Авізуючий банк – банк, який за дорученням банку-емітента авізує (сповіщає) акредитив бенефіціару без будь-якої відповідальності за його оплату Автоматична касова машина (далі атм) icon

Авізуючий банк – банк, який за дорученням банку-емітента авізує (сповіщає) акредитив бенефіціару без будь-якої відповідальності за його оплату Автоматична касова машина (далі атм)
Скачати 194.65 Kb.
НазваАвізуючий банк – банк, який за дорученням банку-емітента авізує (сповіщає) акредитив бенефіціару без будь-якої відповідальності за його оплату Автоматична касова машина (далі атм)
Дата14.08.2012
Розмір194.65 Kb.
ТипДокументи


Авізуючий банк – банк, який за дорученням банку-емітента авізує (сповіщає) акредитив бенефіціару без будь-якої відповідальності за його оплату

Автоматична касова машина (далі - АТМ) - машина, що обслуговує клієнтів в автоматичному або частково автоматичному режимі. До АТМ належать програмно-технічні комплекси самообслуговування (ПТКС), депозитні системи, пристрої з видачі/приймання готівки та інших цінностей.

Авторизація – процедура отримання дозволу на проведення операції з використанням спеціального платіжного засобу (платіжної картки).

Акредитив – договір, що містить зобов’язання банку-емітента, за яким цей банк за дорученням клієнта (заявника акредитива) або від свого імені проти документів, які відповідають умовам акредитива, зобов’язаний виконати платіж на користь бенефіціара або доручає іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж.

Акредитив – це окремий договір від договору купівлі-продажу або іншого контракту, навіть якщо в акредитиві є посилання на них.

^ Акцепт – згода на оплату або гарантування оплати документів.

Акцепт векселя – напис платника на переказному векселі (тратті) про згоду на оплату.

Бандероль - паперова стрічка (кільце) з установленими характеристиками, яка (яке) використовується для пакування корінців банкнот або пачки (в упаковці Банкнотно-монетного двору).

^ Банк інкасувальний - будь-який банк, крім банку-ремітента, який бере участь в операції з інкасування векселя.

Банк-емітент – банк, що видав розрахунковий чек (розрахункову чекову книжку).

Банк-емітент – банк, що відкрив аккредитив.

Банківський автомат самообслуговування (банкомат) – програмно-технічний комплекс, що дає змогу держателю спеціального платіжного засобу здійснити самообслуговування за операціями з одержання коштів у готівковій формі, унесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього комплексу.

Банк-пред’явник - інкасувальний банк, який здійснює пред’явлення векселів і супровідних документів платнику;

Банк-ремітент - банк, якому комітент доручив операцію з інкасування векселя.

^ Безвідкличний акредитив – це акредитив, який може бути анульований або умови якого можуть бути змінені лише за згодою на це бенефіціара, на користь якого він був відкритий.

^ Безготівковий грошовий оборот – це сукупність платежів без використання готівки, які здійснюються у вигляді перерахування сум через рахунки у банківських установах.

^ Безготівкові розрахунки – перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів.

^ Безготівкові розрахунки – це перерахування коштів з рахунка на рахунок.

Бенефіціар – особа, якій призначений платіж або на користь якої відкрито аккредитив

^ Валовий внутрішній продукт (ВВП) – один з найважливіших показників розвитку економіки, який характеризує кінцевий результат виробничої діяльності економічних одиниць-резидентів у сфері матеріального і нематеріального виробництва.

Векселедавець – юридична або фізична особа, яка видала простий або переказний вексель (трасант, перший набувач векселя).

Векселедержатель – юридична або фізична особа, яка володіє векселем, що виданий або індосований цій особі чи її наказу, або індосований на пред’явника, або шляхом бланкового індосаменту, чи на підставі інших законних прав (ремітент).

Вексель – цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити у визначений строк визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

^ Виконуючий банк – банк, який за дорученням банку-емітента здійснює платіж проти документів, визначених в акредитиві. Виконуючий банк залежно від операції за акредитивом, виконання якої доручено йому банком-емітентом, також може бути авізуючим банком.

^ Випуск електронних грошей – операція з уведення в обіг електронних грошей емітентом шляхом їх надання користувачам або агентам в обмін на готівкові або безготівкові кошти.

^ Відкличний акредитив може бути змінений або анульований банком-емітентом у будь-який час без попереднього повідомлення бенефіціара (наприклад, у разі недотримання умов, передбачених договором, дострокової відмови банком-емітентом від гарантування платежів за акредитивом).

^ Відповідальний виконавець – працівник банку, який відповідно до своїх службових обов’язків має повноваження вчиняти від імені банку певні дії, пов’язані із здійсненням розрахунків.

^ Вкладний (депозитний) рахунок – це рахунок, що відкривається банківською установою клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що передаються клієнтом в управління на встановлений термін або без зазначення такого терміну під визначений процент (дохід) і підлягають поверненню клієнту відповідно до законодавства України та умов договору.

^ Готівковий грошовий обіг – рух готівкових грошей в сфері обороту і виконання ними двох функцій (засобу платежу і засобу обігу).

Готівковий грошовий обіг – це сукупність платежів, які здійснюються з використанням готівкових грошей.

^ Готівкові розрахунки – платежі готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.

^ Грошова́ ма́са – це сукупність залишків грошей у всіх їх формах, які є в розпорядженні суб’єктів грошового обороту у певний момент.

Грошове сховище – спеціально обладнане приміщення, технічний статус якого відповідає вимогам нормативно-правових актів і яке зареєстроване в порядку, визначеному Інструкцією з організації емісійно-касової роботи в системі Національного банку України.

^ Грошовий агрегат – це специфічний показник грошової маси, що характеризує певний набір її елементів залежно від їх ліквідності.

Грошовий оборот – це сукупність усіх грошових платежів і розрахунків, що відбуваються в народному господарстві.

^ Дамно – комісія банку за інкасування іногородніх векселів.

Дата валютування – зазначена платником у розрахунковому документі або в документі на переказ готівки дата, починаючи з якої гроші, переказані платником отримувачу, переходять у власність отримувача.

^ Депозитна система - система з обладнанням для внесення на зберігання цінностей до приймального блоку, яка відповідає вимогам ДСТУ 4012.2.

Державні закупівлі – придбання замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти.

^ Держатель спеціального платіжного засобу – фізична особа, яка на законних підставах використовує спеціальний платіжний засіб для ініціювання переказу коштів з відповідного рахунку в банку або здійснює інші операції із застосуванням зазначеного спеціального платіжного засобу.

^ Дистанційне обслуговування – це комплекс інформаційних послуг за рахунком клієнта та здійснення операцій за рахунком на підставі дистанційних розпоряджень клієнта.

^ Дистанційне розпорядження – це розпорядження банку виконати певну операцію, яке передається клієнтом за погодженим каналом доступу, без відвідання клієнтом банку.

Довіритель – юридична або фізична особа, яка передає банку повноваження власника щодо належних їй векселів відповідно до умов договору, укладеного між ними.

^ Документи, що засвідчують особу, – паспорт громадянина України, для громадян інших країн – паспортний документ, посвідка на проживання особи без громадянства та інші, визначені законодавством, документи.

Документообіг – це рух, тобто переміщення, розрахункових документів між підприємствами, організаціями та установами, між ними і банком, а також між різними установами банків.

Доміциліант – платник за векселем, який уповноважує доміциліата здійснити платіж за векселем у місці доміциляції - місцезнаходженні доміциліата.

Доміциліат – особа, яка є особливим платником за векселем за дорученням і за рахунок доміциліанта. Місцезнаходження такої особи і доміциліанта різні.

^ Доміциляційна формула – напис на векселі, що обумовлює особливе місце платежу, яке відрізняється від місцезнаходження особи, яка зазначена як платник за векселем. Учиняється векселедавцем.

^ Доміциляція векселя – призначення за векселем особливого місця платежу, що відрізняється від місцезнаходження особи, яка зазначена як платник за векселем, шляхом проставлення доміциляційної формули.

^ Дослідження сумнівних банкнот (монет) національної та іноземної валюти – аналіз банкнот (монет) з метою перевірки наявності ознак справжності та платіжності, оцінки їх відповідності встановленим зразкам.

Еквайринг – діяльність щодо технологічного, інформаційного обслуговування суб'єктів господарювання і здійснення операцій з видачі готівки користувачам спеціальних платіжних засобів, які не є клієнтами емітента, а також проведення розрахунків з ними за операції, які здійснені із застосуванням спеціальних платіжних засобів.

^ Еквайрингова установа (еквайр) – юридична особа, яка здійснює еквайрінг.

Експорт – вивіз із митної території країни за кордон товарів і послуг без зобов’язання їхнього зворотного повернення.

^ Електронний пристрій – чип, що міститься на пластиковій картці або на іншому носії, пам’ять комп’ютера тощо, які використовуються для зберігання електронних грошей.

^ Електронний розрахунковий документ – документ, інформація в якому подана у формі електронних даних, включаючи відповідні реквізити розрахункового документа, що може бути сформований, переданий, збережений і перетворений на візуальну форму подання електронними засобами.

^ Електронні гроші – одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими, ніж емітент, особами і є грошовим зобов’язанням емітента.

^ Емісійний дозвіл – розпорядчий документ Національного банку, який надає право територіальним управлінням (Центральному сховищу) на одержання (видачу) готівки.

^ Емісія готівки – випуск Національним банком в обіг банкнот і монет.

Емісія спеціальних платіжних засобів (емісія) - проведення операцій з випуску спеціальних платіжних засобів певної платіжної системи.

^ Емітент спеціальних платіжних засобів (емітент) – банк, що є членом платіжної системи та здійснює емісію спеціальних платіжних засобів.

Зако́н грошово́го о́бігу – загальний економічний закон, який визначає що протягом даного періоду для обігу необхідна лише певна об’єктивно обумовлена маса купівельних і платіжних засобів.

Заощадження – грошові вклади домашніх господарств на грошовому ринку, зокрема у банківські установи, з метою отримання відсотків.

^ Запаси готівки – банкноти і монети національної валюти України, які зберігаються в грошових сховищах управлінь Національного банку і використовуються для забезпечення поточних потреб економіки регіонів.

^ Заява – це документ, який об’єднує в собі саму заяву і талон.

Заявник акредитива – платник, який подав обслуговуючому банку заяву про відкриття аккредитива.

Імпорт товарів – це купівля (у тому числі з оплатою не у грошовій формі) в іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів з увезенням або без увезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів для особистого споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами.

Інвестиційні кошти – кошти, котрі спрямовуються фірмами в інвестиції на ринку продуктів або ресурсів.

Інвестиція (вкладення коштів) – господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.

Індикаторна пломба – пристрій разового використання, який забезпечує опломбування і контроль за захищеністю об'єкта шляхом індикації несанкціонованого доступу та обліковування і відповідає вимогам ДСТУ 4551;

Індосамент, передатний напис, жиро – особливий (спеціальний) передатний запис на звороті векселя або на додатковому аркуші (алонжі), що засвідчує перехід права за цим документом до іншої особи.

Індосант – юридична або фізична особа, яка володіє векселем і здійснює передатний напис (індосамент).

Інкасо документарне – інкасування векселів із супровідними документами.

Інкасо чисте – інкасування векселів без супровідних документів.

Інкасування (інкасо) – це здійснення банком за дорученням клієнта операцій з розрахунковими та супровідними документами з метою одержання платежу або передавання розрахункових і супровідних документів проти платежу, або передавання розрахункових та супровідних документів на інших умовах.

Інкасування (інкасо) векселя – здійснення банком за дорученням векселедержателя операції з векселем з метою одержання платежу.

Інтернет.Гроші – електронна платіжна система проведення розрахунків в Інтернеті, за допомогою якої процес покупки стає швидким та зручним.

^ Каса банку – сукупність операційних кас банку, його філій, відділень, пунктів обміну іноземної валюти, а також ПТКС.

Каса перерахування – приміщення в складі касового вузла, у якому здійснюється оброблення готівки.

^ Касова книга – документ установленої форми, що застосовується для здійснення первинного обліку готівки в касі

Касове обслуговування - надання послуг з приймання, видачі та обміну готівки.

Касовий ордер – первинний документ (прибутковий або видатковий касовий ордер), що застосовується для оформлення надходжень (видачі) готівки з каси.

^ Касові документи – документи (касові ордери та відомості на виплату грошей, розрахункові документи, квитанції програмно-технічних комплексів самообслуговування, відомості закупівлі сільськогосподарської продукції, інші прибуткові та видаткові касові документи), за допомогою яких відповідно до законодавства України оформляються касові операції, звіти про використання коштів, а також відповідні журнали встановленої форми для реєстрації цих документів та книги обліку.

^ Касові операції – операції підприємств (підприємців) між собою та з фізичними особами, що пов’язані з прийманням і видачею готівки під час проведення розрахунків через касу з відображенням цих операцій у відповідних книгах обліку.

^ Книга обліку – касова книга, книга обліку доходів і витрат, книга обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей або книга обліку розрахункових операцій.

^ Книга обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей – книга, що застосовується для обліку готівки та сплачених документів.

^ Книга обліку доходів і витрат – документ установленої форми, що застосовується відповідно до законодавства України для відображення руху готівки. Форму відповідної книги обліку доходів і витрат установлено Державною податковою адміністрацією України.

^ Книга обліку розрахункових операцій – прошнурована і належним чином зареєстрована в органах державної податкової служби України книга, що містить щоденні звіти, які складаються на підставі відповідних розрахункових документів щодо руху готівкових коштів, товарів (послуг).

^ Книга обліку розрахункових операцій (далі - КОРО) - прошнурована і належним чином зареєстрована в органах державної податкової служби України книга, що містить щоденні звіти, які складаються на підставі відповідних розрахункових документів щодо руху готівкових коштів, товарів (послуг).

^ Код авторизації – набір цифр або набір букв і цифр, який формується і надається емітентом або юридичною особою - учасником платіжної системи, яка діє за його дорученням, за результатами авторизації.

Комітент - юридична або фізична особа, яка доручає банку здійснити операцію з векселем на підставі укладеної угоди з банком.

^ Корінець банкнот - 100 (сто) банкнот одного номіналу, які упаковані бандероллю.

Ліміт залишку готівки в касі (ліміт каси) – граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час.

^ Меморіальний ордер – розрахунковий документ, який складається за ініціативою банку для оформлення операцій щодо списання коштів з рахунку платника і внутрішньобанківських операцій відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» та нормативно-правових актів Національного банку.

^ Мобільний платіжний інструмент – спеціальний платіжний засіб, реалізований в апаратно-програмному середовищі мобільного телефону або іншого бездротового пристрою користувача.

^ Націона́льний дохід – це сукупність усіх доходів в економіці домашніх господарств і підприємців незалежно від того, де вони використовують ресурси – у своїй країні чи за кордоном.

^ Непокритий акредитив – акредитив, оплата за яким (якщо тимчасово немає коштів на рахунку платника) гарантується банком-емітентом за рахунок банківського кредиту.

^ Обладнання для автоматизованого оброблення банкнот – обладнання для роботи з готівкою, яке незалежно від кількості виконуваних функцій забезпечує в автоматичному режимі (без втручання оператора) перераховування банкнот, ідентифікацію захисних ознак банкнот, установлених в Інструкції, та фізичне відокремлення (сортування) банкнот на придатні до обігу, не придатні до обігу, сумнівні банкноти.

^ Оборотна каса – це комплекс кас, які здійснюють видачу готівки, її приймання та оброблення.

Оброблення готівки - комплекс операцій, що включає визначення справжності та платіжності банкнот (монет), сортування, перераховування, формування та пакування відповідно до вимог нормативно-правових актів.

^ Оператор системи електронних грошей (далі - оператор) – юридична особа, яка на підставі договору, укладеного з емітентом, виконує операційні та інші технологічні функції у системі електронних грошей.

^ Операційна каса – касовий вузол банку (філії, відділення), у якому здійснюються касові операції.

Операційний день – частина робочого дня банку або іншої установи - члена платіжної системи, протягом якої приймаються документи на переказ і документи на відкликання та за наявності технічної можливості здійснюється їх оброблення, передавання і виконання.

^ Операційний час – частина операційного дня банку або іншої установи - члена платіжної системи, протягом якої приймаються від клієнтів документи на переказ і документи на відкликання, що мають бути оброблені, передані та виконані цим банком протягом цього самого робочого дня.

^ Оприбуткування готівки – проведення підприємствами і підприємцями обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі, книзі обліку доходів і витрат, книзі обліку розрахункових операцій.

^ Особливий платник – юридична або фізична особа, яка має здійснити платіж за векселем за дорученням, за рахунок і від імені іншої особи – платника за векселем.

^ Паспорт або документ, що його замінює, – документи, що є підставою для відкриття рахунків фізичним особам.

Пачка банкнот - 1000 банкнот одного номіналу і зразка, що складається з 10 корінців банкнот по 100 банкнот (менше 10 корінців - неповна пачка).

^ Переказний вексель (тратта) – вексель, який містить письмовий наказ однієї особи (юридичної або фізичної, векселедержателя, трасанта) іншій особі (платникові, трасатові) сплатити у зазначений строк визначену суму грошей третій особі (ремітентові).

^ Персональний ідентифікаційний номер (далі – ПІН) – набір цифр або набір букв і цифр, відомий лише держателю спеціального платіжного засобу і потрібний для його ідентифікації під час здійснення операцій із використанням спеціального платіжного засобу.

Підкріплення – поповнення запасів готівки, оборотних кас, операційних кас банків.

^ Післяопераційний час - частина робочого дня банку (філії, відділення) після закінчення операційного часу, уключаючи роботу у вихідні та святкові дні, протягом якої здійснюються касові операції з їх відображенням у бухгалтерському обліку не пізніше наступного операційного дня.

^ Платіжна вимога – розрахунковий документ, що містить вимогу стягувача або в разі договірного списання отримувача до банку, що обслуговує платника, здійснити без погодження з платником переказ визначеної суми коштів з рахунку платника на рахунок отримувача.

^ Платіжна вимога-доручення – розрахунковий документ, який складається з двох частин: верхньої – вимоги отримувача безпосередньо до платника про сплату визначеної суми коштів; нижньої – доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку визначеної ним суми коштів та перерахування її на рахунок отримувача.

^ Платіжна картка – спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для здійснення платіжних операцій з рахунку платника або банку, а також інших операцій, установлених договором.

^ Платіжна операція – дія, ініційована держателем спеціального платіжного засобу, з унесення або зняття готівки з рахунку, здійснення розрахунків у безготівковій формі з використанням цього спеціального платіжного засобу за банківськими рахунками.

^ Платіжне доручення – розрахунковий документ, що містить письмове доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок отримувача.

^ Платіжний інструмент – засіб певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ коштів з відповідного рахунку платника.

^ Платіжний оборот – це частина грошового обороту в якій гроші використовуються як засіб платежу в безготівковій і готівковій формі.

Платник (трасат) – юридична або фізична особа (боржник, платник), яка зобов’язана(ий) сплатити за переказним векселем (траттою).

Податки – це встановлені вищим органом законодавчої влади обов’язкові платежі, які сплачують домашні господарства до бюджету у розмірах і у терміни, передбачених законодавством.

^ Покритий акредитив – акредитив, для здійснення платежів за яким завчасно бронюються кошти платника в повній сумі на окремому рахунку в банку-емітенті або у виконуючому банку. Кошти заявника акредитива бронюються на аналітичному рахунку «Розрахунки за акредитивами» відповідних балансових рахунків (далі – аналітичний рахунок «Розрахунки за аккредитивами»).

Порто – сума для відшкодування поштово-телеграфних видатків банку за пересилання векселя, яка стягується з векселедавця за векселем з платежем не за місцем його врахування.

^ Постійні представництва – представництва юридичних осіб-нерезидентів (іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій, що представляють інтереси юридичних осіб-нерезидентів в Україні), через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність нерезидента на території України.

^ Поточний рахунок – це рахунок, що відкривається банківською установою клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

^ Примусове списання коштів – списання коштів, що здійснюється стягувачем без згоди платника на підставі встановлених законом виконавчих документів у випадках, передбачених законом.

^ Простий вексель – вексель, який містить зобов’язання векселедавця сплатити у зазначений строк визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Процесинг – діяльність, яка включає в себе виконання за операціями зі спеціальними платіжними засобами авторизації, моніторингу, збору, оброблення, зберігання інформації та надання обробленої інформації учасникам розрахунків і розрахунковому банку для проведення взаєморозрахунків;

^ Процесингова установа – юридична особа - учасник платіжної системи, яка здійснює процесинг.

Реєстратор розрахункових операцій (далі – РРО) – пристрій або програмно-технічний комплекс, у якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій під час продажу товарів (надання послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг).

^ Резервні фонди Національного банку – запас банкнот і монет національної валюти в Центральному сховищі для забезпечення поточних потреб грошового обігу країни в готівці.

^ Реквізити векселя – обов’язкові відомості, що має містити вексель відповідно до Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі.

Ремітент – перший векселедержатель переказного векселя, особа, на користь якої виданий переказний вексель.

^ Розрахунки під час здійснення заліку взаємної заборгованості – це така форма розрахунків, до яких належать платежі, за якими взаємні зобов’язання боржників і кредиторів погашаються в рівновеликих сумах, і лише за їх різницею здійснюється платіж на загальних підставах.

^ Розрахункова книжка – належним чином зброшурована та прошнурована книжка, зареєстрована в органах державної податкової служби України, що містить номерні розрахункові квитанції, які видаються покупцям у визначених Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" випадках, коли не застосовуються реєстратори розрахункових операцій/

^ Розрахунковий документ – документ встановлених форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», і зареєстрований у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну

^ Розрахунковий документ – документ на паперовому носії, що містить доручення та/або вимогу про перерахування коштів з рахунку платника на рахунок отримувача.

^ Розрахунковий чек – розрахунковий документ, що містить нічим не обумовлене письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) банку-емітенту, у якому відкрито його рахунок, про сплату чекодержателю зазначеної в чеку суми коштів.

^ Розрахункові банківські операції – рух грошей на банківських рахунках, здійснюваний згідно з розпорядженнями клієнтів або в результаті дій, які в рамках закону призвели до зміни права власності на активи.

^ Розрахунково-касове обслуговування – надання банком клієнту на підставі укладеного між ними договору послуг, які пов’язані з переказом коштів з рахунку і на рахунок цього клієнта, видачею йому коштів у готівковій формі, а також здійсненням інших операцій, передбачених договором, форму та зміст якого банк розробляє самостійно.

^ Розрахунково-касове обслуговування – послуги, що надаються банком клієнту на підставі відповідного договору, укладеного між ними, які пов’язані із переказом коштів з рахунка (на рахунок) цього клієнта, видачею йому коштів у готівковій формі, а також здійсненням інших операцій, передбачених договорами.

^ Система електронних грошей – сукупність відносин між емітентом, оператором, агентами, торговцями та користувачами щодо здійснення випуску, обігу та погашення електронних грошей.

Скретч-картка – паперова або інша картка, яка містить захищений від візуального сприйняття набір знаків, який дає змогу поповнити електронними грошима електронний пристрій на суму, зазначену на цій картці.

^ Спеціальний платіжний засіб – платіжна картка, мобільний платіжний інструмент, інший платіжний інструмент, що виконує функцію засобу ідентифікації, за допомогою якого держатель цього інструменту здійснює платіжні операції з рахунку платника або банку, а також інші операції, установлені договором.

^ Сумнівні банкноти (монети) – банкноти (монети), справжність або платіжність яких викликає сумнів, а також ті, що мають ознаки підроблення, до проведення їх дослідження та складання експертом Національного банку України відповідного акта.

^ Сховище цінностей – спеціально обладнане приміщення банку (філії, відділення), сейф, депозитна система та АТМ-сейфи, що використовуються для зберігання готівки та інших цінностей, технічний стан яких відповідає нормативно-правовим актам.

^ Торговельний термінал – різновид платіжного термінала, що реалізує в основному функції платежу із застосуванням платіжної картки.

Трасант – векселедавець переказного векселя.

Уповноважений банк – банк, що має письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення операцій з валютними цінностями.

^ Уповноважений працівник банку – працівник банку, на якого відповідно до внутрішніх положень банку покладено обов’язок відкривати рахунки клієнтам.

Учасники безготівкових розрахунків – банки та їх філії, підприємства, фізичні особи, з рахунків яких списуються або на рахунки яких зараховуються кошти.

Факсиміле – кліше, печатка, що відтворює власноручний підпис якої-небудь особи. Документ, під яким стоїть факсиміле, є офіційним документом і має юридичну силу.

Чекодавець – підприємство або фізична особа, яка здійснює платіж за допомогою чека та підписує його.

Чекодержатель – підприємство або фізична особа, яка є отримувачем коштів за чеком.

Шви́дкість о́бігу грошей – кількість разів за рік, коли грошова одиниця, що перебуває в обігу, витрачається на купівлю товарів і послуг.

MoneXy – міжнародна платіжна система, яка є універсальним платіжним інструментом для розрахунків за товари і послуги як в інтернет-магазинах, так і звичайному роздрібу (ресторанах, кінотеатрах, торгівельних центрах), а також здійснення грошових переказів між користувачами сервісу.

Схожі:

Авізуючий банк – банк, який за дорученням банку-емітента авізує (сповіщає) акредитив бенефіціару без будь-якої відповідальності за його оплату Автоматична касова машина (далі атм) iconНаціональний банк
Національний банк України є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об'єктом права державної власності та перебуває у його...
Авізуючий банк – банк, який за дорученням банку-емітента авізує (сповіщає) акредитив бенефіціару без будь-якої відповідальності за його оплату Автоматична касова машина (далі атм) iconНаціональний банк І грошово-кредитна політика
Розділ 1 національний банк україни -центральний банк держави. Його роль у системі органів державної влади 5
Авізуючий банк – банк, який за дорученням банку-емітента авізує (сповіщає) акредитив бенефіціару без будь-якої відповідальності за його оплату Автоматична касова машина (далі атм) iconТема Національний банк України – центральний банк країни
Виходячи з цього, виникає актуальна потреба у викладанні курсу „Центральний банк І грошово-кредитна політика” при підготовці фахівців...
Авізуючий банк – банк, який за дорученням банку-емітента авізує (сповіщає) акредитив бенефіціару без будь-якої відповідальності за його оплату Автоматична касова машина (далі атм) iconДоговір про відкриття карткового рахунка №
Публічне акціонерне товариство „Державний експортно-імпортний банк України”, далі – Банк, в особі заступника начальника Операційного...
Авізуючий банк – банк, який за дорученням банку-емітента авізує (сповіщає) акредитив бенефіціару без будь-якої відповідальності за його оплату Автоматична касова машина (далі атм) iconКонкурс 2010-2011 підготовка та прийом на роботу isfrada index-bank- crédit Agricole S. A
Ат «індекс-банк» сучасний універсальний банк, що працює на ринку України вже 16 років. Банк обслуговує 223 000 приватних клієнтів...
Авізуючий банк – банк, який за дорученням банку-емітента авізує (сповіщає) акредитив бенефіціару без будь-якої відповідальності за його оплату Автоматична касова машина (далі атм) icon“центральний банк І грошово-кредитна політика”
Організаційно-правова характеристика центрального банку, правове забезпечення його статусу
Авізуючий банк – банк, який за дорученням банку-емітента авізує (сповіщає) акредитив бенефіціару без будь-якої відповідальності за його оплату Автоматична касова машина (далі атм) iconДокументи
1. /bank/Дисциплины Банк дело/~$циология.doc
2. /bank/Дисциплины...

Авізуючий банк – банк, який за дорученням банку-емітента авізує (сповіщає) акредитив бенефіціару без будь-якої відповідальності за його оплату Автоматична касова машина (далі атм) iconБанк – це така кредитна організація, що вико­нує депозитні, кредитні та розрахункові операції. Банк, з економічної точки зору
Банк, з економічної точки зору, – це автономне, не­залежне підприємство, суб’єкт господарювання, що виконує такі функції: 1 залучення...
Авізуючий банк – банк, який за дорученням банку-емітента авізує (сповіщає) акредитив бенефіціару без будь-якої відповідальності за його оплату Автоматична касова машина (далі атм) iconГлосарій термінів Банк
Банк – це така кредитна організація, що вико­нує депозитні, кредитні та розрахункові операції
Авізуючий банк – банк, який за дорученням банку-емітента авізує (сповіщає) акредитив бенефіціару без будь-якої відповідальності за його оплату Автоматична касова машина (далі атм) iconГлосарій термінів Банк
Банк – це така кредитна організація, що вико­нує депозитні, кредитні та розрахункові операції
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи