“Банківський нагляд” icon

“Банківський нагляд”
Скачати 49.33 Kb.
Назва“Банківський нагляд”
Дата14.08.2012
Розмір49.33 Kb.
ТипДокументи

ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ

“Банківський нагляд”


 1. Безвиїзний нагляд за діяльністю комерційних банків, порядок його здійснення.

 2. Валютна позиція комерційного банку, її характеристика та регулювання з сторони НБУ.

 3. Визначення рейтингової оцінки діяльності банків за системою CAMELS.

 4. Визначення узагальнюючої оцінки фінансового стану комерційного банку.

 5. Виїзне інспектування комерційних банків, його методи.

 6. Вимоги Національного банку до реєстрації комерційних банків, їх необхідність.

 7. Заходи впливу, що застосовуються до комерційних банків за порушення економічних нормативів.

 8. Звіт про інспектування, порядок його оформлення.

 9. Контроль за дотриманням банками економічних нормативів.

 10. Ліцензування банківської діяльності в Україні.

 11. Методи банківського нагляду.

 12. Необхідність та завдання банківського нагляду. Повноваження регулятивно-наглядових банківських органів.

 13. Нормативи інвестування комерційного банку, їх види та порядок визначення. Контроль НБУ за дотриманням комерційними банками цих нормативів.

 14. Нормативи капіталу комерційного банку, їх види та порядок визначення. Контроль НБУ за дотриманням комерційними банками нормативного значення цих показників.

 15. Нормативи кредитних ризиків комерційного банку, їх види та порядок визначення. Контроль НБУ за дотриманням комерційними банками цих нормативів.

 16. Нормативи ліквідності комерційного банку, їх види та порядок визначення. Контроль НБУ за дотриманням комерційними банками цих нормативів.

 17. Організаційна побудова органів банківського нагляду.

 18. Організація банківського нагляду в Україні.

 19. Основні напрями регулювання НБУ діяльності комерційних банків.

 20. Оцінка діяльності банку на основі «Системи оцінки ризиків» НБУ.

 21. Паспорт нагляду, його складові.

 22. Переваги і недоліки здійснення банківського нагляду Національним банком України.

 23. Письмові дозволи, особливості їх надання.

 24. Порядок надання банкам ліцензій.

 25. Порядок проведення інспекційних перевірок.

 26. Порядок розрахунку економічних нормативів.

 27. Порядок створення та реєстрації банків в Україні.

 28. Принципи ефективного банківського нагляду.

 29. Регулятивний капітал банку: суть та значення.

 30. Режим фінансового оздоровлення комерційних банків.

 31. Рейтингова система CAMELS та її застосування Національним банком.

 32. Розроблення плану виїзного інспектування та використання робочого часу.

 33. Роль і значення системи банківського регулювання та нагляду для економіки країни.

 34. Система створення резервів на покриття банківських ризиків.

 35. Суб’єкти та об’єкти банківського нагляду.

 36. Суть і значення економічних нормативів для діяльності комерційних банків.

 37. Сучасна структура банківського нагляду Національного банку України.

 38. Типи ризику та процесу управління ними. Моніторинг ризику.

 39. Форми регулювання діяльності банків та банківського нагляду в Україні.

 40. Характеристика систем рейтингу комерційних банків, що застосовуються в розвинутих країнах.
Список рекомендованої літератури

 1. Адамик Б.П. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник. – К.: Кондор, 2011. – 416 с.

 2. Адамик Б.П. Нагляд і регулювання банківської діяльності: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2007. – 96 с.

 3. Банковский надзор и аудит: Учебное пособие / Под общ. ред. И.Д.Мамоновой. – М.: ИНФРА-М, 1995. – 112 с.

 4. Вовчак О.Д., Скаско О.І., Стасів А.М. Банківський нагляд: Навч. посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2005. – 472 с.

 5. Коваленко В.В. Банківський нагляд: Навчальний посібник. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 262 с.

 6. Контроль: інспектування, аудит, банківський нагляд: Монографія / В.С. Стельмах, А.О. Єпіфанов, І.В. Сало, М.А. Єпіфанова. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2006. – 432 с.

 7. Любунь О.С., Раєвський К.Є. Банківський нагляд: Підручник. – К.: ЦНЛ, 2005. – 416 с.

 8. Міщенко В.І., Кротюк В.Л. Центральні банки: організаційно-правові засади. – К.: Знання, КОО. – 2004. – 372 с.

 9. Міщенко В.І., Яценюк А.П., Коваленко В.В., Коренєва О.Г. Банківський нагляд: Навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – 406 с.

 10. Раєвський К.Є., Конопатська Л.В., Домрачев В.М. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу ”Банківський нагляд”. – К.: КНЕУ, 2003. – 174 с.

 11. Романишин В.О., Уманців Ю.М. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. – 480 с.

 12. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А. М. Мороза та М. Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 2005. – 556 с.^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА


 1. Адамик Б.П. Методологічне обґрунтування державного регулювання банківської діяльності // Світ фінансів. – 2010. – № 4. – С. 28-38.

 2. Адамик Б.П. Оптимізація наглядово-контрольної роботи Національного банку України // Наука молода. Збірник науко­вих праць молодих вче­них ТНЕУ. – 2010. – № 13. – С. 131-137.

 3. Бабкіна І. Досвід зарубіжних країн щодо рейтингової оцінки діяльності банків // Вісник Національного банку України. – 2010. – №12. – С. 31-33.

 4. Брегеда О., Савлук С. Розвиток вимог Базельського комітету щодо міжнародних стандартів банківської діяльності // Вісник Національного банку України. – 2010. – №12. – С. 3-7.

 5. Гойванюк М. Роль тимчасової адміністрації в процесі регулювання діяльності проблемних банків // Вісник Національного банку України. – 2010. – №11. – С. 42-45.

 6. Грошово-кредитна політика в Україні / За ред. В.І. Міщенка. – К.: “Знання”, КОО, 2000. – 305 с.

 7. Дзюблюк О.В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки. – К.: Поліграфкнига, 2000. – 512 с.

 8. Карчева Г. Основні проблеми розвитку банківської системи України в посткризовий період та шляхи їх вирішення // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 8. – С. 26-30.

 9. Коваленко В.В. Фінансовий моніторинг банків: Навчальний посібник. – Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, 2005. – 120 с.

 10. Крилова В., Ніконова М. Санаційний банк як механізм роботи з нежиттєздатними банками // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 9. – С. 26-28.

 11. Лютий І.О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки: Монографія. – К.: Атіка, 1999. – 240 с.

 12. Мішкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. С. Панчишин, Г. Стеблій, А. Стасишин. – К.: Основи, 1998. – 963 с.

 13. Міщенко В. Підвищення ефективності регулювання та нагляду за фінансовим сектором в Україні // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 8. – С. 4-9.

 14. Міщенко В., Крилова А. Методологічні засади запровадження макропруденційного регулювання та нагляду // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 3. – С. 12-15.

 15. Міщенко В., Незнакова А. Базель ІІІ: нові підходи до регулювання банківського сектору // Вісник Національного банку України. – 2011. – №1. – С. 4-9.

 16. Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економіч­ного зростання: Монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – 384 с.

 17. Сенченко О. Рейтингова оцінка банків у розрізі аналізу їх фінансової безпеки на основі таксонометричного методу // Вісник Національного банку України. – 2011. – №1. – С. 58-60.

 18. Швець Н. Сучасні завдання банківського нагляду // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 9. – С. 34-39.

 19. Spong Kenneth. Banking Regulation: Its Purposes, Implementation, and Effects. – Division of Bank Supervision and Structure, Federal Reserve Bank of Kansas City, 2005. – 258 p.

Схожі:

“Банківський нагляд” iconПерелік тем дипломних робіт магістрів за магістерською програмою «Банківський нагляд»
move to 1471-8178
“Банківський нагляд” iconНовые поступления в библиотеку
Банківський нагляд : навч посібник / В. С. Котковський [и др.]. Львів : Магнолія 2006, 2009. 352 с
“Банківський нагляд” iconПерелік тем дипломних робіт магістрів за магістерською програмою «Банківський нагляд»
Становлення та розвиток ефективної системи банківського регулювання та нагляду в Україні
“Банківський нагляд” iconНавчальні та контрольні тести І завдання з дисципліни «Банківський нагляд»
Вкажіть, які з названих положень, відносять до основних передумов видачі банківської ліцензії
“Банківський нагляд” iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно-дистанційної форми навчання
Контрольна робота з дисципліни “Банківський нагляд” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання самостійно у період...
“Банківський нагляд” iconМіністерство освіти І науки україНи Сумський державний університет банківський менеджмент конспект лекцій у двох частинах Частина 2
Затверджено на засіданні кафедри фінансів як конспект лекцій з дисципліни «Банківський менеджмент»
“Банківський нагляд” iconМіністерство освіти І науки україНи Сумський державний університет банківський менеджмент конспект лекцій у двох частинах Частина 1
Затверджено на засіданні кафедри фінансів як конспект лекцій з дисципліни «Банківський менеджмент»
“Банківський нагляд” iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Банківський менеджмент" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Банківський менеджмент" / Укладачі В. М. Олійник, С. М. Фролов, М. А. Деркач,...
“Банківський нагляд” iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківський менеджмент" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківський менеджмент" / Укладачі В. М....
“Банківський нагляд” iconРеєстраційний внесок – 100 грн перераховується на банківський рахунок університету або сплачується готівкою при реєстрації

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи