Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" від 16. 04. 91 Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р icon

Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р




Скачати 44.94 Kb.
НазваЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р
Дата14.08.2012
Розмір44.94 Kb.
ТипЗакон

 1. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ




 1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2001, - № 1. – с.3 - 47.

 2. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.91. – www.zakon.rada.gov.ua.

 3. Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10.08.2005 р. – www.zakon.rada.gov.ua.

 4. Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №270 від 17.06.2004 р. – www.zakon.rada.gov.ua.

 5. Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №281 від 10.08.2005 р. – www.zakon.rada.gov.ua.

 6. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України / Затверджені Постановою Правління Національного банку України №127 від 18.03.1999 р.www.zakon.rada.gov.ua.

 7. Правила функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими металами / Затверджені Постановою Правління Національного банку України №281 від 10.08.2005 р. – www.zakon.rada.gov.ua.

 8. Алєксєєва Т. І. Міжнародна торгівля: навч. посібник / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ХНЕУ, 2007. — 252с.

 9. Бардиш Г. О. Проектне фінансування: Підручник для студ. вищих навч. закл. / Національний банк України. Львівський банківський ін-т. — Л. : ЛБІ НБУ, 2006. — 463с.

 10. Бахрамов Ю.М., Глухов В.В. Организация внешнеэкономической деятельности. Особенности менеджмента: Учеб. пособ. – СПб.: Изд-во “Лань”, 2000. – 448 с.

 11. Береславська О.І., Наконечний О.М., Пясецька М.Г. та ін. Міжнародні розрахунки та валютні операції: навч. посібник/ За заг. ред. М.І. Савлука – К.: КНЕУ, 2002. – 392 с.

 12. Бойцун Н. Є., Стукало Н.В. Міжнародні фінанси: Навчальний посібник. – 2-ге видання. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 336 с.

 13. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник., – 4-те вид. – К.: Т-во Знання, КОО, 2004, – 409с.

 14. Бутук О.І. Валютно-фінансові відносини: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 349 с. (Вища освіта ХХІ століття).

 15. Васечко В.К. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник. – Київ: “Центр навчальної літератури”, 2004. – 216 с.

 16. Гинзбург А.И., Михейко М.В. Рынки валют и ценных бумаг. – СПб.: Питер, 2004. – 251 с.

 17. Губарєва І. О. Міжнародні розрахунки і валютні операції: Конспект лекцій / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : Видавництво ХНЕУ, 2006. — 128с.

 18. Дзюблюк О.В. Валютна політика: навчальний посібник. – Тернопіль: ТДЕУ, 2006 – 91с.

 19. Дзюблюк О.В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки. – К.: Поліграфкнига, 2000. – 512 с.

 20. Домрачев В. М. Міжнародні банківські розрахунки: Навч. посіб. / Європейський ун-т. — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2007. — 88с .

 21. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2 / Редкол.: С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 848 с.

 22. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3 / Редкол.: С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 952 с.

 23. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1 / Редкол.: С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – 864 с.

 24. Енциклопедія банківської справи України / Редкол.: В.С.Стельмах та ін. – К.: Молодь, Ін Юре, 2001, – 680с.

 25. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Гроші. Валюта. Валютні цінності: Термінологічний словник. – Львів: Бак, 2000. – 184. с.

 26. Іваненко Ю. Ефективність використання позик та управління проектами Світового банку в Україні // Банківська справа. – 2002. – №3. – с. 16-24.

 27. Іваненко-Свиницька І.С Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями. - Фінанси України – №8, 2002. – с.54-59.

 28. Івасів Б.С., Комар В.В. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навчально-методичний посібник для студентів денної та заочно-дистанційної форм навчання  Тернопіль: ТАНГ, 2005.  208 с.

 29. Ковбаснюк І.С Стратегічні пріоритети діяльності Світового банку в Україні // Економіка України - 2003р. — №2. – с. 13-17.

 30. Ковбаснюк І.С Участь Світового банку в трансформації економіки країн Європи і Центральної Азії // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 2002. – №3. – с. 366-373.

 31. Ковбаснюк І.С. Роль системних проектів Міжнародного банку реконструкції і розвитку в структурній перебудові економіки України // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 2002. – №2. – с.94-98.

 32. Козик В.В., Панкова Л.А. та ін. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини. Практикум. Вид. 2-ге перероб. та доп. – Київ: Вікар, 2006.

 33. Макогон Ю.В., Булатова Е.В. Международный банковский бизнес. – К.: Атика, 2003. – 208 с.

 34. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Под ред. д.э.н., проф. Красавиной Л.Н. – М.: «Финансы и статистика» – 2003. – 608с.

 35. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: Опорний конспект / Київський національний торговельно-економічний ун-т / Ірина Анатоліївна Аванесова (уклад.). — К. : КНТЕУ, 2003. — 79с.

 36. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посіб. / Береславська О. І., Наконечний О. М., Пясецька М. Г., Боришкевич О. В., Гордон В. Б. // Київський національний економічний ун-т; Українська фінансово-банківська школа при КНЕУ / М.І. Савлук (ред.). — К. : Видавництво КНЕУ, 2002. — 392 с.

 37. Михайлів З.В., Гаталяк З.П., Горбаль Н.І. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції: Навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. – 244 с.

 38. Петрашко Л. П. Валютні операції: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2001. — 204с.

 39. Руденко Лариса Володимирівна. Організація міжнародних кредитно-розрахункових операцій в банках: Посібник. — К. : Видавничий дім "Академія", 2002. — 376с.

 40. Шевчук І. М. Міжнародні розрахунки і валютні операції: Навч.-метод. посібник / Укоопспілка; Львівська комерційна академія. — Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2004. — 148с

Схожі:

Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" від 16. 04. 91 Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91. (З подальшим урахуванням змін.). Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р
Закон України “Про банки І банківську діяльність” // Законодавчі І нормативні акти з банківської діяльності. – 2001, № – с. 3 47
Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" від 16. 04. 91 Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р iconПро затвердження Змін до Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та з метою приведення чинного порядку
Затвердити Зміни до Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням, затвердженого постановою...
Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" від 16. 04. 91 Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р iconПостанова Правління Національного банку України від 27 серпня 2001 року n 367 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 р за n 954/6145 Відповідно до статті 40 закон
Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням
Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" від 16. 04. 91 Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 року №959 ХІІ, із змінами та доповненнями Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.
Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16. 04. 91 року №959 – ХІІ, із змінами та доповненнями
Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" від 16. 04. 91 Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 року №959 ХІІ, із змінами та доповненнями Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.
move to 0-16381002
Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" від 16. 04. 91 Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р iconПро порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23. 09. 94 р. №185/94-вр, зі змінами І доповненнями
Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України віл 16. 04. 91 р. №959 XII, зі змінами І доповненнями
Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" від 16. 04. 91 Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р iconПоложення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18. 06. 2006 №254 банківський продукт
Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України...
Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" від 16. 04. 91 Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р iconЗакон України "Про заставу" від 02. 10. 1992р. (№2854 12) //. Закон України "Про іпотеку" від 05. 06. 2003р. (№898-iv ) // Збірник систематизованого законодавства. 2005. №8. С. 49-64
...
Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" від 16. 04. 91 Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 року №959 ХІІ, із змінами та доповненнями Закон України "Про податок на додану вартість" від 04. 97 року №168/97-вр, із змінами та доповненнями
Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16. 04. 91 року №959 – ХІІ, із змінами та доповненнями
Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" від 16. 04. 91 Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р iconПро затвердження Інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні Постанова Правління Національного банку України від 27 грудня 1999 року n 621 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Відповідно до статей 7, 40 Закону України "Про Національний банк України" та з метою удосконалення нормативно-правової бази щодо...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи