Міністерство освіти І науки україни тема поняття грошового обороту, його структура та організація icon

Міністерство освіти І науки україни тема поняття грошового обороту, його структура та організація
Скачати 114.4 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни тема поняття грошового обороту, його структура та організація
Дата14.08.2012
Розмір114.4 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ГРОШОВОГО ОБОРОТУ, ЙОГО СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ


Суть та суб’єкти грошового обороту. Грошовий оборот як сукупність грошових платежів, що здійснюються в порядку безготівкових перерахувань і за допомогою готівки. Грошовий оборот як процес безперервного переміщення грошей між суб’єктами економічних стосунків для їх взаємного задоволення. Грошовий оборот – це сукупність усіх грошових платежів і розрахунків, що відбуваються в економіці. Канали руху грошей між суб’єктами грошового обороту. Діяльність банківських установ зі здійснення грошових розрахунків і платежів в економіці визначає їх вирішальну роль в організації грошового обороту.

Модель грошового обороту і грошові потоки. Чотири групи суб’єктів грошового обороту і чотири ринки, якими вони пов’язані. Грошові потоки. Грошовий оборот як сукупність грошових потоків.

Склад і структура грошового обороту. Класифікація грошового обороту залежно від форми грошей, що функціонують в ньому. Безготівковий і готівково-грошовий обороти. Класифікація грошового обороту залежно від характеру стосунків, які обслуговує та або інша його частина: грошово-розрахунковий оборот; грошово-кредитний оборот; грошово-фінансовий оборот.

Грошова маса. Грошові агрегати. Грошова база. Рівняння обміну І.Фішера. Швидкість обігу грошей. Закон грошового обігу (кількості грошей в обігу).

Суть і показники платіжного обороту. Платіжний оборот як частина грошового обороту в якому гроші використовуються як засіб платежу. Функція грошей як засіб платежу. Розрахунки швидкості обігу готівкових і депозитних грошей для аналізу структури платіжного обороту.

Загальна характеристика сучасних засобів платежу, які обслуговують грошовий оборот. Готівкові гроші (банкноти, розмінна монета) і гроші безготівкових розрахунків.


^ ТЕМА 2. ПОРЯДОК ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ І РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ КЛІЄНТІВ


Відкриття рахунків у національній валюті. Види рахунків. Порядок відкриття банками рахунків клієнтів, використання коштів за ними і порядок їх закриття. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492. Поточний рахунок і депозитний рахунок. Банківські реквізити підприємства. Місцезнаходження – один із основних банківських реквізитів підприємства.

Ідентифікація клієнтів. Право підпису. Визначення кола осіб, які мають право підпису розрахунково-платіжних документів.

Порядок відкриття поточних рахунків у національній та іноземних валютах суб’єктам господарювання. Документи, необхідні для відкриття рахунка підприємства. Відкриття рахунків окремим підрозділам, філіям підприємства. Заповнення заяви на відкриття рахунку. Відкриття рахунків фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності. Особливості відкриття поточних рахунків. Відкриття рахунка для формування статутного фонду.

Особливості відкриття та використання поточних рахунків, операції за якими можуть здійснюватися з використанням спеціальних платіжних засобів Карткові рахунки.

Порядок відкриття поточних рахунків типу «Н» у національній валюті та використання коштів за цими рахунками. Рахунок типу «Н». Призначення рахунків типу «Н».

Порядок відкриття поточних рахунків типу «П» у національній валюті та використання коштів за цими рахунками. Рахунок типу «П». Документи, необхідні для відкриття рахунка типу «П». Використання поточного рахунку типу «П» у національній валюті.

Розрахунково-касове обслуговування банківського рахунка. Договір банківського рахунку. Взаємні платіжні зобов’язання між банком і клієнтом щодо користування коштами і банківськими послугами при розрахунково-касовому обслуговуванні. Кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків.


^ ТЕМА 3. ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ БЕЗГОТІВКОВОГО ПЛАТІЖНОГО ОБОРОТУ


Організація безготівкових розрахунків. Організація безготівкових розрахунків та розрахунково-касового обслуговування. Розрахунковий документ. Загальні положення організації безготівкових розрахунків. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22. Безготівкові розрахунки. Учасники безготівкових розрахунків. Розрахунково-касове обслуговування. Розрахунковий документ. Суть і види платіжних інструментів. Правила використання під час здійснення розрахункових операцій таких видів платіжних інструментів: меморіального ордера; платіжного доручення; платіжної вимоги-доручення; платіжної вимоги; розрахункового чека; акредитива. Відповідальність учасників платіжного обороту.

Загальні правила документообігу. Порядок складання та заповнення розрахункових документів. Документообіг. Факсиміле. Електронний розрахунковий документ. Порядок приймання та повернення розрахункових документів банківською установою. Операційний день. Операційний час. Виконання та інкасування розрахункових документів банківською установою. Інкасування (інкасо).

Визначення і сфера застосування платіжного доручення. Які документи необхідно мати і яку інформацію потрібно знати платнику для того, щоб оформити платіжне доручення. Документи, що підтверджують правомочність платежу. Порядок оформлення платіжного доручення. Заповнення платником реквізиту «Призначення платежу» платіжного доручення. Розрахунки платіжними дорученнями через підприємство поштового зв’язку. Схема документообігу, переваги і недоліки розрахунків платіжними дорученнями.

Застосування в розрахунках платіжних вимог-доручень усіма учасниками безготівкових розрахунків. Ситуації безготівкового розрахунку з використанням платіжної вимоги-доручення. Оформлення платіжної вимоги-доручення постачальником продукції. Заповнення платіжної вимоги-доручення платником. Порядок приймання платіжної вимоги-доручення банком. Схема документообігу при розрахунках платіжними вимогами-дорученнями.

Договірне списання.

Розрахунковий чек. Здійснення безготівкових розрахунків між суб’єктами господарської діяльності за допомогою розрахункових чеків. Порядок тримання розрахункових чеків. Заповнення заяви на отримання грошової чекової книжки. Заповнення чека. Обов’язки касира банку, який отримав грошовий чек. Оформлення розрахункового чека чекодавцем. Прийняття розрахункового чека чекодержателем. Пред’явлення розрахункового чека до оплати в банк чекодержателем. Погашення або подовження терміну використання невикористаних розрахункових чеків, а також можлива втрата чекової книжки, розрахункового чека чекодавцем. Схема документообігу при використанні в розрахунках між підприємствами розрахункових чеків. Переваги і недоліки розрахунків чеками.

Розрахунки за допомогою акредитивів. Визначення акредитива. Види акредитивів. Покритий акредитив, непокритий акредитив. Відкличний або безвідкличний акредитив. Відкриття та авізування банком акредитива. Заява на акредитив. Реєстр документів за акредитивом. Прийняття і перевірка документів за акредитивом та здійснення платежів. Закриття акредитива. Документообіг за акредитивної форми розрахунків. Переваги і недоліки розрахунків акредитивами.

Розрахунки під час здійснення заліку взаємної заборгованості, їх переваги і недоліки.

Розрахунки за допомогою систем дистанційного обслуговування. Дистанційне обслуговування. Дистанційне розпорядження. Системи «клієнт-банк», «клієнт-Інтернет-банк», «телефонний банкінг».


^ ТЕМА 4. ВЕДЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ В УКРАЇНІ


Значення касових операцій. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637. Вимоги до організації готівкових розрахунків. Обмеження щодо готівкових розрахунків.

Поняття «касова операція», «книга обліку», «касові документи». Порядок оформлення касових операцій. Документи, що регламентують касові операції. Прибуткові та видаткові касові ордери. Поняття «касовий ордер», «розрахунковий документ». Надходження грошей у касу. Прибуткові касові документи. Документи, що відображають надходження готівки в касу: прибутковий касовий ордер; касовий чек; товарний чек. «Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів». Видавання грошових коштів з каси й, відповідно, оформлення цієї операції необхідними касовими документами. Видаткові касові документи: видатковий касовий ордер; платіжна відомість; розрахунково-платіжна відомість. Застосування видаткового касового ордера. Заповнення видаткового касового ордера й видавання грошових коштів з каси. Обов’язкові реквізити, вказані у видатковому касовому ордері. Заповнення видаткового касового ордера, довіреності і журналів реєстрації. Видача готівкових грошових коштів з каси підприємства згідно з платіжними і розрахунково-платіжними відомостями.

Порядок ведення касової книги та обов’язки касира. Поняття «каса», «операційна каса», «касова книга». Порядок ведення касової книги. Інвентаризація каси.

Порядок визначення строків здавання готівкової виручки (готівки). Ліміт залишку готівки в касі (ліміт каси). Порядок розрахунку ліміту каси.

Контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою. Акт про перевірку дотримання порядку ведення операцій з готівкою. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Контроль за виконанням підприємством вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, що пов’язані з веденням касової книги та оформленням операцій з приймання та видачі готівки з каси, веденням відповідних касових документів. Встановлення повноти та своєчасності оприбуткування в касах готівкових надходжень, одержаних підприємством (за реалізовану продукцію, продані товари, виконані роботи, надані послуги і за позареалізаційні операції тощо). Перевірка дотримання підприємством ліміту каси. Наявність самостійно встановленого ліміту каси та відповідність його розрахунку вимогам Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Розрахунок понадлімітних залишків готівки в касі. Систематизація згідно із банківськими документами всіх випадків одержання підприємством (підприємцем) значних сум готівкових коштів. Перевірка дотримання підприємством чинного порядку витрачання готівкової виручки. Контроль за дотриманням підприємствами встановленого порядку видачі готівкових коштів під звіт (у тому числі на відрядження) та їх використання відповідно до вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні та інших нормативно-правових актів. Контроль за дотриманням підприємствами (підприємцями) установлених обмежень під час здійснення між ними готівкових розрахунків.


^ ТЕМА 5. ВЕДЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКАМИ В УКРАЇНІ


Завдання банків з організації готівкового грошового обігу в Україні. Основні завдання банківської системи, Національного банку України та банківських установ в роботі з готівкового обігу.

Загальні положення ведення касових операцій банками в Україні. Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні, затверджена Постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 № 174. Ведення касових операцій банківськими установами. Перелік касових операцій, що є предметом регулювання Інструкції. Каса банку та операційна каса. Касове обслуговування в банківських клієнтів. Поняття «касове обслуговування», «післяопераційний час», «автоматична касова машина», «депозитна система». Вимоги до організації касових операцій в банківських установах. Внутрішні положення (інструкції) банків про організацію роботи щодо здійснення касових операцій. Сховище цінностей.

Порядок забезпечення банків готівкою. Порядок здавання та отримання банками підкріплень готівкою національної валюти через територіальні управління.

Забезпечення банків (філій, відділень) зразками банкнот національної валюти та їх зберігання. Зразок банкноти. Порядок передавання готівки банками своїм філіям (відділенням), а також іншим банкам.

Вимоги щодо порядку оброблення банкнот (монет) національної валюти. Оброблення готівки. Обладнання для автоматизованого оброблення банкнот. Поняття «корінець банкнот», «бандероль», «пачка банкнот».

Порядок видачі (приймання) територіальними управліннями банкам, їх філіям та відділенням (від банків, їх філій та відділень) банкнот у касетах. Організація роботи з касетами. Індикаторна пломба. Порядок пакування пачок банкнот у касети. Порядок видачі банкам (філіям, відділенням) підкріплень пачок банкнот у касетах та приймання касет від банків (філій, відділень).

Загальні вимоги до оформлення касових документів. Касовий документ. Касові документи, які оформляються згідно з касовими операціями, визначеними Інструкцією, належать: заява на переказ готівки; прибутково-видатковий касовий ордер; заява на видачу готівки; прибутковий касовий ордер; видатковий касовий ордер; грошовий чек; рахунки на сплату платежів, а також сліп, квитанція, чек банкомата, що формуються ПТКС, платіжними терміналами, імпринтерами, та документи для відправлення переказу готівки та отримання його в готівковій формі, установлені відповідною платіжною системою. Обов’язкові реквізити касових документів. Приймання готівки. Порядок видачі готівки. Оформлення грошового чека.

Порядок вилучення з обігу та передавання для дослідження сумнівних банкнот (монет). Сумнівні банкноти (монети). Дослідження сумнівних банкнот (монет) національної та іноземної валюти. Акт про дослідження банкнот (монет).


^ ТЕМА 6 ОРГАНІЗАЦІЯ ЕМІСІЙНО-КАСОВОЇ РОБОТИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ


Загальні положення організації емісійно-касової роботи в системі Національного банку України. Інструкція з організації емісійно-касової роботи в системі Національного банку України, що затверджена постановою Правління НБУ від 17.06.2004 № 273. Поняття «резервні фонди Національного банку», «запаси готівки», «грошове сховище», «оборотна каса».

Порядок здійснення емісійних операцій з готівкою. Поняття «емісія готівки», «підкріплення», «емісійний дозвіл». Відділи (управління) готівкового обігу і касових операцій територіальних управлінь. Департамент готівково-грошового обігу.

Порядок здійснення касових операцій в територіальних управліннях. Склад оборотної каси: каса прибуткової, видаткової, прибутково-видаткової, обміну; каса для приймання-передавання готівки інкасаторам; каса перерахування; каса, що виконує інші операції. Касові документи: заява на переказ готівки; прибутковий касовий ордер; видатковий касовий ордер; грошовий чек; квитанція на скуплені в населення дорогоцінні метали у виробах і брухті. Ревізія банкнот, монет та інших цінностей, що зберігаються в грошових сховищах і оборотній касі територіальних управлінь, а також перевірка порядку їх зберігання.

Порядок підготовки та розроблення територіальними управліннями прогнозів касових оборотів. Прогноз касових оборотів. Складання прогнозних розрахунків касових оборотів банків за окремими статтями. Складання прогнозного розрахунку касових оборотів з надходження торговельної виручки. Складання прогнозного розрахунку касових оборотів з видачі на виплати, пов’язані з оплатою праці. Складання прогнозного розрахунку касових оборотів з видачі готівки на виплату пенсій, допомоги і страхових відшкодувань.

Забезпечення касової діяльності банку. Порядок підкріплення операційної каси банку. Касове обслуговування банків. Угоди, укладені між банками та операційними відділами територіального управління Національного банку України.


^ ТЕМА 7 УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАТІЖНОГО ОБОРОТУ ТА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО ГРОШОВОГО ОБІГУ


Вексельний обіг у вітчизняній економіці як знаряддя поліпшення розрахункових відносин між суб’єктами господарської діяльності. Розрахунки за допомогою векселів. Особливості українського вексельного законодавства. Види векселів. Переказний вексель (тратта). Простий вексель. Форма векселя. Розрахункові та комісійні операції банків з векселями.

Розрахунки спеціальними платіжними засобами. Види платіжних карток. Банківські платіжні картки (БПК). Переваги і недоліки використання платіжних карток. Основні сфери використання БПК юридичними і фізичними особами. Розрахунки платіжними картками.

Порядок випуску електронних грошей в Україні. Загальні положення випуску електронних грошей в Україні. Необхідність, сутність, призначення електронних грошей. Принципи функціонування, ознаки, класифікація електронних грошей. Вимоги щодо здійснення випуску розповсюдження, використання, приймання, обмінних операцій та погашення електронних грошей. Вимоги до систем електронних грошей. Порядок узгодження правил системи електронних грошей/здійснення операцій з електронними грошима. Системи електронного грошового обігу в Україні.

Становлення та розвиток електронного грошового обігу в Україні.

Міжбанківські розрахунки в Україні. Функціонування системи електронних платежів. Системи електронних платежів (СЕП) як основа для впровадження системи електронного грошового обігу.

Впровадження національної системи масових електронних платежів (НСМЕП).Схожі:

Міністерство освіти І науки україни тема поняття грошового обороту, його структура та організація iconТема Поняття грошового обороту, його структура, принципи організації 4 год
Грошова маса, швидкість обігу грошей та закон грошового обігу (кількості грошей в обігу)
Міністерство освіти І науки україни тема поняття грошового обороту, його структура та організація icon«платіжний оборот І грошовий обіг» Тернопіль, 2011 Структура залікового кредиту дисципліни «Платіжний оборот І грошовий обіг»
Змістовий модуль Теоретичні основи організації грошового обороту, ведення банківських рахунків та обслуговування банками безготівкового...
Міністерство освіти І науки україни тема поняття грошового обороту, його структура та організація iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Поняття рекреації та рекреаційного туризму. Поняття екскурсії та пізнавального туризму. Спортивний туризм та його види. Міжнародний...
Міністерство освіти І науки україни тема поняття грошового обороту, його структура та організація iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Поняття рекреації та рекреаційного туризму. Поняття екскурсії та пізнавального туризму. Спортивний туризм та його види. Міжнародний...
Міністерство освіти І науки україни тема поняття грошового обороту, його структура та організація iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Поняття рекреації та рекреаційного туризму. Поняття екскурсії та пізнавального туризму. Спортивний туризм та його види. Міжнародний...
Міністерство освіти І науки україни тема поняття грошового обороту, його структура та організація iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Поняття рекреації та рекреаційного туризму. Поняття екскурсії та пізнавального туризму. Спортивний туризм та його види. Міжнародний...
Міністерство освіти І науки україни тема поняття грошового обороту, його структура та організація iconТеми рефератів з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» для 2-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Хаджинова Олена Вікторівна
Грошова система і методи державне регулювання грошового обороту і грошового ринку
Міністерство освіти І науки україни тема поняття грошового обороту, його структура та організація iconПоложення про правочин, поняття і джерела договірного права України). [1] 4 Класифікація цивільно-правових договорів (особливості кожного виду). [1] 5
Договір та його роль у регулюванні економічного обороту (форма договору, порядок укладання, договірні умови)
Міністерство освіти І науки україни тема поняття грошового обороту, його структура та організація iconПитання для самоперевірки
Що таке грошовий потік? Чим відрізняються поняття грошового потоку І грошового обігу?
Міністерство освіти І науки україни тема поняття грошового обороту, його структура та організація iconТема : Наука продуктивна сила суспільства
Предмет та поняття про науку, її сутність, історичні аспекти розвитку. Процес пізнання, його види та структура, понятійний апарат,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи