Зміст дисципліни icon

Зміст дисципліни
Скачати 81.56 Kb.
НазваЗміст дисципліни
Дата14.08.2012
Розмір81.56 Kb.
ТипДокументи

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС


Змістовний модуль 1. Нагляд і регулювання діяльності банків в системі заходів регулятивного впливу НБУ на стан грошово-кредитної системи.


Тема 1. Необхідність та організація системи банківського регулювання і нагляду

Роль і значення системи банківського регулювання та нагляду для економіки країни. Економічна суть, необхідність та завдання банківського нагляду. Об’єктивні закономірності виникнення банківського нагляду. Історія регулювання банківської діяльності, основні етапи розвитку системи банківського нагляду.

Основні принципи організації банківського нагляду. Функції департаментів банківського нагляду Національного банку України.

Принципи Базельського комітету організації банківського нагляду. Базельський комітет з питань банківського нагляду як координатор роботи з банківського нагляду та основні принципи ефективного банківського нагляду. Історія створення Базельського комітету. Юридичний статус комітету. Директиви Базельського комітету. Співпраця з міжнародними організаціями.

Світовий досвід побудови служб банківського нагляду. Нагляд як структурний підрозділ центрального банку. Побудова служби банківського нагляду як самостійної структури. Змішана система нагляду.

Форми банківського нагляду: попередній, поточний, наступний. Характеристика методів проведення банківського нагляду.

Організація системи банківського нагляду в розвинутих країнах та в Україні. Суб’єкти та об’єкти банківського нагляду. Повноваження регулятивно-наглядових банківських органів. Центральний банк як основний наглядовий орган у більшості країн. Переваги і недоліки здійснення банківського нагляду Національним банком України.
^

Тема 2. Реєстрація та ліцензування комерційних банків


Основні напрями регулювання Національним банком України діяльності комерційних банків. Вимоги Національного банку до реєстрації комерційних банків, їх необхідність. Порядок та умови створення комерційних банків в Україні. Форми створення банків. Універсальні та спеціалізовані банки. Створення державного банку. Учасники банку та власники істотної участі. Вимоги до статутного капіталу. Акумуляція коштів учасників банку.

Особливості здійснення державної реєстрації банків. Документи, які подаються для державної реєстрації. Статут банку, реєстрація змін до нього. Висновок територіального управління НБУ. Розгляд документів Генеральним департаментом банківського нагляду. Комісія з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку. Випадки відмови в державній реєстрації банку. Надання дозволу на придбання або збільшення істотної участі в банку.

Порядок відкриття філій, представництв та відділень комерційних банків. Визначення філії, представництва та відділення банку. Виділення філії на окремий баланс. Внутрішні положення про філію, представництво та відділення. Операції, які мають право виконувати філії, представництва та відділення. Вимоги щодо розміру регулятивного капіталу для відкриття філії. Інші вимоги для відкриття філій та відділень банку.

Особливості реєстрації представництв іноземних банків.

Особливості створення банку з іноземним капіталом. Надання попереднього дозволу на створення банку з іноземним капіталом. Додаткові документи, які подаються до територіального управління НБУ для реєстрації банку з іноземним капіталом. Надання дозволу з боку НБУ на придбання та збільшення істотної участі в банку. Контроль за змінами у складі учасників істотної участі в банку.

Ліцензування банківських операцій як елемент попереднього нагляду та контролю за діяльністю комерційних банків. Основна мета та завдання ліцензування банківської діяльності. Критерії ліцензування банківської діяльності. Перелік операцій комерційних банків, що підлягають ліцензуванню. Порядок надання банкам ліцензій. Ліцензування операцій з готівкою, розрахункових операцій, активних, пасивних, операцій з валютними цінностями та ін. Умови, дотримання яких надає банку право отримати банківську ліцензію. Умови отримання письмового дозволу.

Порядок ліцензування банківських операцій. Документи, які подає банк для отримання банківської ліцензії. Порядок розгляду територіальним управлінням НБУ документів для видачі банківської ліцензії, письмового дозволу, ліцензій на виконання окремих операцій. Порядок розгляду Національним банком пакета документів для видачі банківської ліцензії, письмового дозволу, ліцензій на виконання окремих операцій.

Особливості ліцензування окремих операцій комерційних банків.

Умови для здійснення філіями банків банківських та інших операцій.


^ Тема 3. Економічні нормативи регулювання банківської діяльності, їх встановлення та контроль

Суть і значення економічних нормативів для діяльності комерційних банків. Встановлення НБУ економічних нормативів. Порядок розрахунку економічних нормативів.

Порядок розрахунку та мінімальний розмір регулятивного капіталу комерційного банку. Основний капітал та додатковий капітал. Поняття субординованого боргу. Особливості врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку.

Нормативи капіталу та ліквідності комерційного банку. Норматив адекватності регулятивного капіталу (платоспроможності). П’ять груп активів, які поділяються за ступенем ризику. Норматив адекватності основного капіталу. Групи банків за рівнем капіталу. Вимоги до ліквідності банків. Норматив миттєвої ліквідності. Норматив поточної ліквідності. Норматив короткострокової ліквідності.

Нормативи кредитного ризику. Вимоги до обмеження кредитного ризику банків. Інсайдери – юридичні та фізичні особи. Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента. Норматив великих кредитних ризиків. Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру. Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам.

Нормативи інвестування та норматив ризику загальної відкритої валютної позиції банку. Вимоги до прямих інвестицій, які здійснюють банки. Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою. Норматив загальної суми інвестування.

Обмеження ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку. Ліміт ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку.

Порядок встановлення спеціальних значень економічних нормативів та контроль за дотриманням банками економічних нормативів та вимог до регулятивного капіталу.

Контроль за дотриманням банками економічних нормативів. Заходи впливу, що застосовуються до комерційних банків за порушення економічних нормативів.


Змістовний модуль 2. Особливості здійснення нагляду за діяльністю банків в Україні.
^

Тема 4. Здійснення нагляду за діяльністю комерційних банків України


Методи банківського нагляду. Безвиїзний нагляд, порядок його здійснення. Аналіз звітності комерційних банків.

Виїзне інспектування комерційних банків, його методи.

Мета та види інспекційних перевірок комерційних банків. Планова інспекційна перевірка. Комплексна інспекційна перевірка. Тематичні та спеціальні перевірки. Порядок складання планів інспектування. Координація планування інспекційних перевірок банків.

Порядок проведення виїзної інспекційної перевірки. Етапи виїзної інспекційної перевірки. Звіт про підготовку до інспектування. Особливості інспектування банків І та ІІ рівнів. Звіт за результатами комплексного інспектування та довідка за результатами тематичного чи спеціального інспектування.

Механізм контролю за висновками зовнішніх аудиторів у процесі інспектування та зв’язок із службою внутрішнього аудиту комерційних банків. Вимоги до структури та керівництва підрозділу внутрішнього аудиту банку. Стандарти внутрішнього аудиту: керівництво, незалежність, професійна компетентність, обсяг роботи, планування і виконання аудиторської перевірки, складання аудиторського висновку.

Моніторинг стану та умов діяльності комерційних банків. Перевірка достовірності поданої у звітах інформації. Типи ризику та процесу управління ними. Моніторинг ризику. Паспорт нагляду, його складові.


^ Тема 5. Оцінка результатів діяльності комерційних банків та визначення їх рейтингу

Економічний аналіз діяльності комерційних банків. Визначення узагальнювальної оцінки фінансового стану комерційного банку. Рейтингова система CAMELS та її застосування Національним банком. Складові рейтингу банків: якість капіталу, якість активів, якість управління, дохідність, ліквідність, ризики, їх аналіз. Визначення рейтингу комерційного банку. Процес затвердження комплексного рейтингу. Визначення первинної рейтингової оцінки. Особливості створення резервів під активні операції банків.

Послідовність проведення рейтингової оцінки комерційного банку за системою CAMELS: визначення узагальнюючої оцінки фінансового стану комерційного банку; аналіз капіталу; аналіз якості активів; аналіз надходжень; аналіз ліквідності; аналіз ризику.

Виведення рейтингової оцінки комерційного банку.

Характеристика систем рейтингу комерційних банків, що застосовуються в розвинутих країнах, їх переваги та недоліки, можливість застосування Національним банком України.


^ Тема 6. Організація нагляду за діяльністю банків на основі системи оцінки ризиків

Класифікація ризиків банківської установи. Зовнішні і внутрішні ризики. Балансові і позабалансові ризики. Характеристика чинників, що впливають на ризики при здійсненні активно-пасивних та позабалансових операцій. Методи оцінки ризиків банківської діяльності. Функції підрозділу з питань аналізу та управління ризиками. Діяльність постійно діючих комітетів з управління ризиками: кредитний комітет, комітет з управління активами та пасивами, тарифний комітет.

Характеристика основних показників для аналізу кредитної діяльності банківської установи. Нормативи розміру кредитних ризиків та їх оцінка. Контроль за порядком формування та використання резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків.


^ Тема 7. Особливості нагляду за діяльністю проблемних банків

Функції банківського нагляду за роботою проблемних банків. Своєчасне застереження проблем у діяльності банку.

Режим фінансового оздоровлення, його суть, термін, порядок переведення комерційних банків у режим фінансового оздоровлення. Програма фінансового оздоровлення. Робота з проблемними банками. Призначення тимчасової адміністрації у комерційних банках. Контроль за діяльністю тимчасової адміністрації. Контроль за діяльністю ліквідатора банку.

Санація та реорганізація банків. Форми реорганізації банків: об’єднувальна, розподільча, перетворення. Злиття банків. Поділ банків. Приєднання. Мирова угода. Чинники, що зумовлюють примусову ліквідацію банку.

Порядок та механізм примусової ліквідації банку.

Система створення резервів на покриття банківських ризиків. Система страхування (гарантування) депозитів у банках (аналіз світового досвіду та практики України).


^ Тема 8. Застосування заходів впливу до банків за порушення ними банківського законодавства

Заходи впливу, що застосовуються Національним банком. Застосування письмового застереження та укладання письмової угоди з комерційним банком. Зміст письмового застереження. Особливості укладання письмової угоди.

Прийняття програми фінансового оздоровлення банку. Скликання загальних зборів учасників банку, спостережної ради банку, правління для прийняття програми фінансового оздоровлення.

Використання Національним банком заходів впливу щодо обмеження окремих видів діяльності, підвищення нормативів, накладання штрафів тощо. Розпорядження про зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу в будь-якій іншій формі. Установлення для банку підвищених економічних нормативів. Підвищення резервів на покриття можливих збитків за кредитами та іншими активами. Обмеження, зупинення чи припинення проведення окремих видів здійснюваних банком операцій з високим рівнем ризику. Заборона надавання бланкових кредитів. Накладання штрафів на банки. Накладання штрафів на керівників банків. Призначення тимчасової адміністрації.

Реорганізація та реструктуризація комерційних банків. Реорганізація банку під час тимчасової адміністрації. Відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку. Вимоги Національного банку до ліквідатора. Особливості ліквідації банку за рішенням його власників.

Схожі:

Зміст дисципліни iconЗміст стор. Вступ Розподілення навчальних годин І зміст дисципліни «Технологія виробництва металів» розділ виробництво чавуну
Х до виробничого процесу
Зміст дисципліни iconЗміст с. Вступ до дисципліни 3
Тема 1 Поняття, зміст та ознаки господарського права в Україні. Система господарського законодавства. 10
Зміст дисципліни iconЗміст програми маркшейдерські дисципліни
Науковий зміст, теоретичні питання і практичні задачі викладено в питаннях. При цьому охоплено основні частини фахових дисциплін,...
Зміст дисципліни iconРобоча програма з навчальної дисципліни
Зміст І технологія викладання дисципліни системно-комунікативним методом спрямовані на розкриття І засвоєння студентами основних...
Зміст дисципліни iconЗміст програми навчальної дисципліни
Тести і задачі складені відповідно до робочої програми дисципліни з врахуванням усіх змін, що відбулися в нормативно-законодавчому...
Зміст дисципліни iconЗміст дисципліни за темами
move to 0-16381020
Зміст дисципліни iconТема 1 Предмет, завдання та зміст дисципліни „Операційний менеджмент
Тема 1 Предмет, завдання та зміст дисципліни „Операційний менеджмент”
Зміст дисципліни iconТема 1 Предмет, завдання та зміст дисципліни „Операційний менеджмент
Тема 1 Предмет, завдання та зміст дисципліни „Операційний менеджмент”
Зміст дисципліни icon1 вступ 4 2 розподіл навчальних годин з дисципліни «історія менеджменту» 5 3 зміст дисципліни 5
Навчальна програма розроблена для студентів денної та заочної форми навчання та поєднує в собі робочу програму курсу, завдання та...
Зміст дисципліни iconЗміст зміст 3
Вплив сполук важких металів на процеси пероксидного окиснення ліпідів та функціональну активність ферментів-антиоксидантів в еритроцитах...
Зміст дисципліни iconOverview зміст фем тесет медичний Гуманітарний Еліт sheet 1: зміст
Результати успішності студентів за підсумками літньої сесії 2009/10 навчального року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи