Плани практичних занять з дисципліни icon

Плани практичних занять з дисципліни
Скачати 217.12 Kb.
НазваПлани практичних занять з дисципліни
Дата14.08.2012
Розмір217.12 Kb.
ТипДокументи

Плани практичних занять з дисципліни

Банківський нагляд”

для студентів денної форми навчання


Практичне заняття № 1.

Тема. Необхідність та організація системи банківського регулювання і нагляду – 2 год.

  1. Роль і значення системи банківського регулювання та нагляду для економіки країни.

  2. Об’єктивні закономірності виникнення банківського нагляду.

  3. Принципи банківського нагляду.

  4. Суб’єкти та об’єкти банківського нагляду.

  5. Переваги і недоліки здійснення банківського нагляду Національним банком України.


Ключові терміни та поняття для вивчення

Банківське регулювання, банківський нагляд. Необхідність, завдання банківського нагляду. Об’єктивні закономірності виникнення банківського нагляду. Історія регулювання банківської діяльності, основні етапи розвитку системи банківського нагляду. Принципи банківського нагляду.

Організація системи банківського нагляду в розвинутих країнах та в Україні. Суб’єкти та об’єкти банківського нагляду. Форми банківського регулювання і нагляду. Повноваження регулятивно-наглядових банківських органів. Центральний банк як основний наглядовий орган у більшості країн. Переваги і недоліки здійснення банківського нагляду Національним банком України.


Запитання для перевірки знань

 1. Охарактеризуйте правові засади банківського нагляду.

 2. Проаналізуйте розвиток системи банківського нагляду НБУ.

 3. Яка роль Базельського комітету з питань нагляду за діяльністю банків?

 4. Які з принципів ефективного банківського нагляду використовує НБУ?

 5. Проаналізуйте завдання банківського регулювання і нагляду.^

Теми рефератів


 1. Становлення та розвиток системи банківського нагляду НБУ.

 2. Етапи становлення системи банківського нагляду в Україні.

 3. Регулювання діяльності банків: суть та необхідність.

 4. Моделі побудови банківського нагляду в розвинутих країнах.

 5. Правова основа діяльності НБУ щодо здійснення банківського регулювання і нагляду.


Рекомендована література:

 1. Закон “Про Національний банк України”// Урядовий кур’єр. – 1999. – № 120-121.

 2. Вовчак О.Д., Скаско О.І., Стасів А.М. Банківський нагляд: Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2005. – 472 с.

 3. Любунь О.С., Раєвський К.Є. Банківський нагляд: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.

 4. Міщенко В.І., Кротюк В.Л. Центральні банки: організаційно-правові засади. – К.: Знання, КОО. – 2004. – 372 с.

 5. Міщенко В.І., Яценюк А.П., Коваленко В.В., Коренєва О.Г. Банківський нагляд: Навч. Посібник. – К.: Знання, 2004. – 406 с.

 6. Раєвський К.Є., Конопатська Л.В., Домрачев В.М. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу ”Банківський нагляд”. – К.: КНЕУ, 2003. – 174 с.

 7. Романишин В.О., Уманців Ю.М. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. – 480 с.

 8. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А. М. Мороза та М. Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 2005. – 556 с.

 9. Шенаев В.Н., Наумченко О.В. Центральный банк в процессе эеономического регулирования. Зарубежный опыт и возможности его использования в России / Серия “Международный банковский бизнес”. – М.: Изд-во АО “Консалтбанкир”, 1994. – 112 с.

 10. Spong Kenneth. Banking Regulation: Its Purposes, Implementation, and Effects. – Division of Bank Supervision and Structure, Federal Reserve Bank of Kansas City, 1994. – 242 p.Практичне заняття № 2.
^

Тема. Реєстрація та ліцензування комерційних банків – 2 год.


 1. Основні напрями регулювання Національним банком України діяльності комерційних банків.

 2. Вимоги Національного банку до реєстрації комерційних банків, їх необхідність.

 3. Порядок створення комерційних банків.

 4. Ліцензування банківських операцій.

 5. Критерії ліцензування банківської діяльності.

 6. Порядок надання банкам ліцензій.

 7. Письмові дозволи, особливості їх надання.


Ключові терміни та поняття для вивчення

Основні напрями регулювання Національним банком України діяльності комерційних банків. Вимоги Національного банку до реєстрації комерційних банків, їх необхідність. Порядок створення комерційних банків. Філії та представництва комерційних банків.

Ліцензування банківських операцій як елемент попереднього нагляду та контролю за діяльністю комерційних банків. Критерії ліцензування банківської діяльності. Перелік операцій комерційних банків, що підлягають ліцензуванню. Порядок надання банкам ліцензій. Ліцензування операцій з готівкою, розрахункових операцій, активних, пасивних, операцій з валютними цінностями та ін.


Запитання для перевірки знань

 1. Які вимоги висуває НБУ щодо реєстрації комерційних банків?

 2. У чому відмінність між філіями та представництвами банків?

 3. Який порядок надання комерційним банкам ліцензій?

 4. Який порядок надання комерційним банкам письмових дозволів?

 5. які додаткові вимоги висуває НБУ щодо здійснення валютних операцій банками?^

Теми рефератів


 1. Порядок створення комерційних банків в Україні.

 2. Ліцензування банківської діяльності в Україні.

 3. Філії комерційних банків та особливості їх діяльності.

 4. Напрями регулювання діяльності банків в Україні.

 5. Валютні операції банків та порядок їх ліцензування.


Рекомендована література:

 1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” // Урядовий кур’єр. – 2001. – 16 січня.

 2. Закон “Про Національний банк України”// Урядовий кур’єр. – 1999. – № 120-121.

 3. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затверджене Постановою Правління НБУ № 275 від 17.07.2001 р.

 4. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затверджене Постановою Правління НБУ № 375 від 31.08.2001р.

 5. Адамик Б.П. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник. – К: Кондор, 2011. – 416 с.

 6. Вовчак О.Д., Скаско О.І., Стасів А.М. Банківський нагляд: Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2005. – 472 с.

 7. Любунь О.С., Раєвський К.Є. Банківський нагляд: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.

 8. Міщенко В.І., Кротюк В.Л. Центральні банки: організаційно-правові засади. – К.: Знання, КОО. – 2004. – 372 с.

 9. Міщенко В.І., Яценюк А.П., Коваленко В.В., Коренєва О.Г. Банківський нагляд: Навч. Посібник. – К.: Знання, 2004. – 406 с.

 10. Раєвський К.Є., Конопатська Л.В., Домрачев В.М. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу ”Банківський нагляд”. – К.: КНЕУ, 2003. – 174 с.

 11. Романишин В.О., Уманців Ю.М. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. – 480 с.

 12. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А. М. Мороза та М. Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 2005. – 556 с.Практичне заняття № 3.

Тема 3. Економічні нормативи регулювання банківської діяльності, їх встановлення та контроль – 2 год.

 1. Суть і значення економічних нормативів для діяльності комерційних банків.

 2. Встановлення НБУ економічних нормативів.

 3. Порядок розрахунку економічних нормативів.

 4. Нормативи капіталу.

 5. Нормативи ліквідності.

 6. Нормативи ризику.

 7. Нормативи інвестування.

 8. Нормативи відкритої валютної позиції комерційного банку.

 9. Контроль за дотриманням банками економічних нормативів.

 10. Заходи впливу, що застосовуються до комерційних банків за порушення економічних нормативів.

 11. Система створення резервів на покриття банківських ризиків.


^ Ключові терміни та поняття для вивчення

Економічні нормативи. Регулятивний капітал. Ліквідність. Валютна позиція комерційного банку (закрита, відкрита). Нормативи капіталу. Нормативи ліквідності. Нормативи кредитного ризику. Нормативи інвестування. Субординований капітал. Субординований борг. Контроль за дотриманням банками економічних нормативів. Примусові та непримусові заходи впливу. Тимчасова адміністрація. Реорганізація комерційного банку. Ліквідація комерційного банку. Процедура банкрутства.


Запитання для перевірки знань

 1. За якими економічними нормативами встановлена щоденна звітність?

 2. Порівняйте нову редакцію економічних нормативів (від 28.08.2001р.) з тією, що діяла раніше. Вкажіть переваги та недоліки.

 3. Які заходи впливу застосовує НБУ за порушення комерційними банками економічних нормативів?

 4. Навіщо НБУ визначає регулятивний капітал банку?

 5. Що включає у себе поняття “субординований капітал”?^

Теми рефератів


 1. Валютна позиція комерційного банку та необхідність її регулювання.

 2. Економічні нормативи діяльності банків, їх необхідність.

 3. Регулятивний капітал банку.

 4. Контроль НБУ за дотриманням банками економічних нормативів.

 5. Резерви на покриття банківських ризиків, їх необхідність.


Рекомендована література:

 1. Закон “Про Національний банк України”// Урядовий кур’єр. – 1999. – № 120-121.

 2. Декрет Кабінету Міністрів “Про систему валютного регулювання і контролю” від 19 лютого 1993 р. із змінами, внесеними згідно з Законом №295/97-ВР від 3 червня 1997 р. // Галицькі контракти. – 1998. – № 50. – С.81-84.

 3. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків, затверджена постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 р. № 368 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2001. – № 10. – С. 11-68.

 4. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затверджене Постановою Правління НБУ № 369 від 28.08.2001р.

 5. Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ № 189 від 14.05.2003 р.

 6. Адамик Б.П. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник. – К: Кондор, 2011. – 416 с.

 7. Банковский надзор и аудит: Учебное пособие / Под общ. ред. И.Д.Мамоновой. – М.: ИНФРА-М, 1995. – 112 с.

 8. Банковский портфель – 1 (Книга банкира. Книга клиента. Книга инвестора) / Отв. ред. Ю.И. Коробов, Ю.Б. Рубин, В.И. Солдаткин. – М.: СОМИНТЭК, 1994. – 752 с.

 9. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 576 с.

 10. Вовчак О.Д., Скаско О.І., Стасів А.М. Банківський нагляд: Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2005. – 472 с.

 11. Любунь О.С., Раєвський К.Є. Банківський нагляд: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.

 12. Міщенко В.І., Кротюк В.Л. Центральні банки: організаційно-правові засади. – К.: Знання, КОО. – 2004. – 372 с.

 13. Міщенко В.І., Яценюк А.П., Коваленко В.В., Коренєва О.Г. Банківський нагляд: Навч. Посібник. – К.: Знання, 2004. – 406 с.

 14. Раєвський К.Є., Конопатська Л.В., Домрачев В.М. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу ”Банківський нагляд”. – К.: КНЕУ, 2003. – 174 с.

 15. Романишин В.О., Уманців Ю.М. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. – 480 с.

 16. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А. М. Мороза та М. Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 2005. – 556 с.

 17. Spong Kenneth. Banking Regulation: Its Purposes, Implementation, and Effects. – Division of Bank Supervision and Structure, Federal Reserve Bank of Kansas City, 1994. – 242 p.Практичне заняття № 4.
^

Тема: Здійснення нагляду за діяльністю комерційних банків України – 2 год.


 1. Методи банківського нагляду.

 2. Безвиїзний нагляд, порядок його здійснення. Аналіз звітності комерційних банків.

 3. Виїзне інспектування комерційних банків, його методи.

 4. Моніторинг стану та умов діяльності комерційних банків.

 5. Типи ризику та процесу управління ними. Моніторинг ризику.

 6. Розроблення плану виїзного інспектування та використання робочого часу.

 7. Паспорт нагляду, його складові.

 8. Звіт про інспектування, порядок його оформлення.


Ключові терміни та поняття для вивчення

Методи банківського нагляду. Безвиїзний нагляд, порядок його здійснення. Аналіз звітності комерційних банків.

Виїзне інспектування комерційних банків, його методи. Моніторинг стану та умов діяльності комерційних банків. Перевірка достовірності поданої у звітах інформації. Типи ризику та процесу управління ними. Моніторинг ризику. Розроблення плану виїзного інспектування та використання робочого часу. Паспорт нагляду, його складові. Інспекційні перевірки. Звітність комерційних банків. Звіт про інспектування.


Запитання для перевірки знань

 1. Яким є порядок здійснення безвиїзного банківського нагляду?

 2. На основі яких документів проводиться виїзне інспектування комерційних банків?

 3. Порівняйте ефективність методів банківського нагляду НБУ.

 4. Який обсяг інформації при інспектуванні банк повинен надавати інспекторам НБУ?

 5. Які види інспекційних перевірок може здійснювати НБУ і з якою періодичністю?^

Теми рефератів


 1. Необхідність та особливості інспектування банків в Україні.

 2. Методи банківського нагляду в Україні.

 3. Повноваження працівників органів нагляду під час здійснення перевірок банків.

 4. Звіт про інспектування та порядок його оформлення.

 5. Плани виїзного інспектування та порядок його складання.


Рекомендована література:

 1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” // Урядовий кур’єр. – 2001. – 16 січня.

 2. Закон “Про Національний банк України”// Урядовий кур’єр. – 1999. – № 120-121.

 3. Декрет Кабінету Міністрів “Про систему валютного регулювання і контролю” від 19 лютого 1993 р. із змінами, внесеними згідно з Законом №295/97-ВР від 3 червня 1997 р. // Галицькі контракти. – 1998. – № 50. – С.81-84.

 4. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків, затверджена постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 р. № 368 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2001. – № 10. – С. 11-68.

 5. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затверджене Постановою Правління НБУ № 369 від 28.08.2001р.

 6. Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ № 189 від 14.05.2003 р.

 7. Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок, затверджене Постановою Правління НБУ № 276 від 17.07.2001 р.

 8. Положення про порядок проведення виїзних перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства України, затверджене Постановою Правління НБУ № 352 від 20.09.2002 р.

 9. Адамик Б.П. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник. – К: Кондор, 2011. – 416 с.

 10. Вовчак О.Д., Скаско О.І., Стасів А.М. Банківський нагляд: Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2005. – 472 с.

 11. Любунь О.С., Раєвський К.Є. Банківський нагляд: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.

 12. Міщенко В.І., Кротюк В.Л. Центральні банки: організаційно-правові засади. – К.: Знання, КОО. – 2004. – 372 с.

 13. Міщенко В.І., Яценюк А.П., Коваленко В.В., Коренєва О.Г. Банківський нагляд: Навч. Посібник. – К.: Знання, 2004. – 406 с.

 14. Раєвський К.Є., Конопатська Л.В., Домрачев В.М. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу ”Банківський нагляд”. – К.: КНЕУ, 2003. – 174 с.

 15. Романишин В.О., Уманців Ю.М. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. – 480 с.

 16. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А. М. Мороза та М. Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 2005. – 556 с.

 17. Spong Kenneth. Banking Regulation: Its Purposes, Implementation, and Effects. – Division of Bank Supervision and Structure, Federal Reserve Bank of Kansas City, 1994. – 242 p.Практичне заняття № 5.

Тема: Оцінка результатів діяльності комерційних банків та визначення їх рейтингу – 1 год.

 1. Економічний аналіз діяльності комерційних банків.

 2. Визначення узагальнюючої оцінки фінансового стану комерційного банку.

 3. Рейтингова система CAMELS та її застосування Національним банком.

 4. Характеристика систем рейтингу комерційних банків, що застосовуються в розвинутих країнах,


^ Ключові терміни та поняття для вивчення

Економічний аналіз діяльності комерційних банків. Визначення узагальнюючої оцінки фінансового стану комерційного банку. Рейтингова система CAMELS та її застосування Національним банком. Складові рейтингу банків: якість капіталу, якість активів, якість управління, дохідність, ліквідність, їх аналіз. Визначення рейтингу комерційного банку.

Характеристика систем рейтингу комерційних банків, що застосовуються в розвинутих країнах, їх переваги та недоліки.


Запитання для перевірки знань

 1. У чому переваги визначення рейтингу банків за системою САMELS?

 2. Які рейтингові системи оцінки діяльності банків використовують в іноземних державах?

 3. Назвіть основних користувачів інформації про рейтинг банку.

 4. За якими критеріями оцінюється якість банківських активів?

 5. Які критерії лежать в основі рейтингової системи CAMELS?^

Теми рефератів


 1. Рейтингові системи визначення оцінки діяльності комерційних банків.

 2. Методика визначення рейтингу банку Національним банком України.

 3. У чому особливості застосування методики Кромонова в банках?

 4. Основні компоненти системи CAMELS та їх характеристика.Рекомендована література:

 1. Закон “Про Національний банк України”// Урядовий кур’єр. – 1999. – № 120-121.

 2. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків, затверджена постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 р. № 368 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2001. – № 10. – С. 11-68.

 3. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затверджене Постановою Правління НБУ № 369 від 28.08.2001р.

 4. Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок, затверджене Постановою Правління НБУ № 276 від 17.07.2001 р.

 5. Положення про порядок проведення виїзних перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства України, затверджене Постановою Правління НБУ № 352 від 20.09.2002 р.

 6. Адамик Б.П. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник. – К: Кондор, 2011. – 416 с.

 7. Вовчак О.Д., Скаско О.І., Стасів А.М. Банківський нагляд: Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2005. – 472 с.

 8. Любунь О.С., Раєвський К.Є. Банківський нагляд: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.

 9. Міщенко В.І., Кротюк В.Л. Центральні банки: організаційно-правові засади. – К.: Знання, КОО. – 2004. – 372 с.

 10. Міщенко В.І., Яценюк А.П., Коваленко В.В., Коренєва О.Г. Банківський нагляд: Навч. Посібник. – К.: Знання, 2004. – 406 с.

 11. Раєвський К.Є., Конопатська Л.В., Домрачев В.М. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу ”Банківський нагляд”. – К.: КНЕУ, 2003. – 174 с.

 12. Романишин В.О., Уманців Ю.М. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. – 480 с.

 13. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А. М. Мороза та М. Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 2005. – 556 с.

 14. Spong Kenneth. Banking Regulation: Its Purposes, Implementation, and Effects. – Division of Bank Supervision and Structure, Federal Reserve Bank of Kansas City, 1994. – 242 p.Практичне заняття № 5.

Тема: Організація нагляду за діяльністю банків на основі системи оцінки ризиків – 1 год.

 1. Класифікація ризиків банківської установи.

 2. Методи оцінки ризиків банківської діяльності.

 3. Функції підрозділу з питань аналізу та управління ризиками.

 4. Нормативи розміру кредитних ризиків та їх оцінка.

 5. Контроль за порядком формування та використання резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків.


^ Ключові терміни та поняття для вивчення

Зовнішні і внутрішні ризики. Балансові і позабалансові ризики. Характеристика чинників, що впливають на ризики при здійсненні активно-пасивних та позабалансових операцій. Діяльність постійно діючих комітетів з управління ризиками: кредитний комітет, комітет з управління активами та пасивами, тарифний комітет. Характеристика основних показників для аналізу кредитної діяльності банківської установи.


Запитання для перевірки знань

 1. У чому переваги визначення рейтингу банків за системою оцінки ризиків?

 2. Які рейтингові системи оцінки діяльності банків використовують в іноземних державах?

 3. Назвіть основних користувачів інформації про рейтинг банку.

 4. За якими критеріями оцінюється якість банківських активів?

 5. Які критерії лежать в основі рейтингової системи оцінки ризиків?^

Теми рефератів


 1. Рейтингові системи визначення оцінки діяльності комерційних банків.

 2. Методика визначення рейтингу банку Національним банком України.

 3. У чому особливості застосування методики Кромонова в банках?

 4. Основні компоненти системи оцінки ризиків та їх характеристика.

 5. Оцінка діяльності банків на основі системи оцінки ризиків.Рекомендована література:

 1. Адамик Б.П. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник. – К.: Кондор, 2011. – 416 с.

 2. Адамик Б.П. Нагляд і регулювання банківської діяльності: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2007. – 96 с.

 3. Банковский надзор и аудит: Учебное пособие / Под общ. ред. И.Д.Мамоновой. – М.: ИНФРА-М, 1995. – 112 с.

 4. Вовчак О.Д., Скаско О.І., Стасів А.М. Банківський нагляд: Навч. посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2005. – 472 с.

 5. Коваленко В.В. Банківський нагляд: Навчальний посібник. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 262 с.

 6. Контроль: інспектування, аудит, банківський нагляд: Монографія / В.С. Стельмах, А.О. Єпіфанов, І.В. Сало, М.А. Єпіфанова. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2006. – 432 с.

 7. Любунь О.С., Раєвський К.Є. Банківський нагляд: Підручник. – К.: ЦНЛ, 2005. – 416 с.

 8. Міщенко В.І., Кротюк В.Л. Центральні банки: організаційно-правові засади. – К.: Знання, КОО. – 2004. – 372 с.

 9. Міщенко В.І., Яценюк А.П., Коваленко В.В., Коренєва О.Г. Банківський нагляд: Навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – 406 с.

 10. Раєвський К.Є., Конопатська Л.В., Домрачев В.М. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу ”Банківський нагляд”. – К.: КНЕУ, 2003. – 174 с.

 11. Романишин В.О., Уманців Ю.М. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. – 480 с.

 12. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А. М. Мороза та М. Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 2005. – 556 с.Практичне заняття № 6.

Тема: Особливості нагляду за діяльністю проблемних банків – 1 год.

 1. Функції банківського нагляду за роботою проблемних банків.

 2. Режим фінансового оздоровлення, його суть, термін, порядок переведення комерційних банків у режим фінансового оздоровлення.

 3. Призначення тимчасової адміністрації у комерційних банках.

 4. Контроль за діяльністю тимчасової адміністрації.

 5. Санація та реорганізація банків.

 6. Порядок та механізм примусової ліквідації банку.

 7. Система страхування (гарантування) депозитів у банках (аналіз світового досвіду та практики України).


^ Ключові терміни та поняття для вивчення

Своєчасне застереження проблем у діяльності банку. Програма фінансового оздоровлення. Робота з проблемними банками. Контроль за діяльністю ліквідатора банку. Форми реорганізації банків: об’єднувальна, розподільча, перетворення. Злиття банків. Поділ банків. Приєднання. Мирова угода. Чинники, що зумовлюють примусову ліквідацію банку. Система створення резервів на покриття банківських ризиків.


^ Запитання для перевірки знань

 1. У чому полягають функції банківського нагляду при роботі з проблемними банками?

 2. На який термін і в яких умовах може НБУ призначати тимчасову адміністрацію в банках?

 3. Поясніть, в чому полягає доцільність застосування режиму фінансового оздоровлення окремого банку для банку і для банківської системи? .

 4. За якими критеріями оцінюється ефективність діяльності тимчасового адміністратора?

 5. Який порядок та механізм примусової ліквідації банку?^

Теми рефератів


 1. Контроль за діяльністю тимчасової адміністрації: проблеми в банківській системі України.

 2. Механізм здійснення санації та реорганізації банків.

 3. Примусова ліквідація банку: порядок та механізм здійснення.

 4. Аналіз світового досвіду системи страхування (гарантування) депозитів у банкахРекомендована література:

 1. Адамик Б.П. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник. – К.: Кондор, 2011. – 416 с.

 2. Адамик Б.П. Нагляд і регулювання банківської діяльності: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2007. – 96 с.

 3. Банковский надзор и аудит: Учебное пособие / Под общ. ред. И.Д.Мамоновой. – М.: ИНФРА-М, 1995. – 112 с.

 4. Вовчак О.Д., Скаско О.І., Стасів А.М. Банківський нагляд: Навч. посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2005. – 472 с.

 5. Коваленко В.В. Банківський нагляд: Навчальний посібник. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 262 с.

 6. Контроль: інспектування, аудит, банківський нагляд: Монографія / В.С. Стельмах, А.О. Єпіфанов, І.В. Сало, М.А. Єпіфанова. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2006. – 432 с.

 7. Любунь О.С., Раєвський К.Є. Банківський нагляд: Підручник. – К.: ЦНЛ, 2005. – 416 с.

 8. Міщенко В.І., Кротюк В.Л. Центральні банки: організаційно-правові засади. – К.: Знання, КОО. – 2004. – 372 с.

 9. Міщенко В.І., Яценюк А.П., Коваленко В.В., Коренєва О.Г. Банківський нагляд: Навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – 406 с.

 10. Раєвський К.Є., Конопатська Л.В., Домрачев В.М. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу ”Банківський нагляд”. – К.: КНЕУ, 2003. – 174 с.

 11. Романишин В.О., Уманців Ю.М. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. – 480 с.

 12. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А. М. Мороза та М. Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 2005. – 556 с.Практичне заняття № 6.

Тема: Застосування заходів впливу до банків за порушення ними банківського законодавства – 1 год.

 1. Заходи впливу, що застосовуються Національним банком.

 2. Використання Національним банком заходів впливу щодо обмеження окремих видів діяльності, підвищення нормативів, накладання штрафів.

 3. Підвищення резервів на покриття можливих збитків за кредитами та іншими активами. Накладання штрафів на банки.

 4. Накладання штрафів на керівників банків.

 5. Відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку.


^ Ключові терміни та поняття для вивчення

Застосування письмового застереження та укладання письмової угоди з комерційним банком. Зміст письмового застереження. Особливості укладання письмової угоди.

Прийняття програми фінансового оздоровлення банку. Скликання загальних зборів учасників банку, спостережної ради банку, правління для прийняття програми фінансового оздоровлення.

Розпорядження про зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу в будь-якій іншій формі. Установлення для банку підвищених економічних нормативів.

Обмеження, зупинення чи припинення проведення окремих видів здійснюваних банком операцій з високим рівнем ризику. Заборона надавання бланкових кредитів. Вимоги Національного банку до ліквідатора. Особливості ліквідації банку за рішенням його власників.


^ Запитання для перевірки знань

 1. Які різновиди заходів впливу застосовує НБУ за порушення банками економічних нормативів?

 2. На який термін і в яких умовах може НБУ заборонити виплачувати дивіденди?

 3. Поясніть, в чому полягає доцільність застосування примусових заходів впливу до банків?

 4. За якими критеріями оцінюється ефективність застосування примусових заходів впливу?

 5. Який порядок та механізм ліквідації банку за рішенням власника?^

Теми рефератів


 1. Розпорядження про зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу в будь-якій іншій формі як захід впливу НБУ до банків.

 2. Механізм встановлення для банку підвищених економічних нормативів.

 3. Обмеження, зупинення чи припинення проведення окремих видів здійснюваних банком операцій з високим рівнем ризику.

 4. Ліквідація банку за рішенням його власників та особливості її здійснення.Рекомендована література:

 1. Адамик Б.П. Нагляд і регулювання банківської діяльності: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2007. – 96 с.

 2. Банковский надзор и аудит: Учебное пособие / Под общ. ред. И.Д.Мамоновой. – М.: ИНФРА-М, 1995. – 112 с.

 3. Вовчак О.Д., Скаско О.І., Стасів А.М. Банківський нагляд: Навч. посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2005. – 472 с.

 4. Коваленко В.В. Банківський нагляд: Навчальний посібник. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 262 с.

 5. Контроль: інспектування, аудит, банківський нагляд: Монографія / В.С. Стельмах, А.О. Єпіфанов, І.В. Сало, М.А. Єпіфанова. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2006. – 432 с.

 6. Любунь О.С., Раєвський К.Є. Банківський нагляд: Підручник. – К.: ЦНЛ, 2005. – 416 с.

 7. Міщенко В.І., Кротюк В.Л. Центральні банки: організаційно-правові засади. – К.: Знання, КОО. – 2004. – 372 с.

 8. Міщенко В.І., Яценюк А.П., Коваленко В.В., Коренєва О.Г. Банківський нагляд: Навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – 406 с.

 9. Раєвський К.Є., Конопатська Л.В., Домрачев В.М. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу ”Банківський нагляд”. – К.: КНЕУ, 2003. – 174 с.

 10. Романишин В.О., Уманців Ю.М. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. – 480 с.

 11. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А. М. Мороза та М. Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 2005. – 556 с.Список рекомендованої літератури

^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Адамик Б.П. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник. – К.: Кондор, 2011. – 416 с.

 2. Адамик Б.П. Нагляд і регулювання банківської діяльності: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2007. – 96 с.

 3. Банковский надзор и аудит: Учебное пособие / Под общ. ред. И.Д.Мамоновой. – М.: ИНФРА-М, 1995. – 112 с.

 4. Вовчак О.Д., Скаско О.І., Стасів А.М. Банківський нагляд: Навч. посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2005. – 472 с.

 5. Коваленко В.В. Банківський нагляд: Навчальний посібник. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 262 с.

 6. Контроль: інспектування, аудит, банківський нагляд: Монографія / В.С. Стельмах, А.О. Єпіфанов, І.В. Сало, М.А. Єпіфанова. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2006. – 432 с.

 7. Любунь О.С., Раєвський К.Є. Банківський нагляд: Підручник. – К.: ЦНЛ, 2005. – 416 с.

 8. Міщенко В.І., Кротюк В.Л. Центральні банки: організаційно-правові засади. – К.: Знання, КОО. – 2004. – 372 с.

 9. Міщенко В.І., Яценюк А.П., Коваленко В.В., Коренєва О.Г. Банківський нагляд: Навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – 406 с.

 10. Раєвський К.Є., Конопатська Л.В., Домрачев В.М. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу ”Банківський нагляд”. – К.: КНЕУ, 2003. – 174 с.

 11. Романишин В.О., Уманців Ю.М. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. – 480 с.

 12. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А. М. Мороза та М. Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 2005. – 556 с.^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА


 1. Адамик Б.П. Методологічне обґрунтування державного регулювання банківської діяльності // Світ фінансів. – 2010. – № 4. – С. 28-38.

 2. Адамик Б.П. Оптимізація наглядово-контрольної роботи Національного банку України // Наука молода. Збірник науко­вих праць молодих вче­них ТНЕУ. – 2010. – № 13. – С. 131-137.

 3. Бабкіна І. Досвід зарубіжних країн щодо рейтингової оцінки діяльності банків // Вісник Національного банку України. – 2010. – №12. – С. 31-33.

 4. Брегеда О., Савлук С. Розвиток вимог Базельського комітету щодо міжнародних стандартів банківської діяльності // Вісник Національного банку України. – 2010. – №12. – С. 3-7.

 5. Гойванюк М. Роль тимчасової адміністрації в процесі регулювання діяльності проблемних банків // Вісник Національного банку України. – 2010. – №11. – С. 42-45.

 6. Грошово-кредитна політика в Україні / За ред. В.І. Міщенка. – К.: “Знання”, КОО, 2000. – 305 с.

 7. Дзюблюк О.В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки. – К.: Поліграфкнига, 2000. – 512 с.

 8. Карчева Г. Основні проблеми розвитку банківської системи України в посткризовий період та шляхи їх вирішення // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 8. – С. 26-30.

 9. Коваленко В.В. Фінансовий моніторинг банків: Навчальний посібник. – Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, 2005. – 120 с.

 10. Крилова В., Ніконова М. Санаційний банк як механізм роботи з нежиттєздатними банками // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 9. – С. 26-28.

 11. Лютий І.О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки: Монографія. – К.: Атіка, 1999. – 240 с.

 12. Мішкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. С. Панчишин, Г. Стеблій, А. Стасишин. – К.: Основи, 1998. – 963 с.

 13. Міщенко В. Підвищення ефективності регулювання та нагляду за фінансовим сектором в Україні // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 8. – С. 4-9.

 14. Міщенко В., Крилова А. Методологічні засади запровадження макропруденційного регулювання та нагляду // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 3. – С. 12-15.

 15. Міщенко В., Незнакова А. Базель ІІІ: нові підходи до регулювання банківського сектору // Вісник Національного банку України. – 2011. – №1. – С. 4-9.

 16. Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економіч­ного зростання: Монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – 384 с.

 17. Сенченко О. Рейтингова оцінка банків у розрізі аналізу їх фінансової безпеки на основі таксонометричного методу // Вісник Національного банку України. – 2011. – №1. – С. 58-60.

 18. Швець Н. Сучасні завдання банківського нагляду // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 9. – С. 34-39.

 19. Spong Kenneth. Banking Regulation: Its Purposes, Implementation, and Effects. – Division of Bank Supervision and Structure, Federal Reserve Bank of Kansas City, 2005. – 258 p.

Схожі:

Плани практичних занять з дисципліни iconПлани практичних занять з дисципліни
Об’єктивні закономірності виникнення центральних банків, шляхи їх створення та етапи розвитку
Плани практичних занять з дисципліни icon4. плани семінарських (практичних) занять
Зміст семінарських (практичних) занять, обсяг годин та посилання на рекомендовану літературу
Плани практичних занять з дисципліни iconПлани семінарських (практичних) занять
Зміст семінарських (практичних) занять, обсяг годин та посилання на рекомендовану літературу
Плани практичних занять з дисципліни iconПублічна служба програма спецкурсу та плани практичних занять для студентів юридичного факультету
Публічна служба. Програма спецкурсу та плани практичних занять для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет Львівського...
Плани практичних занять з дисципліни iconПлани семінарсько-практичних занять з соціальної психології Структура залікового кредиту дисципліни
Змістовий модуль Соціально-психологічні аспекти міжособистісних взаємин у групах
Плани практичних занять з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства м. В. Яцюк плани практичних занять з дисципліни
«Електротехніка та електромеханіка» напряму підготовки 050702 ? «Електромеханіка»
Плани практичних занять з дисципліни iconМіністерство освіти І науки України
Плани лекційних І практичних занять з дисципліни „Ландшафтна архітектура” для студентів спеціальності 070801 „Екологія та охорона...
Плани практичних занять з дисципліни iconI. Мета і завдання вивчення курсу
Плани лекційних і практичних занять з дисципліни „Ландшафтна архітектура” для студентів спеціальності 070801 „Екологія та охорона...
Плани практичних занять з дисципліни iconДокументи
1. /ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ.doc
Плани практичних занять з дисципліни iconВ. В. Фалько Підп до друку 24. 06. 08 поз
Плани лекційних, практичних занять та тестові питання з дисципліни „Ландшафтна екологія” для студентів 3-го курсу спеціальності 070801...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи