Глосарій термінів економічних категорій Банківське регулювання нбу icon

Глосарій термінів економічних категорій Банківське регулювання нбу
Скачати 68.72 Kb.
НазваГлосарій термінів економічних категорій Банківське регулювання нбу
Дата14.08.2012
Розмір68.72 Kb.
ТипДокументи

Глосарій термінів економічних категорій


Банківське регулювання НБУ – одна із функцій Національного банку України, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність банків, визна­чають загальні принципи банківської діяльності, порядок здійснення бан­ківського нагляду, відповідальність за порушення банківського законодавства;

Банківське регулювання – це система заходів, за допо­могою яких центральний банк забезпечує стабільне, безпечне функціонування банків, запобігає дестабілізуючим процесам у банківському секторі.

^ Банківський нагляд – система контролю та активних впорядкованих дій Націо­нального банку України, спрямованих на забезпечення дотримання банками та іншими особами, стосовно яких Національний банк України здійснює нагля­дову діяльність законодавства України і встановлених нормативів, з метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників та кредиторів банку;

^ Безвиїзний нагляд – це дистанційний моніторинг діяльності окремих банків і банківської системи в цілому, а також засто­су­вання наглядовими органами певних заходів з метою реагування на проб­леми і недоліки, виявлені в діяльності банків.

^ Валютна позиція – співвідношення вимог та зобов’язань банку в іноземній валюті. При їх рівності позиція вважається закритою, при нерівності – від­критою. Відкрита позиція є короткою у разі, якщо обсяг зобов’язань по про­даній валюті перевищує обсяг вимог, і довгою, якщо обсяг вимог по купленій валюті перевищує обсяг зобов’язань;

^ Валютне регулювання – це сукупність нормативних документів, встановлених органами валютного регулювання у законодавчому чи адміністративному порядку, спрямованих на регулювання потоків капіталу в країну і з країни, а також валютних операцій, що здійс­нюються в межах України, з метою підтримання стабільності курсу національної грошової одиниці, стабільного рівня валютних резервів і збалансування міжнародних платежів.

^ Валютні цінності – матеріальні об’єкти, визначені законодавством України про валютне регулювання як засоби валютно-фінансових відносин;

Валютні обмеження – сукупність заходів та нормативних правил, установлених у законодавчому або адміністра­тив­ному порядку та спрямованих на досягнення рівноваги у платіжному балансі, підтри­ман­ня стабільності курсу національних грошей та досягнення інших цілей.

^ Валютні резерви – це запаси резервних активів, що перебувають на рахунках у центральному банку та в банках за кордоном і вико­рис­товуються для сплати боргових зобов’язань, а також, у разі необ­хідності, для проведення валютних інтервенцій з метою регулювання курсу національної грошової одиниці.

^ Відкритий ринок – ринок, на якому здійснюються операції з купівлі-продажу цінних паперів між особами, що не є первинними кредиторами та позичаль­никами, і коли кошти внаслідок продажу цінних паперів на такому ринку над­ходять на користь держателя цінних паперів, а не їх емітента. Використо­ву­ється центральними банками для купівлі-продажу, як правило, короткострокових державних цінних паперів з метою регулювання грошової маси. Внаслідок купівлі збільшується вкладення коштів в економіку, внаслідок продажу – зменшується;

^ Золотовалютний резерв – резерви України, відображені у балансі Націо­наль­ного банку України, що включають в себе активи, визнані світовим співто­ва­риством як міжнародні і призначені для міжнародних розрахунків;

Котирування – це визначення офіційними державними органами (в основному центральним банком) курсу (ціни) іноземної валюти.

^ Кредитор останньої інстанції – це, як правило, Національний банк України, до якого може звернутися банк або інша кредитна установа для отри­мання рефінансування у разі вичерпання інших можливостей рефінансування. Націо­нальний банк України має право, але не зобов’язаний, надавати кредити для рефінансування банку, якщо це не тягне за собою ризиків для банківської системи;

^ Ліквідність банку – це здатність банку забез­пе­чити своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань, що визначаєть­ся збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов’язань банку, а також строками та сумами інших джерел і напрямів використання коштів (надання кредитів, інші витрати).

^ Ліміт залишку готівки в касі – це граничний розмір готівки, який встановлюється установою банку, що може залишатися в касі підприємства на кінець робочого дня і в позаробочий час.

^ Ліміти відкритої валютної позиції – це встановлене Національ­ним банком України кількісне обмеження у відсотках щоденної вели­чини відкритих банком валютних позицій, а саме: загальної (довгої/ короткої) в іноземних валютах і банківських металах та окремо за групами відповідних іноземних валют та банківськими металами, а також за відповідною валютою чи банківським металом, окремими активними операціями з валютними цінностями до регулятивного капіталу банку.

Ліцензування – це порядок видачі комерційним банкам, які з часу реєстрації Національним банком України набули статусу юридичної особи, дозволу на здійснення окремих чи всіх банківських операцій, якщо умови діяльності комерційних банків відповідають чинному законодавству України та нормативним актам Національного банку України, а також діяльність яких не загрожує інтересам їх клієнтів.

^ Нагляд на основі оцінки ризиків – це внутрішній процес Націо­нального банку, який обраний для забезпечення більшої послідов­ності й ефективності інспектувань та інших видів наглядової діяльності. Банки не зобов’язані коригувати свою методологічну базу та системи управління ризиками таким чином, щоб вони співпадали з мето­до­логією НБУ.

^ Надлишкові резерви – це сукупність ресурсів комерційних банків, які можуть бути використані для активних банківських операцій.

Операції репо – це операції з цінними паперами, що складаються з двох частин і при яких укладається єдина генеральна угода між учасни­ками ринку (Національним банком і комерційними банками) про продаж-купівлю державних цінних паперів на певний строк із зобов’язанням зворотного продажу-купівлі у визначений термін або на вимогу однієї із сторін за ціною, обумовленою заздалегідь.

^ Основні засади грошово-кредитної політики – комплекс змінних індикаторів фінансової сфери, що дають можливість Національному банку України з допо­могою інструментів (засобів та методів) грошово-кредитної політики здійсню­вати регулювання грошового обігу та кредитування економіки з метою за­безпечення стабільності грошової одиниці України як монетарної перед­умови для економічного зростання і підтримки високого рівня зайнятості населення;

^ Письмовий дозвіл НБУ – це документ, який видає Національний банк у порядку і на умовах, визначених Законом України “Про банки і банківську діяльність” та Положенням про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, на підставі якого банки мають право здійснювати окремі операції, передбачені статтею 47 Закону України “Про банки і банківську діяльність”.

^ Платіжний баланс – співвідношення між сумою грошових надходжень, отри­маних країною з-за кордону, і сумою здійснених нею платежів за кордон протягом певного періоду. До платіжного балансу входять розрахунки за зов­нішньою торгівлею, послугами, неторговими операціями, доходи від капітало­вкладень за кордоном, торгівлі ліцензіями, від фрахтування та обслуговування кораблів, туризму, утримання дипломатичних і торгових представництв за кордоном, грошові перекази окремих осіб, виплати іншим країнам за позики тощо. Платіжний баланс включає рух капіталів: інвестиції та кредити;

^ Постійно діюча лінія рефінансування – це оперативне надання Національним банком банкам-позичальникам кредитів у разі виник­нення в них потреби підтримки своєї ліквідності за умови виконання вимог НБУ.

Представництво банку – це установа банку, яка не є юри­дичною особою, діє на підставі окремого положення, виступає від імені головного банку і ним фінансується. Представництво банку не має права здійснювати банківські операції.

^ Пряме” репо – це кредитна операція, що ґрунтується на дво­сторонній угоді між Національним банком та банком про купівлю Національним банком державних цінних паперів із портфеля банку або іноземної валюти (перша частина угоди репо) з подальшим зобо­в’язанням банку викупити державні цінні папери або іноземну валюту (друга частина угоди репо) за обумовленою ціною на обумовлену дату.

^ Рейтинг банків – це загальноприйнята система оцінки діяль­ності банківських установ на основі аналізу фінансових показників і даних балансу банку.

Рефінансування банків шляхом операцій на відкритому ринку – це надання Національним банком кредитів комерцій­ним банкам під забезпечення державних цінних паперів та врахованих банками векселів, що перебувають в обігу на відкритому ринку.

^ Стабілізаційний кредит – це кредит Національного банку, що може надаватися комерційному банку на підтримку виконання заходів фінансового оздоровлення для забезпечення його ліквідності на визна­чений Правлінням Національного банку строк.

^ Ставки рефінансування Національного банку України – виражена у відсот­ках плата за кредити, що надаються комерційним банкам, яка встановлюється Національним банком України з метою впливу на грошовий оборот та кре­ди­тування. Національним банком України встановлюються облікова та ломбардна процентні ставки;

^ Субординований борг – це звичайні незабезпечені боргові капі­тальні інструменти (складові елементи капіталу), які відповідно до угоди не можуть бути взяті з банку раніше п’яти років, а у випадку банкрутства чи ліквідації повертаються інвестору після погашення претензій усіх інших кредиторів. При цьому сума таких коштів, уключених до капіталу, не може перевищувати 50 відсотків розміру основного капіталу з щорічним зменшенням на 20 відсотків від його первинної вартості протягом п’яти останніх років дії угоди.

^ Тендер з підтримання ліквідності банків – це форма задоволення попиту на грошові кошти при рефінансуванні, що передбачає надання Національним банком кредитів комерційним банкам, які потребують підтримання ліквідності шляхом відбору за критеріями, що встанов­люються НБУ.

Філія банку – це банківська установа, яка не є юридичною особою, діє від імені головного банку на підставі окремого поло­ження, має свій кореспондентський рахунок і МФО (за самостійної участі бан­ківсь­кої установи в системі міжбанківських електронних розра­хун­ків) або працює на єдиному кореспон­дентському рахунку з головним бан­ком та здійснює банківські операції, передбачені положенням про філію, за умови наявності і в межах дозволу, наданого банком – юридичною особою.

Схожі:

Глосарій термінів економічних категорій Банківське регулювання нбу iconГлосарій термінів економічних категорій з дисципліни
Банківське регулювання нбу – одна із функцій Національного банку України, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність...
Глосарій термінів економічних категорій Банківське регулювання нбу iconГлосарій термінів економічних категорій
Авторизація – процедура отримання дозволу на проведення операції із застосуванням платіжної картки
Глосарій термінів економічних категорій Банківське регулювання нбу iconГлосарій термінів та економічних категорій з курсу «банківські ризики та регулювання банківської діяльності» Адекватність контролю
Адекватність контролю – відповідність контролю специфічним конкретним умовам та індивідуальному принципу з урахуванням планів І службових...
Глосарій термінів економічних категорій Банківське регулювання нбу iconГлосарій термінів та економічних категорій з курсу „валютна політика” Біметалізм
Біметалізм – грошова система, в якій роль загального еквівалента виконували два метали, як правило, золото І срібло
Глосарій термінів економічних категорій Банківське регулювання нбу iconГлосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладанні дисципліни
Банківський баланс – це бухгалтерський баланс, який відбиває стан активів, пасивів та власного капіталу у грошовій формі на певну...
Глосарій термінів економічних категорій Банківське регулювання нбу iconГлосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські
Активи банківські – ресурси банку, засоби, що класифікуються за напрямками розміщення І використання з метою одержання прибутку
Глосарій термінів економічних категорій Банківське регулювання нбу iconГлосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські
Активи банківські – ресурси банку, засоби, що класифікуються за напрямками розміщення І використання з метою одержання прибутку
Глосарій термінів економічних категорій Банківське регулювання нбу iconГлосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські
Активи банківські – ресурси банку, засоби, що класифікуються за напрямками розміщення І використання з метою одержання прибутку
Глосарій термінів економічних категорій Банківське регулювання нбу iconГлосарій термінів та економічних категорій
Аваль (франц aval — схвалення) — вексельне поручництво, за яким аваліст (особа, яка поручилася) бере на себе відповідальність за...
Глосарій термінів економічних категорій Банківське регулювання нбу iconГлосарій термінів та економічних категорій авалювання
Авалювання це взяття банком на себе зобов'язання оплатити вексель повністю або частково за одну із зобов'язаних за векселем осіб,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи