Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
Сторінка8/13
Дата04.08.2012
Розмір1.97 Mb.
ТипДокументи
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра образотворчого мистецтва та професійної майстерності _________________

(назва кафедри)


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни__робота в матеріалі______

(назва дисципліни)

для спеціальності(ей) декоративно-прикладне мистецтво

(художній метал)

форма навчання _денна_________________


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________


Луганськ 2010__

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Робота в матеріалі ”

 1. Назва курсу.

^ „РОБОТА В МАТЕРІАЛІ ”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): декоративно-прикладне мистецтво

(художній метал)


 1. Код курсу.

[РФ].[ДПМ_метал_].[3­­­­­­­_1_9]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

4-й

 1. Семестр / семестри.

7-8

 1. Кількість кредитів ECTS.

3– 2

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Гутенко Сергій Викторович– викладач кафедри ОМ та ПМ

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомити студентів з технологічними процесами роботи з металом, а також дати студентам необхідні теоретичні та практичні навички, які можна використовувати для створення ювелірних виробів.

Оволодіти навичками роботи з ножицями по металу, лобзиком, штангенциркулем, надфілем, штихелем, розвинути відчуття металу, набути практичних навичок роботи з металом, навчитися сприймати ювелірну композицію в образотворчому мистецтві, дизайні.

Засвоїти на прикладі формальних композицій основні принципи, типи, класифікації і загальні положення методики обробки металу з метою подальшою їх застосування виготовленні власних ювелірних виробів.

Протягом вивчення курсу „Робота в матеріалі ” студенти виконують 1 практичну роботу в рамках аудиторних занять.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Скульптура, композиція, малюнок, історія мистецтв.

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Ескізування та креслення ювелірної прикраси

53

1

10
42

1.2.

Розрізання та розпилювання металу.

18

2

161.3.

Опилювання.

12

2

101.4.

Свердління та фрезування .

11

1

101.5.

Гравірування.

13

3

101.6.

Виготовлення прикрас з металу

37

1

10
26
Другий модуль
2.1.

Ескізування та креслення каблучки

80
10
70

2.2.

Види оправ і технологія їх виготовлення.

5

5


2.3.

Пайка

35

3

322.4.

Технологія емалі

2

2


2.5.

Виготовлення каблучки з накладкою.

40
30
10
загальна кількість годин

270

10

142
118

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Э.Бреполь. Теория и практика ювелирного дела. – Лененград., 1973.

 2. История зарубежного искусства. – Л., 1984.

 3. История советской архитектуры. – М. 1962.

 4. Гольденштейн А. Зодчество. – М., 1979.

 5. Любимов Л.Д. Искусство древнего мира. – М., 1974.

 6. Любимов Л.Д. Искусство древней Руси. – М., 1974.

 7. Асееев Ю.С. Путешествие в античный мир. – К., 1970.

 8. Любимов Л. Искусство Западной Европы. Средние века. Возрождение в Италии. – М., 1982.

 9. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 1. – М., 1968.

 10. Алленова Е. Живопись. – М., 2001.

 11. Базен Ж. Барокко и рококо. – М., 2001.

 12. Бенуак А.Н. История русской живописи в ХІХ веке /Сост., вступ. Ст. и коммент. В.М. Володарского. – 3-е изд. – М., 1990.

 13. Пейзаж. Страницы истории / Авт.-сост. К.Б. Богемская. – М., 1999.

 14. Бялик В.М. Путешествие в мир русской живописи. – М., 2000.

 15. Гийу Ж.Ф. Великие полотна. – М., 1995.

 16. Губарева М.В., Низовский А.Ю. 100 великих храмов мира. - М., 2000.

 17. Долгополов И.В. Мастера и шедевры: в 3-х т.- М., 1986.

 18. Европейская живопись ХІІІ-ХХ вв. Энциклопедический словарь. – М., 1999.

 19. Егорова К.С. Пейзаж в Нидерландской живописи ХV века. – М., 1999.

 20. Изобразительное искусство. Музыка. – М., 1997.

 21. Камминг Р. Живопись. Шедевры европейской живописи с комментариями. – М., 2000.

Додаткова навчальна література

 1. Камминг Р. Художники. Жизнь и творчество 50 знаменитых живописцев. – М., 2000.

 2. Кириченко Е.И. Русский стиль. Поиски выражения национальной самобытности. Народность и национальность. Традиции древнерусского и народного искусства в русском искусстве ХVІІ- начала ХХ века. М., 1997.

 3. Ланг Й. Скульптура: Для начинающих и студентов художественных вузов. – М., 2000.

 4. Макаров А.М. Світло українського бароко. – К., 1994.

 5. Миклашевич С.В. Гравюра. Советы начинающим. – М., 2001.

 6. Освійчук В. Класицизм і романтизм в українському мистецтві. – К., 2001.

 7. Островський Г. Рассказ о русской живописи. – М., 1993.

 8. Паустовский К. О художниках. – М., 1993.

 9. Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство./ гл. ред. В.М. Полевой. – М., 1999.

 10. 500 шедевров. – М., 1997.

 11. Ротенберг Е.И. Западноевропейская живопись 17 века: Тематические принципы. – М., 1989.

 12. Рубан В.В. Український портретний живопис другої половини ХІХ століття. – К., 1986.

 13. Русские художники от “А” до “Я”. – М., 1996.

 14. Саверкина И.И. Греческая скульптура V века до н.э. в собрании Эрмитажа. – Л., 1986.

 15. Самин Д.К. 100 великих архитекторов. – М., 2000.

 16. Свєницька В.І., Сидор О.Ф. Спадщина віків: Українське малярство 14-18 ст. в музейних колекціях Львова. – Львів, 1990.

 17. Степовик Д.В. Українське мистецтво першої половини ХІХ століття. – Л., 1982.

 18. Українська ікона 14-18 ст. – Львів, 1999.

 19. Українське бароко та європейський контекст. – К., 1991.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • розробка ескізів та креслень;

 • оволодіння інструментами та обладнанням;

 • набуття практичних навичок у роботі з матеріалом;

 • навчитися сприймати ювелірну композицію в образотворчому мистецтві, дизайні;

 • написати доповідь про стилі у ювелірному мистецтві.

Поточний контроль:

дві роботи з металу (медальйон та каблучка).

^ Форма семестрового контролю:

Залік у першому семестрі, екзамен у другому семестрі.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • ескізні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у практичних заняттях 30%

 • самостійна робота (ескізування та реферат) 10%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Ескізування та креслення (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

2.

Виготовлення медальону /каблучки (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

15%

3.

Реферат на обрану тему

5%

УСЬОГО:

25%
 1. Мови викладання.

Українська


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


Кафедра образотворчого мистецтва та професійної майстерності


^ РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з дисципліни «Перспектива»

для спеціальності 6.020200 «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» зі спеціалізацією «Художній метал», «Декоративно-прикладне мистецтво», «Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво»

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

Протокол №___________від___________________

Завідувач кафедри____________________________

Перезатверджено: протокол №________від_______

Перезатверджено: протокол №________від_______

Перезатверджено: протокол №________від_______


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу________Л. П. Масюта


Луганськ 2009


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

з дисципліни «Перспектива»

^ 1. Назва курсу.

«Перспектива»

Форма навчання: денна.

Спеціальність: «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» зі спеціалізацією «Художній метал», «Декоративно-прикладне мистецтво», «Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво».


2. Код курсу.

[ІКМ] [ИЗО_Кер] [3_1_9]

3. Тип курсу.

Обов’язковий.

^ 4. Рік (роки) навчання.

2-й

5. Семестри.

1.

^ 6. Кількість кредитів ECTS.

3.

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Лугуценко Любов Володимирівна – викладач кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності.

^ 8. Мета курсу.

Перспективні зображення у наш час дозволяють художнику, винахіднику та дизайнеру зображати як існуючі предмети, так і не існуючі, ті, що розташовані на проекційному апараті. Перспективні зображення є обов'язковими елементами проекту, тому перспектива дозволяє не тільки уявити майбутній вибір, але й заздалегідь виявити переваги та недоліки форми, композиційного або кольорового вирішення проекту.

Мета вивчення курсу - передбачає знайомство з наукою про конструктивну побудову предметів в її історичному аспекті, осмислення досвіду накопиченого людством в цій галузі, а також дати студентам необхідні теоретичні та практичні навички, які б сприяли розвитку художнього мислення.

Мета вивчення перспективи:

 • освоєння законів перспективи та правила їх виконання;

 • оволодіння знаннями й навичками правильно бачити та зображувати різноманітні форми та об'єкти;

 • виховання професійного мислення;

 • оволодіння термінологією перспективи.

 • освоєння засобів побудови перспективи.

Студенти зобов'язані оволодіти практичними навичками побудови перспективного зображення, розвинути просторове відчуття, навчитися сприймати й використовувати перспективу в образотворчому та ужитковому мистецтві.

Задачі, що стоять при викладанні дисципліни „Перспектива”:

 • освоєння знань і вмінь з перспективи;

 • набуття практичного і теоретичного досвіду з питань побудови форми;

 • оволодіння прийомами перспективної побудови;

 • набуття базових знань для успішного вивчення таких дисциплін як малюнок, композиція.
9. Передумови.

Курс дисципліни «Перспектива» відноситься до блоку професійно орієнтованих дисциплін і його опанування тісно пов'язане з кресленням, рисунком. Програма курсу «Перспектива» тісно пов'язана з дисциплінами «Рисунок», «Скульптура», вони кореспондуються і доповнюють одна одну.


^ 10. Зміст курсу.
^ Змістовні модулі та їхня структуразагальна

лекції

семінари

(пр. зан.)

лаб.

Самост.
^ Перший модуль
1.1.

Вступ. Загальні вимоги до перспективи як науки. Види перспективи.

4

22

1.2.

Значення перспективи та етапи розвитку перспективного сприйняття.

4

22

1.3.

Перспективне зображення крапок, розташованих в предметному просторі (на проекційному апараті).

8

2

2
4

1.4.

Перспективне зображення відрізків та прямих ліній, розташованих в предметному просторі (на проекційному апараті).

8

2

2
4

1.5.

Перспектива нескладних геометричних фігур: квадрат, прямокутник, трикутник, ромб.

8

2

2
4
^ Другий модуль
2.1.

Перспективні масштаби.

6

24

2.2.

Перспектива паркету фронтального та кутового положення.

14

2

8
4

2.3.

Спосіб сітки та Спосіб архітекторів.

10

2

4
4

2.4.

Побудова перспективи інтер’єру фронтального положення.

10

2

4
4

2.5.

Побудова перспективи інтер’єру кутового положення.

10

2

4
4
^ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

82

20

26
36
^ 11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М.: Прогресс, 1974.

 2. Берже М. Геометрия. – М.: Мир, 1984.

 3. Евстифеев М.Ф. Построение архитектурных форм в перспективе. – К.: Будівельник, 1973.

 4. Евтеев В.И., Зметный А.Я., Новиков И.В. Построение перспективного рисунка. – Л.: Учпедгиз, 1963.

 5. Інженерна графіка / В.Є. Михайленко, В.В. Ванін, С.М. Ковальов. 2-ге вид. – К.: Каравела, 2002.

 6. Иванов Г.С. Начертательная геометрия. – М.: Машиностроение, 1955.

 7. Колотов С.М. Вопросы теории изображений. – К.: Изд-во КГУ, 1972.

 8. Короев Ю. И. Начертательная геометрия. – М.: Стройиздат, 1987.

 9. Куравлев А.А. Перспектива. – М., 1976.

 10. Лазовой А.Н. Перспектива. – М., 1960.

 11. Макарова М. Н. Перспектива. Учебник. – М.: Просвещение, 1989.

 12. Марфельд Р.Р. Построение архитектурных перспектив. – М., Л.: гос. Изд-во, 1950.

 13. Михайленко В.Є., Євстіфєєва М.Ф., Ковальов С.М., Кащенко О.В. Нарисна геометрія: Підручник. – К., Вища шк., 2004.

 14. Михайленко В.Є., Яковлєв М.І. Основи композиції. Геометричні аспекти художнього формотворення. «Каравела», 2004.

 15. Непомнящий В.М., Смирнов Г.Б. Практическое применение перспективы в станковой картине. – М.: Просвещение, 1978.

 16. Павлова А. А., Соколова О. В. Перспектива: Учебное пособие по графике и дизайну для студентов факультетов технологии и предпринимательства педвузов. – М.: Шк. Пресса, 2001.

 17. Петерсен В.Е. Перспектива. – М.: Искусство, 1970.

 18. Подгорный А.Л. Плафонная перспектива. – К.: Госстройиздат УССР, 1959.

 19. Ратничин В. Н. Перспектива. Учебник. – К.: Высшая школа.

 20. Раушенбах Б. В. Пространственные построения в живописи: Очерк основных методов. – М.: Наука, 1980.

 21. Раушенбах Б. В. Системы перспектив в изобразительном искусстве: Общая теория перспектив. – М.: Наука, 1986.

 22. Соловьев С. А. Перспектива. – М.: Просвещение, 1981.

 23. Соловьев С. А., Буланже Г. В., Шульга А. К. Перспектива. – М.: Просвещение, 1982.

 24. Соловьев С. А., Буланже Г. В., Шульга А. К. Задачник по черчению и перспективе. – М.: Высшая школа, 1988.

 25. Сомов Ю. Композиция в технике. – М.: Машиностроение, 1988.

 26. Теодору Хория. Перспектива. – Бухарест, 1964.

 27. Флоренский П. А. Избранные труды по искусству. М.: Изобразительное искусство, 1966.

 28. Четверухин Н.Ф. Проективная геометрия. – М., 1953.

 29. Шорохов Е.В. Основы композиции. – М., 1979.

 30. Щербина В.В. Перспектива. – К.: Радянська школа, 1969.


Додаткова навчальна література

1. Чернокозов А.И. История мировой культуры (Краткий курс). - Ростов-на-Дону, 1997.

2. Юхвидин П.А. Мировая художественная культура. От истоков до XVII века. В лекциях, беседах, рассказах. - М., 1996.

3. Материалы журналов «Искусство в школе», «Искусство и образование», «Мистецтво та освіта», "Художня культура та освіта", "Дивосвіт", газеты "Искусство" и др.


^ 12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • рішення задач;

 • виконання альбому з перспективи.

Поточний контроль:

Дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

Залік.

^ 13. Критерії оцінювання (у %)

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

- письмові модульні роботи 35 %

(з них на к. с. р.) 15 %

- виконання практичних завдань 65 %


^ Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Виконання перспективи паркету кутового положення.

5 %

2.

Виконання перспективи паркету фронтального положення.

5%

3.

Виконання перспективи паркету різних форм.

5%
^ 14. Мови викладання.

Українська
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сертифікати зно : історія України; українська мова та література; географія або іноземна мова
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconХудожньо-педагогічний факультет напрям підготовки 020208 «декоративно-прикладне мистецтво» Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва приймає абітурієнтів за напрямом підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво»
Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва приймає абітурієнтів за напрямом підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво»,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconПояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво»
«бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом підготовки 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconПояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво»
«бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом підготовки 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
«Мистецтво» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи