Завдання для індивідуальної роботи студентів з дисципліни icon

Завдання для індивідуальної роботи студентів з дисципліни
НазваЗавдання для індивідуальної роботи студентів з дисципліни
Дата14.08.2012
Розмір51 Kb.
ТипДокументи

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

з дисципліни

Банківський нагляд ”

для студентів денної форми навчання


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО

ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ


Індивідуальна робота складається з теоретичного питання, яке студент повинен ґрунтовно висвітлити, використовуючи праці вітчизняних та зарубіжних авторів.

Кожен студент вибирає свій варіант із наведеного нижче переліку. Номер варіанту відповідає порядковому номеру студента у журналі обліку відвідування занять академічної групи.

Індивідуальна робота виконується у звичайному шкільному зошиті обсягом до 24 сторінок. Обсяг самої роботи може коливатись залежно від специфіки обраних питань. В середньому обсяг роботи повинен складати 8-12 сторінок.

При виконанні та оформленні індивідуальної роботи потрібно дотримуватися наступних вимог: на титульній сторінці студент повинен обов’язково вказати своє прізвище, ім’я, по-батькові та групу; на першій сторінці необхідно повторити номер варіанту і з нового рядка – назву питання; у індивідуальній роботі повинні бути посилання на літературні джерела, фактичний та статистичний матеріал, правильно оформлений список використаної літератури.

Індивідуальна робота виконується до початку екзаменаційної сесії для того, щоб викладач мав змогу перевірити її до екзамену. Без виконання індивідуальної роботи та її зарахування студент не допускається до іспиту.


ВАРІАНТИ індивідуальних РОБІТ


 1. Охарактеризуйте правові засади банківського нагляду.

 2. Проаналізуйте розвиток системи банківського нагляду НБУ.

 3. Визначте роль Базельського комітету з питань нагляду за діяльністю банків.

 4. Які з принципів ефективного банківського нагляду використовує НБУ?

 5. Проаналізуйте завдання банківського регулювання і нагляду.

 6. Проаналізуйте вимоги, які висуває НБУ щодо реєстрації комерційних банків.

 7. Поясніть, у чому відмінність між філіями та представництвами банків.

 8. Визначте порядок надання комерційним банкам ліцензій.

 9. Охарактеризуйте порядок надання комерційним банкам письмових дозволів.

 10. Проаналізуйте додаткові вимоги, які висуває НБУ щодо здійснення валютних операцій банками.

 11. Дайте оцінку застосуванню економічних нормативів.

 12. Порівняйте нову редакцію економічних нормативів (від 28.08.2001р.) з тією, що діяла раніше. Вкажіть переваги та недоліки.

 13. Наведіть заходи впливу, які застосовує НБУ за порушення комерційними банками економічних нормативів.

 14. Визначте поняття і роль регулятивного капіталу банку та механізму його регулювання в сучасній діяльності банків України.

 15. Що включає у себе поняття “субординований капітал”?

 16. Охарактеризуйте порядок здійснення безвиїзного банківського нагляду.

 17. На основі яких документів проводиться виїзне інспектування комерційних банків?

 18. Порівняйте ефективність методів банківського нагляду НБУ.

 19. Визначте обсяг інформації, який при інспектуванні банк повинен надавати інспекторам НБУ.

 20. Які види інспекційних перевірок може здійснювати НБУ і з якою періодичністю?

 21. У чому переваги визначення рейтингу банків за системою САMELS?

 22. Які рейтингові системи оцінки діяльності банків використовують в іноземних державах?

 23. Назвіть основних користувачів інформації про рейтинг банку.

 24. За якими критеріями оцінюється якість банківських активів?

 25. Які критерії лежать в основі рейтингової системи CAMELS?^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Адамик Б.П. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник. – К.: Кондор, 2011. – 416 с.

 2. Адамик Б.П. Нагляд і регулювання банківської діяльності: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2007. – 96 с.

 3. Банковский надзор и аудит: Учебное пособие / Под общ. ред. И.Д.Мамоновой. – М.: ИНФРА-М, 1995. – 112 с.

 4. Вовчак О.Д., Скаско О.І., Стасів А.М. Банківський нагляд: Навч. посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2005. – 472 с.

 5. Коваленко В.В. Банківський нагляд: Навчальний посібник. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 262 с.

 6. Контроль: інспектування, аудит, банківський нагляд: Монографія / В.С. Стельмах, А.О. Єпіфанов, І.В. Сало, М.А. Єпіфанова. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2006. – 432 с.

 7. Любунь О.С., Раєвський К.Є. Банківський нагляд: Підручник. – К.: ЦНЛ, 2005. – 416 с.

 8. Міщенко В.І., Кротюк В.Л. Центральні банки: організаційно-правові засади. – К.: Знання, КОО. – 2004. – 372 с.

 9. Міщенко В.І., Яценюк А.П., Коваленко В.В., Коренєва О.Г. Банківський нагляд: Навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – 406 с.

 10. Раєвський К.Є., Конопатська Л.В., Домрачев В.М. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу ”Банківський нагляд”. – К.: КНЕУ, 2003. – 174 с.

 11. Романишин В.О., Уманців Ю.М. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. – 480 с.

 12. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А. М. Мороза та М. Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 2005. – 556 с.^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА


 1. Адамик Б.П. Методологічне обґрунтування державного регулювання банківської діяльності // Світ фінансів. – 2010. – № 4. – С. 28-38.

 2. Адамик Б.П. Оптимізація наглядово-контрольної роботи Національного банку України // Наука молода. Збірник науко­вих праць молодих вче­них ТНЕУ. – 2010. – № 13. – С. 131-137.

 3. Бабкіна І. Досвід зарубіжних країн щодо рейтингової оцінки діяльності банків // Вісник Національного банку України. – 2010. – №12. – С. 31-33.

 4. Брегеда О., Савлук С. Розвиток вимог Базельського комітету щодо міжнародних стандартів банківської діяльності // Вісник Національного банку України. – 2010. – №12. – С. 3-7.

 5. Гойванюк М. Роль тимчасової адміністрації в процесі регулювання діяльності проблемних банків // Вісник Національного банку України. – 2010. – №11. – С. 42-45.

 6. Грошово-кредитна політика в Україні / За ред. В.І. Міщенка. – К.: “Знання”, КОО, 2000. – 305 с.

 7. Дзюблюк О.В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки. – К.: Поліграфкнига, 2000. – 512 с.

 8. Карчева Г. Основні проблеми розвитку банківської системи України в посткризовий період та шляхи їх вирішення // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 8. – С. 26-30.

 9. Коваленко В.В. Фінансовий моніторинг банків: Навчальний посібник. – Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, 2005. – 120 с.

 10. Крилова В., Ніконова М. Санаційний банк як механізм роботи з нежиттєздатними банками // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 9. – С. 26-28.

 11. Лютий І.О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки: Монографія. – К.: Атіка, 1999. – 240 с.

 12. Мішкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. С. Панчишин, Г. Стеблій, А. Стасишин. – К.: Основи, 1998. – 963 с.

 13. Міщенко В. Підвищення ефективності регулювання та нагляду за фінансовим сектором в Україні // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 8. – С. 4-9.

 14. Міщенко В., Крилова А. Методологічні засади запровадження макропруденційного регулювання та нагляду // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 3. – С. 12-15.

 15. Міщенко В., Незнакова А. Базель ІІІ: нові підходи до регулювання банківського сектору // Вісник Національного банку України. – 2011. – №1. – С. 4-9.

 16. Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економіч­ного зростання: Монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – 384 с.

 17. Сенченко О. Рейтингова оцінка банків у розрізі аналізу їх фінансової безпеки на основі таксонометричного методу // Вісник Національного банку України. – 2011. – №1. – С. 58-60.

 18. Швець Н. Сучасні завдання банківського нагляду // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 9. – С. 34-39.

 19. Spong Kenneth. Banking Regulation: Its Purposes, Implementation, and Effects. – Division of Bank Supervision and Structure, Federal Reserve Bank of Kansas City, 2005. – 258 p.

Схожі:

Завдання для індивідуальної роботи студентів з дисципліни iconІндивідуальні завдання
Для індивідуальної (самостійної) роботи студентів пропонуються такі теми рефератів
Завдання для індивідуальної роботи студентів з дисципліни iconЗавдання для індивідуальної роботи студентів з дисципліни
Кожен студент вибирає свій варіант із наведеного нижче переліку. Номер варіанту відповідає порядковому номеру студента у журналі...
Завдання для індивідуальної роботи студентів з дисципліни iconЗавдання для індивідуальної роботи студентів з дисципліни
Кожен студент вибирає свій варіант із наведеного нижче переліку. Номер варіанту відповідає порядковому номеру студента у журналі...
Завдання для індивідуальної роботи студентів з дисципліни iconМетодичні вказівки до індивідуальної роботи з дисципліни " Практика перекладу з англійської мови " для студентів спеціальності 020303 "Переклад"
Методичні вказівки до індивідуальної роботи з дисципліни “Практика перекладу з англійської мови” / укладачі : В. О. Дорда, О. А....
Завдання для індивідуальної роботи студентів з дисципліни iconЛікувальна фізкультура завдання для індивідуальної роботи студентів заочної форми навчання І. Написати реферат однією з тем
Влияние интенсивных физических тренировок на сердечно-cосудистую систему больных ишемической болезнью сердца
Завдання для індивідуальної роботи студентів з дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів геологічного факультету
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить
Завдання для індивідуальної роботи студентів з дисципліни iconТематика індивідуальної роботи студентів з дисципліни "Основи наукових досліджень"

Завдання для індивідуальної роботи студентів з дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 філософія, для спеціальності 030. 101
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної І індивідуальної роботи становить
Завдання для індивідуальної роботи студентів з дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0203 Гуманітарні науки, для спеціальності 020301-Філософія
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить
Завдання для індивідуальної роботи студентів з дисципліни iconОцінювання поточної навчальної діяльності, індивідуальної самостійної роботи студентів та підсумкового модульного контролю
При засвоєнні кожної теми модуля виставляються оцінки за 4-бальною (традиційною) системою. Оцінка за кожне завдання визначається...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи