«платіжний оборот І грошовий обіг» Тернопіль, 2011 Структура залікового кредиту дисципліни «Платіжний оборот І грошовий обіг» icon

«платіжний оборот І грошовий обіг» Тернопіль, 2011 Структура залікового кредиту дисципліни «Платіжний оборот І грошовий обіг»
Назва«платіжний оборот І грошовий обіг» Тернопіль, 2011 Структура залікового кредиту дисципліни «Платіжний оборот І грошовий обіг»
Сторінка1/7
Дата14.08.2012
Розмір1.21 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ

КАФЕДРА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ


КОМПЛЕКСНЕ КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ

«ПЛАТІЖНИЙ ОБОРОТ І ГРОШОВИЙ ОБІГ»


Тернопіль, 2011

1. Структура залікового кредиту дисципліни «Платіжний оборот і грошовий обіг»

денна форма навчання
^ Кількість годин

Лек-ції

Прак-тичні заняття

ІРС

СРС

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи організації грошового обороту, ведення банківських рахунків та обслуговування банками безготівкового платіжного обороту

Тема 1. Поняття грошового обороту, його структура, принципи організації

4

410

^ Тема 2. Порядок відкриття рахунків та розрахунково-касове обслуговування банківськими установами клієнтів

8

4

1

12

^ Тема 3. Обслуговування банківськими установами безготівкового платіжного обороту

12

8

1

16

Змістовий модуль 2 Порядок ведення касових операцій банківськими клієнтами і в установах банків, організація емісійно-касової роботи в системі Національного банку України, удосконалення платіжного обороту та система електронного грошового обігу

^ Тема 4. Ведення касових операцій у національній валюті в Україні

6

4

1

6

Тема 5. Ведення касових операцій банками в Україні

6

4

1

12

Тема 6. Організація емісійно-касової роботи в системі Національного банку України

6

410

^ Тема 7. Удосконалення платіжного обороту та система електронного грошового обігу

6

4

1

11

Разом 162

48

32

5

77^ 2. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ТА МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ


Комплексне практичне індивідуальне завдання (в подальшому КПІЗ) з дисципліни «Платіжний оборот і грошовий обіг» виконується студентами денної форми навчання за спеціальністю «Банківська справа» самостійно під час навчання і здається викладачу під час навчання або напередодні екзаменаційної сесії.

Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Платіжний оборот і грошовий обіг» складається з трьох частин:

 1. теоретична частина – одне теоретичне питання програми;

 2. розв’язування чотирьох задачі;

 3. практична частина у формі тренінгу – заповнення розрахункового документа. Реквізити для заповнення документів беруться довільні, на власний вибір.

Задачі охоплюють:

 1. Розрахунок розміру штрафу за несвоєчасне виконання банком платника грошових зобов’язань з виконання платіжного доручення.

 2. Розрахунок розміру штрафу за несвоєчасне виконання банком одержувача зобов’язань із зарахування грошових коштів.

 3. Розрахунок між підприємствами шляхом заліку взаємних зобов’язань.

 4. Визначення ліміту залишку готівки в касі.

При визначенні кількості днів для розрахунку штрафів використовується один із трьох методів за вибором студента:

 1. метод «факт/факт»;

 2. метод «факт/360»;

 3. метод «30/360».

Кожен студент вибирає одне теоретичне питання з переліку, який включає 50 питань. Питання в межах академічної групи не повинні повторюватися.

Задачі і завдання у форму тренінгу згруповані у тридцять варіантів. Номер варіанта задач і тренінгу повинен відповідати номеру студента у журналі обліку відвідування занять академічної групи. Наприклад, 1 – 1, 2 – 2, … 30 – 30, 31 – 1, 32 – 2 і т д.

Комплексне практичне індивідуальне завдання виконується у звичайному шкільному зошиті або друкується на комп’ютері з одного боку стандартного аркуша односортного паперу формату А4. Обсяг самого завдання може бути різним залежно від специфіки обраного питання, наявності статистичного і фактичного матеріалу, схем, таблиць чи графіків. тощо. В середньому він повинен складати до 20 сторінок для питання роботи, задач і тренінга.

При виконанні та оформленні КПІЗ необхідно дотримуватись наступних вимог:

 • на титульній сторонці студент повинен обов’язково вказати назву дисципліни (наприклад, Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Платіжний оборот і грошовий обіг»), групу (наприклад, студента групи ФБС – 41), прізвище, ім’я та по батькові (наприклад, Іваськів Наталії Миколаївни);

 • на першій сторінці роботи слід вказати № варіанта і з нового рядка написати назву першого питання і відповідь. Питання можна розбити на підпункти;

 • на наступних сторінках розпочинаються розв’язки задач;

 • на окремій сторінці заповнені розрахункові документи;

 • на останній сторінці роботи оформляється список використаної літератури, який складається за алфавітом з дотриманням певних стандартів: спочатку вказується прізвище та ініціали автора, потім назва роботи, місце видання і видавництво, а також рік видання і загальна кількість сторінок (див. список рекомендованої літератури).

^ Теоретична частина

Перелік

теоретичних питань

комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Платіжний оборот і грошовий обіг»


 1. Методологічні аспекти дослідження грошового обороту.

 2. Роль банківських установ з організації грошового обороту в Україні.

 3. Особливості готівкового грошового обігу в Україні.

 4. Суть та принципи організації платіжного обороту.

 5. Нестабільність купівельної спроможності грошей та необхідність регулювання грошового обігу.

 6. Механізми регулювання платіжного обороту.

 7. Сучасні засоби платежу, які обслуговують грошовий оборот.

 8. Суть, види та порядок відкриття рахунків.

 9. Організація розрахунково-касового обслуговування банківського рахунка.

 10. Система безготівкових розрахунків та шляхи її удосконалення.

 11. Основні форми безготівкових розрахунків.

 12. Аналіз стану та ефективності організації безготівкових розрахунків в банківській установі (на прикладі банку).

 13. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень: переваги і недоліки.

 14. Розрахунки із застосуванням платіжних вимог-доручень: переваги і недоліки.

 15. Розрахунки платіжними вимогами.

 16. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків: переваги і недоліки.

 17. Акредитиви та їх застосування.

 18. Розрахунки за допомогою систем дистанційного обслуговування.

 19. Проблеми і перспективи покращення безготівкових розрахунків.

 20. Необхідність, суть і класифікація міжбанківських розрахунків.

 21. Значення касових операцій та вимоги до організації готівкових розрахунків.

 22. Загальні положення ведення касових операцій банками в Україні.

 23. Порядок забезпечення банків готівкою.

 24. Касові операції банків з клієнтами.

 25. Порядок вилучення з обігу та передавання для дослідження сумнівних банкнот (монет).

 26. Загальні положення організації емісійно-касової роботи в системі Національного банку України.

 27. Порядок підготовки та розроблення територіальними управліннями прогнозів касових оборотів.

 28. Історія виникнення векселя, його розвиток.

 29. Порядок здійснення розрахунків векселями.

 30. Характеристика вексельних операцій банків.

 31. Удосконалення вексельного обігу в Україні.

 32. Розрахунки з використанням платіжних карток.

 33. Платіжні картки в системі безготівкових розрахунків.

 34. Історія виникнення електронних грошей.

 35. Електронні гроші та форми їх застосування.

 36. Аналіз сучасних систем електронних грошей.

 37. Електронні платіжні системи як напрям удосконалення грошового обороту.

 38. Перспективи розвитку електронних грошей.

 39. Необхідність, сутність, призначення електронних грошей та системи електронного грошового обігу.

 40. Теоретичні основи функціонування системи електронного грошового обігу.

 41. Становлення та розвиток електронного грошового обігу в Україні.

 42. Зарубіжний досвід регулювання системи електронного грошового обігу.

 43. Інтернет-платежі в системі безготівкових розрахунків.

 44. Світовий досвід і перспективи розвитку електронних грошей в Україні.

 45. Система електронних платежів (СЕП) як основа для впровадження системи електронного грошового обігу.

 46. Система електронних платежів Національного банку України.

 47. Впровадження національної системи масових електронних платежів (НСМЕП).

 48. Удосконалення національної системи масових електронних платежів (НСМЕП).

 49. Проблеми і перспективи покращення безготівкових розрахунків.

 50. Система регулювання грошового обігу.

Практична частина

Варіант № 1

Задача 1.1. Клієнт банку 01 червня подав у банк платіжне доручення № 12 на суму 50000 грн. на перерахування коштів за тару згідно договору. Залишок на рахунку дозволяв оплатити платіжне доручення в термін, але через вину банку сума була списана з його кореспондентського рахунку 30 червня.

Завдання:

1. Які санкції клієнт (платник) має право застосовувати до банку за несвоєчасне списання коштів з рахунку? Відповідь обґрунтуйте за допомогою чинного законодавства.

2. Визначте суму штрафу.


Задача 1.2.

Клієнт банку 01 травня подав у банк платіжне доручення № 22 на суму 100000 грн. на перерахування грошових коштів за відвантажені товари і надані послуги згідно договору. Банк платника оплатив доручення протягом операційного часу, але через вину банку отримувача сума була списана з його кореспондентського рахунку 30 червня.

Завдання:

1. Які санкції отримувач має право застосовувати до банку за несвоєчасне зарахування коштів на рахунок? Відповідь обґрунтуйте за допомогою чинного законодавства.

2. Визначте суму штрафу.

Задача 1.3. Для зменшення потреби в грошових коштах і для спрощення процесу обміну платіжними повідомленнями підприємства А і банк В використовують взаємні розрахунки на основі взаємозаліку.

Підприємство А відправило платіжну вимогу до підприємства В для отримання від нього грошових коштів на суму 220000 грн., а підприємство В відправило платіжну вимогу до підприємства А для отримання від нього грошових коштів на суму 80000 грн.

Завдання:

 1. Поясніть суть взаємних розрахунків на основі взаємозаліку.

 2. Які етапи включає взаємозалік.

 3. Визначте сальдо взаємних вимог.

 4. Проведіть операції взаємозаліку.

 5. Чи є ефективним взаємозалік?


Задача 1.4. За даними заявки-розрахунку розрахувати ліміт каси, якщо кількість днів за квартал становила 63.

№ пор.

Показник

Код

Фактично за три будь-які місяці з останніх дванадцяти, що передують встановленню

1

2

3

4

1

Готівкова виручка (надходження до кас підприємств, крім сум, одержаних з установ банків)
1109861,09

2

Середньоденна виручка3

Виплачено готівкою на різні потреби (крім виплат, пов’язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів)
9374,93

4

Середньоденна видача готівки
Визначити, який ліміт залишку готівки буде встановлено, якщо розрахунок здійснювати на основі визначення:

       1. середньоденного надходження готівкової виручки;

       2. середньоденної видачі виручки.


Завдання 1. Порядок відкриття поточних рахунків у національній та іноземних валютах суб’єктам господарювання

Суб’єкт господарювання не має в цьому банку рахунків і відкриває поточний рахунок. Особа, яка від імені суб’єкта господарювання відкриває поточний рахунок, пред’являє паспорт і документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків. Представник юридичної особи пред’являє також документ, що підтверджує його повноваження.

Завдання:

 • заповніть заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 1);

 • оформіть картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2);

 • у заяві на відкриття рахунку поставте відмітку банку і дату відкриття рахунку.
Варіант № 2


Задача 2.1. Клієнт банку 01 червня подав у банк платіжне доручення № 12 на суму 150000 грн. на перерахування коштів за тару згідно договору. Залишок на рахунку дозволяв оплатити платіжне доручення в термін, але через вину банку сума була списана з його кореспондентського рахунку 10 липня.

Завдання:

Які санкції клієнт (платник) має право застосовувати до банку за несвоєчасне списання коштів з рахунку? Відповідь обґрунтуйте за допомогою чинного законодавства.

Визначте суму штрафу.


Задача 2.2. Клієнт банку 01 березня подав у банк платіжне доручення № 42 на суму 100000 грн. на перерахування грошових коштів за відвантажені товари і надані послуги згідно договору. Банк платника оплатив доручення протягом операційного часу, але через вину банку отримувача сума була списана з його кореспондентського рахунку 30 червня.

Завдання:

Які санкції отримувач має право застосовувати до банку за несвоєчасне зарахування коштів на рахунок? Відповідь обґрунтуйте за допомогою чинного законодавства.

Визначте суму штрафу.


Задача 2.3. Для зменшення потреби в грошових коштах і для спрощення процесу обміну платіжними повідомленнями підприємства А і банк В використовують взаємні розрахунки на основі взаємозаліку.

Підприємство А відправило платіжну вимогу до підприємства В для отримання від нього грошових коштів на суму 110000 грн., а підприємство В відправило платіжну вимогу до підприємства А для отримання від нього грошових коштів на суму 90000 грн.

Завдання:

 1. Поясніть суть взаємних розрахунків на основі взаємозаліку.

 2. Які етапи включає взаємозалік.

 3. Визначте сальдо взаємних вимог.

 4. Проведіть операції взаємозаліку.

 5. Чи є ефективним взаємозалік?

Задача 2.4. За даними заявки-розрахунку розрахувати ліміт каси, якщо кількість робочих днів за квартал становила 65.

№ пор.

Показник

Код

Фактично за три будь-які місяці з останніх дванадцяти, що передують встановленню

1

2

3

4

1

Готівкова виручка (надходження до кас підприємств, крім сум, одержаних з установ банків)
146430,40

2

Середньоденна виручка3

Виплачено готівкою на різні потреби (крім виплат, пов’язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів)
3022,43

4

Середньоденна видача готівки
Визначити, який ліміт залишку готівки буде встановлено, якщо розрахунок здійснювати на основі визначення:

       1. середньоденного надходження готівкової виручки;

       2. середньоденної видачі виручки.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

«платіжний оборот І грошовий обіг» Тернопіль, 2011 Структура залікового кредиту дисципліни «Платіжний оборот І грошовий обіг» icon8. методичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “платіжний оборот І грошовий обіг” для студентів заочної форми навчання
Контрольна робота з дисципліни “Платіжний оборот І грошовий обіг” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання за спеціальністю...
«платіжний оборот І грошовий обіг» Тернопіль, 2011 Структура залікового кредиту дисципліни «Платіжний оборот І грошовий обіг» iconТеми індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни «Платіжний оборот І грошовий обіг»
Нестабільність купівельної спроможності грошей та необхідність регулювання грошового обігу
«платіжний оборот І грошовий обіг» Тернопіль, 2011 Структура залікового кредиту дисципліни «Платіжний оборот І грошовий обіг» icon2. перелік питань до іспиту з дисципліни “платіжний оборот І грошовий обіг”
Грошова маса, швидкість обігу грошей та закон грошового обігу (кількості грошей в обігу)
«платіжний оборот І грошовий обіг» Тернопіль, 2011 Структура залікового кредиту дисципліни «Платіжний оборот І грошовий обіг» iconПлатіжний оборот це
Сукупність визначених законом платіжних інструментів, норм, правил, а та­кож механізмів та процедур їх застосування всіма суб’єктами...
«платіжний оборот І грошовий обіг» Тернопіль, 2011 Структура залікового кредиту дисципліни «Платіжний оборот І грошовий обіг» iconПитання для самоперевірки
Що таке грошова система, чим вона відрізняється від таких понять, як грошовий оборот, грошові відносини?
«платіжний оборот І грошовий обіг» Тернопіль, 2011 Структура залікового кредиту дисципліни «Платіжний оборот І грошовий обіг» iconРозклад гр. 2Ф сесії (заочне відділення)
Залік. Грошовий обіг в системі політико-економічних відносин України (ІХ-ХХ ст.) Грознецька Л. П. 601
«платіжний оборот І грошовий обіг» Тернопіль, 2011 Структура залікового кредиту дисципліни «Платіжний оборот І грошовий обіг» iconРозклад гр. 2Ф сесії (заочне відділення)
Лек. Грошовий обіг в системі політико-економічних відносин України (ІХ-ХХ ст.) Грознецька Л. П. 207П
«платіжний оборот І грошовий обіг» Тернопіль, 2011 Структура залікового кредиту дисципліни «Платіжний оборот І грошовий обіг» iconІі тур ІІ етапу 19–21 березня 2014 року
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг і кредит»
«платіжний оборот І грошовий обіг» Тернопіль, 2011 Структура залікового кредиту дисципліни «Платіжний оборот І грошовий обіг» iconРозклад гр. 1Ф сесії (заочне відділення)
Залік. Грошовий обіг в системі політико-економічних відносин України іх-ххст. Грознецька Л. П. 806
«платіжний оборот І грошовий обіг» Тернопіль, 2011 Структура залікового кредиту дисципліни «Платіжний оборот І грошовий обіг» iconРозклад гр. 2Оа сесії (заочне відділення)
Залік. Грошовий обіг в системі політико-економічних відносин України (ІХ-ХХ ст.) Грознецька Л. П. 501
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи