Глосарійтерміні в icon

Глосарійтерміні в
Скачати 256.4 Kb.
НазваГлосарійтерміні в
Дата14.08.2012
Розмір256.4 Kb.
ТипДокументи


Г Л О С А Р І Й Т Е Р М І Н І В

ТА

ЕКОНОМІЧНИХ КАТЕГОРІЙ
Аваль (франц. aval — схвалення) — вексельне поручництво, за яким аваліст (особа, яка поручилася) бере на себе відповідальність за оплату векселя будь-якою зобов'язаною за векселем особою (акцеп­тантом, векселедавцем, індосантом).

Аванс — попередня виплата імпортером відповідної грошової су­ми в рахунок передбачених платежів за поставлені для нього товари, надані послуги.

Авізо (італ. avviso — повідомлення) — офіційне поштове чи телеграфне повідомлення банку про здійснення платежів або зміну стану взаємних розрахунків.

Авуари – 1) активи в іноземній валюті (грошові кошти, чеки, векселі, перекази, акредитиви), з допомогою яких здійснюються платежі і розрахунки за зобов’язаннями; 2) вклади приватних осіб та організацій у закордонних банках. Авуари поділяються на вільні (використовуються без обмежень), блоковані (знаходяться в розпорядженні держави або банків) та з певним режимом використання.

А-кореспонденти — національний та іноземний банки, між яки­ми існують кореспондентські рахунки, як на одно-, так і на двосторон­ній основі.

Акредитив (лат. accreditivus — довірчий) — розрахунковий (грошовий) документ, який містить доручення імпортера його банкові (банку-емітенту) сплатити певну суму коштів експортерові (бенефіціарові), на користь якого відкрито акредитив, за умови що екс­портер надасть відповідно до вимог акредитива документи у встанов­лений термін.

^ Акредитив авізований — акредитив, за яким банк-емітент звер­тається з дорученням до іншого банку (авізуючого), щоб сповістити бенефіціара про відкриття акредитива без будь-якого зобов'язання з боку як авізуючого банку, так і банку-емітента.

^ Акредитив безвідзивний — 1) акредитив, який не може бути ану­льований до завершення терміну, на який він виданий; 2) акредитив, який не може бути змінений або анульований без попередньої згоди з боку бенефіціара.

^ Акредитив безвідзивний непідтверджений — акредитив, за якого авізуючий банк обмежується тільки авізуванням експортера щодо відкриття акредитива та платить лише у тому разі, коли банк-емітент перерахує йому відповідну суму.

^ Акредитив безвідзивний підтверджений — акредитив, за яким банк-емітент доручає іншому банкові (часто — авізуючому банку) взяти безпосередню участь в акредитивній операції шляхом надання власно­го зобов'язання до безвідзивного зобов'язання банку-емітента.

^ Акредитив «бек-ту-бек» (компенсаційний, контракредитив) — акредитив, який відкриває банк комерсанта-посередника за його до­рученням на користь постачальника.

Цей акредитив базується на непереказному акредитиві, який був відкритий на користь комерсанта-посередника (можливості повинні бути зазначені в кожному окремому випадку).

^ Акредитив відзивний — акредитив, який може бути в будь-який час змінений, або відізваний (анульований) банком-емітентом за до­рученням імпортера без обов'язкового повідомлення бенефіціара.

^ Акредитив грошовий (циркулярний або фінансовий) — іменний документ, виданий банком особі, яка, внісши певну суму, має намір отримати її в іншому місці впродовж певного часу.

^ Акредитив документарний (товарний) — акредитив для розра­хунків за товари та послуги, згідно з яким банк зобов'язується виплатити відповідно до інструкцій покупця певну суму коштів продавцеві після пред'явлення товаророзпорядчих документів.

^ Акредитив з червоним застереженням — акредитив, за якого за дорученням імпортера банк-емітент уповноважує авізуючий чи підтверджуючий банк надати бенефіціарові грошовий аванс проти йо­го письмового зобов'язання виставити документи, що підтверджують факт відвантаження відповідно до умов акредитива.

^ Акредитив компенсаційний — акредитив, який використовують як гарантію випуску другого акредитива для покриття тієї ж угоди.

Акредитив міжнародний — форма міжнародних торговельних безготівкових розрахунків, яка полягає в дорученні банку однієї краї­ни банкові іншої країни здійснити оплату документів за відвантаже­ний товар за рахунок спеціально заброньованих грошових коштів.

^ Акредитив переказний (трансферабельний) — акредитив, що дає змогу бенефіціарові (експортерові) передати повністю чи частко­во свої права за акредитивом іншій стороні (індосатові), який мусить дотримуватися термінів та умов акредитива для отримання платежу.

^ Акредитив револьверний — акредитив, відкритий на частину суми платежів, який автоматично поновлюється після оплати чергової партії товару.

Акредитив транзитний — акредитив на отримання банком-емітентом від банку-посередника авізо або підтвердження акредитива.

Акцепт (лат. acceptus — прийнятий) — зобов'язання імпортера (платника) оплатити у встановлений Термін переказний вексель (тратту), виставлений на оплату рахунок, задовольнити інші вимоги щодо оплати.

^ Акцептно-рамбурський кредит – короткострокове кредитування зовнішньоторговельних операцій, які здійснюються при посередництві переказного векселя (тратти), виставленого експортером на іноземний банк, вказаний імпортером.

^ Арбітраж валютний (франц. arbitrage) — операції банків з вико­ристанням різниці в курсах валют на ринках різних країн (просторовий арбітраж) та зміни курсів протягом певного періоду (часовий арбітраж).

^ Аутрайт - (англ.. outright) – терміновий курс валют за форвардних угод, у якому враховано премію чи знижку (дисконт).

Банк авізуючий – банк (ним найчастіше є філія чи кореспондент банку-емітента, розміщені в країні бенефіціара), який «авізує» чи перевіряє справжність акредитива і Пересилає його бенефіціарові не несучи при цьому відповідальності.

^ Банк акцентуючий – банк, який оплачує переказний вексель; ним може бути банк-емітент, авізуючий банк чи інший визначений банк.

Банк-гарант — банк, що поручився за свого клієнта (банк принципала).

Банк-емітент — банк, який згідно з інструкціями заявника від­криває («випускає») акредитив, беручи на себе платіжні зобов'язання після виконання умови акредитива.

^ Банк інкасуючий – будь-який банк, який займається обробкою інкасо, надає імпортерові тратту та Комерційні документи проти отри­мання платежу чи акцепту.

Банк-кореспондент — банк, який здійснює платежі, розрахунки, інші операції за дорученням іншого банку і за його рахунок на основі кореспондентського договору.

Банк негоціюючий – банк, розташований у країні бенефіціара, який оцінює вексель і документи за угоди з акредитивом

При негоціюванні цей банк стає тримачем векселя авізуванням бенефіціарові своїх власних фондів.

^ Банк підтверджуючий — банк, який розташований в країні бене­фіціара і за його запитом може «підтверджувати» чи брати на себе зо­бов'язання перед бенефіціаром гарантувати оплату/акцепт векселя згідно з акредитивом.

Банк-ремітент (лат. remittens — який відсилає) — у міжнародних розрахунках банк, обраний експортером для пересилання документів у країну імпортера з метою здійснення інкасо через інкасуючий банк.

^ Банківська асоціація – об’єднання приватних банків, яке створюється з метою захисту їх професійних інтересів.

Банківська гарантія – поручительство банку-гаранту за свого клієнта. Банк бере на себе зобов’язання за дорученням і за рахунок клієнтів у випадку несплати клієнтом у термін платежів, які він мав здійснити, провести платежі за свій рахунок. Банк-гарант може забезпечувати виконання інших зобов’язань у грошовій формі.

^ Банківська ліквідність – здатність банку погасити в термін зобов’язання, яке визначається відношенням і структурою активів і пасивів банку.

Банківська тратта – тратта, виставлена банком або на банк. Такі тратти переважають звичайні торгові тратти, оскільки вважаються більш належними і враховуються з меншим дисконтом.

^ Банківський акцепт – згода банку на оплату платіжних документів, форма гарантії їх оплати; оформляється у вигляді відповідного напису банку-акцептанта.

^ Банківський факторинг – вид послуг банку з рефінансування дебіторських зобов’язань клієнта без права вимоги назад.

Банківський форфейтинг – фінансування міжнародної торгівлі шляхом обліку перевідних векселів без права регресу, тобто покупець векселя бере на себе весь ризик неплатежу і не може пред’явити претензії попередньому власнику.

Бенефіціар (англ. — beneficiary) — особа, на користь якої виставлено акредитив, вексель; у міжнародній торгівлі — експортер.

^ Бенкінг (англ. banking — банківська справа) — міжнародна або зовнішньоекономічна банківська діяльність.

Біржовий опціон – стандартизований валютний опціон, який продається на біржі та може знаходитись у вільному обігу.

Б-кореспонденти — кореспонденти, які не мають взаємних ра­хунків, хоч співпраця між ними може бути дуже інтенсивною

^ Бреттон-Вудська валютна система — система за якої зберіга­лася деяка подібність золотодевізного стандарту, особливість якого полягала в тому, що це був, по-перше, золотодевізний стандарт тільки для центральних банків, по-друге, при цьому тільки долар США (тобто одна єдина валюта) обмінювався на золото.

Валюта (італ. valuta, від лат. valeoкоштую) — 1) грошова одини­ця країни — національна валюта; 2) грошові одиниці іноземних держав, які використовуються в міжнародних розрахунках — іноземна валюта;
3) міжнародна (в т.ч. регіональна) грошова одиниця і платіж­ний засіб (СДР,, євро).

^ Валюта іноземна — грошові знаки іноземних держав, кредитні та платіжні документи, які використовуються в міжнародних розрахунках.

Валюта платежу — валюта, в якій оплачується товар при зовнішньоторговельній операції або повертаються позики та борги.

^ Валюта угоди — валюта, в якій встановлюється ціна товару в зовнішньоторговельному контракті.

Валютна позиція — співвідношення вимог і зобов’язань банку (фірми) в іноземній валюті. Якщо суми вимог і зобов’язань збігаються, валютна позиція вважається закритою, якщо ні – відкритою. Відкрита валютна позиція може бути “довгою” (вимоги перевищують зобов’язання) і “короткою” (зобов’язання перевищують вимоги).

Під час купівлі чи продажу валюти “довга” позиція виникає тоді, коли обсяги купівлі перевищують обсяги продажу, а “коротка” – в разі перевищення обсягів продажу над обсягами купівлі.

^ Валютна спекуляція — купівля-продаж валюти з метою отриман­ня прибутку за сприятливої зміни обмінного курсу.

Валютне обмеження — законодавче закріплене обмеження на здійснення валютних операцій в країні (для певних груп економічних суб'єктів, певних видів операцій, валют тощо).

^ Валютний арбітраж (франц. arbitrage) — операції банків з використанням різниці в курсах валют на ринках різних країн (просторовий арбітраж) та зміни курсів протягом певного періоду (часовий арбітраж).

^ Валютний дериватив – стандартний документ, що засвідчує право продати або купити валютну цінність на обумовлених умовах у майбутньому.

Валютний кошик — набір певної кількості національних валют, який використовується для котирування іноземної валюти при визначенні ва­лютного курсу національної або міжнародної колективної валюти.

^ Валютний (обмінний) курс — ціна грошової одиниці країн, вира­жена в іноземній валюті.

Валютний ринок — сукупність обмінних та депозитно-кредитних операцій в іноземних валютах, які здійснюються між юридичними та фізичними особами за ринковим курсом або відсотковою ставкою.

Вексель (нім. Wechsel — зміна, обмін) — цінний папір (а також вид кредитних грошей), що містить безумовне абстрактне грошове зо­бов'язання векселедавця сплатити після настання терміну визначену суму грошей власнику векселя (векселетримачеві).

^ Вексель акцептований — вексель, який має акцепт (погоджен­ня) платника (трасата) на його оплату.

Акцепт оформляється написом на векселі («акцептований», «прийнятий», «зобов'язуюся сплатити» та ін.) і підписом трасата.

^ Вексель бронзовий — вексель, який не має реального забезпе­чення, виписаний на уявну особу.

Вексель доміцільований — вексель, який містить застереження векселедавця про те, що він підлягає оплаті третьою особою (доміциліатом) за місцем проживання платника або в іншому місці.

^ Вексель переказний (тратта) — письмовий наказ векселедавця (трасанта), адресований платнику (трасату), сплатити у зазначений термін позичену суму грошей з відсотками третій особі — векселетри­мачеві (ремітенту).

Трасат є боржником за векселем тільки після того, як акцептує вексель, тобто погодиться на його оплату, поставивши на ньому свій підпис (акцептований вексель). Акцептант переказного векселя, так само, як векселедавець простого векселя, є головним вексельним боржником і несе відповідальність за оплату векселя у встановлений термін.

^ Вексель простий (соло) — нічим не обумовлене зобов'язання позичальника (векселедавця) сплатити позикодавцю (векселетрима­чеві) відповідний борг у визначений термін.

^ Гарантія банківська — письмове одностороннє зобов'язання (поручництво) банку-гаранта, прийняте стосовно якої-небудь особи (бенефіціара) за дорученням іншої особи (принципала), у забезпечен­ня виконання останнім своїх зобов'язань перед бенефіціаром.

^ Гарантія банківська безвідзивна — гарантія, яка не може бути відізвана, а її умови не можуть бути змінені без згоди бенефіціара.

Гарантія банківська безумовна — гарантія, яка передбачає, що банк-гарант виконує свої зобов'язання перед бенефіціаром (здійс­нює йому платіж) проти його простої першої вимоги, навіть якщо вона нічим не обумовлена і не підтверджена наданням будь-яких додатко­вих документів.

^ Гарантія банківська відзивна — гарантія, яка може бути відізва­на або її умови можуть бути змінені банком-гарантом без поперед­нього повідомлення бенефіціара.

^ Гарантія банківська договірна (контрактна) — гарантія точного виконання контракту, яка виставляється банками в забезпечення ін­тересів імпортера.

Гарантія банківська платіжна (гарантія платежу) — гарантія постачальнику товару, відповідно до якої платіж буде здійснено, як тільки він виконає свої зобов'язання.

^ Гарантія банківська пряма — гарантія, за якої банк-гарант бере на себе зобов'язання безпосередньо перед бенефіціаром, тобто банк екс­портера дає свою гарантію безпосередньо іноземному бенефіціарові.

^ Гарантія банківська умовна — гарантія, реалізація якої зале­жить від виконання певних умов.

Генуезька валютна система (1912—1944) — Валютна система, в основу якої було покладено золотодевізний стандарт, тобто усічена форма золотого стандарту, яка передбачає обмін кредитних грошей на девізи у валютах країн золотозлиткового стандарту і потім на золото.

^ Девізи – платіжні засоби в іноземній валюті, призначені для здійснення міжнародних розрахунків.

Депорт(від франц. deport) – купівля іноземної валюти на умовах “спот” і одночасний продаж на умовах “форвард” за курсом “аутрайт”. Термін протилежний терміну “репорт”.

Дилер (англ. dealer — торговець, агент) — співробітник банку, уповноважений здійснювати операції (купівлі-продажу) з іноземною валютою.

Дисконтування — утримання узгодженої знижки за відповідний період із номінальної суми векселя.

«Довга» позиція у валюті А — ситуація, за якої банк купив зайву кількість валюти, тобто його актив перевищує пасив у цій валюті.

^ Документарне інкасо в міжнародній торгівлі – це зобов’язання банку отримати за доручення експортера від імпортера суму платежу за контрактом проти передачі останньому товарних документів і перерахувати її експортеру.

Доміциліат — платник або третя особа, якій доручено оплатити вексель у зазначеному місці платежу.

^ Дочірній банк закордонний — іноземна компанія, над якою вітчизняний або спільний банк мають контроль.

Експортна вартість товару — вартість, яка визначається за рахунком, пред'явленим іноземному покупцеві, з вирахуванням прямих накладних витрат в іноземній валюті, пов'язаних з реалізацією дано­го товару.

^ Євро — єдина валюта ЄВС.

Європейська валютна система (створена 1979 p.) — міжнарод­на регіональна валютна система, підсистема Ямайської світової ва­лютної системи.

^ Єврочеки (eurocheque) — стандартизовані чеки, які випускають банки — члени Європейської банківської системи «Єврочеки», супро­воджувані спеціальною гарантійною карткою.

^ Золотий паритет — співвідношення грошових одиниць різних країн за їх офіційним вмістом золота.

Золотодевізний стандарт — усічена форма золотого стандарту, яка передбачає обмін кредитних грошей на девізи – тобто на іноземну валюту, розмінну на золото.

^ Золотодоларовий стандарт — золотий стандарт, за якого тільки одна єдина валюта (долар США) обмінювалася на золото.

Золотозлитковий стандарт — усічена форма золотого стандарту, яка передбачає обмін кредитних грошей на злитки золота вагою до 12,5 кг.

^ Золотомонетний стандарт — власна (класична) форма золотого стандарту, пов'язана з використанням золота і золотих монет як гро­шового товару.

Імпортна вартість товару — вартість у цінах, вказаних у рахунку-фактурі іноземного постачальника, плюс витрати з доставки товару до кордону та інші накладні витрати.

Індосамент (нім. Indossament, від лат. in — на і dosrumспи­на) — передатний напис на зворотному боці векселя, чека, коноса­мента та деяких інших цінних паперів, який засвідчує передання прав за цим документом від однієї особи до іншої.

Індосамент бланковий — індосамент на пред'явника, тобто без зазначення особи, на користь якої передано документ.

Може складатися лише з одного підпису індосанта. Особа, яка во­лодіє документами за бланковим індосаментом, має право заповни­ти бланк від свого імені або від імені іншої особи, індосувати документ за допомогою повного чи бланкового індосамента, передати новому власнику простим врученням.

Індосант (нiм. Indossant) — особа, яка зробила передатний напис (індосамент).

Індосат — особа, яка отримує вексель за передатним написом.

Інкасо (італ. incasso — виручка, виторг) — банківська операція, яка полягає в отриманні, переданні та виставленні для платежу вексе­ля (чи іншого фінансового документа) інкасуючим банком для клієнта та наступному переказі грошових коштів на рахунок цього клієнта.

Інкасо документарне — інкасо, яке передбачає надсилання ра­зом із фінансовими комерційних (транспортних) документів.

Інкасо міжнародне — форма міжнародних безготівкових розрахунків, яка означає зобов'язання банку однієї країни отримати за до­рученням експортера від імпортера суму платежу за контрактом про­ти передачі документів (фінансових, комерційних) і перерахувати її експортеру.

Інкасо чисте — інкасо, в якому задіяні лише фінансові документи (переказні та прості векселі, чеки та інші подібні документи, що вико­ристовуються для отримання платежів).

«Інкотермс» («Incoterms») — збірник міжнародних торговельних термінів, комерційних умов, складений Міжнародною торговою пала­тою і виданий в Парижі.

Кліринг (англ. clearing, від clear — вести розрахунки) — 1) систе­ма безготівкових розрахунків за товари, цінні папери, заснована на заліку взаємних вимог і зобов'язань; 2) процедура розрахунків через розрахункову палату, що виступає як консолідований продавець пе­ред усіма покупцями за біржовими угодами, гарантуючи виконання укладених контрактів і страхуючи сторони від можливих фінансових втрат; 3) взаємний залік платежів за чеками у межах однієї держави.

^ Конвертованість валюти (лат. converto — повертаю, перетво­рюю) — можливість обміну національної валюти на іноземну і вико­ристання іноземної валюти в комерційних і фінансових угодах без будь-яких обмежень.

Коносамент (франц. connaissement, від connaitre — знати, розу­мітися) — документ, який видається перевізником вантажу його від­правнику, посвідчує прийняття вантажу до перевезення та містить зо­бов'язання доставити вантаж у пункт призначення і передати його отримувачу.

^ Контргарантія (кореспондентський договір) — гарантія, яку на­дає банк принципала (банк-поручитель), доручаючи своєму банку-ко­респонденту виставити пряму гарантію на користь бенефіціара під повну відповідальність поручителя.

^ Кореспондентський рахунок — рахунок, на якому відображено розрахунки, зроблені однією кредитною установою за дорученням і за рахунок іншої на основі укладеного кореспондентського договору.

«Коротка» позиція у валюті В — ситуація, за якої банк продав зай­ву кількість валюти, тобто його пасив перевищує актив у цій валюті.

^ Котирування валют (франц. coter — розмічати, нумерувати) — встановлення валютних курсів на основі ринкових механізмів.

Кредит акцептний — кредит, наданий банком у формі акцепту переказного векселя (тратти), що виставляється на банк експортерами й імпортерами.

^ Кредит вексельний — кредит, що оформляється шляхом вистав­ляння переказного векселя на імпортера, який акцептує його після одержання товаросупровідних і платіжних документів.

^ Кредит за відкритим рахунком — кредит, що надається в розра­хунках між постійними контрагентами, особливо за багатократних постачань однорідних товарів.

^ Кредит комерційний — кредит, що надається у товарній формі продавцями для покупців у вигляді відстрочки платежу за продані товари.

Кредит міжнародний (лат. creditum — позика, від credo — дові­ряю) — відносини між кредиторами і позичальниками різних країн з приводу надання, використання і погашення кредиту.

^ Кредит обліковий — кредит, наданий банком векселетримачеві шляхом купівлі векселя до настання терміну платежу за ним.

Кредит синдикований (консорціумний) (лат. consortium — участь) — кредит, наданий двома і більше кредиторами, тобто синди­катами (консорціумами) банків одному позичальнику.

^ Кредит фінансовий — грошовий кредит, наданий банками на умовах повернення, терміновості та платності.

Кредит фірмовий — традиційна форма кредитування експорту, за якої експортер надає кредит іноземному покупцеві (імпортерові) у формі відстрочки платежу.

Крос-курс — співвідношення між двома валютами (жодна з яких не є доларом США), що визначається на підставі курсів цих валют до третьої, переважно долара США.

Курс bidкурс купівлі; за цим курсом банк купує базову валюту, продає валюту котирування.

^ Курс offerкурс продажу; за цим курсом банк продає базову валюту, купує валюту котирування.

Міжнародна валютна система — світова грошова система всіх країн, у межах якої формуються і використовуються валютні ресурси і здійснюється міжнародний платіжний оборот.

^ Міжнародний банківський переказ — одна з найпоширеніших безготівкових форм міжнародних розрахунків комерційних банків за дорученням своїх клієнтів шляхом платіжних доручень, які адресують­ся банком однієї країни банку іншої країни.

^ Міжнародний кореспондентський договір — угода між двома або кількома банками про здійснення платежів і розрахунків одним з них за дорученням і за рахунок іншого.

^ Міжнародний кореспондентський рахунок — рахунок, на якому відображено розрахунки, здійснені банком однієї країни за доручен­ням і за рахунок банку іншої на основі кореспондентської угоди.

^ Міжнародний рахунок востро (італ. vostro contoваш рахунок) — рахунок банку-кореспондента у певній кредитній установі.

Міжнародний рахунок лоро (італ loro contoїхній рахунок) —

1) кореспондентський рахунок з міжнародних розрахунків, який відкри­вається у вітчизняному банку на ім'я іноземного банку-кореспондента;

2) рахунок, який відкривається банком-кореспондентом для захисту сум, що видаються, або одержаних за дорученням свого кореспондента.

^ Міжнародний рахунок ностро (італ. nostro conto — наш раху­нок)

1) рахунок, який банк відкриває у своєму іноземному банку-кореспонденті й на якому враховуються всі його витрати і над­ходження;

2) кореспондентський рахунок, за яким здійснюються всі операції з виконання кореспондентом доручень банку.

^ Міжнародні кореспондентські відносини — договірні відносини між банками різних країн для здійснення платежів і розрахунків за дорученням один одного.

^ Міжнародні розрахунки — регулювання платежів за грошовими вимогами і зобов'язаннями, пов'язані з економічними, політичними і культурними відносинами між господарюючими суб'єктами і громадя­нами різних країн.

^ Міжнародні торговельні розрахунки — система організації та ре­гулювання платежів за грошовими вимогами і зобов'язаннями в інва­люті, які виникають при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

Негоціація (лат. negotians — торговець) — передання, поступка (продаж векселя, чека тощо).

^ Негоціація тратти — продаж векселя векселетримачем банкові до настання терміну платежу за векселем.

Непряме котирування — визначення кількості іноземної валюти, в одиницях національної валюти.

Овердрафт (англ. overdraftпонадплановий) — особлива фор­ма надання короткотермінового кредиту клієнтові банку, якщо сума платежу перевищує залишок коштів на його рахунку.

«Он лайн» (англ. on line — на лінії) — режим реального часу, тоб­то час відправлення коштів у тому місці, де розташована початкова точка переказу, яка належить Нью-Йоркській асоціації клірингових палат (НАКП).

^ Онкольний кредит – короткостроковий комерційний кредит, який погашається за першою вимогою. Видається, як правило, під забезпечення казначейськими, комерційними та іншими векселями, цінними паперами та товарами.

^ Операційний лізинг – угода, строк якої є коротший від амортизаційного періоду обладнання. Після завершення строку дії угоди предмет договору може бути повернутий власнику або знову зданий в оренду.

^ Опціон валютний (лат. optionвільний вибір) — 1) контракт на право купити або продати протягом певного терміну за договірною ці­ною лот валюти; 2) опціон, що передбачає право вибору альтернатив­них валютних умов контракту.

^ Офіційна облікова ставка — облікова ставка, яку застосовує центральний банк в операціях із кредитними установами.

Паризька валютна система — система в основу якої було покла­дено золотомонетний стандарт, тобто власна (класична) форма золо­того стандарту, пов'язана з використанням золота і золотих монет як грошового товару.

^ Переказ банківський — розрахункова банківська операція, яка полягає у пересиланні платіжного доручення одного банку іншому.

Переказ банківський поштовий — письмове платіжне доручен­ня, яке надсилається одним банком іншому, підписане відповідною посадовою особою, що є вказівкою іншому банку виплатити зазначе­ну суму коштів вказаному бенефіціарові (або за розпорядженням вказаного бенефіціара).

^ Платіжне доручення — наказ платника (переказодавця) — клі­єнта банку, адресований його банкові-кореспонденту, про виплату певної суми грошей переказоодержувачу (бенефіціару).

Позначення на тратті ставиться у тих випадках, коли вексель складається за вимогою першоотримувача в декількох екземплярах однакового змісту — так звані зразки. Причому всі вексельні зразки становлять єдиний вексель і водночас в кожному з них міститься пов­ністю вексельне зобов'язання.

Поручництво — договір, відповідно до якого одна особа (поручитель) бере на себе перед кредитором відповідальність за виконання боржником зобов'язання в повному обсязі або частково.

^ Поручництво просте — відповідальність поручителя субсидіарна (допоміжна), тобто поручитель має право вимагати у разі виставлен­ня до нього вимоги кредитором, щоб кредитор спочатку звернувся до головного боржника і вжив заходів до стягнення боргу з його майна.

^ Поручництво солідарне — поручництво, за якого кредитор може уразі невиконання зобов'язання головним боржником виставити ви­могу про сплату боргу відразу поручителю або до них обох.

Прима-вексель — перший екземпляр переказного векселя (тратти).

Принципал -— наказодавець за гарантією, який уповноважує свій банк надати гарантію та інструктує його щодо того, яку гарантію варто надати (її вид, сума, дата закінчення терміну дії, специфічні умо­ви тощо).

^ Пряме котирування — визначення кількості національної валю­ти за одиницю іноземної.

Рамбурс (франц. rembourser — повернути, відшкодувати) — у між­народній торгівлі оплата купленого товару за посередництвом банку у формі акцепту банком імпортера тратт, виставлених експортером.

^ Регрес — зворотня вимога.

Ректа-вексель— іменний вексель.

Репорт(від франц. report) – продаж іноземної валюти на умовах “спот” з одночасною купівлею на умовах “форвард”. Операція “репорт” протилежна операції “депорт”.

Рефінансування — погашення статей заборгованості за рахунок знов отриманих кредитів.

^ Ризик валютний — небезпека валютних втрат внаслідок зміни курсу «валюти угоди» до «валюти платежу» в період між укладанням контракту і здійсненням за ним платежу.

^ Ризик дефолту — невиконання перед іноземними кредиторами платіжних зобов'язань з боку уряду або державних організацій, вира­жених в іноземній валюті.

Ризик кредитний (ризик неповернення боргу) — невпевненість кредитора в тому, що позичальник буде в змозі й матиме бажання ви­конати свої зобов'язання відповідно до термінів та умов кредитної угоди.

^ Ризик мораторію на платежі за кордон — ризик, пов'язаний з тим, що уряд не спроможний забезпечити своєчасне виконання своїх зовнішніх платіжних зобов'язань і протягом якогось часу використо­вує як надзвичайну міру призупинки всіх платежів на користь інозем­них кредиторів.

^ Ризик неконвертованості — ризик, що виникає тоді, коли боржник, по суті, повністю платоспроможний і своєчасно вносить ек­вівалент в національній валюті як забезпечення переказу коштів за кордон, проте валютний стан країни в певний момент такий, що П цен­тральний банк не може виконати вказаний платіж через відсутність у нього поточних (оперативних) залишків у валютній касі.

^ Ризик у міжнародній торгівлі — небезпека втрат з вини іншої сторони або через політичну, економічну ситуації в країні, що бере участь в угоді.

Ризики економічні — ризики, що виникають у тих випадках, коли втручання урядових органів або дії самого уряду перешкоджають (ускладнюють) своєчасне погашення заборгованості чи зобов'язання.

^ Ризики комерційні — ризики, пов'язані з можливістю невико­нання боржником прийнятих ним на себе зобов'язань.

Питання «дефолта» (невиконання вчасно платіжних зобов'язань) зазвичай враховується при класифікації економічних ризиків або так званих ризиків країн. Недостатнє знання експортером (кредитором) законів, правил і звичаїв іншої країни особливо небезпечно у разі не­обхідності повернення боргу з країни-боржника.

^ Ризики курсові (пов'язані зі змінами валютних курсів) — ризи­ки, які виникають через девальвацію або ревальвацію місцевої ва­люти щодо валюти платежу (валюти експортера стосовно валюти ім­портера).

^ Ризики непереказу валюти — ризики, що виникають через не­сприятливі зміни у валютно-фінансовому стані країни, що може стати підставою для введення там додаткових валютних обмежень або призвести до жорсткішого валютного регулювання.

Цей випадок може стати причиною непереказу за кордон інозем­ної валюти для погашення заборгованості, навіть незважаючи на ба­жання боржника виконати зобов'язання і можливість у відповідні терміни розрахуватися зі своїми кредиторами або повернути здійсне­ний платіж.

^ Ризики політичні — ризики, що виникають внаслідок політичних подій (війни, блокади, бойкоти, революції, націоналізація, ембарго, внутрішні непорядки, масові страйки тощо), які можуть перешкоджати імпортеру надсилати гроші або експортеру відправляти товар.

Ці ризики не мають кредитно-фінансового характеру. Зміни уряду і пов'язані з ними політичні зміни можуть негативно вплинути на ба­жання країни-боржника розрахуватися за своєю зовнішньою забор­гованістю та її загальну кредитоспроможність.

^ СВ1ФТ (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) — Спілка міжнародних фінансових телекомунікацій — міжна­родна автоматизована система платежів через мережу комп'ютерів.

Своп (англ. swap — обмінювати) — торговельно-фінансова об­мінна операція, за якої угода про купівлю (продаж) іноземної валюти супроводжується укладанням контругоди про зворотний продаж (ку­півлю) тієї самої валюти через певний термін на тих самих умовах.

Поєднує купівлю або продаж іноземної валюти на умовах угоди спот з одночасним її продажем або купівлею за курсом форвард від­повідно.

СПЗ(Special Drawing Rights — спеціальні права запозичен­ня) — мультивалютний ринковий стандарт, що не має матеріальної форми; властивий для Ямайської валютної системи.

^ Середній термін кредиту— розрахунковий період, протягом яко­го позичальник користується всією сумою кредиту.

Спекуляція валютна — купівля-продаж валюти, з метою отри­мання прибутку за сприятливої зміни обмінного курсу.

Спот (англ. spot — наявний, миттєво оплачуваний) — угода, за якої розрахунки між продавцем та покупцем валюти здійснюються не пізніше, ніж на другий робочий день після укладення угоди.

^ Трасант (експортер) (італ. trassareвиписувати вексель) — клі­єнт, який доручає інкасо за своєю траттою та комерційними докумен­тами банку в своїй країні; векселедавець за переказним векселем.

^ Трасат (імпортер) (нім. Trassat) — сторона, якій надають докумен­ти відповідно до інструкції; платник за переказним векселем.

Тратта (італ. tratta) — (див. вексель переказний).

Тратта «на пред'явника» — вексель, що зобов'язує трасата спла­тити «за пред'явленням».

Він передбачає, що бенефіціар одержить оплату, як тільки доку­менти буде представлено і оплачуючий (негоціюючий) банк матиме час для перевірки документів на відповідність.

^ Тратта термінова — тратта, яка підлягає оплаті на вимогу або протягом дуже короткого періоду.

Факторинг (англ. factoring) — різновид фінансових послуг, що включає інкасацію дебіторської заборгованості клієнта, кредитування та гарантію від кредитних і валютних ризиків.

Фіксинг (англ. fixing — зміцнювати, встановлювати) — процедура ко­тирування, якою визначається та реєструється міжбанківський курс валют шляхом послідовного зіставлення попиту та пропозиції за кож­ною валютою.

Флоатинг (англ. floating) – установлення такого режиму валютного регулювання, за якого курсові співвідношення валют визначаються лише попитом і пропозицією валюти. Розрізняють “чистий” та “брудний” (або керований) флоатинг. Більшість країн використовують стратегію “керованого” флоатингу.

Форвард (англ. forward — вперед) — валютні угоди, термін вико­нання яких перевищує два робочих дні (здебільшого 1—6 місяців).

Форфейтер — банк, який обліковує векселі в обмін на негайну оплату готівкою.

Форфейтинг (франц. fortait — відмова від прав) — кредитування зовнішньоторговельних операцій у формі купівлі в експортера вексе­лів, акцептованих імпортером.

Форфейтування(франц. a forfait — цілком, загальна сума) — форма кредитування експорту банком або фінансовою компанією шляхом купівлі ними без обернення на продавця векселів та інших боргових вимог за зовнішньоторговельними операціями.

^ Ф’ючерсні угоди – це стандартний документ, який засвідчує зобов’язання придбати (продати) кошти у визначений час і на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент виконання зобов’язань сторонами контракту.

Хеджування (англ. hedging — запобігання) — страхування, зни­ження ризику від втрат, зумовлених несприятливими для експортерів та імпортерів змінами ринкових цін на товари порівняно з контрак­тними цінами.

Цесія (лат. cessio — передання) — поступка вимоги в зобов'язан­ні іншій особі, передання будь-кому своїх прав на що-небудь.

^ Ціни зовнішньоторговельні — ціни, за якими здійснюються екс­порт національних або імпорт закордонних товарів.

При формуванні цих цін (яке принципово відрізняється від визначення національних цін) найефективнішим є метод конкурентних матеріалів, заснований на зіставленні цін фірм, що виробляють і реалізують на світовому ринку аналогічні або близькі за техніко-економічними параметрами товари.

Чек (англ. check) — грошовий документ встановленої форми, який містить безумовне розпорядження чекодавця банку здійснити платіж зазначеної у чекові грошової суми чекотримачеві готівкою чи перерахуванням грошей на його рахунок у банку.

^ Чек банківський — чек, виписаний банком на свій банк-кореспондент.

Чек дорожній— стандартний грошовий документ, який випису­ють у місцевій або іноземній валюті й використовують в поїздках, за­кордонних подорожах для оплати товарів і отримання в банку готівки.

Чек іменний — чек, виписаний на користь певної особи, який не може бути переданий за допомогою звичайного індосаменту; переда­ється цесією (передатним написом із застереженням "Не наказу", завіреним у нотаріальному порядку відповідно до норм цивільного права).

^ Чек на пред'явника — чек, виписаний пред'явникові, який може бути переданий іншій особі як з індосаментом, так і без нього.

Чек ордерний— чек, виписаний на користь певної особи чи за її наказом, який передається за допомогою індосаменту із застережен­ням "Наказу" чи без нього.

^ Чек фірмовий — чек, виписаний фірмою на одержувача.

Переважно такі документи виписують в національній чи інозем­ній валюті на пред'явника і виставляють фірми на свій банк. Оплата за ним здійснюється за рахунок коштів чекодавця.

ЧІПС (CHIPS— Clearing House Interbank Payments Sistem) — при­ватна комп'ютеризована мережа для доларових трансфертів, що ді­ють у режимі
«он лайн».

Ямайська валютна система — світова валютна система, запроваджена у січні 1976 p. угодою країн-членів МВФ на конференції в Кінгстоні (Ямайка), якою було здійснено другу зміну Статуту МВФ, переглянуто статус золота і введено плаваючі валютні курси.Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи