Переддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104 03060104) icon

Переддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104 03060104)
Скачати 428.33 Kb.
НазваПереддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104 03060104)
Сторінка2/2
Дата04.08.2012
Розмір428.33 Kb.
ТипДиплом
1   2
^

Назва таблиці


Голівка


Заголовок граф

Підзаголовок граф


Боковик

(заголовки рядків)

Графи (колонки)

При написанні звіту студент повинен посилатися на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в звіті, або на ідеях і висновках яких розробляються проблеми, завдання або окремі питання. Такі посилання дають змогу відшукати документи, перевірити достовірність відомостей про цитування документа, забезпечують необхідну інформацію про нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли наявний у них матеріал, не входить до останнього видання.

Коли використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке є посилання в звіті.

Посилання в тексті звіту про стажування на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1-7]...».

Коли в тексті необхідно зробити посилання на складову частину чи конкретні сторінки відповідного джерела, можна наводити посилання у квадратних дужках, при цьому номер посилання має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань. Приклад:

Цитата в тексті: «Одним із засобів реалізації валютної політики є валютне регулювання – діяльність держави, що спрямована на регламентацію міжнародних розрахунків і порядку здійснення угод із валютними цінностями [25, с. 293] ». Відповідний опис у переліку посилань:

25. Луцишин З. О. Міжнародні валютно-фінансові відносини / З. О. Луцишин. – Тернопіль : Збруч, 1997. – 450 с.

Список використаних джерел - елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків. Список використаних джерел складають в алфавітному порядку відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи (ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання).

Додатки оформляють як продовження звіту про стажування на наступних його сторінках. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток __» і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: додаток А, додаток Б. Один додаток позначається як додаток А.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: А.2 - другий розділ додатка А; В.3.1 - перший підрозділ третього розділу додатка В.

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 - другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А.1) - перша формула додатка А.

Звіт про проходження стажування підписується загальним керівником стажування від бази стажування та завіряється її печаткою. Керівник від бази стажування дає на звіт відгук, робить висновок про готовність студента до практичної роботи.

Керівник стажування від кафедри детально перевіряє звіт, дає загальну оцінку виконаної роботи в рецензії та вирішує питання про допуск студента до захисту звіту.

До звіту про стажування додаються графік проходження стажування, підписаний керівниками стажування та студентом, завірений печаткою (див. додаток Б); відгук керівника стажування від установи чи організації; щоденник проходження стажування; зауваження та побажання керівників стажування щодо покращення його проходження в подальшому.

ДОДАТКИ

Додаток А


Приклад оформлення титульного аркуша звіту про стажування (переддипломну практику)


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УКРАЇНО-НІДЕРЛАНДСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ


^ Кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу


ЗВІТ

про стажування (переддипломну практику)Студента
Групи(прізвище, ім’я, по-батькові)
(шифр)


за період з «___» _____________ 20__ р. по «___» _____________ 20__ р.^ Місце проходження стажування (переддипломної практики)(повна назва підприємства, організації, установи)


^ Керівники стажування (переддипломної практики):
від кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу ТНЕУ


(науковий ступінь, вчене звання)


(прізвище, ім’я, по-батькові)
(підпис)


від підприємства, організації, установи(посада)


(прізвище, ім’я, по-батькові)
(підпис)Тернопіль-2012

Додаток Б


^ Приклад оформлення календарного графіку проходження стажування (переддипломної практики)


Затверджую


(посада, повна назва підприємства, організації, установи)


(підпис, прізвище, ім’я, по-батькові)


М.П.^ Календарний графік

проходження стажування (переддипломної практики)Студента
групи(прізвище, ім’я, по-батькові)
(шифр)


за період з «___» _____________ 20__ р. по «___» _____________ 20__ р.^ Місце проходження стажування (переддипломної практики)(повна назва підприємства, організації, установи)
п/п

Найменування розділів і питань стажування, види роботи згідно програми стажування

Кількість робочих днів

Термін виконання

Керівник стажування від підприємства, організації, установи (по розділах)

1

2

3

4

5
Керівник стажування (переддипломної практики)(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по-батькові)
(підпис)

Студент(прізвище, ім’я, по-батькові)
(підпис)


1   2

Схожі:

Переддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104 03060104) iconПереддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104 03060104)
Програма стажування (переддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104...
Переддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104 03060104) iconПереддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104 03060104)
Програма стажування (переддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104...
Переддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104 03060104) iconВ.І. Труба Програма співбесіди
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» в галузі знань...
Переддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104 03060104) iconEcts – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»
Напрям підготовки (для окр «Спеціаліст») 03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Переддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104 03060104) iconEcts – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»
Напрям підготовки (для окр «Магістр») 03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Переддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104 03060104) icon«менеджмент І адміністрування», напряму підготовки 030601 «менеджмент» Тернопіль – 2012
Програма виробничої практики для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування», напряму підготовки 030601 «Менеджмент»...
Переддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104 03060104) icon«менеджмент І адміністрування», напряму підготовки 030601 «менеджмент» Тернопіль – 2012
Програма виробничої практики для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування», напряму підготовки 030601 «Менеджмент»...
Переддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104 03060104) icon«менеджмент І адміністрування», напряму підготовки 030601 «менеджмент» Тернопіль – 2012
Програма виробничої практики для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування», напряму підготовки 030601 «Менеджмент»...
Переддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104 03060104) iconКафедра «Менеджмент організацій»
Контрольні роботи для студентів Херсонського економічно-правового інституту заочної форми навчання з дисципліни «Основи бізнесу»...
Переддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104 03060104) iconО. О. Методичні вказівки для проведення практичних занять І самостійної роботи з дисципліни
Для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент» напряму 030601 «Менеджмент І адміністрування» заочної форми навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи