Методичні вказівки щодо icon

Методичні вказівки щодо
НазваМетодичні вказівки щодо
Дата14.08.2012
Розмір87.4 Kb.
ТипДокументи

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО

ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИІндивідуальна робота складається з теоретичного питання, яке студент повинен ґрунтовно висвітлити, використовуючи праці вітчизняних та зарубіжних авторів.

Кожен студент вибирає свій варіант із наведеного нижче переліку. Номер варіанту відповідає порядковому номеру студента у журналі обліку відвідування занять академічної групи.

Індивідуальна робота виконується у звичайному шкільному зошиті обсягом до 24 сторінок. Обсяг самої роботи може коливатись залежно від специфіки обраних питань. В середньому обсяг роботи повинен складати 8-12 сторінок.

При виконанні та оформленні індивідуальної роботи потрібно дотримуватися наступних вимог: на титульній сторінці студент повинен обов’язково вказати своє прізвище, ім’я, по-батькові та групу; на першій сторінці необхідно повторити номер варіанту і з нового рядка – назву питання; у індивідуальній роботі повинні бути посилання на літературні джерела, фактичний та статистичний матеріал, правильно оформлений список використаної літератури.

Індивідуальна робота виконується до початку екзаменаційної сесії для того, щоб викладач мав змогу перевірити її до екзамену. Без виконання індивідуальної роботи та її зарахування студент не допускається до іспиту.


ВАРІАНТИ індивідуальних РОБІТ


^ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

для студентів-заочників


М Е Т О Д И Ч Н І В К А З І В К И


щодо виконання контрольних робіт

студентами заочно дистанційної форми навчання

з дисципліни

"Міжнародні розрахунки та валютні операції"
Головною метою роботи є перевірка знань навчального матеріалу. Для виконання роботи необхідно опрацювати вказану літературу, а також знайти додаткові джерела.

^ Вимоги до контрольної роботи:

  • Послідовно викласти матеріал кожного питання. Зміст питань повинен відповідати їх назві.

  • Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 24 -х сторінок учнівського зошиту.

  • В кінці роботи навести список використаної літератури (автор і назва книги, видання, рік видання і сторінки; назва журналу, його номер і рік видання, назва і автор статті).

  • ^ В усіх випадках, коли в роботі наводяться цифрові дані, необхідно обов'язково вказати їх джерело.

Студенти виконують контрольну роботу залежно від номера у заліковій відомості. Номеру 26 відповідає перший варіант контрольної роботи, 27  відповідно другий і т.д.


Варіант 11. Характеристика та основні засади організації міжнародних розрахунків.

2. Особливості виникнення валютних ризиків у банківській діяльності.

3. Тест:


Вид акредитива, відповідно до якого заздалегідь бронюються кошти в повній сумі на окремому рахунку:

а) покритий;

б) револьверний;

в) відзивний;

г) невідзивний;

д) непокритий.


Варіант 21. Порядок відкриття та механізм функціонування рахунків банків-кореспондентів типу "ЛОРО" та "НОСТРО".

2. Учасники валютного ринку та їх функції. Інструменти валютного ринку.

3. Тест:


Особа, якій адресується наказ про оплату векселя:

а) дилер;

б) трасат;

в) імпортер;

г) ремітент;

д) індосант.

Варіант 31. Валютна позиція та політика диверсифікації валютних ризиків.

2. Строкові валютні операції.

3. Тест:


Процес передання, перевірки і в деяких випадках підтвердження платіжних доручень, що здійснюється до розрахунку, має назву:

а) кліринг;

б) авізо;

в) акцепт;

г) відстрочений платіж;

д) хеджування.


Варіант 4


1. Системи міжбанківських комунікацій. Система СВІФТ.

2. Загальна характеристика та класифікація валютних операцій комерційних банків.

3. Тест:


Цінний папір, який оформляється строго відповідно до вимог закону і містить безумовне абстрактне грошове зобов'язання:

а) чек;

б) вексель;

в) облігація;

г) акція;

д) доручення банку.


Варіант 5


1. Які основні положення та умови ІНКОТЕРМС.

2. Строкові валютні операції їх зміст та характеристика.

3. Тест:


Форма міжнародних безготівкових розрахунків, яка означає зобов'язання банку однієї країни отримати за дорученням експортера від імпортера суму платежу за договором проти передачі останньому документів (фінансових, комерційних) і перерахувати її експортеру:

а) міжнародне інкасо;

б) чисте інкасо;

в) чистий акредитив;

г) документарний акредитив.

Варіант 61. Назвіть суб'єктів ЗЕД , їх права та обов'язки.

2. Характеристика міжбанківських депозитних валютних операцій.

3. Тест:


Валютні операції — це...

1) операції між резидентами у валюті України;

2) операції пересилання за кордон валютних цінностей;

3) використання валютних цінностей як засобу міжнародного обігу;

4) операції з переходом права власності на валютні цінності.

Варіант 71. Порядок відкриття та ведення валютних рахунків.

2. Сутність та функції акредитива.

3. Тест:


Рахунок, на якому відображено розрахунки, здійснені банком однієї країни за дорученням банку іншої країни на підставі кореспондентської угоди:

а) міжнародний кореспондентський рахунок;

б) лоро-рахунок;

в) ностро-рахунок;

г) востро-рахунок.

Варіант 81. Форвардні валютні угоди. Види форвардних операцій.

2. Міжбанківські кореспондентські відносини та система міжбанківських комунікацій.

3. Тест:


Грошове зобов'язання банку, яке виставляється на підставі доручення його клієнта імпортера на користь експортера, це — ...

1) акредитив;

2) документарний акредитив;

3) доручення на інкасо;

4) документарне інкасо.

Варіант 91. Купівля банками іноземної валюти для міжнародних розрахунків.

2. Авансові платежі у системі міжнародних розрахунків.

3. Тест:


Чи вірне твердження: "SWIFT — це система передачі даних"?

"Так" "Ні"

Варіант 101. Валютне котирування та його види.

2. Кредитування імпорту на основі векселів.

3. Тест:


Проведення розрахунків тільки за фінансовими документами — це:

1) чисте інкасо;

2) документарне інкасо;

3) попередня оплата;

4) вексельна форма розрахунку;

5) акредитив;

6) просте інкасо.

Варіант 111. Види фінансових ф'ючерсів.

2. Кредитування на основі документарного акредитива.

3. Тест:


Найскладніша та найдорожча форма розрахунку — це...

1) акредитив;

2) документарне інкасо;

3) банківський переказ;

4) вексель;

5) чек.

Варіант 121. Депозитні операції в іноземній валюті.

2. Міжнародні розрахунки за допомогою інкасо. Фази документарного інкасо.

3. Тест:


Різниця між курсами продавця та покупця — це...

1) маржа;

2) фіксинг;

3) крос курс;

4) курс спот.


Варіант 13


1. Банківські перекази іноземної валюти.

2. Особливості використання акредитивів у зовнішньоторговельних операціях підприємств України.

3. Тест:


Перелічіть документи, що додаються до листа з пропозицією про встановлення кореспондентських рахунків:

1) статут банку;

2) звіт про діяльність;

3) копія ліцензії НБУ про ведення банківських операцій;

4) аналіз цін на різноманітні банківські послуги;

5) заява на відкриття рахунку.

Варіант 141. Порядок та умови торгівлі іноземною валютою.

2. Банківські гарантії як інструмент забезпечення міжнародних платежів.

3. Тест:


Кореспондентський рахунок — це спеціальний рахунок, що відкривається...

1) банківськими установами;

2) тільки банківським установам;

3) фінансовим установам;

4) фінансовими установами.

Варіант 151. Типи кореспондентських рахунків. Комплект документів, необхідних для відкриття коррахунку.

2. Ринок ф'ючерсних контрактів. Організація ф'ючерсних торгів.

3. Тест:


Універсальна система фінансового обслуговування клієнтів, за якого фактор-компанія бере на себе їх кредитування до повернення їм боргу, а також бухгалтерське, збутове, страхове, рекламне обслуговування клієнтів:

а) франчайзинг;

б) індосамент;

в) форфейтинг;

г) факторинг.
Варіант 161. Режим поточних рахунків у іноземній валюті для юридичних осіб резидентів.

2. Форми і види міжнародних акредитивів.

3. Тест:


Вибір дати валютування в депозитній операції залежить від:

1) валюти депозиту;

2) часу розміщення;

3) кількості часових поясів між банком і країною валюти депозиту.

Варіант 171. Угоди "своп". Валютні та процентні "свопи".

2. Сутність та типи міжнародного інкасо.

3. Тест:


Для регулювання короткотермінової ліквідності банку по рахунках ностро використовують ... депозити.


Варіант 181. Правила випуску та обігу форвардних контрактів в Україні.

2. Управління валютними ризиками.

3. Тест:


Відсутність можливості задовольнити вимоги кредитора у встановлені терміни — ...

1) ризик затримки платежу;

2) ризик неліквідності;

3) кредитний ризик;

4) системний ризик;

5) операційний ризик.


Варіант 19


1. Валютний опціон та його види.

2. Банківські акцепти у міжнародних розрахунках.

3. Тест:


Основні учасники ф'ючерсних ринків — це...

1) клієнт;

2) біржа;

3) банк;

4) уповноважена особа;

5) розрахункова фірма;

6) клірингова плата

Варіант 201. Конверсійні валютні операції.

2. Міжнародний лізинг.

3. Тест:


Опціонний курс — це...

1) ціна страйк;

2) ціна опціонної угоди;

3) середня банківська процента ставка;

4) валютний курс "спот".


Варіант 21


1. Фази документарного інкасо (документообіг).

2. Ринок євровалют.

3. Тест:


Якщо поточний курс дорівнює опціонному, то такий опціон називається:

1) опціон "при грошах";

2) опціон "у грошах";

3) опціон "без грошей".

Варіант 221. Операції з дорожніми чеками. Класифікаційні ознаки та реквізити дорожніх чеків

2. Операції з обміну готівки через мережу обмінних пунктів.

3. Тест:


Діапазон банківських кореспондентських відносин, що супроводжуються відкриттям кореспондентських рахунків, може бути...

1) обмеженим;

2) яким завгодно;

3) рівнем два;

4) дуже високим.


Варіант 23


1. Послуги з переказу коштів фізичних осіб за кордон. Схема переказів у системі Money Gram та Western Union.

2. Міжнародний валютний фонд і його діяльність в Україні.

3. Тест:


Валюта, в якій встановлюється ціна товару у зовнішньоторговельному контракті...

1) валюта угоди;

2) іноземна валюта;

3) конвертована валюта;

4) тверда валюта.

Варіант 241. Загальні умови валютного кредитування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

2. Валютне котирування та його види.

3. Тест:


Форма міжнародних безготівкових розрахунків, яка означає зобов'язання банку однієї країни отримати за дорученням експортера від імпортера суму платежу за договором проти передачі останньому документів (фінансових, комерційних) і перерахувати її експортеру...

1) міжнародне інкасо;

2) чисте інкасо;

3) чистий акредитив;

4) документарний акредитив.


Варіант 25


1. Методи банківського кредитування.

2. Порядок визначення та режим валютного курсу в Україні.

3. Тест:


Форма міжнародного грошового обороту, за якої зберігання і рух іновалютних засобів здійснюється без участі готівкової інвалюти, посередництвом зарахування її на банківський рахунок і перерахування з рахунку платника на рахунок одержувача:

1) міжнародні безготівкові розрахунки;

2) кліринг;

3) SWIFT;

4) ТЕЛЕКС.

Схожі:

Методичні вказівки щодо iconМетодичні вказівки щодо виконання практичних занять
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з курсу “Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті” для студентів денної та...
Методичні вказівки щодо iconН.І. Криворучко О. В. Конопльова І. В. Древаль Методичні вказівки щодо розробки диплом
...
Методичні вказівки щодо iconМетодичні вказівки щодо підготовки до семінарських занять
Методичні вказівки щодо підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни “Основи римського приватного права” для студентів...
Методичні вказівки щодо iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія розвитку обліку І контролю» студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо iconМетодичні вказівки
...
Методичні вказівки щодо iconЗп-11 Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи
Одночасно зі студентом проводиться індивідуальна консультація, на якій викладач з'ясовує ступінь підготовленості студента щодо написання...
Методичні вказівки щодо iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни “Менеджмент” для студентів зі спеціальності 050100 "Маркетинг" усіх...
Методичні вказівки щодо iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо практичних занять з дисципліни “Маркетинґовий менеджмент” для студентів спеціальності 050108 "Маркетинґ"...
Методичні вказівки щодо iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті...
Методичні вказівки щодо iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни Бюджетний менеджмент" для студентів денної І заочної...
Методичні вказівки щодо iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни "Товарна політика підприємства” для студентів зі спеціальностей:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи