Індивідуальне науково-дослідне завдання (індз) icon

Індивідуальне науково-дослідне завдання (індз)
Скачати 109.48 Kb.
НазваІндивідуальне науково-дослідне завдання (індз)
Дата14.08.2012
Розмір109.48 Kb.
ТипДокументи

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)


Виконання індивідуального науково-дослідного завдання (ІНДЗ) дозволить завершити навчальний процес і якісно закріпити отримані знання студентами по вивченню курсу “Історія грошей України”.

Історія грошей – захоплюючий і дивовижно цікавий науковий та навчальний предмет. Даний курс тісно пов’язаний з історією господарства, економічною історією, історією економічних учень, історією держави, археологією, нумізматикою, боністикою, історією фінансів тощо.

Роль і значення написання ІНДЗ полягає в тому, що вона дає можливість дослідити і вивчити державність, економіку певного періоду історії суспільства. Вивчення історії грошей допомагає виявити характер державності країни. Вміти розпізнати фальшиві гроші від натуральних.

Завдання даного ІНДЗ полягає в тому, щоб закріпити здобуті студентами необхідні знання з курсу „Історія грошей України” про розвиток та сучасний стан металевих та паперових грошових знаків, особливостями появи грошових знаків, причин випуску грошей тою чи іншою владою.

Металеві та паперові грошові знаки є історико-економічними джерелами, державними документами і культурними пам’ятками минулого. Вивчення цих джерел допоможе студентам краще зрозуміти політичні, економічні і культурні питання історії нашого суспільства.

Виконання практичної роботи з даної дисципліни ставить за мету набуття студентами навичок класифікації та методики дослідження як металевих так і паперових грошових знаків.

^ 1. ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА НАУКОВОЇ ТВОРЧОСТІ

Наукове вивчення як основна форма наукової роботи. Накопичення наукових фактів у процесі дослідження - завжди творчий процес, в основі якого лежить певний задум, ідея. У філософському визначенні ідея являє собою продукт людської думки, форму відображення дійсності. Ідея відрізняється від інших форм мислення і наукового знання тим, що в ній не тільки відображено об'єкт вивчення, але й міститься усвідомлення мети, перспективи пізнання і практичного перетворення дійсності.

Ідеї народжуються із практики, спостереження навколишнього світу і потреб життя. У їх основі лежать реальні факти і події. Життя висуває конкретні завдання, але не завжди відразу знаходяться продуктивні ідеї для їх вирішення. Тоді на допомогу приходить спроможність дослідника пропонувати новий, зовсім незвичайний аспект розгляду завдання.

Нова ідея - не просто зміна уявлення про об’єкт дослідження шляхом глибокого обґрунтування - це якісний стрибок думки за межі сприйнятих почуттями даних і перевірених рішень. При цьому отримання нових знань відбувається за такою схемою: парадигма - парадокс - нова парадигма. Можна стверджувати, що розвиток науки - це зміна відмінних парадигм, методів, стереотипів мислення. Перехід від однієї парадигми до іншої не піддається логічному опису, бо кожна з них відкидає попередню і несе принципово новий результат дослідження, який не можна логічно вивести з відомих теорій. Особливу роль тут відіграють інтуїтивні механізми наукового пошуку, які не ґрунтуються на формальній логіці.

Метод дослідження - це сукупність прийомів чи операцій практичного або теоретичного освоєння дійсності, підпорядкований вирішенню конкретної задачі. Формуючись як теоретичний результат попереднього дослідження, метод виступає як вихідний пункт та умова майбутніх досліджень.

У кожному науковому дослідженні можна виділити два рівні:

  1. емпіричний, на якому відбувається процес накопичення фактів;

  2. теоретичний - досягнення синтезу знань (у формі наукової теорії).

Згідно з цими рівнями, загальні методи пізнання можна поділити на три групи:

  • методи емпіричного дослідження;

  • методи, використовувані на емпіричному і теоретичному рівнях;

  • методи теоретичного дослідження.

Методи емпіричного дослідження

Спостереження - це систематичне цілеспрямоване вивчення об'єкта з метою одержання первинних даних у вигляді сукупності емпіричних тверджень.

Порівняння - це процес встановлення подібності або відмінності предметів та явищ дійсності, а також знаходження загального, притаманного двом або кільком об'єктам.

Вимірювання — це визначення числового значення певної величини за допомогою одиниць виміру.

Експеримент — це такий метод вивчення об'єкта, за яким дослідник активно і цілеспрямовано впливає на нього завдяки створенню штучних умов або використанню природних умов, необхідних для виявлення відповідної властивості.

Методи, що застосовуються на емпіричному та теоретичному рівнях дослідження

Абстрагування - це відхід у думці від несуттєвих властивостей, зв’язків, відношень предметів і виділення декількох рис, котрі цікавлять дослідника. Існують такі основні види абстракції:

  • ототожнення — утворення поняття через об'єднання предметів, пов'язані відношеннями типу рівності в особливий клас;

  • ізолювання — виділення властивостей і відношень, нерозривно пов'язаних з предметами та позначення їх певними термінами, що надає абстракціям статусу самостійних предметів (наприклад, надійність, фінансова стійкість, конкурентоспроможність);

  • конструктивізація — відхилення від невизначеності меж реальних об'єктів;

  • актуальної нескінченності - відхилення від незавершеності (і неможливості завершення) процесу утворення нескінченної множини, від неможливості завдання його певним переліком елементів;

  • потенційної здійсненності — відхилення від реальних меж людських можливостей.

Результат абстрагування часто виступає як специфічний метод дослідження, а також як елемент складніших за своєю структурою методів експерименту.

^ Аналіз і синтез. Аналіз — метод пізнання, який дає змогу поділяти предмети дослідження на складові частини. Синтез, навпаки, припускає з'єднання окремих частин чи рис предмета в єдине ціле.

Індукція та дедукція. Під індукцією розуміють перехід від часткового до загального, коли на підставі знання про частину робиться висновок про предмет у цілому. Дедукція передбачає, що висновок щодо якогось елементу робиться на підставі знання загальних властивостей всієї множини.

Моделювання — метод, який ґрунтується на використанні моделі як засобу дослідження явищ і процесів природи. Під моделями розуміють системи, що замінюють об'єкт пізнання і служать джерелом інформації стосовно нього. Моделі поділяються на матеріальні та ідеальні. До ідеальних моделей відносять рисунки, схеми, економіко-математичні моделі, статистичні моделі.

Методи теоретичних досліджень

Ідеалізація - це конструювання подумки об'єктів, які не існують у дійсності або практично не здійсненні, тобто наділення об'єктів нереальними або гіпотетичними властивостями.

Формалізація — метод вивчення різноманітних об'єктів шляхом відображення їхньої структури або властивостей за допомогою штучних мов, наприклад, мовою математики.

^ Аксіоматичний метод — метод побудови наукової теорії, за якою деякі твердження приймаються без доведень, а всі інші знання виводяться з них відповідно до певних логічних правил.

^ Гіпотеза та припущення. Гіпотеза є формою осмислення фактичного матеріалу, формою переходу від фактів до законів. Гіпотеза носить ймовірносний характер. На її основі відбувається систематизація раніше накопичених знань і здійснюється пошук нових наукових результатів.

Історичний метод дає змогу дослідити виникнення, формування і розвиток процесів і подій у хронологічній послідовності з метою виявлення внутрішніх та зовнішніх зв'язків, закономірностей та суперечностей.

Системний підхід полягає у комплексному дослідженні великих і складних об'єктів (систем), вивченні їх як єдиного цілого з узгодженим функціонуванням усіх елементів і частин. Виходячи з цього принципу, треба вивчити кожен елемент системи у його зв'язку з іншими елементам, виявити вплив властивостей окремих частин системи на її поведінку в цілому.

Ускладнення задач та об'єктів дослідження викликає необхідність розподілення (декомпозиції) системи на підсистеми, які досліджуються автономно, причому з обов'язковим урахуванням подальшого узгодження цілей кожної підсистеми із загальною ціллю системи. По суті, декомпозиція — це операція аналізу системи. Проте, наступне узгодження функціонування підсистем (операція синтезу) являє собою суттєво складніше завдання.

Теорія - система знань, яка описує і пояснює сукупність явищ певної частки дійсності і зводить відкриті у цій галузі закони до єдиного об’єднувального початку (витоку). Теорія будується на результатах, отриманих на емпіричному рівні досліджень. У теорії ці результати впорядковуються, вписуються у струнку систему, об'єднану загальною ідеєю, уточнюються на основі введених абстракцій, ідеалізацій та принципів. Теорія має бути евристичною, конструктивною і простою.

Головними методами пізнання грошей в історичному вимірі є наукова абстракція, порівняння, гіпотеза, системність тощо.

Роль і значення написання ІНДЗ полягає в тому, що вона дає можливість дослідити і вивчити державність, економіку певного періоду історії суспільства. Вивчення історії грошей допомагає виявити характер державності країни. Вміти розпізнати фальшиві гроші від натуральних.

Завдання даного ІНДЗ полягає в тому, щоб закріпити здобуті студентами необхідні знання з курсу „Історія грошей України” про розвиток та сучасний стан металевих та паперових грошових знаків, особливостями появи грошових знаків, причин випуску грошей тою чи іншою владою.

Металеві та паперові грошові знаки є історико-економічними джерелами, державними документами і культурними пам’ятками минулого. Вивчення цих джерел допоможе студентам краще зрозуміти політичні, економічні і культурні питання історії нашого суспільства.

Виконання практичної роботи з даної дисципліни ставить за мету набуття студентами навичок класифікації та методики дослідження як металевих так і паперових грошових знаків.


Тернопільський національний економічний університет

Факультет банківської справи

^ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІСТОРІЇ ГРОШЕЙ

Карточка боністичного експонату


місце світло-фото копії

лицевої та зворотної сторони

(аверс, реверс)


Технічні характеристики

Держава __________________________________________________________

Місце емісії ______________________________________________________

Місце друку _______________________________________________________

Час емісії ____________________Рік випуску __________________________

Номінал і назва банкноти ___________________________________________

Довжина ________________________________Ширина _________________

Кольори та відтінки ________________________________________________

Збереження _______________________________________________________

Місце знаходження оригіналу_________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________


^ Опис банкноти

Лицева сторона ___________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зворотна сторона __________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Історія банкноти (написи та нумерація, характеристика водяних знаків, місце у системі грошового обігу, характерні особливості. Які факти, події, явища історії відбиває?)_____________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

Характерні особливості

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Література

(яка була використана)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Для особистих відміток

(публікації, поява експонату місце, час і обставини знахідки,

місце та обставини передачі в НДЦ)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Тернопільський національний економічний університет

Факультет банківської справи

^ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІСТОРІЇ ГРОШЕЙ

Карточка нумізматичного експонату


місце світло-фото копії

лицевої та зворотної сторони

(аверс, реверс)


Технічні характеристики

Держава ________________________________________________________

Монетний двір ___________________________________________________

Рік випуску _______________________________________________________

Роки карбування_________________________________________________

Номінал і назва монети ___________________________________________

Вага ____________Діаметр ______________Гурт _______________________

Товщина___________________________________________________________

Лігатура _______________________________________________________

Метал, сплав_______________________________________________________

Якість виготовлення _______________________________________________

Збереження ________________________________________________________

Місце знаходження оригіналу_________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

^ Опис монети

Лицева сторона (аверс)_____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Зворотна сторона (реверс)____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Історія монети (легенда)___________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ Характерні особливості

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Література

(яка була використана)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Для особистих відміток

(публікації, поява експонату місце, час і обставини знахідки,

місце та обставини передачі в НДЦ)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Схожі:

Індивідуальне науково-дослідне завдання (індз) iconІндивідуальне науково-дослідне завдання
Виконання індивідуального науково-дослідного завдання є одним із обов’язкових модулів залікового кредиту з дисципліни “Банківські...
Індивідуальне науково-дослідне завдання (індз) iconСтруктура програми навчального курсу «Шкільний курс української літератури та методика викладання»
Модулів: 2 + навчальний проект: індивідуальне науково-дослідне завдання, розробка конспектів уроків
Індивідуальне науково-дослідне завдання (індз) iconІндивідуальне творчо-дослідницьке завдання
Завдання на вибір 4 типів, виконати треба 1, воно оцінюватиметься максимально в 20 б
Індивідуальне науково-дослідне завдання (індз) iconЗавдання до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Цифрові еом»
Шановні студенти, заповнене індивідуальне завдання на виконання ргр принести та підписати у викладачів 12. 05. 09 (вівторок) IV пара...
Індивідуальне науково-дослідне завдання (індз) iconІндивідуальні завдання для студентів (5 кредитів, 6504, 6601, 6508/1) Індивідуальне завдання №1 (5 балів)
Відповідно до номеру, який має студент за списком академічної групи, обрати країну
Індивідуальне науково-дослідне завдання (індз) iconІндивідуальне творчо-дослідницьке завдання
move to 1064-20464
Індивідуальне науково-дослідне завдання (індз) iconЗапрошуємо вас взяти участь у роботі міжнародної наукової конференції
...
Індивідуальне науково-дослідне завдання (індз) iconІндивідуальне завдання
Які з перерахованих травм можуть бути при впливі ударної хвилі з надлишковим тиском 20 кПа
Індивідуальне науково-дослідне завдання (індз) iconМетодичні вказівки до вивчення окремих тем, індивідуальне завдання за варіантами
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів напряму...
Індивідуальне науково-дослідне завдання (індз) iconМетодичні вказівки до вивчення окремих тем, індивідуальне завдання за варіантами
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи