Міністерсто освіти І науки україни icon

Міністерсто освіти І науки україни
НазваМіністерсто освіти І науки україни
Сторінка14/34
Дата04.08.2012
Розмір5.94 Mb.
ТипДокументи
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   34
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра фізичної реабілітації і валеології


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

Дисципліни «Валеологія»


для спеціальності(ей) історичний факультет, усі спеціальності університету

форма навчання - денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №__1____від _31 серпня 2009 р


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П.Масюта


Луганськ 2010


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Валеологія”

 1. ^ Назва курсу.

ВАЛЕОЛОГІЯ”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): усі спеціальності університету.

 1. ^ Код курсу.

[ІФВС].[Здор_люд_09].[3_1_4]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

За вибором студента

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1

 1. Кількість кредитів ECTS.
 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

^ Бабич В’ячеслав Іванович – доцент кафедри фізичної реабілітації і валеології, кандидат педагогічних наук (3 корпус, ауд. 3-26 , e-mail: any@any.ua)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення студентів з гносеологічними й історичними коренями валеології. Розкриваються філософсько-методологічні та культурологічні аспекти валеології. Висвітлюються сучасні проблеми здоров'я дітей і учнівської молоді в Україні. Студенти знайомляться з міжнародними проектами Всесвітньої організації охорони здоров'я, які направлені на підвищення рівня здоров'я дітей та учнівської молоді. Розкриваються принципи побудови та структура і зміст Концепції неперервної валеологічної освіти в Україні. Дається теоретичне обґрунтування сутності основних понять курсу валеології.

Студентам пропонується підібрані технології, які впливають на духовний, психічний і фізичний аспекти. Розкриваються зміст, структура, особливості використання оздоровчих технологій. Висвітлюються механізми впливу оздоровчих технологій на людину і її здоров'я. Механізми впливу оздоровчих технологій на різні аспекти здоров'я, їх сполучення.

Вивчення навчального предмету «Валеологія» спрямоване на виховання у студентів бережливого ставлення до свого здоров'я, підвищення мотивації до його зміцнення та збереження, формування високого рівня культури здоров'я.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Біологія, основи здоров'я.

 1. ^ Зміст курсу.


Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1.

Теоретичні засади валеології

5

14

1.2.

Сутнісна характеристика основних понять курсу валеології.

8

26

1.3.

Сучасні проблеми здоров'я в Україні.

8

26

1.4.

Концепція неперервної валеологічної освіти в Україні та Міжнародні проекти Всесвітньої організації охорони здоров'я

8

26
Другий модуль
2.1.

Індивідуальна оздоровча система

10

2

2
6

2.2.

Духовне здоров'я людини

10

2

2
6

2.3.

Здоров'я сім'ї

8

26

2.4.

Оздоровча методика словесно-образного, емоційно-вольового управляння стану людини (СОЕВУС) Г.Ситіна

10

2

2
6

2.5.

Харчування

7

1

2
4

2.6.

Загартування

8

26
загальна кількість годин

82

28

8
56
 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Амосов М.М. Роздуми про здоров’я: Пер. з рос. – К.: Здоров'я, 1990. – 168 с.

 2. Апанасенко Г.Л. Эволюция биоэнергетики и здоровье человека. –СПб.: МГП «Петрополис», 1992.- 123 с.

 3. Булич Е.Г., Муравов І.В. Валеологія. Теоретичні основи валеології: Навч. посіб. — К.: ІЗМН, 1997. — 224 с.

 4. Валеологія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти в 2ч. (В.І. Бобрицька, М.В. Гриньова. та ін.) – Полтава: «Скайтек», 2000. – ч. I.- 146 с.

 5. Валеологія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти в 2ч. В.І. Бобрицька, М.В. Гриньова. та ін.; за редакцією В.І. Бобрицькою – Полтава: «Скайтек», 2000. – ч. IІ.- 160 с.

 6. Гончаренко М.С. Валеологический словарь. – Х.: ХГУ, 1999. – 316 с.

 7. Горащук В.П. Валеологія: Підручник для 10-11 класів середньої загальноосвітньої школи. — К.: Генеза, 1998. — 144 с.

 8. В.П.Горащук Організація навчально-виховного процесу з валеології в загальноосвітній середній школі. – Луганськ: Альма - матер, 2001. – 111 с.

 9. Горащук В.П. Формирование культуры здоровья школьников (теория и практика). – Луганск: Альма-матер, 2003. – 376 с.

 10. Державні стандарти базової і повної середньої освіти. // Інформ. збірник. – 2004. - № 1-2. – С. 5 - 60.

 11. Европейская сеть школ «укрепления здоровья» Европейское региональное бюро. Копенгаген: 1993.— 10 с.

 12. Основы валеологии. В трех книгах. Под общей редакцией академика В.П. Петленко. Книга I. – К.: Олимпийская литература. 1998. – 445 с.

 13. Основы валеологии. В трех книгах. Под общей редакцией академика В.П. Петленко. Книга II. – К.: Олимпийская литература. 1999. –352 с.

 14. Основы валеологии. В трех книгах. Под общей редакцией академика В.П. Петленко. Книга III. – К.: Олимпийская литература. 1999. – 448 с.

 15. Справочник по оказанию скорой и неотложной помощи, О. М. Елисеев. Ростов, 1994. – 643 с.

 16. Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів для основної та старшої школи // Освіта України. – 2004. - № 17. – С. 2 – 9.

 17. Шкільний курс “Валеологія” (зб. матеріалів). Відповід. за випуск Ващенко Л.С. – К.: Освіта, 1994. – 96 с.


Додаткова література

 1. Ананьев В.А. Концептуальные основы учебной программы "Психология здоровья" // III Национальный конгресс по профилактической медицине и валеологии – Спб: 1996. – С.16 - 17.

 2. Булгаков С. Сочинения: В 2 т. — М.: Наука, 1993. — Т.1. — 345 с.

 3. Злобин Н. Культура и общественный прогресс М.: Наука, 1990. – 303 с.

 4. Задачи по достижению здоровья для всех. Политика здравоохранения для Европы. — Копенгаген. Европейское региональное бюро. Всемирной организации здравоохранения, 1993.— 322 с.

 5. Кант И. Соч.: в 6-ти т. – М.: Мысль, 1966.– Т.5. – 564 с.

 6. Колесов М.С. Человек и культура :философские размышление. -К. :изд-во общества "Знание" Украины, 1991. – 48 с.

 7. Краткий словарь по социологии. – М.: Политиздат, 1989. – 479 с.

 8. Лисицын Ю.П. Жиляева Е.П. Союз медицины и искусства. М. Медицина. 1985. – 192 с.

 9. Лазарев С.В. Концепция гармонического профиля здоровья. // III Национальный конгресс по профилактической медицине и валеологии – Санкт-Петербург: 1996. – С. 99-100.

 10. Малахов Г.П. Создание собственной системы оздоровления. СПб.: АО «Комплект», 1995.— 302 с.

 11. Психоанализ и культура: Избранные труды Карен Хорни и Эриха Фромма. – М.: Юрист, 1995. – 623 c.

 12. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. – Киев: Олимпийская литература, 1997. – 583 с.

 13. Скумин В.А. Культура Здоровья – фундаментальная наука о человеке. – Новочебоксарск: ТЕРОС. 1995. – 132 с.

 14. Скумин В.А., Бобина Л.А. Пропедевтика культуры здоровья: Новочебоксарск: ТЕРОС. 1994. – 192 с.

 15. Суржиков В.Д. Лотош Е.А. Проблемы подготовки учителей валеологии // III Национальный конгресс по профилактической медицине и валеологии. Тезисы докладов 28-е мая – 31-е мая Санкт-Петербург 1996 – С. 152-153.

 16. Татарникова Л.Г. Педагогическая валеология: Генезис. Тенденции развития. Санкт-Петербург, изд. "Петровский и ко " 1995. – 352 с.

 17. Учебный курс по культурологии. Под редакцией Драча Г.В. Ростов-н/д.; изд. «Феникс», 1996. – 576 с.

 18. Фаустова Э.Н. Культура студенческой молодежи: социально-философский аспект. М.: изд-во МГУ, 1991. – 136 с.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • усні відповіді;

 • самостійна робота студентів з творчих завдань;

Поточний контроль:

- усні відповіді на заняттях;

- перевірка самостійних творчих завдань;

- дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60%

(з них на к.с.р.) (20 %)

 • участь у семінарах, дискусіях 40%


Карта оцінювання СРС^ Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Індивідуальна оздоровча система (розробка)

5%

2.

Методика словесно-образного, емоційно-вольового управляння стану людини (СОЕВУС) Г.Ситіна (засвоєння двох настанов)

5%

3.

Методика оздоровчого харчування (конспектування)

5%

4.

Методика загартування в бані та сауні (конспектування)

5%
 1. Мови викладання.

Українська^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра спортивних дисциплін


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни «Рухливі ігри з методикою викладання”

для спеціальності: «Фізичне виховання»

форма навчання: денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2010


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни «Рухливі ігри з методикою викладання»

 1. Назва курсу.

^ «РУХЛИВІ ІГРИ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ”

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): «Фізичне виховання»

 1. ^ Код курсу.

[ІФВС].[Фіз._вих_08].[3_1_9]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1-2

 1. Кількість кредитів ECTS.

1,5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

^ Андрієнко Тамара Тимофіївна – старший викладач кафедри спортивних дисциплін (3 корп., ауд. 3-07)

Кудряшов Євген Вікторович – доцент кафедри спортивних дисциплін, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент (3 корп., ауд. 3-07, e-mail: kudryashv-e-v@mail.ru)

^ Павлова Наталія Анатоліївна – викладач кафедри спортивних дисциплін (3 корп., ауд. 3-07)

Карпов Сергій Михайлович – викладач кафедри спортивних дисциплін (3 корп., ауд. 3-07)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою вивчення дисципліни „Рухливі ігри з методикою викладання” є формування цілісної системи теоретичних та методичних заннь, практичних вмінь та навичок проведення різних форм занять рухливими іграми; розвиток професійного мислення та професійно значущих особистісних якостей.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс спортивних та рухливих ігор середньої школи

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1

Основні поняття про гру, значення і місце рухливих ігор в фізичному вихованні дітей.

2

2


2

Педагогічні вимоги к організації, і методика проведення рухливих ігор.

2

2


3

Рухливі ігри в шкільному уроку фізкультури і позашкільній роботі

2


2

4

Рухливі ігри в заняттях спортом

2


2

5

Ігри для учнів 1-3 класів

2
26

Ігри для учнів 4-8 класів

2
27

Ігри для учнів 9-11 класів

2
28

Ігри народів України

2
29

Ігри для занять спортивними іграми

2
210

Ігри для занять легкою атлетикою

2
211

Ігри для занять гімнастикою

2

12

Ігри для розвитку фізичних якостей

2

13

Ігри, забави та розваги

2


2

14

Ігри в оздоровчому, спортивному таборі

2


2

15

Ігри на лоні природи

2


2

16

Навчальна практика (написання конспекту уроку та проведення навчального заняття)

4
4
10

17

Розробка сценарію з проведення ігрових свят

7


7

18

Розробка сценарію з проведення змагань з рухливих ігор

7


7
^ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

54

4

16
34
 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Андриенко Т.Т. Методика проведения народных игр Украины. Метод.реком. – Луганск: Знание, 2004. – 36 с.

 2. Андриенко Т.Т. Методические рекомендации по проведению эстафет и игровых заданий. – Луганск: Альма-матер. 2003. – 45 с.

 3. Андриенко Т.Т. Игровые упражнения-развлечения: Метод.реком. – Луганск: Знание, 2004 – 56 с.

 4. Андриенко Т.Т. Игры, забавы и развлечения. Метод. рекомендации. – Луганск: Знание 2004 – 28 с.

 5. Андриенко Т.Т. Подвижные игры и методика их применения в спортивных играх. – Луганск: Альма-матер, 2003 – 23 с.

 6. Былеева Л.В., Коротков И.М. Подвижные игры – М.: ФИС, 1989 – 182 с.

 7. Ефимова Н.Г. Методика преподавания подвижных игр. – К.: Радянська школа. – 1989 – 79 с.

 8. Коротков И.М. Подвижные игры в школе. – М.: Просвещение. – 1989. – 191 с.

Додаткова навчальна література

 1. Былеева Л.В. Григорьев В.М. Игры народов СССР – М.: ФИС, 1985 – 269 с.

 2. Лукачи А. Игры детей мира. – Молодая гвардия. – 1977 – 160 с.

 3. Осокина Т.И. Детские подвижные игры народов СССР. – М.: Просвещение, 1988 – 293 с.

 4. Розанова Е.П. Книга игр – М.: «РОСМЕН» – 2000 – 167 с.

 5. Турин Н.В. Жакова О.В. Большая книга игр и развлечений СПБ: «Кристалл» – 2000 – 272 с.

 6. Трейси Фицсиммонс Памела Лифлендер. Энциклопедия для всех игр. Ростов-на-Дону. Феникс. – 1997. – 320 с.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • діяльність студента на практичних заняттях;

 • написання рефератів та конспектів занять.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи;

Форма семестрового контролю:

залік.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмова модульна робота І 20% (4 питання по 5 балів кожне = 20 балів)

 • написання конспект ігрр 30% (5 розділів з вивчення ігор по 6 балів

кожне – 30 балів)

 • написання реферату 10%

 • навчальна практика 40%Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

написання конспекту ігор (надати записи ігор, згідно змісту практичного матеріалу, або зробити картотеку)

30%

2.

написання реферату „Тато, мамо, я - спортивна сім`я”, „Веселі старти”, „День рухливих ігор”

5%


Схема отримання балів за навчальну практику, спрямовану на засвоєння знань, вмінь та навичок самостійного підбору та проведення рухливих ігор на колективі граючих (навчальна група)

 1. Вибір гри, підготовка місця, інвентарю та обладнання; – 3 б

 2. Підготовка місця, інвентарю та обладнання – 3 б.

 3. Вірний вибір місця при поясненні гри та її проведенні; – 2 б.

 4. Вміння швидко й чітко перешукувати групу в початкове положення до початку ігри; – 3 б.

 5. Вміння вдало поділити групу на команди – 3 б.

 6. Вміння вдало поділити групи на команди й цілеспрямовано підібрати капітанів, помічників та водячих (за різними принципами) – 3 б.

 7. Дотримуватися установленої послідовності розповіді гри, показу прийомів і гру цілком – 4б;

 8. Керувати процесом гри і діями учнів та вдало закінчити і підвести підсумки гри;

3 б.

 1. Вдало закінчити і підвести підсумки гри – 3 б.;

 2. Помічати помилки і знайти засоби їх уникнення – 3б.;

 3. Грамотність мовлення – 3 б;

 4. Вміння триматися перед групою, емоційність та артистичність; – 3.б.

 5. Щільність навчальної практики – 3 б.
 1. Мови викладання.

Українська


Визначення оцінки необхідно встановлювати за шкалою ЕСТS:


Шкала ЕСТS


^ Національна шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

FХ незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.


Старший викладач кафедри

спортивних дисциплін Андрієнко Т.Т.


Завідувач кафедри

спортивних дисциплін Зюзюков О.В.


Державний заклад

^ „ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА”


Інститут фізичного виховання і спорту

Кафедра теорії і методики фізичного виховання


^ РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з дисципліни

„Теорія і методика фізичного виховання”

для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”

за спеціальністю 6.010201

„Фізичне виховання»

для студентів ІI курсу Інституту фізичного виховання і спорту

денної форми навчання


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни

„Теорія і методика фізичного виховання”


 1. ^ Назва курсу.

Теорія і методика фізичного виховання


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): за спеціальністю 6.010201 „Фізичне виховання»

 1. Код курсу.

[ІФВіС ]. [Фіз_вих_08]. [3_1_11].

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання

. другий

 1. Семестр / семестри.

3, 4

 1. Кількість кредитів ECTS.

2

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Ротерс Тетяна Тихонівна – зав. каф., професор кафедри теорії і методики фізичного виховання, доктор педагогічних наук (3 корпус, ауд. 3-29 , e-mail: roters @list.ru

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу

Дисципліна „Теорія та методика фізичного виховання” є нормативною дисципліною в підготовці студентів Інституту фізичного виховання і спорту. Метою викладання дисципліни „Теорія та методика фізичного виховання” для студентів ІІ курсу є формування конкретних знань із загальної теорії фізичного виховання, які становлять теоретичне підґрунтя використання засобів фізичного виховання для гармонійного розвитку особистості, зміцнення здоров’я і профілактики захворювань тощо.

Завдання курсу

Студенти повинні знати:

 1. Теорію і методику фізичного виховання” як наукову й навчальну дисципліну.

 2. Особливості фізичного виховання як соціальної системи.

 3. Засоби фізичного виховання та їх вплив на здоров’я дітей у процесі фізичного виховання в школі.

 4. Особливості навчання у фізичному вихованні.

 5. Принципи, які використовуються у процесі навчання у фізичному вихованні.

 6. Методи, на яких базується навчання у фізичному вихованні.

 7. Структуру навчання руховим діям.

 8. Методику розвитку рухових якостей дітей та підлітків.

 9. Навантаження й відпочинок на заняттях фізичною культурою .

 10. Форми організації занять з фізичного виховання в загальноосвітній школі.
 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Дисципліна для викладання фізичної культури у загальноосвітній школі

 1. ^ Зміст курсу.ІІІ семестр.Модуль 1. Вступ в теорію і методику фізичного виховання

Загальна

Лекції

Практичні

Лабораторні

Самостійні

1
^

Теми лекцій


 1. Предмет і зміст теорії і методики фізичного виховання.

 2. Система фізичного виховання.

Теми практичних (лабораторних, семінарських) занять:

 1. Основи системи фізичного виховання на Україні.

 2. Самостійна робота студентів:

1. Взаємозв'язок фізичного виховання з іншими видами виховання.


2


4


2


4


2


42


4
Модуль 2. Засоби фізичного виховання
^

Теми лекцій
^ 1. Загальна характеристика засобів фізичного виховання.

4

4

^ 2. Педагогічні класифікації фізичних вправ

2

2

^ 3. Характеристика техніки фізичних вправ

2

2


2

Теми практичних занять:

^ 1. Засоби фізичного виховання.

2. Педагогічні класифікації фізичних вправ.4


2


4


2


 1. Самостійна робота студентів:

^ 1. Класифікація фізичних вправ у спортивній спеціалізації студента.2
2
Модуль 3. загальні основи фізичного виховання.

Теми лекцій:^ 1. Принципи навчання у фізичному вихованні.

4

4

^ 2. Методи навчання у фізичному вихованні.

4

4

^ Теми практичних занять:^ 1. Характеристика методів навчання у фізичному вихованні

4

4

Самостійна робота студентів:1. На основі спостереження визначити, які методи навчання використовує вчитель на уроках фізичної культури.

4


4
2. Цілеспрямоване виховання особистості в процесі фізичного виховання.

10


10
Всього за І півріччя

54

22

12
20

1

ІV семестр Модуль А

Теми лекцій:^ 1. Особливості навчання у фізичному вихованні

4

4

^ 2. Навантаження та відпочинок, як компоненти виконання фізичних вправ.

4

4

^ Теми практичних занять:^ 1. Структура навчання руховим діям.

4
4


^ Самостійна робота студентів:^ 1. Розробити структуру навчання руховим діям зі спортивної спеціалізації студента.

6


6
Модуль В.

Теми лекцій:^ 1. Виховання фізичних якостей. Форми організації занять.

8

82

Теми практичних занять:

^ 1. Особливості виховання силових якостей.

2
2


^ 2. Особливості виховання швидкості та витривалості 3. Особливості виховання спритності та гнучкості.

2


2
2


2


^ Самостійна робота студентів:^ 1. Вибрати зі шкільної програми вправи для виховання в учнів початкових, середніх та старших класів фізичних якостей.

6


6
Модуль С

Теми лекцій:^ 1. Форми організації занять фізичними вправами

4

4

^ 2. Педагогічні дослідження у фізичному вихованні.

4

4

^ Теми практичних занять:^ 1. Характеристика форм організації занять фізичними вправами зі школярами

2
2


^ Самостійна робота студентів:^ 1. Характеристика основних методів педагогічних досліджень у фізичному вихованні.

6


6
Всього за ІІ півріччя

54

24

12
18
Всього за І-ІІ півріччя

108

46

24
38
 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Тема 1. Теорія і методика фізичного виховання

як наукова й навчальна дисципліна

Література

 1. Теория и методика физического воспитания / Под ред. Т.Ю. Круцевич; В 2 т. К.: Олимпийская литература, 2003. – С. 9–22.

 2. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання. Частина 1. – Тернопіль; 2001. – С. 14–39.

 3. Ротерс Т.Т. Курс лекций по теории и методике физического воспитания. – Часть 1. Общая теория физического воспитания. – Луганск: Альма-матер, 2003. – С. 6–23.

 4. Третяк І.Є. Теорія фізичного виховання з методикою. – Луганськ, 1999. С.  8–37.


Тема 2. Система фізичного виховання

Література

 1. Теория и методика физического воспитания / Под ред. Т.Ю. Круцевич; В 2 т. К.: Олимпийская литература, 2003. – С. 28 – 47.

 2. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання. Частина 1. – Тернопіль; 2001. – С. 41–71.

 3. Ротерс Т.Т. Курс лекций по теории и методике физического воспитания. – Часть 1. Общая теория физического воспитания. – Луганск: Альма-матер, 2003. – С. 23–44.

 4. Третяк І.Є. Теорія фізичного виховання з методикою. – Луганськ, 1999. С. 37.–73.


Тема 3. Засоби фізичного виховання

Література

 1. Теория и методика физического воспитания / Под ред. Т.Ю. Круцевич; В 2 т. К.: Олимпийская литература, 2003. – С. 72–92.

 2. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання. Частина 1. – Тернопіль; 2001. – С. 90–106.

 3. Ротерс Т.Т. Курс лекций по теории и методике физического воспитания. – Часть 1. Общая теория физического воспитания.- Луганск: Альма-матер, 2003. – С. 44–72.

 4. Третяк І.Є. Теорія фізичного виховання з методикою. – Луганськ, 1999. С. 73–101.1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   34

Схожі:

Міністерсто освіти І науки україни iconМіністерсто освіти І науки україни
Виконання спортивних нормативів (2 тури); історія України; українська мова та література
Міністерсто освіти І науки україни iconМіністерсто освіти І науки україни
Кваліфікація: магістр фізичного виховання І спорту, викладач фізичного виховання
Міністерсто освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерсто освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи