Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
Сторінка5/13
Дата04.08.2012
Розмір1.97 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


Кафедра образотворчого мистецтва та професійної майстерності


^ РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з дисципліни «Основи кольорознавства»

для спеціальності 6.020200 «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» зі спеціалізацією «Художній метал»

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

Протокол №___________від___________________

Завідувач кафедри____________________________

Перезатверджено: протокол №________від_______

Перезатверджено: протокол №________від_______

Перезатверджено: протокол №________від_______


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу________Л. П. Масюта


Луганськ 2009


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

з дисципліни «Основи кольорознавства»

^ 1. Назва курсу.

«Основи кольорознавства»

Форма навчання: денна.

Спеціальність: «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» зі спеціалізацією «Художній метал».


2. Код курсу.

[РФ].[ДПМ_метал_09].[3_1_7]

3. Тип курсу.

Обов’язковий.

^ 4. Рік (роки) навчання.

1-й.

5. Семестри.

2.

^ 6. Кількість кредитів ECTS.

2,5.

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Бразалєй Ганна Олександрівна – викладач кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності.

^ 8. Мета курсу.

Мета курсу передбачає знайомство з наукою про колір її історичному аспекті, осмислення досвіду накопиченого людством в цій галузі, а також дати студентам необхідні теоретичні та практичні навички, які б сприяли розвитку колористичного мислення, вмінню кольорового втілення ідей, замислів, почуттів.

Мета вивчення кольорознавства:

 • освоєння історико-філософських питань з теорії основ кольорознавства;

 • формування кольорової структури;

 • поглиблення теоретичних знань кольорової естетики та кольорової гармонії;

 • виховання розвиненого професійного кольорового мислення;

 • оволодіння кольоровою поліхромією, термінологією кольорознавства;

 • вміння практично та якісно вести спрямований пошук кольорових рішень у будь-якому творі образотворчого мистецтва стосовно психофізичних характеристик кольорів та кольорових сполучень.

Задачі, що стоять при викладанні дисципліни „Кольорознавство”:

 • освоєння знань і вмінь з основ кольорознавства;

 • набуття практичного і теоретичного досвіду з питань кольорової гармонії;

 • оволодіння різними техніками і прийомами роботи з фарбами і матеріалами;

 • набуття базових знань для успішного вивчення таких дисциплін як живопис, композиція, декоративна косметика, технологія перукарської справи.

Програма з кольорознавства пропонує розглянути проблеми гармонії, прикладної кольоропсихології та використання вправ і завдань, також ознайомитись з історичним розвитком кольорознавства як науки та кольоровими засобами і традиціями розвитку всесвіту.

Студенти зобов´язані оволодіти методикою практичного розв´язання завдань з композиції та живопису, розвинути кольорове відчуття та сприймання, набути практичних навичок роботи з кольором, поняттям про побудову колірної гармонії, навитися сприймати кольорову композицію в образотворчому та ужитковому мистецтві, архітектурі, дизайні.


9. Передумови.

Курс дисципліни „Кольорознавство” відноситься до блоку професійно орієнтованих дисциплін і його опанування тісно пов’язане з вивченням історії світової культури та історії зарубіжного і вітчизняного мистецтва.

Програма курсу „Кольорознавство” тісно пов’язанa з дисципліною „Живопис”, вони кореспондуються і доповнюють одна одну.

^ 10. Зміст курсу.
^ Змістовні модулі та їхня структура

2 семестр


загальна

лекції

семінари

(пр. зан.)

лаб.

Самост.
^ Перший модуль
1.1.

Історія науки про колір. Стародавній світ.

4

22

1.2.

Історія науки про колір. Середні віки. Доба Відродження в Європі

4

22

1.3.

Історія науки про колір. 17-18 сторіччя.

4

22

1.4.

Історія науки про колір. 19-20 сторіччя.

4

22
Другий модуль
2.1.

Основні категорії і проблеми вчення про колір.

4

22

2.2.

Наукові основи кольорознавства.

4

22

2.3.

Наукові основи кольорознавства. Психологічний впливу кольору на функціональні системи.

4

22

2.4.

Теорії кольорових гармоній. Класифікація і типи кольорових гармоній.

4

22
^ Практичні заняттяАхроматична шкала.

4
2
2
Способи змішування кольорів.

4
2
2
Змішування основних кольорів. Спектральне коло.

6
4
2
Психологічна дія кольорів. Кольоровий контраст.

4
2
2
Фактурні властивості кольорів. Імітація матеріалів.

6
4
2
Гармонізація хроматичних кольорів з ахроматичними.

4
2
2
^ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

60

16

16
28
^ 11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Ависян О.А. Натура и рисование по представлению. – М.,1985.

 2. Агамирова А. Советский станковый рисунок. – М., 1981.

 3. Андрева М.В. Чудесные превращения. Глина. Камень. Песок. – Л., 1973.

 4. Барышников А.П. Перспектива. – М., 1949.

 5. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. – М., 1981.

 6. Борщ А. Наброски и зарисовки. – М., 1970.

 7. Випер Е.Р. Введение в историческое изучение искусства. – М., 1985.

 8. Воронов Н.В. Искусство рождённое огнём. – М., 1970.

 9. Гицеску Г. Пластическая анатомия. – В 3-х томах. – Бухарест, 1963.

 10. Дейнека А. Учитесь рисовать. – М., 1961.

 11. Зайцев А.С. Советы мастеров. – Л., 1973.

 12. Кузин В.С. Наброски и рисунки. – М., 1981.

 13. Кулибакин Г.К. Рисунок и основы композиции. – М., 1983.

 14. Легенький Ю.Г. Від ремесла до творчості. – К., 1990.

 15. Материалы и техника рисунка. – М., 1984.

 16. Марков Л.М. Практика застосування кераміки в архітектурі. – К., 1984.

 17. Однаралов Н.В. Материалы в изобразительном искусстве. – М., 1984.

 18. Певцев А.Х. Производство художественных глиняных изделий (керамика). – М., 1903.

 19. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. – М., 1984.

 20. Ростовцев Н.Н. Очерки по истории методов преподавания рисунка. – М., 1983.

 21. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок. – 2-е изд. – М., 1985.

 22. Ростовцев Н.Н., Игнатьев С.Е., Шорохов Е.В. Рисунок, живопись, композиция/ Хрестоматия. – М., 1989.

 23. Рудин Н.Г. Художественное оформление тканей. – М., 1964.

 24. Соловьёва Б.А. Искусство рисунка. – Л., 1989.

 25. Тихонов О.В. Рисунок. – М., 1983.

 26. Филипова С.В. Архитектурная майолика. – М., 1986.

 27. Хория Тоедору. Перспектива. – Бухарест. 1964.

 28. Школа ИЗО. – 10 томов. – М., 1960-1963.

 29. Шугаев В.М. Орнамент на ткани. – М., 1969.

 30. Gottfried Bammes. – Berlin, 1989.


Додаткова навчальна література


1. Юхвидин П.А. Мировая художественная культура. От истоков до XVII века. В лекциях, беседах, рассказах. - М., 1996.

2. Материалы журналов «Искусство в школе», «Искусство и образование», «Мистецтво та освіта», "Художня культура та освіта", "Дивосвіт", газеты "Искусство" и др.^ 12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • практичні роботи;

 • участь у конференції;

 • самостійна робота;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

Дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

Залік.

^ 13. Критерії оцінювання (у %)

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

- письмові модульні роботи 42 %

(з них на к. с. р.) 12 %

- участь у семінарах, дискусіях 28 %

- письмові кейси 30 %

^ Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид

(%)

1.

Підготувати доповіді з тем:

Наукові основи теорії кольорової гармонії.

6%

2.

Підготувати доповіді з тем:

Психологічний вплив кольору на людину.

6%
^ 14. Мови викладання.

Українська
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сертифікати зно : історія України; українська мова та література; географія або іноземна мова
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconХудожньо-педагогічний факультет напрям підготовки 020208 «декоративно-прикладне мистецтво» Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва приймає абітурієнтів за напрямом підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво»
Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва приймає абітурієнтів за напрямом підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво»,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconПояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво»
«бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом підготовки 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconПояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво»
«бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом підготовки 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
«Мистецтво» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи