Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
Сторінка2/13
Дата04.08.2012
Розмір1.97 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра образотворчого мистецтва та професійної майстерності


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

Дисципліни живопис

для спеціальності декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)


форма навчання -денна

ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________Т.О.Зюзина.


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-методичного відділу ___________ В.В. Лєснова


Луганськ 2009

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „ЖИВОПИС»

 1. ^ Назва курсу.

„ЖИВОПИС”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО (ХУДОЖНІЙ МЕТАЛ).

 1. ^ Код курсу.

[РФ].[ДПМ_метал_09].[3_1_3]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1/2

 1. Кількість кредитів ECTS.

6,5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

^ Ярова Любов Петрівна – викладач кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності

 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета вивчення курсу передбачає послідовне становлення майстра професіонала, художника здатного вирішувати складні, творчі завдання у мистецтві.

підготувати висококваліфікованих фахівців з відповідними знаннями що до живопису, обізнаних з досягненнями українського та світового образотворчого мистецтва і здатних передавати знання , виховувати естетичне почуття і художній смак.

Практичною метою є:

-формування у студентів міцних знань реалістичного зображення зоснованих на основному законі грамоти живопису – закон колірних співвідношень, суть якого полягає у порівнянні подібності колірних співвідношень натури і етюду

-формування умінь визначати колірні співвідношення як в натурі, так і на полотні методом порівняння

-вивчення властивості кольору, кольоро-тонові співвідношення, колориту як колірної єдності зображення

-вчити передавати об’ємно-просторову форму через світлотінь предметів спираючись на знання з малюнку

-набуття практичних навиків з питань гармонійного композиційного розміщення зображення на аркуші конструктивної побудови форми у просторі, передачі характеру великої форми та деталей.

- оволодіння різними техніками і прийомами роботи з різними матеріалами

.

 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

 1. Малюнок

 2. Кольорознавство

 3. Композиція

 4. Перспектива

 5. Історія світового мистецтва^ 10. Зміст курсу

Змістовні модулі та їх структури

Кількість годинзагальналекціїпрактич.самост.


^

1 курс 1 семестрМОДУЛЬ 1


45

10

30

68
1.1

Вступ. Теорія живописної грамоти. Градації кольору та тону. Особливості психофізіології сприйняття кольору. Теплохолодність у живопису.

Вправа: виконати шкалу насиченості спектральних кольорів

Натюрморт з декількох груп предметів (по 3-4 предмети) на тлі білого паперу. Від плями, тобто знайти їх відмінності і по тону, і по відтінку, і по насиченості.

2

6

22
1.2

Світло та колір у живопису. Закон пропорційних співвідносин у живопису.

Нескладні натюрморти з 2-3 побутових предметів. Загальні колірні співвідношенння без детального опрацьовування форми кольором.
4

12

22
1.3

Якості кольору: кольорові відтінки, світлина, насиченість кольору. Співвідносини локальних кольорів.

Один і той же натюрморт треба .виконати при денному і штучному вечірньому освітленні

Один і той же нескладний натюрморт розташовується поблизу вікна і далеко від нього.
4

12

24^ 1 курс 2семестрМОДУЛЬ 259


10


40


76
2.1

Рефлекси у живопису.

Вправа: шкала підбору рівноосвітлених ахроматичних кольорів до хроматичних.

Вправа: шкала, що складає безперервний хроматичний ряд будь-якого колірного відтінку з різною світлиною і насиченістю.

Комплексна постановка з двох натюрмортів із світлих предметів.

На одному листі паперу виконується вправа: етюди з двох однакових натюрмортів, поставлених поруч так, щоб вони сприймалися одночасно. У тіньовій частці предметів кожного натюрморту рефлектують різні по колірному відтінку але однакові по світлині драпіровки

4

4

16
2.2

Колорит – поєднання тонового та колірного стану.

Натюрморт з 2-3 предметів різної фактури і забарвлення.

2

12

20
2.3

Просторові зміни кольору

Закон повітряної перспективи.

Натюрморт з 2-3 предметів одного колірного відтінку, але відмінних за світлиною та насиченістю

4

12

20
2.4


16

20^ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

104

20

74

144
^ 11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

А н и с и м о в Н. Н. Основи рисования.—М.: Стройиздат, 1974.— 168 с.

Б е д а Г. В. Основы изобразительной грамоты.— М.: Просвещение, 1969.— 240 с.

Виноградова Г. Г. Малювання з на­тури.— К.: Радянська школа, 1976.— 103 с.

Г в н з б у р г Й. В. П. П. Чистяков и его педагогическая система.—• М.— Л.: Искусство, 1940.— 235 с.

Глинская Й. П. Изобразительное искусство.— Киев: Радянська школа, 1978.— 111 с.

Глугданская В. П., Маркова В. Ф.,Смирнова Л. Ф. Рисование с методи-кой . преподавания.— М.: Просвещение, 1971,— 127 с.

Дейнека А. А. Учитесь рисовать.-— М.: Изд-во Акад. художеств СССР, 1961.— 224 с.

Игнатьев Е. Й. Психология изобра­зительной деятельноети детей: Реферат дис.—
Л., 1961.— 64 с.

Додаткова навчальна література


Кардовский Д. Н. Пособие по рисова­нию. - М.— Л.: Госстройиздат, 1938.— 126 с.

КириченкоМ. А. Перспективне малюван­ня в школі.— К.: Радянська школа, 1966.— 94 с.

Колокольников В. В., Н а з а р е вская Г. А., Ветров В. Я. й др, Рисование в педагогическом училище.— Л.: Учпедгиз,1961.— 256 с.

Луня чек Иозеф. Основы изображения с натуры.— Киев: Изд-во АН УССР, 1961.—

О композиции: Сб. статей.— М.: Изд-воАкад. художеств СССР, 1955.— 179

12.Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виконування практичних завдань

 • самостійне виконування практичних завдань та їх аналіз;

Поточний контроль:

Перевірка аудіторних завдань та їх аналіз

Контроль самостійних завдань та їх аналіз.

Форма семестрового контролю:

2 семестр залік^ 13. Критерії оцінювання (у %)

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • Практичні аудиторні завдання – 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • Самостійні практичні домашні завдання – 30%
 • самостійна творча робота – 10%  Види самостійної роботи студента

  Максимальний бал рейтингу за вид (%)
  1 семестр
  1.

  . Натюрморт з предметів побуту на тлі білого паперу. Від плями, тобто знайти їх відмінності і по тону, і по відтінку, і по насиченості

  10%

  2

  Натюрморт з предметів побуту. . Загальні колірні співвідношенння без детального опрацьовування форми кольором.

  10%

  3.

  Малюнок краєвиду (матеріал за вибором) Колористичне рішення.

  10%

  4


  Творча робота

  10%
  Разом

  40%
  2 семестр
  2.

  Натюрморт із світлих предметів.

  У тіньовій частці предметів кожного натюрморту рефлектують різні по колірному відтінку але однакові по світлині драпіровки


  10%

  3.

  .

  Натюрморт з 2-3 предметів різної фактури і забарвлення на вивчення колориту.

  10%

  4.

  . Просторові зміни кольору та закон повітряної перспективи.

  Натюрморт з 2-3 предметів одного колірного відтінку, але відмінних за світлиною та насиченістю


  10%

  5.

  Самостійна творча робота

  10%
  Разом

  40%Карта оцінювання СРС


^ 14. Мови викладання.

УкраїнськаЛуганськ 2009
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сертифікати зно : історія України; українська мова та література; географія або іноземна мова
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconХудожньо-педагогічний факультет напрям підготовки 020208 «декоративно-прикладне мистецтво» Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва приймає абітурієнтів за напрямом підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво»
Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва приймає абітурієнтів за напрямом підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво»,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconПояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво»
«бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом підготовки 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconПояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво»
«бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом підготовки 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
«Мистецтво» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи