Інформація про умови проведення конференції розміщена на сайті: www iconf org ua Тематичні напрямки роботи конференції icon

Інформація про умови проведення конференції розміщена на сайті: www iconf org ua Тематичні напрямки роботи конференції
Скачати 63.36 Kb.
НазваІнформація про умови проведення конференції розміщена на сайті: www iconf org ua Тематичні напрямки роботи конференції
Дата18.10.2012
Розмір63.36 Kb.
ТипІнформація

Рада молодих вчених

Тернопільського національного економічного університету

запрошує Вас взяти участь у роботі

VІІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

«Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми»,

яка відбудеться в жовтні 2010 року на Інтернет-сайті www.iconf.org.ua


На конференцію запрошуються науковці, аспіранти, слухачі магістратури, студенти, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних і проектних організацій, банків, комерційних фірм та інших організацій, чия діяльність має відношення до тематики конференції.

Для участі в роботі конференції необхідно до 15 жовтня 2010 року (в паперовому варіанті) або до 25 жовтня 2010 року (в електронному варіанті) надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь (зразок додається), тези доповідей та копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, польська.

Вся інформація про умови проведення конференції розміщена на сайті:

www.iconf.org.ua


Тематичні напрямки роботи конференції:


Секція 1. Світова економіка в ХХІ столітті: геополітичні стратегії, транснаціоналізація бізнесу та проблеми наднаціонального регулювання:

 • зовнішньоекономічні зв’язки України;

 • глобалізація реальних та фінансових ринків і формування наднаціональних інститутів;

 • розвиток електронного бізнесу і „нової” економіки;

 • процеси євроінтеграції та участь в них України;

 • проблеми та перспективи членства України в СОТ;

 • економічні аспекти вступу України в НАТО.


Секція 2. Проблеми управління в умовах нестабільної ринкової кон’юнктури:

 • трансформація національних систем державного управління і місцевого самоврядування в умовах глобалізації та регіоналізації;

 • технології реалізації муніципального управління: досвід ЄС та Україна;

 • механізми державного регулювання економіки: національні особливості та глобалізаційні процеси;

 • сучасні проблеми менеджменту та маркетингу.


Секція 3. Розвиток фінансово-кредитної системи в умовах глобальної фінансової нестабільності:

 • фінансово-бюджетна система та стратегія її трансформації;

 • податкова та митна системи України в процесі адаптації до європейських стандартів;

 • грошово-кредитна політика та перспективи її оптимізації в сучасних умовах;

 • банківська та парабанківська системи України та зарубіжних країн: проблеми та перспективи розвитку.


Секція 4. Інституційне забезпечення економічного розвитку:

 • вибір моделі економічного розвитку України в контексті геополітичної та геоекономічної проблематики;

 • інституційні зміни в сфері господарювання в контексті соціально-економічного розвитку;

 • інститути ринкової інфраструктури: проблеми становлення та функціонування;

 • проблеми формування «економіки знань»;

 • інноваційні моделі розвитку як основа науково-технічного прогресу;


Секція 5. Сучасні проблеми теорії і практики обліку, аналізу та аудиту:

 • проблеми і перспективи адаптації системи бухгалтерського обліку в Україні до міжнародних стандартів;

 • обліково-аналітичні аспекти підприємницької діяльності;

 • тенденції розвитку аудиту в Україні;

 • концепція контролінгу: проблеми теорії та практики;

 • актуальні проблеми розвитку фінансового аналізу.

Секція 6. Проблеми охорони навколишнього середовища та забезпечення реалізації екологічної політики

 • екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання;

 • муніципальна екологічна політика;

 • транскордонне співробітництво в екологічній сфері;

 • регулювання природоохоронної діяльності суб’єктів господарювання.


Секція 7. Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи

 • нормативно-правове забезпечення функціонування та розвитку національної економіки;

 • проблеми теорії та історії держави і права. Філософія права;

 • конституційне, адміністративне, міжнародне право;

 • цивільне право і процес, трудове, земельне, екологічне право;

 • кримінальне право і процес, криміналістика, кримінологія;

 • господарське право і процес;

 • право інтелектуальної власності.


Секція 8. Гуманітарне осмислення українського соціуму: минуле, сучасне, майбутнє

 • соціально-психологічні чинники економічного розвитку;

 • національна ідея як необхідний чинник реалізації стратегії розвитку України;

 • соціологічний моніторинг розвитку соціально-економічних систем.


^ Видання матеріалів конференції

За результати роботи конференції будуть опубліковані тези доповідей учасників, які будуть розміщені на Інтернет сайті www.iconf.org.ua та надіслані їм за вказаною у заявці адресою.

^ Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування рукописів наукових праць.


Правила подання та оформлення ТЕЗ доповідей

 1. До опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше.

 2. Матеріали повинні бути представлені українською, англійською, російською або польською мовами.

 3. Варіанти подання матеріалів:

- паперовий: тези, заявка на участь (зразок додається) надсилаються поштою до оргкомітету на CD-R, а також роздруковані в одному примірнику за підписом автора. Надсилається також копія квитанції про сплату організаційного внеску.;

- електронний: електронний варіант тез, заявки на участь та сканованої квитанції передаються електронною поштою, при цьому прикріплені файли слід називати на латині, наприклад: Tezy, Zayavka, Kvutanciya.

 1. Обсяг тез не менше 3 сторінок.

 2. Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Аркуш формату А4. Поля – 2 см зі всіх боків. Шрифт Times New Roman, кегель – 14, інтервал –1,5.

 3. Загальна схема побудови тез:

 • прізвища та імена авторів, установа, місто – у правому верхньому кутку;

 • назва тез – великими літерами, по центру.

 1. Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно бути мінімальним.

 2. Літературні джерела нумеруються відповідно до порядку згадування в тексті. Посилання на джерело і сторінки в ньому подаються в квадратних дужках. Список літератури наводиться наприкінці статті бібліографічним списком джерел на мові оригіналу.

 3. До тексту тез без узгодження з автором можуть бути внесенні редакційні правки.

 4. Роботи, що не відповідають вимогам, не розглядаються.

 5. Учасникам конференції буде надіслано збірник тез доповідей за матеріалами конференції після 15 листопада 2010 року.


^ Для тих, хто обрав паперовий варіант подання матеріалів: заявку, тези виступу, копію квитанції про оплату в паперовому вигляді та CD-R просимо надіслати включно до 15 жовтня 2010 року на адресу:

46027, м. Тернопіль-27, а/с 575, з приміткою «на конференцію».


Для тих, хто обрав електронний варіант подання матеріалів: електронний варіант заявки, тези та копії квитанції про оплату приймаються до 25 жовтня 2010 р. Вказані документи просимо надсилати на електронну адресу: iconf@ukr.net


^ Контактний телефон: (098) 975-46-35.

ФІНАНСОВІ УМОВИ УЧАСТІ в кОнфеРЕнЦІЇ

Видання матеріалів конференції та пересилання збірника тез здійснюється за рахунок учасників:

 • вартість публікації тез за кожну сторінку — 25 грн.;

 • вартість пересилання збірника — 20 грн.


^ Зверніть увагу! Нові реквізити для оплати.

Реквізити для внесення платежу:

СПД ФО Окаринський Михайло Михайлович

Інд.под.No. 2723704414

Р/р 26008014545 в ТФ ВАТ «Кредобанк» МФО 338244


(у графі «Зміст операції» обов’язково вказати «За видання матеріалів конференції від П.І.П»)


З А Я В К А

на участь у VIІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції


«Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми»


Прізвище, ім’я, по-батькові ________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання_____________________________________________

Місце роботи (навчання) __________________________________________________

Посада __________________________________________________________________

Науковий керівник (за необхідності): прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, вчене звання, місце роботи, посада __________________________________________

_________________________________________________________________________


Назва доповіді ___________________________________________________________

Номер секції_________


^ Координати для зв’язку:

Поштова адреса для пересилання збірника ____________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Контактний телефон_____________________________

Е-mail: __________________________________________________


Дата ________________ Підпис _______________________


Міністерство освіти та науки України

Тернопільський національний економічний університет

Рада молодих вчених

VIІІ Міжнародна науково-практична

інтернет-конференція


«Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми»


www.iconf.org.ua


Інформаційний лист


Жовтень 2010 року

м. Тернопіль

Схожі:

Інформація про умови проведення конференції розміщена на сайті: www iconf org ua Тематичні напрямки роботи конференції iconІнформація про умови проведення конференції розміщена на сайті: www iconf org ua Тематичні напрямки роботи конференції
«Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми»
Інформація про умови проведення конференції розміщена на сайті: www iconf org ua Тематичні напрямки роботи конференції iconІнформація про умови проведення конференції розміщена на сайті: www iconf org ua Тематичні напрямки роботи конференції
«Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми»
Інформація про умови проведення конференції розміщена на сайті: www iconf org ua Тематичні напрямки роботи конференції iconІнформація про умови проведення конференції розміщена на сайті: www iconf org ua Тематичні напрямки роботи конференції
Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми”
Інформація про умови проведення конференції розміщена на сайті: www iconf org ua Тематичні напрямки роботи конференції iconІнформація про умови проведення конференції розміщена на сайті: www iconf org ua Тематичні напрямки роботи конференції
«Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми»
Інформація про умови проведення конференції розміщена на сайті: www iconf org ua Тематичні напрямки роботи конференції iconІнформація про умови проведення конференції розміщена на сайті
«Тенденції фінансово-економічного розвитку України в умовах глобалізаційних викликів»
Інформація про умови проведення конференції розміщена на сайті: www iconf org ua Тематичні напрямки роботи конференції iconІнформація про включення доповіді в програму конференції,а також інформація на сайті : Оплата за участь та видання збірника доповідей конференції -360 грн проводиться по платіжним реквізитам: Одержувач
До 1 квітня – інформація про включення доповіді в програму конференції,а також інформація на сайті
Інформація про умови проведення конференції розміщена на сайті: www iconf org ua Тематичні напрямки роботи конференції iconОрганізатор : Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій. Тематичні напрямки роботи конференції
Повідомляємо про проведення ix Міжнародної науково-технічної конференції студентства І молоді „Світ інформації та телекомунікацій-2012”,...
Інформація про умови проведення конференції розміщена на сайті: www iconf org ua Тематичні напрямки роботи конференції iconІнформація щодо місця проведення конференції буде уточнена на початку вересня. Початок роботи конференції о 10. 00. Реєстрація 10. 00 10. 30 Орієнтовні напрямки роботи конференції: Сучасна освіта: методологія, теорія І практика
«Придніпровські соціально-гуманітарні читання». Конференція присвячена проблемам розвитку соціально-гуманітарних наук в Україні,...
Інформація про умови проведення конференції розміщена на сайті: www iconf org ua Тематичні напрямки роботи конференції iconІнформація щодо місця проведення конференції буде уточнена на початку листопада. Початок роботи конференції о 10. 00. Реєстрація 10. 00 10. 30 Орієнтовні напрямки роботи конференції: Сучасна освіта: методологія, теорія і практика
«Придніпровські соціально-гуманітарні читання». Конференція присвячена проблемам розвитку соціально-гуманітарних наук в Україні,...
Інформація про умови проведення конференції розміщена на сайті: www iconf org ua Тематичні напрямки роботи конференції iconІнформація про конференцію розміщена на web сторінці: www tu edu te ua/ Програмний комітет конференції: Голова П. Ясній д т. н., професор, ректор тнту імені І. Пулюя Заступник голови В. Юкало
Молоді та спорту україни тернопільський національний технічний університет імені івана пулюя
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи