Міністерсто освіти І науки україни icon

Міністерсто освіти І науки україни
НазваМіністерсто освіти І науки україни
Сторінка5/34
Дата04.08.2012
Розмір5.94 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
^

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА”Кафедра спортивних дисциплін


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни «Спортивні ігри з методикою викладання» (розділ «Гандбол»)

для спеціальності: «Фізичне виховання»

форма навчання: денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2010


Державний заклад

”Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

Робоча навчальна програма

дисципліни «Спортивні ігри з методикою викладання» (розділ «Гандбол»)

 1. ^ Назва курсу.

«Спортивні ігри з методикою викладання» (розділ «ГАНДБОЛ»)

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): «Фізичне виховання»

 1. ^ Код курсу.

[ІФВС].[Фіз._вих_08].[ ]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

2-й

 1. Семестр / семестри.

3-4

 1. Кількість кредитів ECTS.

3,2

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

^ Андріенко Тамара Тимофіївна – старший викладач кафедри спортивних дисциплін (3 корп., ауд 3-07

Подколзін Юрій Олександрович – старший викладач кафедри спортивних дисциплін (3 корп., ауд. 3-07, ltp.plus@rambler.ru)

^ Павлова Наталія Анатоліївна – викладач кафедри спортивних дисциплін (3 корп., ауд. 3-07)

 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою вивчення дисципліни „Спортивні ігри з методикою викладання (розділ «Гандбол») для фахівців вказаної галузі є формування конкретних знань, умінь та навичок із різних сторін підготовки в гандболі; розвиток професійного мислення та професійно значущих особистістних якостей.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс спортивних ігор середньої школи

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1

Історія виникнення та розвитку гандболу в Україні і за її межами. Класифікація техніки гри.

2

2


2

Методика навчання техніці гри.

2

2


3

Методика навчання тактикир гри

2

2


4

Техніка та методика навчання стійки і пересувань у захисті. Жести гри

2
25

Техніка та методика навчання стійки і пересувань у нападі. Жести гри

2
26

Техніка та методика навчання передачі м’яча зігнутою рукою зверху

2
27

Техніка та методика навчання передачі м’яча зігнутою рукою збоку

2
28

Техніка та методика навчання ведіння м’яча (високе, середнє, низьке)

2
29

Техніка та методика навчання ведіння м’яча (без зорового контролю, зі зміною швидкості і напрямку)

2
210

Техніка та методика навчання кидка зігнутою рукою зверху в підпорному положенні

2
21

Техніка та методика навчання кидка зігнутою рукою збоку в підпорному положенні

2
212

Техніка та методика навчання кидка зігнутою рукою зверху у стрибку

2
213

Техніка та методика навчання кидка зігнутою рукою збоку 7 стрибку

2
214

Техніка та методика навчання кидка м’яча у ворота в падінні – 7 метровий кидок

2
215

Техніка та методика навчання фінтів (на передачу м’яча)

2
216

Техніка та методика навчання фінтів (на кидок у ворота )

2
217

Техніка та методика навчання блокування: однією і двома руками, тулубом

2
218

Класифікація техніки гри (у нападі та захисті)

8


8

19

Класифікація техніки воротаря

8


8

20

Техніка та методика навчання стійки і пересувань у захисті. Жести гри

2
221

Правила змагань

3


3

22

Тактика та методика навчання індивідуальних дій гравця у нападу (без м’яча та з м’ячем)

6
623

Тактика та методика навчання групових дій (взаємодії двох гравців_

4
424

Тактика та методика навчання групових дій (взаємодії трьох гравців)

4
425

Тактика та методика навчання командних дій (стрімкий напад – швидкий відрив, прорив)

6
626

Тактика та методика навчання позиційного нападу (через лінійного гравця, без лінійного)

8
827

Класифікація тактики гри (у нападі та захисті)

8


8

28

Класифікація тактики гри вратаря

8


8

29

Термінологічний запис (конспект) уроку з гандболу. Методика навчання суддівства гри

8


8

30

Навчальна практика (ігрове моделювання професійної діяльності). Написання конспекту уроку та проведення навчального заняття

66
36
30
загальна кількість годин

173

6

94
73
 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Клусов Н.П. Ручной мяч в школе. – М.: Просвещение, 1987 – 173 с.

 2. Клусов Н.П. Тренировка гандболиста. – ФИС, 1988 – 104 с.

 3. Клусов Н.П. Тактика гандбола – М.: ФИС, 1989. – 151 с.

 4. Латышевич Л.А. Гандбол. – К.: Рад. Школа, 1989 – 89 с.

 5. Латышкевич Л.А., Турчин И.Е., Маневич Л.Р. Гандбол. – К.: Вища школа. – 1988, – 199 с.

 6. Ковалев В.Д. Спортивные игры. Учебник для пед. ин-тов – М.: Просвещение – 1992. – 262 с.

Додаткова навчальна література

 1. Севастьянов Ю.В., Подколзин Ю.А., Максименко И.Г. Теоретико-методические основы системы подготовки спортсменов в легкой атлетике и спортивных играх. – Луганск: Знание, 2002. – 496 с.

 2. Правила соревнований (гандбол). Федерация гандбола Украины – К.: 2004 – 88 с.

 3. Рашпанидзе А.Л. Техника игры гандбольного вратаря – М.: ФИС, 1989 – 70 с.

 4. Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения: Учебник для ВУЗов / Ю. Железняк, Ю. Портнов, В. Савин, А. Лексаков; Под. Ред. Железняка Ю., Портнова Ю. – М.: Издат. центр «Академия», 2002 – 502 с.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • діяльність студента на практичних заняттях;

 • проведення вступної частини уроку та заняття в цілому;

 • написання рефератів та конспектів занять.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи;

тестування рівня засвоєння знань, умінь та навичок.

комп‘ютерне тестування правил змагань

^ Форма семестрового контролю:

залік.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмова модульна робота І 20% (4 питання по 5 балів кожне = 20 балів)

 • письмова модульна робота ІІ 20% (4 питання по 5 балів кожне = 20 балів)

 • тестування практичних умінь

та навичок 40% (4 тестування по 10 балів кожне =

40 балів)

 • написання конспект уроку 10%

 • написання реферату 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

написання конспект уроку

10%

2.

написання реферату „Техніка гри у нападі та захисту”, „Тактика гри у нападі та захисту”, „Техніка і тактика гри воротаря”

10%^ Схема отримання балів за тестування рівня оволодіння уміннями та навичками студентами на практичних заняттях


Балів

Передача м‘яча у стіну (відстань

3 м за 30с.) кіл-ть разів

Веддіня м‘яча на швидкість с послідуючим кидком

з 5-ти разів

Передача м‘яча на відстань

з 5-ти разів

Кидки на влучність.

(12 кидків)

Чоловіки – відстань 9 м.

Жінки – відстань 7 м

чол.

жін.

чол.

жін.

1

2

21

1

2

6

62

2

3

10

104

3

4

15

155

4

5

20

18

2

2

6

5

6

22

207

6

7

24

218

7

8

25

20

3

3

9

8

9

28

2310

10

10

30

25

5

5

12

12 1. ^ Мови викладання.

Українська


Визначення оцінки необхідно встановлювати за шкалою ЕСТS:


Шкала ЕСТS


^ Національна шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

FХ незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.


Старший викладач

спортивних дисциплін Андріенко Т.Т.


Завідувач кафедри

спортивних дисциплін

Зюзюков О.В.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

Схожі:

Міністерсто освіти І науки україни iconМіністерсто освіти І науки україни
Виконання спортивних нормативів (2 тури); історія України; українська мова та література
Міністерсто освіти І науки україни iconМіністерсто освіти І науки україни
Кваліфікація: магістр фізичного виховання І спорту, викладач фізичного виховання
Міністерсто освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерсто освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи