Міністерсто освіти І науки україни icon

Міністерсто освіти І науки україни
НазваМіністерсто освіти І науки україни
Сторінка34/34
Дата04.08.2012
Розмір5.94 Mb.
ТипДокументи
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра спортивних дисциплін


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни «Спортивно - педагогічне вдосканалення » (розділ «Волейбол»)

для спеціальності: «Фізичне виховання».

форма навчання: денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2009

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

«Спортивно - педагогічне вдосканалення» (розділ «Волейбол»)

 1. Назва курсу.

«Спортивно - педагОгічне Вдосканалення » (розділ «Волейбол»)


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність : «Фізичне виховання».

 1. Код курсу.

[ІФВС].[Фіз._вих_08].[3_1_5]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-5

 1. Семестр / семестри.

1-10

 1. Кількість кредитів ECTS.

4

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Міщенко Анатолій Олександрович - старший викладач кафедри спортивних дисциплін

Карпов Сергій Михайлович - викладач кафедри спортивних дисциплін


 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою вивчення дисципліни „Спортивно - педагогічне вдосканалення (розділ «Волейбол») для фахівців вказаної галузі є формування конкретних знань, умінь та навичок із різних сторін підготовки в волейболі.

 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс спортивних ігор середньої школи

 1. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1.

Техніка передач, подач,прийому м яча.

33
30
3

1.2.

Вдосканалення техніки гри у захисту.

33
30
3
Другий модуль
2.1.

Техніка нападаючих ударів,блокування.

33
30
3

2.2.

Вдосканалення техніки гри у нападі

33
30
3
Третій модуль
3.1.

Тактика гри у захисті.

33
30
3

2.2

Вдосканалення тактики гри у захисту.

33
30
3
Четвертий модуль
3.2.

Тактика гри у нападі.

33
30
3

2.4.

Вдосканалення тактики гри у нападі.

33
30
3
загальна кількість годин

264
240
24
 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Айрапетянц Л.Р., Годик М.А. Спортивные игры (техника, тактика, тренировка). – Т.: Издательство им. Ибн-Сины, 1991. – 156 с.

 2. Бабушкин В.З. Специализация в спортивных играх. – Киев, 1991. – 164с.

 3. Волейбол: Программа для тренировочного факультета физического воспитания и спорта (курс специализации). – К.: УГУФВиС, 1995. – 49с.

 4. Волейбол: Учебник для высших учебных заведений физической культуры / Под ред. А.В. Беляева, М.В. Савина. – М.: Физкультура, образование и наука, 2000. – 368 с.

 5. Волейбол. Учебная программа для детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. – М., 1994. – 198 с.

 6. Воробьев Н.П. Спортивные игры. – М.: Просвещение, 1983. – 156 с.

 7. Гринченко И.Б., Поярков Ю.М. Методы педагогического контроля подготовленности учащихся в процессе занятий по волейболу // Физическое воспитание студентов творческих специальностей: Сб. науч. тр. / Под ред. Ермакова С.С. – Харьков: ХХПИ, 1998. – № 2. – С.9-10.

 8. Демчишин А.П., Пилипчук Б.С. Підготовка волейболістів. – К.: Здоров’я, 1979. – 104 с.

 9. Ермаков С.С. Компьютерная регистрация и обработка результатов соревновательной деятельности в волейболе // Проблемы соревновательной деятельности: Тезисы доклада межобластной научно-практической конференции, 12-16 сентября 1990г. – Харьков, 1990. – С.124.

10 Ермаков С.С., Крюков Ю.Г., Маслов В.Н. Некоторые особенности соревновательной деятельности волейболистов // Физическое воспитание студентов творческих специальностей: Сб. науч. тр. /


 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • діяльність студента на практичних заняттях;

 • проведення вступної частини уроку та заняття в цілому;

 • написання рефератів та конспектів занять.

Поточний контроль:

дві письмові роботи;

тестування рівня засвоєння знань, умінь та навичок.

Форма семестрового контролю:

залік.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • тестування практичних умінь

  Балів

  10 нападаючих ударів з 4зони влучити у ціль

  10 подач згідно правил змагань влучити у ціль

  10 передач зверху двома руками

  (кільк. разів)

  10 передач знизу двома руками

  (кільк. разів)  2

  1

  1

  2

  2
  4

  2

  2

  4

  4
  6

  3

  3

  6

  6
  8

  4

  4

  8

  8
  10

  5

  5

  10

  10
  12

  6

  6

  6

  6
  14

  7

  7

  14

  14
  16

  8

  8

  16

  16
  18

  9

  9

  18

  18
  20

  10

  10

  20

  20

та навичок 80% (3 тестування по 15 балів кожне =

45 балів)

 • написання конспект уроку 10%

 • написання реферату 10%


Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

написання конспект уроку

10%

2.

написання реферату

10%Схема отримання балів за тестування рівня оволодіння уміннями та навичками студентами на практичних заняттях

 1. Мови викладання.

Українська


Визначення оцінки необхідно встановлювати за шкалою ЕСТS:


Шкала ЕСТS


Національна шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

FХ незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.


Старший викладач кафедри

спортивних дисциплін Міщенко А.О.


Завідувач кафедри

спортивних дисциплін Зюзюков О.В.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

Схожі:

Міністерсто освіти І науки україни iconМіністерсто освіти І науки україни
Виконання спортивних нормативів (2 тури); історія України; українська мова та література
Міністерсто освіти І науки україни iconМіністерсто освіти І науки україни
Кваліфікація: магістр фізичного виховання І спорту, викладач фізичного виховання
Міністерсто освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерсто освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи