Тестові завдання з дисципліни \" Основи наукових досліджень\" icon

Тестові завдання з дисципліни " Основи наукових досліджень"
Скачати 132.82 Kb.
НазваТестові завдання з дисципліни " Основи наукових досліджень"
Дата14.08.2012
Розмір132.82 Kb.
ТипДокументи


Тестові завдання з дисципліни " Основи наукових досліджень"

1. Наука, як специфічна діяльність спрямована на отримання нових теоретичних і прикладних знань і характеризується такими основними ознаками:

а) наявність наукових ідей, теорій, законів, гіпотез, понять, фактів;

б) наявність наукової проблеми об'єкта і предмета дослідження;

в) перевірка отриманих результатів на практиці і на її основі уточнення гіпотези.

2. Серед основних функцій науки:

а) пізнавальна;

б) гносеологічна;

в) творча;

г) педагогічна;

д) комунікативна.

3. Назвіть види наукової діяльності:

а) науково-дослідницька;

б) науково-організаційна;

в) науково-інформаційна;

г) науково-педагогічна;

д) науково-допоміжна.

4. Які функції виконує наука в суспільстві ?

а) задоволення потреб людини у пізнанні законів природи і суспільства;

б) розвитку культури, гуманізації виховання і формування нової людини;

в) удосконалення виробництва і суспільних відносин;

г) забезпечення обороноздатності держави і її міжнародного іміджу;

д) формування різноманітних галузей наукових теорій.

5. Що є предметом науки:

а) матеріальні об’єкти природи;

б) пов’язані між собою форми руху;

в) особливості відображення форм руху матерії у свідомості людей;

г) форми мислення.


6. Продовжіть вислови:

а) пізнання може бути: ...

б) відчуття – це ...

в) сприйняття – це...

г) уявлення – це...

7. Характерні ознаки наукової діяльності:

а) систематизація знань;

б) наявність наукової проблеми;

в) наявність об’єкта і предмета дослідження;

г) практична значущість процесу, що вивчається.

8. Об’єднайте наведені галузі знань у три групи:

А) Природничі Б) Суспільні В) Філософські

1. Фізика; 2. Хімія; 3. Психологія; 4. Педагогіка; 5. Логіка; 6. Економіка;

7. Філологія; 8. Історія; 9. Технологія; 10. Географія; 11. Право; 12. Біологія;

13. Філософія; 14. Соціологія

9. Етапи наукового дослідження передбачають таку послідовність:

а) вивчення основних джерел за темою дослідження;

б) формулювання теми дослідження;

в) окреслення об’єкта і предмет;

г) визначення мети і головних завдань, гіпотези;

д) написання висновків, рекомендацій тощо;

е) вибір методів, аналіз даних;

є) оформлення.

10. Науковий факт - це:

а) складова наукового знання;

б) мислення;

в) вивчення законів природи;

г) законодавство;

д) пошук.

11. Гіпотеза походить від грецького слова:

а) основа;

б) припущення;

в) обґрунтування.

12. Процедура, за допомогою якої встановлюється істинність гіпотези:

а) аксіоматизація;

б) доказ;

в) вивчення.

 1. Які способи використовуються при доказі гіпотези?

а) непрямий і опосередкований;

б) прямий і непрямий;

в) прямий і опосередкований.

 1. Що містить формулювання гіпотези в наукових дослідженнях:

а) висування та обґрунтування гіпотез;

б) уточнення і конкретизацію гіпотез;

в) висування нових гіпотез за результатами дослідження.

15. Що не містить експеримент:

а) визначення об'єкта дослідження;

б) створення необхідних умов;

в) одержання нових теоретичних або емпіричних знань.

16. Теза – це коротко сформульовані основні положення:

1) доповіді;

2) словника;

3) кінофільму;

4 каталогу;

5) лекції.

17. Науково-дослідницька діяльність студентів включає:

а) навчання студентів елементам науково-дослідницької діяльності ;

б) підготовка обдарованих фахівців;

в) наукові дослідження, що здійснюють студенти під керівництвом професорів і викладачів;

г) всі варіанти не вірні.

18. Обґрунтуйте і визначте стадії науково-дослідного процесу:

а) організаційна;

б) дослідна;

в) узагальнена;

г) апробація;

д) всі перераховані вище;

е) жоден із варіантів.

 1. Спростуйте або підтвердіть (подайте аргументи) таку думку: об’єкт і предмет у науковому дослідженні пов’язані між собою... Наведіть приклади.

20. Методологія наукового знання - це :

а) цілеспрямоване пізнання, результати якого виступають як система понять, законів, теорій;

б) вчення про принципи, форми і способи науково-дослідницької діяльності;

в) це спосіб застосування старого значення для здобуття нового значення;

г) інші варіанти.

21. До основних результатів наукових досліджень належать:

а) наукові реферати;

б) наукові відповіді;

в) курсові (дипломні, магістерські) роботи ;

г) наукові переклади;

д) усі перераховані вище;

е) жоден із варіантів.

22. Методологія виконує функції:

а) визначає способи здобуття наукових знань, які відображають динамічні процеси чи явища;

б) забезпечує уточнення, збагачення, систематизацію термінів і понять у науці;

в) жоден із варіантів;

г) усі перераховані вище.

 1. Методика -це:

а) спосіб пізнання, дослідження явищ природи і суспільного життя;

б) сукупність методів, прийомів проведення будь-якої роботи;

в) система поглядів, система опису певного предмета або явища;

г) всі перераховані вище;

д) жоден із варіантів.

24. До методів наукових досліджень належать:

а) абстракція;

б) спостереження;

в) прогноз;

г) дедукція;

д) опитування.

 1. Що не належить до видів абстрагування?

а) ототожнення;

б) порівняння;

в) ізолювання.

 1. Порівняння об'єктів з метою визначення схожих рис і (або) розбіжностей між ними - це:

а) формалізація;

б) порівняння;

в) спостереження.

 1. Який метод базується на гіпотезі - науковому припущенні:

а) гіпотетичний;

б) історичний;

в) науково-дослідний.


 1. До загальнонаукових методів не належить:

а) системний аналіз;

б) комплексний підхід;

в) лінійне програмування.

 1. Що не належить до методів соціології:

а) дизайн;

б) анкетування;

в) панельні дослідження.

 1. Дайте характеристику спостереження:

а) системний збір інформації шляхом опитування за допомогою телефону;

б) аналітичний метод, за допомогою якого вивчають і фіксують нинішню поведінку і результат минулої поведінки;

в) тип дослідження, коли в контрольованих умовах змінюються один або кілька факторів.

 1. До методів теоретичних досліджень належать:

а) спостереження, порівняння, рахунок, вимір, співбесіда;

б) експеримент, аналіз, синтез, індукція, дедукція, моделювання;

в) абстрагування, ідеалізація, формалізація, аксіоматизація, узагальнення.

 1. Методи, які використовуються на етапі формування наукової гіпотези:

а) методи теоретичного рівня;

б) методи експериментально-теоретичного рівня;

в) методи емпіричного рівня.

33. До якої групи наукової інформації відносяться каталоги, анотації, реферати?

а) первинної;

б) вторинної;

в) емпіричної;

г) пізнавальної;

д) якісної.

 1. Що означає релевантна інформація:

а) та, що відбиває новизну запропонованого рішення та обґрунтовує причину недоліків;

б) інформація, що відповідає інформаційній потребі і стосується лише тієї частини досліджуваних об'єктів, де виявлені істотні відмінності;

в) сукупність даних економічного характеру про факти, що мали місце у виробничій і фінансово-господарській діяльності.

35. Що характеризує економічна інформація:

а) фізичні процеси в різних об'єктах при створенні продукції;

б) відомості про вартість об'єктів, витрати праці на їхнє виробництво;

в) відомості про документи і факти отримані в ході наукової діяльності.

36. Каталог – це:

а) список журналів;

б) перелік книг;

в) зібрання книг;

г) перелік музейних експонатів.

37. Основне призначення довідкової анотації:

а) подати інформацію про документ;

б) полегшити пошук необхідних джерел;

в) уточнити ті вихідні дані, що відсутні в бібліографічному описі;

г) дати рекомендацію читачеві.

38. Авторський (друкований) аркуш – це:

а) 1 друкована сторінка;

б) 40 тис. знаків;

в) 20 сторінок машинопису;

г) 3 тис. відбитків (ілюстрацій, карт тощо).

39. Ієрархія (послідовність) основних етапів вивчення наукових джерел:

а) виписування цитат;

б) „швидке” читання матеріалу;

в) вибіркове читання окремих частин;

г) загальне ознайомлення з науковою проблемою;

д) перегляд літератури і систематизація;

е) редагування запису.

40. Способи розміщення в списку використаних джерел:

а) хронологічний порядок;

б) алфавітний порядок;

в) спочатку українські джерела, потім зарубіжні;

г) спочатку зарубіжні джерела, потім – всі інші;

д) спочатку книги, потім газети.

41. Багатосторінкові неперіодичні видання обсягом понад 48 сторінок:

а) книжки;

б) журнали;

в) дисертації і наукові доповіді.


 1. Процес складання короткої характеристики змісту і призначення документа, основної його теми і мети виконаної роботи:

а) бібліографічний зміст;

б) анотування;

в) реферування.

 1. Відгук про наукову працю:

а) резюме;

б) анотація;

в) рецензія.

44. Анотація - це:

а) оригінальний твір;

б) вторинний документ;

в) плагіат;

г) реферат;

д) конспект.

45. Основні функції анотації:

а) сигнальна;

б) пошукова;

в) творча.

 1. Робота, в якій критично оцінюються основні положення і результати дослідження:

а) дисертація;

б) доповідь;

в) рецензія.

 1. Спростуйте або підтвердіть (подайте аргументи) таку думку: конспект – це поєднання компіляції і плагіату...

48. Друковане видання обсягом від 6 до 48 сторінок містить більш оперативну інформацію:

а) книжка;

б) брошура;

в) монографія.

 1. Який з рівнів новизни характеризується принципово новими у відповідній галузі знаннями, що є чимось самостійним:

а) рівень перетворення;

б) рівень доповнення;

в) рівень конкретизації.

 1. Вивчення об'єкта дослідження як сукупності елементів, що утворюють систему:

а) комплексний підхід;

б) системний аналіз;

в) узагальнення.


51. Відтворення характеристик об'єкта дослідження на іншому об'єкті, створеному для їхнього вивчення:

а) моделювання;

б) аналогія;

в) експеримент.

52. Форми апробації результатів наукового дослідження:

а) колоквіум;

б) курсова робота;

в) конференція;

г) симпозіум;

д) збори

 1. Основна форма узагальнення результатів науково-дослідної роботи:

а) звіт;

б) реферат;

в) резюме.

 1. Спростуйте або підтвердіть думку (подайте аргументи): основним елементом анотації є оцінка первинного документу...

 2. Сукупність прийомів і методів, за допомогою яких буде виконане завдання дослідження:

а) робочий план;

б) методика експерименту;

в) нормативно-технічний документ.

 1. До графічних наукових документів належать:

а) книжки, журнали, звіти;

б) креслення, схеми, діаграми;

в) записи на електронних носіях інформації.

 1. Який критерій характеризує ефективність роботи науковця з погляду кількості друкованих праць, кількість монографій, підручників, навчальних посібників?

а) публікаційний;

б) економічний;

в) критерій новизни розробки.

 1. Метод аналізу економічних явищ і процесів і прийняття рішень та метод навчання, що базується на інтуїції, спритності, аналогії і власному досвіді:

а) гіпотетичний метод;

б) історичний метод;

в) евристичний метод.

 1. Що не належить до видів абстрагування:

а) ототожнення;

б) ізолювання;

в) формалізація.

 1. Що належить до конкретно-наукових методів:

а) аксіоматизація;

б) ототожнення;

в) моделювання.

 1. Що належить до показників народногосподарської ефективності?

а) рентабельність розробки;

б) матеріально-технічна база;

в) актуальність.

 1. Науковий документ - це:

а) носій, на якому зафіксовані наукові дані або науково-технічна інформація з обов'язковим посиланням на те, де, ким і коли він був створений;

б) наукова дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості наукової інформації, а також закономірності всіх процесів наукової комунікації;

в) відомості про фактори, отримані у ході наукової, науково-технічної, виробничої і суспільної діяльності

 1. Відповідно до правил бібліографічного опису внесіть правки у список використаних джерел:

В. О. Коломієць. Як виконувати курсову роботу? // Київ, Школяр, 20003, - 69 С.

Різун В. В. Тексти лекцій – Маси. – Київ, 2003 / Ін-т жур-ки, КНУ, Заг. Ред. В. Різуна. – 56 с.

Навч. посібник: Основи наук. досліджень. / Ковальчук В. В., Моїсєєв Л. М. - К.: Професіонал, 2005. – 208.

Іван Франко. Поза межами можливого // Зібр. Тв. : 50 тт. – К., Т.45, Наукова думка, 1978. Ст.. 35-20.

M. Black. Models and Metaphores. N/ Y.< Ithaca, 1962, 267 P.

Колесник Р. Порушення прав людини. – Український юрист. Журнал сучасного правника. № 6 (18), червень 2004 р., ст. 23.

Уклав Юрій Тимошенко. Зразки бібліографічного опису джерел у наукових працях. – Черкаси. Видавництво ЧДУ. 2003. 60 с.

64. Загальні вимоги до дипломної роботи передбачають (вкажіть головні):

а) цільову спрямованість;

б) сучасність тематики;

в) логічну послідовність викладу матеріалу;

г) стислість і конкретність;

д) оформлення додатків;

е) доказовість висновків і рекомендацій;

ж) професійне спрямування.

65. Що потрібно доповнити до структури дипломної роботи?:

а) титульний аркуш;

б)

в)

г) вступ;

д) основна частина;

е)

ж)

з)

66. До основних видів доповідей відносять:

а) звітні;

б) розширені;

в) поточні;

г) на наукові теми;

д) інформативні.

Схожі:

Тестові завдання з дисципліни \" Основи наукових досліджень\" iconМетодичні вказівки з виконання практичних індивідуальних завдань з дисципліни "Основи наукових досліджень"
Практичне індивідуальне завдання з дисципліни "Основи наукових досліджень" виконується студентами денної форми навчання за напрямом...
Тестові завдання з дисципліни \" Основи наукових досліджень\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Дисципліна «Основи наукових досліджень» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, яку присвячено вимогам до...
Тестові завдання з дисципліни \" Основи наукових досліджень\" iconПрограма дисципліни "Основи наукових досліджень" Змістовий модуль Теоретичні засади науки І наукових досліджень. Тема Наука І наукові дослідження
Структурні елементи науки та їх характеристика. Класифікація наук. Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження. Об’єктивна...
Тестові завдання з дисципліни \" Основи наукових досліджень\" iconОснови наукових досліджень дисципліна «Основи наукових досліджень»
«Транспортні системи». Учбова програма даної дисципліни передбачає крім лекційного курсу проведення практичних занять та підготовку...
Тестові завдання з дисципліни \" Основи наукових досліджень\" iconРобоча програма з курсу «Основи наукових досліджень»
Самойленко В., Навчальна програма з дисципліни «Основи наукових досліджень». – К.: Ніка-Центр, 2003. – 12 с
Тестові завдання з дисципліни \" Основи наукових досліджень\" iconКонспект лекцій з дисципліни «основи наукових досліджень»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання напряму 0926–«Водні...
Тестові завдання з дисципліни \" Основи наукових досліджень\" iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „основи наукових досліджень”
Основи наукових досліджень” (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 090603 – „Електротехнічні системи...
Тестові завдання з дисципліни \" Основи наукових досліджень\" iconНавчальна програма дисципліни «Основи наукових досліджень»
«Основи наукових досліджень» є складовою циклу природничо-наукової підготовки, яка входить до навчального плану підготовки студентів...
Тестові завдання з дисципліни \" Основи наукових досліджень\" icon"основи наукових досліджень"
Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни "Основи наукових досліджень" (для студентів 5 курсу денної І заочної...
Тестові завдання з дисципліни \" Основи наукових досліджень\" iconДо контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень
Завдання Визначити найважливіші якості, притаманні кожному науковцю. Відповідь оформити у вигляді таблиці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи