про сплату певної суми коштів пред’явнику чека або за його наказом.

Чек – це безумовний наказ клієнта банку здійсни­ти платіж зазначеної у чеку грошової суми чекодержателю чи за його наказом за рахунок наявних у банку коштів чекодавця.

^ Чек на пред’явника – виписується без вказівки імені, тому одер­жати гроші по чеку може будь-яка особа, яка у даний момент є чекодержателем.

Швейцарська міжбанківська клі­рингова система SIC (Swiss Interbank Clearing) здійснює оста­точні та безвідкличні платежі у швейцарських франках з викорис­танням рахунків, що відкриті банківським установам у Швейцарському національному банку.

^ Asset quality – якість активів; визначається можливість повернен­ня активів, а також вплив проблемних кредитів на загальний фі­нансовий стан банку.

CAMPARI – система оцінки кредитоспроможності клі­єнта, яка застосовується в англійських банках.

Capital adequacy – достатність капіталу; надається оцінка розміру капіталу банку з точки зору його достатності для захисту інтере­сів кредиторів.

Earnings – дохідність; оцінюється рентабельність банку з точки зору достатності його доходів для перспектив розширення банків­ської діяльності.

Fedwire – це система переказу грошових коштів і цінних паперів на великі суми. Вона належить Федеральній резервній системі і ке­рується нею, до її складу входять дванадцять федеральних резерв­них банків, які функціонують як єдине ціле.

Liquidity – ліквідність; визначається рівень лікві­дності банку з точки зору її достатності для виконання як звичай­них, так і непередбачених зобов’язань.

Management – менеджмент; оцінюються методи управління бан­ком з урахуванням його ефективності, організації роботи, мето­дів контролю та виконання законодавчих норм.

Схожі:

Глосарій термінів та економічних категорій авалювання iconГлосарій термінів економічних категорій
Авторизація – процедура отримання дозволу на проведення операції із застосуванням платіжної картки
Глосарій термінів та економічних категорій авалювання iconГлосарій термінів та економічних категорій з курсу „валютна політика” Біметалізм
Біметалізм – грошова система, в якій роль загального еквівалента виконували два метали, як правило, золото І срібло
Глосарій термінів та економічних категорій авалювання iconГлосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладанні дисципліни
Банківський баланс – це бухгалтерський баланс, який відбиває стан активів, пасивів та власного капіталу у грошовій формі на певну...
Глосарій термінів та економічних категорій авалювання iconГлосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські
Активи банківські – ресурси банку, засоби, що класифікуються за напрямками розміщення І використання з метою одержання прибутку
Глосарій термінів та економічних категорій авалювання iconГлосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські
Активи банківські – ресурси банку, засоби, що класифікуються за напрямками розміщення І використання з метою одержання прибутку
Глосарій термінів та економічних категорій авалювання iconГлосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські
Активи банківські – ресурси банку, засоби, що класифікуються за напрямками розміщення І використання з метою одержання прибутку
Глосарій термінів та економічних категорій авалювання iconГлосарій термінів та економічних категорій
Аваль (франц aval — схвалення) — вексельне поручництво, за яким аваліст (особа, яка поручилася) бере на себе відповідальність за...
Глосарій термінів та економічних категорій авалювання iconГлосарій термінів економічних категорій з дисципліни
Банківське регулювання нбу – одна із функцій Національного банку України, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність...
Глосарій термінів та економічних категорій авалювання iconГлосарій термінів та економічних категорій з курсу «банківські ризики та регулювання банківської діяльності» Адекватність контролю
Адекватність контролю – відповідність контролю специфічним конкретним умовам та індивідуальному принципу з урахуванням планів І службових...
Глосарій термінів та економічних категорій авалювання iconГлосарій термінів економічних категорій Банківське регулювання нбу
Банківське регулювання нбу – одна із функцій Національного банку України, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи