Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
Сторінка4/13
Дата04.08.2012
Розмір1.97 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра образотворчого мистецтва та професійної майстерності

(назва кафедри)


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни композиція

(назва дисципліни)

для спеціальності(ей) художній метал

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис) Т.О Зюзіна.


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-методичного відділу ___________ В.В. Лєснова

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Композиція”

 1. ^ Назва курсу.

„ІСТОРІЯ УКРАЇНИ”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): усі спеціальності університету.

 1. ^ Код курсу.

[РФ].[ДПМ_метал_09].[3_1_5]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1/2

 1. Кількість кредитів ECTS.

4

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Ярова Любов Петрівна, викладач кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності .

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – освоєння студентами теоретичних та практичних основ композиції, що є одними з найважливіших засобів створення художньої форми у мистецтві, без якого неможливо зміст та сенс художньої форми.

Вивчення композиції як складової циклу дисциплін підготовки за фахом має сприяти формуванню професіонально зрілого митця, здатного вирішувати складні творчі завдання.

 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

 1. кольорознавство.

 2. малюнок

 3. живопис

 4. історія мистецтв

 1. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

практичні заняття

лаб.

самост.
Перший модуль

72

12

34
26

1.1.

Вступ до курсу композиція Композиційна схема

8

2

4
2

1.2.

Взаємодія крапок на площині.

Взаємодія ліній на площині

6
4
2

1.3.

Природні основи композиції.

16

4

6
6

1.4.

Поняття про гармонію

12

2

6
4

1.5.

Засоби гармонізації художньої форми. Контраст, нюанс, симетрія, асиметрія, метр, ритм, пропорції, тотожність, модуль, масштаб

16

4

6
6

1.6.

Композиція з геометричних фігур з використання засобів гармонізації художньої форми

14
8
6
^ Другий модуль

72

12

22
38

2.1.

Принципи композиції:

доцільності, єдності, домінанти, підпорядкованості часток цілому, динамізму, рівноваги, гармонії

10

6

10
20

2.2.

Види композиційної організації площини.

14

6

8
10

2.3.

Роль уяви у побудові композиції

8

2

4
8
загальна кількість годин

144

24

56
64

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.


Основна навчальна література

1. В. Г. Власов, СПб., «Кольна»,1996 год. Стили в искусстве. Словарь имен», 3 тома

2. В. М. Полевой Малая история искусств. Искусство XX века Искусство, 1991

3. Б. И. Ривкин. Малая история искусств. Античное искусство Искусство, 1972

4.Энциклопедия художника АСТ, 2000 I

5. Н. Н. Волков, Композиция в живописи Москва, «Искусство», 1977


6. Пространство картины Москва, «Советский художник», 1989

7. О. И. Нестеренко Краткая энциклопедия дизайна, Москва, «Молодая гвардия», 1994


8. Е. В. Шорохов. Композиция: учебник для художественно-графических факультетов педагогических институтов», 2 – е издание, Москва, « Просвещение», 1986.


9. Эргономика: принципы и рекомендации. Методическое руководство. ВНИИ Технической эстетики Москва, 1993.

10. Н. М. Сокольникова. Краткий словарь художественных терминов, «Титул», 1999.


Додаткова навчальна література

1 Алпатов М. Композиция в живописи. М., "Искусство", 1940
2 Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М. "Прогресс", 1974
3 Волков Н. Композиция в живописи. М. "Искусство", 1977
4 Выготский Л. Психология искусства. М. "Искусство",1968
5 Гильдебранд А. Проблема формы в изобразительном искусстве. Мусагет, 1914
6 Голубовский М Судьба открытия Менделя и принцип красоты. "Знание сила", 7/1972
7 Гончарова Н. Композиция и архитектоника., книги М., "Книга" 1977
8 Грегг Дж. Опыты со зрением. М. "Мир", 1970
9 Грегг Дж. Разумный глаз М. "Мир", 1972
10 Дмитриева Н. 0 прекрасном. М. "Искусство", 1960
11 Жемайтис Ч. и Миронов В. Нужна ли жизни форма. "Знание - сила", 12/1979
12 Каган М. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. Изд-во Лен. Ун-та, 1971
13 Казаринова В. Товароведу о красоте и композиции. М. "Экономика", 1978
14 Леонардо да Винчи. Книга о живописи М. 1934
15 Мастера искусства об искусстве М. "Искусство", том 5-1,1969
16 Розенблюм Е. Художник в дизайне. М. "Искусство", 1974
17 Советский энциклопедический словарь. М. "Советская энциклопедия", 1980
18 Успенский Б. Поэтика композиции. М. "Искусство", 1970
19 Успенский Б. Предисловие к книге Жегина Л. "Язык живописного произведения". М. "Искусство", 1970
20 Фаворский В. 0 композиции. "Творчество", 1/1967
21 Флоренский П. Органопроекции. "Декоративное искусство" 12/1969
22 Херлберт А. Сетка. М. "Книга" 1984
23 Хрестоматия по ощущению и восприятию. МГУ. 1985
24 Шостаков В. Гармония как эстетическая категория. М. "Наука", 1973


 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виконання практичних завдань з наступним аналізом

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • самостійне дослідження законів композиції та їх аналіз;

Поточний контроль:

Перевірка самостійних завдань

Форма семестрового контролю:

Залік у першому семестрі

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • Практична робота над альбомами 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • Теоретичні дослідження 30%

 • самостійна творча робота 10%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Робота над альбомами

15%

2.

самостійна творча робота

10%

УСЬОГО:

25%
 1. Мови викладання.

Українська


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


Кафедра образотворчого мистецтва та професійної майстерності


^ РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з дисципліни Скульптура

для спеціальності 6.020200 «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» зі спеціалізацією «Художній метал»

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

Протокол №___________від___________________

Завідувач кафедри____________________________

Перезатверджено: протокол №________від_______

Перезатверджено: протокол №________від_______

Перезатверджено: протокол №________від_______


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу________Л. П. Масюта


Луганськ 2009


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

з дисципліни «Скульптура»

^ 1. Назва курсу.

«Скульптура»

Форма навчання: денна.

Спеціальність: «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» зі спеціалізацією «Художній метал».


2. Код курсу.

[РФ].[ДПМ_метал_09].[3_1_6]

3. Тип курсу.

Обов’язковий.

^ 4. Рік (роки) навчання.

1-й

5. Семестри.

1, 2.

^ 6. Кількість кредитів ECTS.

3.

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Бразалєй Ганна Олександрівна – викладач кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності.

^ 8. Мета курсу.

Предмет "Скульптура" займає одне з найголовніших місць в групі професійно-орієнтованих академічних дисциплін в системі художнього вузу прикладного профілю. Поруч із малюнком і живописом, скульптура доповнює ансамбль дисциплін, без яких формування повноцінного спеціаліста з будь-якого із художніх напрямків неможливе.

Скульптура за своїм характером найбільш пов'язана з логікою архітектурно-просторового пластичного мислення, виховує навички ,які винятково необхідні для формування митців прикладного профілю.

Головна мета предмету: розкрити концепцію скульптури як виду художньо-творчої діяльності, пов'язаної з формуванням предметно-просторового середовища та суспільної думки засобами високого мистецького професіоналізму, який передбачає необмежену кількість індивідуальних стилістичних манер в висловленні пластичної ідеї сучасності; спрямувати подальшій шлях студента як художника, митця.

Задачі, що стоять при викладанні дисципліни "Скульптура":

 • ознайомити студентів з основними принципами цього виду мистецтва;

 • прищепити навички просторового, пластичного, композиційно-образного мислення;
 • допомогти в більш глибокому та всебічному вивченні форм людської постаті;

 • виявляти і розвивати індивідуальне бачення у студентів в розв'язанні композиційних та пластичних проблем;

- ознайомити студентів з використанням окремих властивостей та можливостей матеріалів в їх спробах декоративно-пластичного пошуку;

- надати навички студентам з питань формовки і відливки скульптурних робіт.

9. Передумови.

Курс дисципліни "Скульптура" забезпечується дисциплінами професійно орієнтаційного циклу, а саме: "Пластична анатомія", "Анатомічний малюнок", "Малюнок", "Основи композиції".

З курсу "Пластична анатомія" студенти вивчають анатомію людини - череп, мімічні м'язи голови, скелет, та м'язи постаті, дію відповідних м'язів, їх скорочення в русі та інше, чим саме забезпечуються теоретичні знання студентів. З курсу "Малюнок" студенти на практичних заняттях малюнками з натури удосконалюють свої знання, пропорції, художній фах. Всі програмні завдання по скульптурі, які мають в собі композиційно творчі задачі забезпечує курс "Основи композиції" який знайомить з базовими теоретичними знаннями по композиції.

Виконання окремих завдань згідно конкретного матеріалу забезпечують курси "Технологія матеріалів" та "Робота в матеріалі", ці курси надають теоретичну та практичну підготовку студентів, щодо виконання своїх витворів у матеріалі.

^ 10. Зміст курсу.
^ Змістовні модулі та їхня структура


загальна

лекції

семінари

(пр. зан.)

лаб.

Самост.
^ Перший модуль
1.1.

Скульптура як вид образотворчого мистецтва.

2

2


1.2.

Історичний аспект розвитку скульптури.

4

4


1.3.

Поняття рельєф. Види рельєфу.

4

4

Практичні роботиЗавдання 1. Тема:

„Натюрморт з геометричних фігур. Рельєф”.

18
14
4
Завдання 2. „Рельєф. Ускладнений натюрморт”. Концепція декоративного рішення рельєфу.

20
16
4
^ Другий модуль
2.1.

Матеріали. Технічні особливості роботи над об’ємно-просторовою пластикою.

10

10

^ Практичні роботиЗавдання 3. Тема: „Гіпсові відливки частин голови. Ніс, око, губи, вухо”. Знаходження пропорцій відливка. Підготовка робочого матеріалу. Каркас.”

16
6
10
Завдання 4. Тема: „Анатомічна голова”. Гіпсова модель.

18
8
10
^ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

92

20

44
28
^ 11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. История искусства зарубежных стран. Средние века и Возрождение. – М., 1982.

 2. История зарубежного искусства. - Л., 1984.

 3. История советской архитектуры. - М. 1962.

 4. Гольденштейн А. Зодчество. - М., 1979.

 5. Любимов Л.Д. Искусство древнего мира. - М., 1974.

 6. Любимов Л.Д. Искусство древней Руси. - М., 1974.

 7. Асееев Ю.С. Путешествие в античный мир. - К., 1970.

 8. Любимов Л. Искусство Западной Европы. Средние века. Возрождение в Италии. – М., 1982.

 9. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 1. - М., 1968. Ю.АлленоваЕ. Живопись. -М., 2001.

11 .Базен Ж. Барокко и рококо. - М., 2001.

12.Бенуак А.Н. История русской живописи в XIX веке /Сост., вступ. Ст. и коммент. В.М. Володарского. – 3-е изд. – М.,1990.

13.Пейзаж. Страницы истории / Авт.-сост. К.Б. Богемская. - М., 1999.

14.Бялик В.М. Путешествие в мир русской живописи. - М., 2000. 15.Гийу Ж.Ф. Великие полотна. - М., 1995.

16.Губарева М.В., Низовский А.Ю. 100 великих храмов мира. - М., 2000.

17.Долгополов И.В. Мастера и шедевры: в 3-х т.- М., 1986.

18.Кириченко Е.И. Русский стиль. Поиски выражения национальной самобытности. Народность и национальность. Традиции древнерусского и народного искусства в русском искусстве 17-начала 20 века. – М., 1997.

19.Кириченко М.А., Кириченко І.М. Основи образотворчої грамоти: Навч. Посіб. 2-ге вид., перероб. І допов. – К., 2002.

20.Ланг И. Скульптура: Для начинающих и студентов художественныхвузов. - М., 2000.

21. Ломов СП. Русские живописцы ХУШ-ХГХ веков: Учеб. пособ.- М., 1999.

22.Макаров А.М. Світло українського бароко. - К., 1994.

23.Миклашевич СВ. Гравюра. Советы начинающим. - М., 2001.

24.0свійчук В. Класицизм і романтизм в українському мистецтві - К.,2001.

25.Островський Г. Рассказ о русской живописи. - М., 1993.

26.Паустовский К. О художниках. - М., 1993.

27.Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство./ гл. ред. В.М. Полевой. - М., 1999.

28.500 шедевров.-М., 1997.

29.Ротенберг Е.И. Западноевропейская живопись 17 века: Тематические принципы. – М., 1989.

30.Рубан В.В. Український портретний живопис другої половини XIX століття. – К., 1986.

31.Русские художники от "А" до "Я". - М., 1996.

32.Саверкина И.И. Греческая скульптура V века до н.э. в собрании Эрмитажа. – Л., 1986.

33.Самин Д.К. 100 великих архитекторов. - М., 2000.

34.Свеницька В.1., Сидор О.Ф. Спадщина вЫв: УкраТнське малярство 1990.

35.Степовик Д.В. Українське мистецтво першої половини XIX століття. – Л., 1982.

36.Українська графіка XI- початку XX ст.: Альбом/ Авт.-упоряд. А.О. В’юник. К., 1994.

37.Українська ікона 14-18 ст. - Львів, 1999.

38.Українське бароко та європейський контекст. - К., 1991.

39.Хоуп Ч. Шедевры живописи итальянского Ренессанса. - М., 1997.

40.Энциклопедия живописи. -М., 1999.


Додаткова навчальна література

 1. Чайков И.М. Лепка и формовка скульптуры. Б-ка начинающего художника. М., Искусство, 1953.

 2. Крестовский И.В. Монументально-декоративная скульптура. Техника, технология, реставрация. М.-Л., Искусство, 1949.

 3. Муромцева Е.К. Скульптурные и декоративно-лепные работы. Практическое руководство для архитектурных ВУЗов и техникумов. Альбом с ил. и текстом.-2-й вариант. М., МАИ, 1959.

 4. Муромцева Е.К. Скульптурные и декоративные работы. Практическое руководство для архитектурных вузов и техникумов. 1 вариант. М., МАИ, 1946.

 5. Лантери Э. Лепка. Пер. с англ. М., Изогиз, 1963.

 6. Голубкина А.С. Несколько слов о ремесле скульптора. - М., Сов.художник, 1958.

 7. Крестовский И.В. Скульптура. М., Профиздат, 1960.

 8. Школа изобразительного искусства. Т.1, стр.95-112; Т.2, стр.106-122; Т.З, стр.107-177.

 9. Ермонская В.В. Основы понимания скульптуры. М., Искусство, 1964.

 10. Ермонская В.В. Что такое скульптура? М., Искусство, 1964.

 11. Ростовцев Н.Н. Школа изобразительного искусства (в десяти выпусках). М., искусство, 1965.
^ 12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виконання академічних робіт;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

Дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

Залік.

^ 13. Критерії оцінювання (у %)

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

- письмові модульні роботи 40 %

(з них на к. с. р.) 10 %

- виконання академічних робіт 30 %

- виконання домашніх робіт 30 %

^ Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид

(%)

1.

Знайомство з скульптурними зразками майстрів світового мистецтва. Їх наочний аналіз пластичних ходів, композиційно-творчих рішень.

5%

2.

Замальовки та ескізування в пластиліні фігури моделі.

5%

^ 14. Мови викладання.

Українська.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сертифікати зно : історія України; українська мова та література; географія або іноземна мова
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconХудожньо-педагогічний факультет напрям підготовки 020208 «декоративно-прикладне мистецтво» Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва приймає абітурієнтів за напрямом підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво»
Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва приймає абітурієнтів за напрямом підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво»,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconПояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво»
«бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом підготовки 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconПояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво»
«бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом підготовки 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
«Мистецтво» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи