Тема Теоретичні засади банківських ризиків icon

Тема Теоретичні засади банківських ризиків
Скачати 256.98 Kb.
НазваТема Теоретичні засади банківських ризиків
Дата14.08.2012
Розмір256.98 Kb.
ТипДокументи

Тема 1. Теоретичні засади банківських ризиків


1. Банківські ризики – це імовірність того, що події очікувані або неочікувані можуть мати негативний вплив на:

а) надходження банку;

б) імідж банку;

в) капітал та надходження банку;

г) втрату клієнтів.

2. Які з перелічених чинників, що зумовлюють банківські ризики, належать до внутрішніх?

а) негативні результати фінансового управління власними та залученими коштами;

б) міжбанківська конкуренція;

в) соціально-демографічна ситуація в країні;

г) зміни відсоткових ставок і попиту на кредитні ресурси.

^ 3. До зовнішніх чинників, що зумовлюють банківські ризики не належать:

а) коливання відсоткових ставок;

б) зміни попиту на кредитні ресурси;

в) коливання валютних курсів;

г) неналежне управління банківським капіталом.

^ 4. Ризики, пов’язані з видом банку, якістю управління активами і банку, специфікою клієнтури банку, це:

а) внутрішні банківські ризики;

б) банківські ризики;

в) економічні ризики;

г) організаційні ризики.

^ 5. Ризики, які не залежать від діяльності банку, це:

а) стихійних лих;

б) зовнішні банківські ризики;

в ) внутрішні банківські ризики;

г) фінансові ризики.

^ 6. Мета процесу управління ризиками в банківській діяльності полягає в:

а) існуванні ефективної банківської системи;

б) обмеженні чи мінімізації рівня ризиків;

в) обчисленні величини ризиків;

г) вірна відповідь відсутня.

^ 7. Під час оцінки системи управління ризиками наглядові органи беруть до уваги:

а) вимірювання ризику;

б) виявлення ризику;

в) положення, процеси;

г) вірна відповідь відсутня.

^ 8. Ризик трансакцій тісно пов'язаний з такими видами ризику:

а) технологічним, документарним;

б) стратегічним, юридичним, операційним;

в) технологічним, документарним, стратегічним;

г) технологічним, документарним, операційним.

^ 9. Ризики, які зумовлюються девальвацією національної грошової одиниці, знецінюванням банківських активів і власного капіталу банку – це:

а) соціальні ризики;

б) правові ризики;

в) інфляційні ризики;

г) економічній ризики.

^ 10. Яку систему розроблено НБУ для оцінювання ризику з метою забезпечення зручності документування висновків стосовно кількості ризику?

а) “ризикова система оцінки”;

б) “стратегічна оцінка ризику”;

в) “система оцінки ризиків”;

г) “напрями оцінювання ризиків”.


^ Тема 2. Кредитний ризик


 1. Ймовірність фінансових втрат внаслідок неповернення чи несвоєчасного повернення кредиторові основного боргу та несплати процентів за наданий кредит, це:

а) кредитний ризик;

б) процентний ризик;

в) внутрішній ризик;

г) немає вірної відповіді.

 1. ^ За рівнем виникнення кредитні ризики поділяються на:

а) індивідуальні та портфельні;

б) реалізовані та потенційні;

в) зовнішні та внутрішні;

г) прогнозовані та непрогнозовані.

 1. ^ Середньозважена величина ризиків щодо всіх угод кредитного портфеля, де вагами є частки сум угод у загальній сумі кредитного портфеля, це:

а) кредитний ризик щодо позичальника;

б) ризик щодо кредитної угоди;

в) кредитний ризик щодо способу забезпечення позики;

г) портфельний кредитний ризик.

 1. ^ За сферою виникнення кредитні ризики класифікуються на:

а) індивідуальні та портфельні;

б) реалізовані та потенційні;

в) зовнішні та внутрішні;

г) прогнозовані та непрогнозовані.

 1. ^ Встановлення ліміту, тобто граничних сум здійснюваних кредитних операцій, це:

а) страхування

б) диверсифікація;

в) лімітування;

г) застава.

 1. Метод зниження кредитного ризику, який полягає в розміщенні кредитних ресурсів серед широкого кола позичальників, які відрізняються за певними характеристиками та умовами діяльності – це:

а) метод формування резервів;

б) метод страхування кредитних ризиків;

в) метод диверсифікації кредитного портфеля;

г) метод концентрації кредитного портфеля.

 1. ^ За ступенем ризику кредити розподіляються на:

а) ненадійні;

б) не контрольовані;

в) субстандартні;

г) надійні.

 1. ^ Класифікація кредитів за ступенем ризику здійснюється з урахуванням наступних критеріїв:

а)фінансового стану позичальника та дотримання позичальником строків погашення кредитної заборгованості за основним боргом та відсотками;

б) фінансового стану позичальника;

в) розмірів кредитів;

г) строків кредитів.

^ 9. Фактори, що впливають на ймовірність повної або часткової втрати банком-кредитором суми виданого кредиту та відсотків за ним, це:

а) чинники кредитних ризиків;

б) причини кредитних ризиків;

в) кредитні ризики;

г) функціональні ризики.

10. Ризик, який відображає міру того, що позичальник може не виконати своїх зобов’язань перед бан­ком щодо повернення боргу згідно з умовами кредитного договору, це:

а) кредитний ризик щодо позичальника;

б) кредитний ризик щодо кредитної угоди;

в) сукупний кредитний ризик;

г) портфельний ризик.


^ Тема 3. Інвестиційний ризик


1. Вкладення банками коштів у рухоме і нерухоме майно, інтелектуальні цінності та цінні папери з метою одержання прибутку чи поширення корпоративного впливу, це:

а) іпотечне кредитування;

б) банківські інвестиції;

в) комісійно-посередницька діяльність банків;

г) немає вірної відповіді.

^ 2. Що з перерахованого не належить до видів банківських інвестицій:

а) реальні інвестиції;

б) фінансові інвестиції;

в) прямі інвестиції;

г) непрямі інвестиції.

^ 3. Внесення банками власних коштів або майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою, це:

а) реальні банківські інвестиції;

б) портфельні банківські інвестиції;

в) фінансові банківські інвестиції;

г) прямі банківські інвестиції.

^ 4. Сукупність різних видів цінних паперів, якими володіє конкретний інвестор, це:

а) портфель інвестиційних кредитів;

б) інвестиційний портфель;

в) диверсифікований портфель;

г) немає вірної відповіді.

^ 5. Ступінь невизначеності щодо можливості знецінення цінних паперів, придбаних банком це:

а) процентний ризик;

б) ризик цінних паперів;

в) кредитний ризик;

г) інвестиційний ризик.

^ 6. Якщо здійснюється придбання будинків, споруд, інших об’єктів нерухомості, основних фондів, це - :

а) реальні банківські інвестиції;

б) фінансові банківські інвестиції;

в) прямі інвестиції банків;

г) портфельні інвестиції банків.

^ 7. Кредитний фактор інвестиційного ризику пов'язаний з тим, що:

а) фінансові можливості емітента цінних паперів можуть погіршитися настільки, що він не зможе виконати свої фінансові зобов’язання;

б) привабливість деяких цінних паперів може бути втрачена у зв’язку з непередбачуваними змінами на ринку, тому їх продаж стане можливим з великою знижкою;

в) фіксація процентних ставок за цінними паперами призведе до фінансових втрат при несприятливих змінах цих ставок;

г) емітент цінних паперів буде неспроможний підтримувати свою репутацію.

^ 8. Які з даних факторів ж факторами інвестиційного ризику?

а) фінансовий, ринковий, процентний;

б) кредитний, ринковий, процентний;

в) кредитний, фінансовий, інфляційний;

г) інфляційний, фінансовий, валютний.

^ 9. При визначенні критеріїв та способів аналізу ризиків для кожного об’єкта розробляється:

а) комплекс показників та визначаються критичні та оптимальні значення;

б) мінімальні та максимальні значення;

в) етапи ліквідації та мінімізації ризиків;

г) схема аналізу ризику.

^ 10. Порівняти заплановані та досягнуті результати регулювання інвестиційних ризиків дає можливість:

а) ретроспективний аналіз;

б) ідентифікація ризиків;

в) регулювання банківської діяльності;

г) складання фінансової звітності.


^ Тема 4. Процентний ризик


1. Ризик, який пов’язується з можливістю перевищення процентних ставок за залученими коштами над ставками за наданими кредитами, що призведе до можливості отримання банком втрат, це:

а) процентний ризик;

б) кредитний ризик;

в) інвестиційний ризик;

г) ризик ліквідності.

^ 2. Виберіть вірне тлумачення процентного ризику:

а) імовірність того, що події очікувані або неочікувані можуть мати негативний вплив на надходження банку;

б) ступінь невизначеності щодо можливості знецінення цінних паперів, придбаних банком;

в) ризик можливого зниження процентного доходу внаслідок негативної, непередбачуваної зміни процентних ставок на ринку;

г) ймовірність фінансових втрат внаслідок неповернення чи несвоєчасного повернення кредиторові основного боргу та несплати процентів за наданий кредит.

^ 3. Ризик однієї операції, пов’язаний зі зміною процентних ставок, це:

а) структурний процентний ризик;

б) позиційний процентний ризик;

в) валютний процентний ризик;

г) немає вірної відповіді.

^ 4. Загальний ризик банку і відповідно його балансу внаслідок коливань процентних ставок, це:

а) структурний процентний ризик;

б) позиційний процентний ризик;

в) ризик зміни кривої прибутковості;

г) немає вірної відповіді.

^ 5. Динаміка зміни процентних ставок, співвідношення активів з фіксованою і плаваючою ставкою, зміна структури активів і пасивів враховуються для управління:

а) гепом;

б) процентною маржею;

в) кредитним ризиком;

г) структурним процентним ризиком.

^ 6. Процентний ризик виникає коли:

а) строки кредитів за фіксованими ставками відповідають строкам залучених коштів за фіксованими ставками;

б) строки кредитів за фіксованими ставками не відповідають строкам залучених коштів за фіксованими ставками;

в) строки кредитів за плаваючою ставкою не відповідають строкам залучених коштів за фіксованою ставкою;

г) строки кредитів за плаваючими ставками відповідають строкам залучених коштів за фіксованими ставками.

^ 7. Який метод передбачає одночасне укладання банком двох протилежних угод: однієї на продаж коштів, а іншої – на їх купівлю з поставкою у майбутньому?

а) метод управління процентною маржею;

б) метод управління розривом;

в) метод хеджування;

г) вірна відповідь відсутня.

^ 8. До зовнішніх чинників, що впливають на процентний ризик належить:

а) відсутність чіткої стратегії банку;

б) хибний вибір виду процентної ставки;

в) конкуренція на ринку банківських послуг;

г) неправильне визначення величини процентної ставки.

^ 9. За місцем виникнення розрізняють такий вид процентного ризику:

а) ризик зміни ціни активів і пасивів;

б) позиційний процентний ризик;

в) базовий ризик;

г) опціонний ризик.

^ 10. Який метод передбачає управління активами і пасивами, чутливими до зміни процентних ставок?

а) метод управління процентною маржею;

б) метод управління розривом;

в) метод хеджування;

г) вірна відповідь відсутня.


^ Тема 5. Ризик незбалансованої ліквідності


1. Спроможність забезпечити своєчасне виконання всіх боргових зобов’язань перед вкладниками, кредиторами і засновниками банківських установ, можливість залучати в повному обсязі вільні кошти юридичних та фізичних осіб, надавати кредити й інвестувати розвиток економіки країни, це:

а) ліквідність банківської системи;

б) ліквідність банку;

в) ліквідність кредитної системи;

г) конкурентоспроможність банку.

^ 2. Здатність банку своєчасно погашати свої зобов’язання, це:

а) конкурентоспроможність банку;

б) ліквідність банку;

в) платоспроможність банку;

г) кредитоспроможність банку.

^ 3. Співвідношення окремих статей балансу відповідно до встановлених нормативів, це:

а) ліквідність балансу;

б) ліквідність пасивів;

в) ліквідність активів;

г) повна ліквідність.

^ 4. Активи, які можуть бути безпосередньо використані для погашення боргових зобов’язань або трансформуватися в грошові та інші платіжні засоби, це:

а) ліквідні;

б) неліквідні;

в) кредитні вкладення;

г) немає вірної відповіді.

^ 5. Пасиви, які стабільно перебувають в обігу, не є надзвичайно чутливими до відсоткових ставок та постійно поповнюються, це:

а) активні пасиви;

б) ліквідні пасиви;

в) власні ресурси;

г) залучені ресурси.

^ 6. Ліквідність банку визначається як:

а) достатній обсяг власних оборотних коштів банку;

б) здатність банку своєчасно задовольняти кредитні заявки клієнтів;

в) здатність банку в будь-який момент виконувати свої грошові зобов'язання;

г) здатність банку залучати грошові ресурси в будь-який час за будь-якою ціною.

^ 7. До факторів, які впливають на ліквідність, не належить:

а) збалансованість обсягів активів і зобов'язань банку;

б) організаційна та функціональна структура банку;

в) якість (ступінь ризикованості) активів банку;

г) відповідність строків погашення активів і виконання зобов'язань банку.

^ 8. При управлінні ризиком ліквідності використовують метод:

а) резервування;

б) хеджування;

в) ГЕП-розрив між балансовою вартістю активів і балансовою вартістю пасивів;

г) вірна відповідь відсутня.

9. Яка із теорій управління ліквідності передбачає, що банки можуть підтримувати свою ліквідність, якщо в своєму розпорядженні постійно мають достатню кількість активів, які в будь-який момент можна перетворив готівку?

а) теорія комерційних позик;

б) теорія переміщення активів;

в) теорія очікуваного доходу;

г) теорія управління пасивами.

10. Метод, який полягає в об’єднанні всіх ресурсів в загальний фонд коштів з подальшим їх розподілом між тими видами активів, які є найбільш прийнятними щодо дохідності – це:

а) метод фондового пулу;

б) метод структурування фондів;

в) коефіцієнтний метод;

г) метод наукового управління.


^ Тема 6. Валютний ризик


1. Наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який виникає через несприятливі коливання курсів іноземних валют та цін на банківські метали, це:

а) ризик трансакції;

б) валютний ризик;

в) трансляційний ризик;

г) опосередкований ризик.

^ 2. Співвідношення вимог та зобов’язань банку, що виражені в іноземній валюті, це:

а) закрита валютна позиція;

б) довга відкрита валютна позиція;

в) коротка відкрита валютна позиція;

г) валютна позиція.

^ 3. Якщо сума активів у певній валюті більша за суму пасивів у цій валюті, то це:

а) довга відкрита валютна позиція;

б) закрита валютна позиція;

в) валютна позиція;

г) коротка відкрита валютна позиція.

^ 4. Узгодження обсягів та строків активних і пасивних операцій з усіма іноземними валютами, якими оперує банк, це:

а) структурне балансування валютних потоків;

б) укладання строкових фінансових угод;

в) страхування валютного ризику;

г) хеджування валютного ризику.

5. Угода, яка засвідчує зобов’язання особи придбати (продати) валютні активи у визначений час та на визначених умовах у майбутньому з фіксацією цін такого продажу під час укладення такого контракту, це:

а) ф’ючерсні валютні контракти;

б) форвардні контракти;

в) опціонні угоди;

г) валютний своп.

^ 6. Для мінімізації ризику валютних операцій Національний банк вживає таких заходів

а) установлює ліміти на відкриту валютну позицію;

б) обмежує залучення депозитів в іноземній валюті;

в) упроваджує систему внутрішніх лімітів банку на валютні операції (ліміти контрагента, ліміти у розрізі валют, філій банку, ліміти на види операцій);

г) здійснює управління валютною позицією.

^ 7. Відкрита валютна позиція банку є короткою

а) якщо обсяг вимог за купленою валютою перевищує обсяг зобов'язань;

б) якщо обсяг зобов'язань за проданою валютою перевищує обсяг вимог;

в) відкрита;

г) закрита.

^ 8. Управління валютною позицією банку може здійснюватися на основі

а) портфельного підходу;

б) методу загального фонду коштів;

в) структурного балансування активів і зобов'язань в іноземній валюті за строками і сумами;

г) вірна відповідь відсутня.

^ 9. Стратегія управління валютним ризиком полягає в тому що банк може вибирати між

а) повним непокритим валютним ризиком, 100%-вим хеджуванням валютних ризиків, вибірним хеджуванням валютних ризиків;

б) управлінням відкритою валютною позицією чи лімітуванням;

в) функціонально-вартісним аналізом і організацією системи аналізу та контролю;

г) вірна відповідь відсутня.

^ 10. До адміністративного методу управління валютними ризиками відносять

а) ліміти валютної позиції;

б) середньоденні коливання курсів валют;

в) дотримання коефіцієнта ринкового ризику;

г) вірна відповідь відсутня.


^ Тема 7. Операційний ризик


 1. Ймовірність збитків, пов’язаних зі здійсненням активних операцій, через неуважність та недбалість працівників банку, які відповідають за їх проведення, це:

а) операційний ризик;

б) технологічний ризик;

в) ризик активних операцій;

г) внутрішній ризик.

 1. Ризик, що виникає через недоліки корпоративного управління, системи внутрішнього контролю або інформаційних технологій і процесів обробки інформації з точки зору керованості, це:

а) технологічний ризик;

б) ризик активних операцій;

в) внутрішній ризик;

г) операційно-технологічний ризик.

 1. Елемент системи ризик-менеджменту (операційний ризик), який передбачає визначення цілі, збір інформації і її опрацювання для виявлення сфер виникнення ризику, організацію відповідних інформаційних потоків, це:

а) контролінг;

б) моніторинг;

в) операційний контроль внутрішніх систем;

г) система попереджувальних сигналів.

 1. Елемент системи ризик-менеджменту (операційний ризик), який передбачає здійснення контролю процесів і інформаційних систем на місцях, контроль дотримання зовнішніх і внутрішніх норм діяльності, а також розроблення заходів із захисту від негативного впливу операційних ризиків, це:

а) система попереджувальних сигналів;

б) операційний контроль внутрішніх систем;

в) контролінг;

г) моніторинг.

 1. ^ Елемент системи ризик-менеджменту (операційний ризик), який орієнтований на визначенні сфери потенційних ризиків і причини їх виникнення, це:

а) система попереджувальних сигналів;

б) операційний контроль внутрішніх систем;

в) моніторинг;

г) контролінг.

^ 6. Мінімізація операційного ризику досягається:

а)впровадженням системи чіткого делегування повноважень;

б)розподілом повноважень окремих структурних підрозділів і працівників банку при виконанні всіх банківських операцій з обмеженим доступом до операційної системи;

в)щоденним звірянням рахунків;

г)всі відповіді вірні.

^ 7. На які види поділяється операційно-технологічний ризик:

а) ризик операцій;

б) системний ризик;

в) ризик операційного контролю;

г) всі відповіді вірні.

^ 8.Ризик операцій полягає у виникненні помилок при проведенні операцій:

а) більші або менші за суми, котрі передбачені;

б)помилки у відображенні операцій;

в)помилки в розрахунках по операціях;

г)неправильно оформлені юридичні документи.

^ 9. Одним із етапів управління операційними ризиками є:

а) хеджування;

б) ідентифікації, оцінка і моніторинг;

в) страхування;

г) правильна відповідь відсутня.

^ 10. Ризик операцій полягає у виникненні помилок:

а) у неправильності оформлення документів;

б) у несанкціонованому доступі до систем та моделей;

в) у недостатньому контролі за обробкою операцій;

г) у формулах математичних моделей.


^ Тема 8. Необхідність, сутність і завдання

банківського регулювання і нагляду


1. Виберіть вірне тлумачення поняття «банківське регулювання»:

а) система норм, що регулюють функціонування банків, визначають загальні принципи банківської діяльності, порядок здійснення банківського нагляду, відповідальність за порушення банківського законодавства;

б) система контролю та активних упорядкованих дій Національного банку України, спрямованих на забезпечення дотримання банками та іншими особами, щодо яких Національний банк України здійснює наглядову діяльність, законодавства України і встановлених нормативів, з метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників і кредиторів банку;

в) система контролю за діяльністю банківських установ, яку здійснює Національний банк України з метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників і кредиторів банку;

г) немає вірної відповіді.

^ 2. До індикативних методів банківського нагляду належать:

а) встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків;

б) встановлення обов’язкових економічних нормативів;

в) надання рекомендацій щодо діяльності банків;

г) всі відповіді вірні.

^ 3. Вступний контроль – це:

а) форма банківського регулювання, що передбачає контроль наглядових органів за процесом створення банківської установи, а саме перевірка установчих документів, наявності ліцензій, інших дозволів;

б) регламентація державної реєстрації банку;

в) форма банківського нагляду, мета якої полягає у перевірці банку, що

відкривається, на дотримання законодавчо встановлених вимог щодо державної реєстрації та ліцензування;

г) надання ліцензії на здійснення банківських операцій.

^ 4. Виберіть вірне тлумачення пруденційного нагляду:

а) форма банківського нагляду, мета якої полягає у перевірці банку, що відкривається, на дотримання законодавчо встановлених вимог щодо державної реєстрації та ліцензування;

б) форма банківського регулювання, яка полягає у регулярному дистанційному контролі за банківською діяльністю, та дає змогу попередити або своєчасно виявити фінансові проблеми;

в) форма банківського нагляду, мета якої полягає у перевірці банку, що відкривається, на дотримання законодавчо встановлених вимог щодо державної реєстрації та ліцензування;

г) форма банківського нагляду, мета якої полягає в забезпеченні дистанційного контролю за банківською діяльністю з метою попередження або своєчасного виявлення фінансових проблем.

^ 5. Який департамент займається тим, що інформує управління НБУ про стан банківської системи?

а) департамент реєстрації та ліцензування банків;

б) департамент банківського регулювання і нагляду;

в) департамент методології та організації банківського нагляду;

г) жоден з варіантів.

^ 6. Які з нижче перелічених методів банківського нагляду не належать до адміністративних:

а) регулювання кореспондентських відносин;

б) визначення процентної політики;

в) рефінансування банків;

г) застосування санкцій адміністративного чи фінансового характеру.

^ 7. Що з переліченого нижче є завданнями банківського нагляду?

а) розгляд пакетів документів щодо реєстрації банків;

б) погодження статутів кредитних спілок;

в) забезпечення прозорості діяльності банківського сектора в цілому і кожного банку окремо;

г) управління грошовим оборотом з метою забезпечення стабільного не інфляційного розвитку економіки.

^ 8. До адміністративних методів регулювання банківської діяльності відносять:

а) встановлення економічних нормативів;

б) встановлення нормативів обов’язкового резервування;

в) реєстрація та ліцензування;

г) визначення процентної політики.

^ 9. Який департамент займається веденням книги реєстрації банків та інших кредитно-фінансових установ?

а) департамент реєстрації та ліцензування банків;

б) департамент безвиїзного нагляду;

в) департамент інспектування;

г) жоден з варіантів.

^ 10. Що з переліченого нижче є функцією банківського нагляду?

а) організація проведення співбесід з кандидатами на керівні посади в банках;

б) забезпечення стабільності та надійності банківської системи з метою сприяння економічному піднесенню;

в) підтримання необхідного рівня стандартизації і професіоналізму в банківському секторі;

г) жоден з варіантів.


^ Тема 9. Створення, реєстрація і ліцензування комерційних банків


1. Яким положення регулюється створення та реєстрація банків в Україні?

а) "Положення про створення банків";

б) "Положення про порядок створення і реєстрації комерційних банків";

в) "Положення про порядок створення, реєстрацію та ліцензуванням банків";

г) немає вірної відповіді.

^ 2. Банк вважається створеним і набуває статусу юридичної особи з моменту реєстрації його в:

а) Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

б) Міністерстві економіки України;

в) Національному банку України;

г) немає вірної відповіді.

^ 3. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу банку:

а) бюджетні кошти;

б) власні кошти засновників;

в) кошти, одержані в кредит;

г) немає вірної відповіді.

^ 4. Рішення про надання ліцензії ухвалює:

а) Комісія з питань нагляду (регулювання діяльності банків;

б) Правління НБУ;

в) Юридичний департамент НБУ;

г) немає вірної відповіді.

^ 5. Банкам забороняється збільшувати статутний капітал за рахунок:

а) нерозподіленого прибутку;

б) коштів інших фондів;

в) розподіленого прибутку;

г) немає вірної відповіді.

6. Для реєстрації банку, після перевірки (аудиторської) фінансового стану засновників, до регіонального управління НБУ за місцем створення банку подається пакет документів в такий термін:

а) 1 тиждень;

б) 2 тижні;

в) 3 тижні;

г) вірна відповідь відсутня.

^ 7. Рішення про реєстрацію банку, створеного за участю іноземного капіталу ухвалює:

а) Правління НБУ;

б) Комісія з питань нагляду і регулювання діяльності банків;

в) департамент реєстрації і ліцензування банків;

г) вірна відповідь відсутня.

^ 8. Ліцензування банківської діяльності полягає у:

а) створенні банку;

б) наданні банком офіційного дозволу на здійснення певних банківських операцій;

в) реєстрації банку в НБУ;

г) вірна відповідь відсутня.

9. Для реєстрації банку, після перевірки (аудиторської) фінансового стану засновників, до регіонального управління НБУ за місцем створення банку подається пакет документів в такий термін:

а) 1 тиждень;

б) 2 тижні;

в) 3 тижні;

г) немає вірної відповіді.

^ 10. Банкам забороняється збільшувати статутний капітал за рахунок:

а) нерозподіленого прибутку;

б) коштів інших фондів;

в) розподіленого прибутку;

г) немає вірної відповіді.


^ Тема 10. Установлення і контроль економічних нормативів, що регламентують діяльність банків


1. Які компоненти входять до складу регулятивного капіталу банку згідно з нормативними документами НБУ:

а) основний капітал + додатковий капітал + субординований капітал;

б) статутний капітал + додатковий капітал - вкладення;

в) основний капітал + додатковий капітал;

г) немає вірної відповіді.

^ 2. Норматив поточної ліквідності встановлюється для:

а) контролю за здатністю банку забезпечувати своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань за рахунок високоліквідних активів;

б) визначення збалансованості строків і сум ліквідних активів та зобов’язань банку з кінцевим строком погашення до 30 днів;

в) контроль за здатністю банку виконувати прийняті ним короткострокові зобов’язання за рахунок ліквідних активів;

г) немає вірної відповіді.

^ 3. Загальний норматив інвестування регламентує інвестиції банків:

а) лише у корпоративні цінні папери;

б) лише у державні цінні папери;

в) у корпоративні та державні цінні папери;

г) немає вірної відповіді.

^ 4. Який норматив відображає здатність банку своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов'язаннями?

а) норматив поточної ліквідності;

б) норматив миттєвої ліквідності;

в) норматив адекватності регулятивного капіталу;

г) немає вірної відповіді.

^ 5. Який норматив встановлюється для того, щоб визначити спроможність банку захистити кредиторів від непередбачувальних збитків?

а) норматив адекватності основного капіталу;

б) норматив адекватності регулятивного капіталу;

в) норматив короткострокової ліквідності;

г) немає вірної відповіді.

^ 6. Який норматив встановлюється для того, щоб визначити спроможність банку захистити кредиторів від непередбачувальних збитків?

а) норматив адекватності основного капіталу;

б) норматив адекватності регулятивного капіталу;

в) норматив короткострокової ліквідності;

г) немає вірної відповіді.

^ 7. Нормативне значення показника миттєвої ліквідності банку може бути:

а) нижче 20%;

б) нижче 30%;

в) вище 20%;

г) вірна відповідь відсутня.

8. Нормативне значення показника поточної ліквідності банку не може бути:

а) нижче 20 %;

б) нижче 30 %;

в) вище 20 %;

г) вірна відповідь відсутня.

^ 9. Нормативне значення показника максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента встановлено на рівні:

а) не нижче 20 %;

б) не вище 30 %;

в) не вище 25 %;

г) вірна відповідь відсутня.

^ 10. Якщо банк згідно рейтингової системи CAMELS отримав оцінку “3”, то він:

а) є надійним за всіма показниками, здатними протистояти більшості економічних спадів, вважається стабільним і таким, що має кваліфіковане керівництво;

б) має суттєві недоліки і якщо ці недоліки не будуть виправлені за певний час, то вони призведуть до значних проблем, пов’язаних з платоспроможністю і ліквідністю;

в) має значні проблеми, які призвели до того, що капітал неспроможний захистити банк від ризиків, пов’язаних з його операціями;

г) є неплатоспроможним, а в його діяльності наявні значні порушення і недоліки.


^ Тема 11. Формування та використання окремих видів резервів на покриття втрат за активними операціями банків


1. Обов'язкові резерви - це:

а) резервний фонд, що використовується для покриття збитків від банківської діяльності;

б) мінімальний розмір вкладу банку в центральному банку у розмірі встановленого відсотка від залучених коштів;

в) страхові фонди, що використовуються для покриття збитків за окремими активними операціями банків;

г) немає вірної відповіді.

^ 2. Резерв на покриття можливих втрат за кредитними операціями банків створюється у встановленому відсотку від:

а) чистого кредитного ризику;

б) валового кредитного ризику з урахуванням забезпечення;

в) валового кредитного ризику;

г) чистого кредитного ризику з урахуванням забезпечення.

^ 3. Резерв на покриття можливих втрат від дебіторської заборгованості створюється:

а) у повному обсязі дебіторської заборгованості;

б) у встановленому відсотку залежно від виду дебіторської заборгованості;

в) у встановленому відсотку залежно від виду та строку дебіторської заборгованості;

г) немає вірної відповіді.

^ 4. Резерв на покриття можливих втрат від операцій з цінними паперами створюється:

а) у встановленому відсотку від вартості портфеля цінних паперів;

б) у розмірі перевищення розрахункової ринкової вартості портфеля цінних паперів над його балансовою вартістю;

в) у розмірі перевищення балансової вартості портфеля цінних паперів над його розрахунковою ринковою вартістю;

г) немає вірної відповіді.

^ 5. Резерв на відшкодування можливих збитків за простроченими понад 30 днів та сумнівними щодо їх отримання нарахованими доходами за активними операціями створюється:

а) у повному обсязі цих нарахованих доходів;

б) у встановленому відсотку залежно від виду нарахованих доходів;

в) у встановленому відсотку залежно від виду та строку нарахованих доходів;

г) немає вірної відповіді.

6. Резерв на відшкодування можливих збитків за коштами, розміщеними на депозитних рахунках у банках (резидентах і нерезидентах), які визнані банкрутами, ліквідуються або зареєстровані в офшорних зонах, створюється:

а) у повному обсязі розміщених у такий спосіб депозитів;

б) у встановленому відсотку залежно від виду депозиту;

в) у встановленому відсотку залежно від виду та строку депозиту;

г) немає вірної відповіді.

7. Операції, за якими виконання зобов’язань з боку позичальника – контрагента банку в повній сумі під загрозою, ймовірність повного погашення кредитної заборгованості низька та становить 50 відсотків чистого кредитного ризику:

а) стандартні кредитні операції;

б) під контролем;

в) субстандартні кредитні операції;

г) сумнівні кредитні операції.

8. Коефіцієнти, які характеризують дохідність кредитного портфеля, а також співвідношення між проблемними позичками і середньою заборгованістю по всім виданим позичкам, між об’ємами створеного страхового резерву і заборгованістю по позичках:

а) способи зниження ступеню ризику;

б) методи управління ризиком;

в) основні показники якості кредитного портфелю;

г) методи розрахунку ризиковості операцій.

9. Нараховані доходи за активними операціями банків вважається сумнівними щодо отримання, якщо платіж за основним боргом прострочений понад:

а) 90 днів;

б) 120 днів;

в) 160 днів;

г) 180 днів.

10. Контроль за повнотою сформованого резерву здійснюється за даними:

а) щоденного балансу;

б) місячного балансу;

в) квартального балансу;

г) річного балансу.

Схожі:

Тема Теоретичні засади банківських ризиків iconТема теоретичні засади банківських ризиків
Структура ризиків, пов’язаних з характером банківських операцій (ризики активних І пасивних операцій)
Тема Теоретичні засади банківських ризиків iconПрограма дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльноcті ” Змістовий модуль Теоретичні основи банківських ризиків, механізм управління кредитним та інвестиційним ризиками
Змістовий модуль Теоретичні основи банківських ризиків, механізм управління кредитним та інвестиційним ризиками
Тема Теоретичні засади банківських ризиків iconПерелік екзаменаційних питань з дисципліни «банківські ризики І регулювання банківської діяльності»
Суть банківських ризиків. Характеристика зовнішніх І внутрішніх чинників, що зумовлюють появу банківських ризиків
Тема Теоретичні засади банківських ризиків iconТема економічні та правові основи банківської діяльності
Україні. Організація діяльності банківських установ. Загальна характеристика банківських операцій. Операції банку по формуванню капіталу...
Тема Теоретичні засади банківських ризиків iconУ двох змістових модулях розглядаються головні теоретичні, методологічні та методичні засади політичної географії як структурного підрозділу суспільної географії, зокрема: 1 теоретичні засади цієї наукової дисципліни

Тема Теоретичні засади банківських ризиків icon1. Структура залікового кредиту дисципліни „Ресурсна політика комерційних банків”
Тема Теоретичні аспекти структурування та процесу формування банківських ресурсів
Тема Теоретичні засади банківських ризиків iconТема 17 Теоретичні засади економічного регулювання екологічності діяльності підприємств
Тема 18 Визначення доцільності застосування методів мотивування екологізації діяльності підприємств
Тема Теоретичні засади банківських ризиків iconТема. Соціальні ризики
Поняття та ознаки соціальних ризиків. Система соціальних ризиків за законодавством
Тема Теоретичні засади банківських ризиків iconПрограма курсу «валютна політика» Змістовий модуль Економічна сутність та теоретичні засади валютної політики Тема Організаційні засади валютної політики
Поняття валютної політики, її стратегічні І тактичні цілі. Характеристика основних елементів валютної політики, вибір її пріоритетів...
Тема Теоретичні засади банківських ризиків iconМетодичні вказівки до тем дисципліни 6 тем сутність, функції І роль дисципліни 8 тема теоретичні засади оцінки ефективності використання іс 9
Тема методи визначення початкової інформації для розрахунків економічної ефективності іс 11
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи