Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" від 16. 04. 91. (З подальшим урахуванням змін.). Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р icon

Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91. (З подальшим урахуванням змін.). Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р
Скачати 47.54 Kb.
НазваЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91. (З подальшим урахуванням змін.). Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р
Дата14.08.2012
Розмір47.54 Kb.
ТипЗакон

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2001, - № 1. – с.3 - 47.

 2. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.91. (З подальшим урахуванням змін.) – www.zakon.rada.gov.ua.

 3. Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10.08.2005 р. – www.zakon.rada.gov.ua.

 4. Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №270 від 17.06.2004 р. – www.zakon.rada.gov.ua.

 5. Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №281 від 10.08.2005 р. – www.zakon.rada.gov.ua.

 6. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України / Затверджені Постановою Правління Національного банку України №127 від 18.03.1999 р.www.zakon.rada.gov.ua.

 7. Правила функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими металами / Затверджені Постановою Правління Національного банку України №281 від 10.08.2005 р. – www.zakon.rada.gov.ua.

 8. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів. – www.zakon.rada.gov.ua.

 9. Береславська О.І., Наконечний О.М., Пясецька М.Г. та ін. Міжнародні розрахунки та валютні операції: навч. посібник/ За заг. ред. М.І. Савлука – К.: КНЕУ, 2002. – 392 с.

 10. Бойцун Н. Є., Стукало Н.В. Міжнародні фінанси: Навчальний посібник. – 2-ге видання. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 336 с.

 11. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник., – 4-те вид. – К.: Т-во Знання, КОО, 2004, – 409с.

 12. Бутук О.І. Валютно-фінансові відносини: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 349 с. (Вища освіта ХХІ століття).

 13. Васечко В.К. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник. – Київ: “Центр навчальної літератури”, 2004.-216 с.

 14. Гинзбург А.И., Михейко М.В. Рынки валют и ценных бумаг. – СПб.: Питер, 2004. – 251 с.

 15. Дзюблюк О.В. Валютна політика: навчальний посібник. – Тернопіль: ТДЕУ, 2006 – 91с.

 16. Дзюблюк О.В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки. – К.: Поліграфкнига, 2000. - 512 с.

 17. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2 / Редкол.: С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 848 с.

 18. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3 / Редкол.: С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 952 с.

 19. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1 / Редкол.: С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – 864 с.

 20. Енциклопедія банківської справи України / Редкол.: В.С.Стельмах та ін. – К.: Молодь, Ін Юре, 2001, – 680с.

 21. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Гроші. Валюта. Валютні цінності: Термінологічний словник. – Львів: Бак, 2000. – 184. с.

 22. Іваненко Ю. Ефективність використання позик та управління проектами Світового банку в Україні // Банківська справа. - 2002. - №3.-с. 16-24.

 23. Іваненко-Свиницька І.С Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями. - Фінанси України - №8, 2002. - с.54-59.

 24. Івасів Б.С. Міжнародні розрахунки: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 223с.

 25. Кидуэлл Д.С, Петерсон Р.Л., Блэкуэлл Д.У. Финансовые институты, рынки и деньги. - СПб: Издательство «Питер», 2000. – 752с.

 26. Ковбаснюк І.С Стратегічні пріоритети діяльності Світового банку в Україні // Економіка України - 2003р. — №2. - с. 13-17.

 27. Ковбаснюк І.С Участь Світового банку в трансформації економіки країн Європи і Центральної Азії // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2002. - №3. -с. 366-373.

 28. Ковбаснюк І.С. Роль системних проектів Міжнародного банку реконструкції і розвитку в структурній перебудові економіки України // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2002. - №2. - с.94-98.

 29. Кравець В.М., Кравець О.В. Західноєвропейський банківський бізнес: становлення і сучасність / За ред. В.І. Міщанка. – К.: Знання-Прес, 2003. – 470 с.

 30. Макогон Ю.В., Булатова Е.В. Международный банковский бизнес. – К.: Атика, 2003.-208 с.

 31. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Под ред. д.э.н., проф. Красавиной Л.Н. – М.: «Финансы и статистика» – 2003. – 608 с.

 32. Международная торговля валютой: межбанковские операции на ринках развитнх стран, види сделок, курси, методи расчетов. / Под ред. А.Д. Голубовича. – М.: АО АРГО, 1993.

 33. Михайлів З.В., Гаталяк З.П., Горбаль Н.І. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції: Навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. – 244 с.

 34. Михайлов Д.И. Мировой финансовый рынок: тенденции и инструменты. М., 2000. – 120 с.

 35. Мишкін, Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. С.Панчишин, Г.Стеблій, А.Стасишин. - К.: Основи, 1998. – 963с.

 36. Офіційний сайт Асоціації українських банків [Електронний ресурс] / Режим доступу: http//www.aub.com.ua

 37. Петрашко Л.П. Валютні операції: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 204 с.

 38. Руденко Л.В. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній діяльності підприємства: Підручник. – К.: Лібра, 2002. – 304 с.

 39. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції. Підручник. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 616 с.

 40. Руденко Л.В. Організація міжнародних кредитно-розрахунко­вих операцій в банках: Навчальний посібник. – К.: Видавни­чий центр "Академія", 2002.

 41. Сорокін О.М. Світова економіка: Підручник. – К.: Знання. – 2000. – 579с.

 42. Софієнко І.Я. Міжнародні фінанси: Навч. посібник . – К.: МАУП, 2005. – 200с.

 43. Філіпенко А.С., Буд кін В.С., Гальчинський А.С., Геєць В.М., Дудченко М.А. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. - К.: Либідь, 2002. - 470 с.

 44. Філіпенко А.С., Рогач О.І., Шнирков О.І., Будкін В.С., Веклич О.О. Світова економіка: Підручник для студ. вищих навч. закл., що навч. за спец. "Міжнародна економіка". - К.: Либідь, 2000. - 582 с.

 45. Френклін P., Філіпченко А. Міжнародна торгівля та інвестиції / Пер. з англ. - К.: Основи, 1998. - 743с.

 46. Ходаківська В.П., Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг. Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 616 с.

 47. Циганкова Т.М. Міжнародні організації. – К.: Либідь. – 2001. – 281с.

 48. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 535с.

 49. Шмырева А.И. Колесников В.И., Климов А.Ю. Международные валютно-кредитные отношения. – СПб: Питер, 2002. – 272 с.

Схожі:

Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" від 16. 04. 91. (З подальшим урахуванням змін.). Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р
Закон України “Про банки І банківську діяльність” // Законодавчі І нормативні акти з банківської діяльності. – 2001, № – с. 3 47
Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" від 16. 04. 91. (З подальшим урахуванням змін.). Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р iconПро затвердження Змін до Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та з метою приведення чинного порядку
Затвердити Зміни до Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням, затвердженого постановою...
Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" від 16. 04. 91. (З подальшим урахуванням змін.). Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р iconПостанова Правління Національного банку України від 27 серпня 2001 року n 367 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 р за n 954/6145 Відповідно до статті 40 закон
Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням
Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" від 16. 04. 91. (З подальшим урахуванням змін.). Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р iconУкраїни Правління Національного банку України постановля є: Унести до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського закон
Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою
Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" від 16. 04. 91. (З подальшим урахуванням змін.). Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 року №959 ХІІ, із змінами та доповненнями Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.
Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16. 04. 91 року №959 – ХІІ, із змінами та доповненнями
Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" від 16. 04. 91. (З подальшим урахуванням змін.). Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 року №959 ХІІ, із змінами та доповненнями Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.
move to 0-16381002
Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" від 16. 04. 91. (З подальшим урахуванням змін.). Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р iconПро порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23. 09. 94 р. №185/94-вр, зі змінами І доповненнями
Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України віл 16. 04. 91 р. №959 XII, зі змінами І доповненнями
Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" від 16. 04. 91. (З подальшим урахуванням змін.). Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р iconПоложення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18. 06. 2006 №254 банківський продукт
Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України...
Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" від 16. 04. 91. (З подальшим урахуванням змін.). Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р iconЗакон України "Про заставу" від 02. 10. 1992р. (№2854 12) //. Закон України "Про іпотеку" від 05. 06. 2003р. (№898-iv ) // Збірник систематизованого законодавства. 2005. №8. С. 49-64
...
Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" від 16. 04. 91. (З подальшим урахуванням змін.). Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 року №959 ХІІ, із змінами та доповненнями Закон України "Про податок на додану вартість" від 04. 97 року №168/97-вр, із змінами та доповненнями
Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16. 04. 91 року №959 – ХІІ, із змінами та доповненнями
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи