Тема 1 2 icon

Тема 1 2
НазваТема 1 2
Дата14.08.2012
Розмір64.7 Kb.
ТипДокументи

ПЛАНИ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ


Тема 1 - 2. Характеристика та основи організації

міжнародних розрахунків (4 год.)

Заняття 1.

 1. Характеристика та основи організації міжнародних розрахунків .

 2. Умови здійснення розрахунків за міжнародними торговельними операціями.

2.1.Валюта ціни та валюта платежу.

2.2.Умови і способи платежів.

3.Кореспондентські відносини між банками. Характеристика кореспондентських угод.

4.Порядок відкриття та механізм функціонування рахунків банків – кореспондентів типу НОСТРО та ЛОРО.


Заняття 2.

1. Валютна позиція. Політика диверсифікації валютних резервів.

2. Система міжбанківських комунікацій. Система СВІФТ.

3. Дистанційне банківське обслуговування.

4. Банківська діяльність в ІНТЕРНЕТІ.


Рекомендована література

[ 2 ]; [ 5, 180 – 182 ]; [ 11; 179 – 186 ]; [ 13; 28 – 41 ]; [ 5, 188 ]; [ 13, 172 – 196 ]; [ 15; 121 – 133 ]; [ 14; 30 ].


Тема 3.Умови поставок і документи

в міжнародній торгівлі (2 год.)

Заняття 3.

 1. Характеристика та типова структура зовнішньоторговельного контракту.

 2. Умови поставок товару. Базові умови поставки ІНКОТЕРМС.

 3. Права та обов’язки покупців та продавців за різних умов поставок. Види

документів при міжнародних поставках.

 1. Ризики у ЗЕД, способи їх мінімізації.

Рекомендована література

[ 1 ]; [ 2 ]; [ 13, 41 – 44 ]; [ 13, 17 – 24 ].


Тема 4. Документарні форми міжнародних розрахунків (4 год.)

Заняття 4.

 1. Функції та види акредитивів.

 2. Спеціальні форми акредитивів.

 3. Уніфіковані правила по акредитивах.

 4. Учасники та схема документарного акредитиву.

 5. Особливості використання акредитивів в розрахунках при експортно – імпортних операціях підприємств України.

 6. Гарантії та ризики при акредитивних операція для експортерів та імпортерів.

 7. Переваги та недоліки при використанні документарного акредитиву.

Заняття 5.

 1. Поняття та види інкасо.

 2. Учасники документарного інкасо.

 3. Фази документарного інкасо ( документообіг).

 4. Уніфіковані правила для інкасо (УПІ). Порядок оформлення та перевірка документів у банку.

 5. Переваги та недоліки інкасової форми розрахунків.

6. Гарантії та ризики для імпортера та експортера при інкасових операціях.
^

Рекомендована література


[5, 218 – 223 ]; [ 8 ]; [ 13, 55 - 82 ].


Тема 5. Недокументарні форми

міжнародних розрахунків (2 год.)

Заняття 6.

 1. Особливості використання в міжнародній сфері недокументарних форм розрахунків.

 2. Міжнародні розрахунки з використанням чеків.

 3. Використання пластикових карток в міжнародному платіжному обороті.

 4. Вексельна форма розрахунків у сфері міжнародного обороту.

 5. Способи міжнародних платежів:

5.1. Авансові платежі.

5.2. Платежі на відкритий рахунок.

5.3. Банківський переказ. Система електронного переказу коштів.

6. Банківські гарантії :

6.1. Форми та види банківських гарантій.

  1. Порядок оформлення та видачі банківських гарантій.


Рекомендована література

[ 5, 227 – 245 ]; [ 5, 250 – 260 ];[ 11, 129 – 260 ]; [ 13, 140 – 172 ]; [ 13, 292 – 311 ].


Тема 6. Кредитування учасників

міжнародних розрахунків (2 год.)

Заняття 7.

 1. Форми та види міжнародних кредитів.

 2. Фірмові кредити.

 3. Фінансові та брокерські кредити.

 4. Міжнародні банківські кредити.

4.1. Валютне кредитування імпортерів.

4.2.Кредитування експортерів.

 1. Кредитно – посередницькі операції банків.

5.1.Експортний факторинг.

5.2.Міжнародні форфейтингові операції.

5.3.Акцептно – рамбурсний кредит.

 1. Міжнародний лізинг.


Рекомендована література

[ 11, 79 – 129 ]; [ 13, 199 – 261 ].


Тема 7. Валютні операції комерційних банків (8 год.)

Заняття 8.

1.Загальна характеристика та структура валютного ринку.

2. Учасники валютного ринку та їх функції. Інструменти валютного ринку.

3. Міжбанківські депозитні операції в іноземній валюті.

4. Поточні конверсійні операції.

5. Строкові валютні операції.
^

Заняття 9.

1. Суть та види депозитних операцій.


2. Валютування депозитних угод. Депозитна позиція.

3. Процентні ставки, їх котирування.

4. Ринок євровалют.

5. Фінансові інструменти ринку євровалют.

Заняття 10.

 1. Поняття, види та цілі конверсійних операцій.

 2. Валютні касові операції – операції SPOT.

 3. Конверсійні операції. Курси покупця і продавця.

 4. Крос-курси та їх розрахунок.

 5. Управління валютною позицією банку.

Заняття 11.

 1. Валютні форвардні угоди.

 2. Валютування форвардних контрактів.

 3. Види та особливості розрахунку валютних курсів –форвард.

 4. Валютні угоди “своп”.

 5. Валютні ф'ючерси.

 6. Валютні опціони.
^

Рекомендована література


[5, 103 – 116 ]; [ 5, 150 – 162 ]; [11, 8 – 16 ]; [11, 21 – 79 ]; [ 15, 31 – 41 ]; [ 15, 219 – 234 ].

Тема 8. Упраління валютними ризиками (2 год.)


Заняття 12.

1. Поняття і види валютних ризиків.

2. Класифікація валютних ризиків.

3. Методи хеджування валютних ризиків.

4. Особливості та методи управління валютними ризиками.

^

Рекомендована література


[5, 103 – 116 ]; [ 5, 150 – 162 ]; [11, 8 – 16 ]; [11, 21 – 79 ]; [ 15, 31 – 41 ]; [ 15, 219 – 234 ].

Р Е К О М Е Н Д О В А Н А Л І Т Е Р А Т У Р А


 1. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.91. (З подальшим урахуванням змін.)

 2. Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23.09.94. (З подальшим урахуванням змін.)

 3. Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і контролю” від 19.02.93 за № 15-93.

 4. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України від 09.05.99 за № 13-11/1548. (З подальшими змінами.)

 5. Валютный рынок и валютное регулирование: Учеб. Пособие / Под ред. И.Н. Платоновой. – М.: БЕК, 1996.

 6. Международная торговля: финансовые операции, страхование и другие услуги / Пер. с англ. – К.: Торг.-изд. Бюро BHV, 1994.

 7. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 1994.

 8. Международные расчеты по коммерческим операциям. Ч.1 Аккредитив. Ч.2 Инкассо. Ч.3 Определение оптимальных форм и условий расчетов. Типовые условия платежей по экспорту и импорту. Гарантии. – М.: Консалтбанкир, 1994. – Международный банковский бизнес.

 9. Міжнародні валютно-кредитні відносини / За ред. А.С. Філіпенко.– К., 1997.

 10. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. Посібник / О.І. Береславська, О.М. Наконечний, М.Г. Пясецька та ін.: За заг. ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 392с.

 11. Петрашко Л.П. Валютні операції : Навчальний посібник. – К.: КНЕУ , 2001. – 203 с.

 12. Пискулов Д.Ю. Теория и практика валютного дилинга: Приклад. пособие. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ДИАГРАММА, 1998.

 13. Руденко Л.В. Організація міжнародних кредитно-розрахункових операцій в банках: Посібник.– К.: Видавничий центр “Академія”,2002.–376 с.

 14. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Управління валютними ризиками: Навч. посібник. – К.: Тов. “Знання”, КОО, 1998.

 15. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання: Навч. посібник. – К.: Тов. “Знання”, КОО, 1998.Додаткова

  1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000.

  2. Правила випуску та обсягу валютних деривативів від 07.07.97 за №216.(З подальшим урахуванням змін.)

  3. Постанова Правління Національного банку України про затвердження “Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях” від 26.03.98 за № 188.

  4. Ачкасов А.И. Типы валютных операций и другие виды сделок на международных денежных рынках. – М.: Консалтбанкир, 1994.

  5. Банько В.А. Валютно-кредитные операции и расчеты по внешнеторговым контрактам: Справ.-метод. изд. – СПб.: МЦЭНТ, 1995.

  6. Баринов Э.А. Валютно-кредитные отношения во внешней торговле. – М.: Федеративная Книготорговая Компания, 1998.

  7. Бункина М.К. Валютный рынок. – М.: АО «ДИС 2», 1995.

  8. Внешнеторговые сделки / Сост. И.С. Гринько. – Сумы: Фирма «Реал», 1994.

  9. Международная торговля валютой: межбанковские операции на рынках развитых стран, виды сделок, курсы, методы расчетов. / Под ред. А.Д. Голубовича. – М.: АО АРГО, 1993.

  10. Международные правила интерпретации коммерческих терминов ИНКОТЕРМС. Ред. 1990.

  11. Михайлов Д.М. Международные расчеты и гарантии. – М.: ФБК-ПРЕСС, 1998.

  12. Настольная книга валютного дилера. – К., 1994.

  13. Слепов В.А., Гордиенко В.И. Международные торговые расчеты: Учеб пособие. – М.: ОБК-ПРЕСС, 1998.

  14. Сурен Лизелотт. Валютные операции: Основы теории и практики: Пер. с нем. – М.: Дело, 1998.

  15. Рут, Френклін Р., Філіпченко А. Міжнародна торгівля та інвестиції / Пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – 743с.

  16. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів. Ред. 1993. Пул. МТП № 500.

  17. Шарова Т. Управление валютными рисками. – К., 1994.

Схожі:

Тема 1 2 iconТема Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
Тема Тема Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках
Тема 1 2 iconТема фінансова діяльність держави тема предмет, сметод І система фінансового права
Тема 23. Фінансово-правові відносини, які виникають з діяльності комерційних банків
Тема 1 2 iconПоложення про речове право 25 Тема №18. Право власності 25 Тема №19. Право спільної власності 25 Тема №21. Речові права на чуже майно 25 Тема №22. Загальні положення про право інтелектуальної власності 25
Тема №15. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи 25
Тема 1 2 iconПоложення про речове право 25 Тема №18. Право власності 25 Тема №19. Право спільної власності 25 Тема №21. Речові права на чуже майно 25 Тема №22. Загальні положення про право інтелектуальної власності 25
Тема №15. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи 24
Тема 1 2 iconТема Походження, необхідність І суть грошей Тема Функції грошей
Тема 10. Безготівковий грошовий оборот І основи організації безготівкових розрахунків
Тема 1 2 iconЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2010 рік Держбюджетна тема І. Тема зп-57П
Тема зп–57П “Структурно-функціональна модель психологічного здоров’я особистості ”
Тема 1 2 iconДокументи
1. /Лекц_х/ВСТУП.doc
2. /Лекц_х/До Т....

Тема 1 2 iconТема Конкуренція в системі ринкової економіки Тема Конкурентоспроможність товарів і послуг на світовому ринку
Тема Система управління конкурентоспроможністю підприємства на світовому ринку
Тема 1 2 iconТема Конкуренція в системі ринкової економіки Тема Конкурентоспроможність товарів І послуг на світовому ринку
Тема Система управління конкурентоспроможністю підприємства на світовому ринку
Тема 1 2 iconТема I. Понятие международного права 2 Тема II. Источники международного права 8
Тема XVIII. Международно-правовое регулирование экономического сотрудничества 253
Тема 1 2 iconТема №1
Тема № Основні поняття соціолінгвістики «соціолект», «жаргон», «сленг», «арго»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи