Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
Сторінка3/13
Дата04.08.2012
Розмір1.97 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра образотворчого мистецтва та професійної майстерності


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни_малюнок

для спеціальності декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)


форма навчання _денна

ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________Т.О.Зюзина.


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-методичного відділу ___________ В.В. Лєснова


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „МАЛЮНОК”

 1. ^ Назва курсу.

„МАЛЮНОК”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО (ХУДОЖНІЙ МЕТАЛ).

 1. ^ Код курсу.
 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1/2

 1. Кількість кредитів ECTS.
 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Ярова Любов Петрівна – викладач кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета вивчення курсу передбачає послідовне становлення майстра професіонала, художника здатного вирішувати складні, творчі завдання у мистецтві.

Задачі, що стоять при викладанні дисципліни малюнок:

- в тісному звязку з вивченням пластичної анатомії та перспектви навчити майбутніх митців зображувати оточуючий світ.

-набуття практичних навиків з питань гармонійного композиційного розміщення зображення на аркуші конструктивної побудови форми у просторі, передачі характеру великої форми та деталей.

- оволодіння я різними техніками і прийомами роботи з різними матеріалами

.

 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

 1. Історія світового мистецтва

 2. Пластична анатомія

 3. Перспектива

 4. Композиція

 5. Живопис

 6. Робота в матеріалі10. Зміст курсу

Змістовні модулі та їх структури

Кількість годинзагальналекціїпрактич.самост.


^

1 курс 1 семестрМОДУЛЬ 1


45

10

30

50
1.1

. Поняття про малюнок, його види та образотворчі засоби.
2

41.2

Історія розвитку малюнка. Методи роботи над малюнком Технічні прийоми володіння олівцем..

Натюрморт з гіпсових геометричних тіл.
4

121.3

Градації світлотіні. Передача об’ємності форм

Натюрморт з предметів побуту. Конструктивна побудова
4

14


^ 1 курс 2семестрМОДУЛЬ 259


10


44


90
2.1

Перспективні скорочення у малюнку. Основні положення побудови лінійної перспективи. Вправи.
4

42.2

Повітряна перспектива. Натюрморт на перспективні скорочення та повітряну перспективу.
2

122.3

Методика побудови натюрморту. Конструктивна побудова натюрморту в інтер’єрі
4

122.4

Інтер’єр. Малюнок холу чи коридору16


^ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

104

20

74

140
^ 11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

А н и с и м о в Н. Н. Основи рисования.—М.: Стройиздат, 1974.— 168 с.

Б е д а Г. В. Основы изобразительной грамоты.— М.: Просвещение, 1969.— 240 с.

Виноградова Г. Г. Малювання з на­тури.— К.: Радянська школа, 1976.— 103 с.

Г в н з б у р г Й. В. П. П. Чистяков и его педагогическая система.—• М.— Л.: Искусство, 1940.— 235 с.

Глинская Й. П. Изобразительное искусство.— Киев: Радянська школа, 1978.— 111 с.

Глугданская В. П., Маркова В. Ф.,Смирнова Л. Ф. Рисование с методи-кой . преподавания.— М.: Просвещение, 1971,— 127 с.

Дейнека А. А. Учитесь рисовать.-— М.: Изд-во Акад. художеств СССР, 1961.— 224 с.

Игнатьев Е. Й. Психология изобра­зительной деятельноети детей: Реферат дис.—
Л., 1961.— 64 с.

Додаткова навчальна література


Кардовский Д. Н. Пособие по рисова­нию. - М.— Л.: Госстройиздат, 1938.— 126 с.

КириченкоМ. А. Перспективне малюван­ня в школі.— К.: Радянська школа, 1966.— 94 с.

Колокольников В. В., Н а з а р е вская Г. А., Ветров В. Я. й др, Рисование в педагогическом училище.— Л.: Учпедгиз,1961.— 256 с.

Луня чек Иозеф. Основы изображения с натуры.— Киев: Изд-во АН УССР, 1961.—

О композиции: Сб. статей.— М.: Изд-воАкад. художеств СССР, 1955.— 179

12.Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виконування практичних завдань

 • самостійне виконування практичних завдань та їх аналіз;

Поточний контроль:

Перевірка аудіторних завдань та їх аналіз

Контроль самостійних завдань та їх аналіз.

Форма семестрового контролю:

1 семестр залік

^ 13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • Практичні аудиторні завдання – 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • Самостійні практичні домашні завдання – 30%

 • самостійна робота (домашні завдання начерки, замальовки) – 10%

^ Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)
1 семестр
1.

. Натюрморт з предметів побуту. Конструктивна побудова

10%
Натюрморт з предметів побуту. Конструктивна побудова та тонове рішення

10%

2.

Малюнок краєвиду (матеріал за вибором)

10%
Начерки та замальовки по 10 на тиждень

10%
Разом

40%
2 семестр
2.

Інтер’єр домашньої кімнати.

10%

3.

Натюрморт на вікні на перспективні скорочення та повітряну перспективу

10%

4.

Конструктивна побудова натюрморту у домашньому інтер’єрі

10%

5.

Начерки та замальовки по 10 на тиждень

10%
Разом

40%
^ 14. Мови викладання.

Українська1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сертифікати зно : історія України; українська мова та література; географія або іноземна мова
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconХудожньо-педагогічний факультет напрям підготовки 020208 «декоративно-прикладне мистецтво» Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва приймає абітурієнтів за напрямом підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво»
Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва приймає абітурієнтів за напрямом підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво»,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconПояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво»
«бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом підготовки 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconПояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво»
«бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом підготовки 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
«Мистецтво» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи