Міністерсто освіти І науки україни icon

Міністерсто освіти І науки україни
НазваМіністерсто освіти І науки україни
Сторінка6/34
Дата04.08.2012
Розмір5.94 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра спортивних дисциплін


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни «Спортивні ігри з методикою викладання» (розділ «Баскетбол»)

для спеціальності(ей): «Фізичне виховання», «Спорт»

форма навчання: денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2010


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни «Спортивні ігри з методикою викладання» (розділ «Баскетбол»)

 1. ^ Назва курсу.

«Спортивні ігри з методикою викладання» (розділ «Баскетбол»)


Форма(-и) навчання: денна.

^ Спеціальність (-ості): «Фізичне виховання», «Спорт».

 1. Код курсу.

[ІФВС].[Фіз._вих_08].[3_1_5]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1-2

 1. Кількість кредитів ECTS.

4,5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Кудряшов Євген Вікторович – доцент кафедри спортивних дисциплін, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент (3 корп., ауд. 3-04, e-mail: kudryashv-e-v@mail.ru)

^ Подколзін Юрій Олександрович – старший викладач кафедри спортивних дисциплін (3 корп., ауд. 3-04, ltp.plus@rambler.ru)

Карпов Сергій Михайлович – викладач кафедри спортивних дисциплін (3 корп., ауд. 3-04)

^ Павлова Наталія Анатоліївна – викладач кафедри спортивних дисциплін (3 корп., ауд. 3-04)


 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою вивчення дисципліни „Спортивні ігри з методикою викладання (розділ «Баскетбол») для фахівців вказаної галузі є формування конкретних знань, умінь та навичок із різних сторін підготовки в баскетболі.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс спортивних ігор середньої школи

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1.

Історія виникнення та розвитку гри баскетбол.

5

1
4

1.2.

Класифікація техніки гри.

5

14

1.3.

Методика навчання техніці гри.

29

1

24
4

1.4.

Правила змагань

15

114
Другий модуль
2.1.

Тактика гри.

8

26

2.2.

Проведення навчального заняття.

9

18

2.3.

Написання конспекту заняття.

9

18

2.4.

Методика навчання тактиці гри.

16
12
4
Третій модуль
2.5.

Навчальна практика

12
12
18
загальна кількість годин

126

8

48
70
 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Бабушкин В.З. Баскетбол в вузе. – Х.: Основа, 1992. – 180 с.

 2. Баскетбол: Метод. вказівки / Чернівецький держ. ун-т ім. Юрія Федьковича. Т. І. Лясота (уклад.). — Чернівці: Рута, 2000. — 31 с.

 3. Баскетбол: Метод. рекомендації / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. В.С. Банар, (уклад.), В.О. Мужичок (уклад.). — Чернівці: Рута, 2001. — 104 с.

 4. Вари Петер. 1000 упражнений игры в баскетбол: Пер. с фр. / Л.Ю.Поплавский (ред. пер). — К. : БК "Денди-Баскет", 1997. — 207 с.

 5. Гомельский А.Я. Баскетбол: Секреты мастера: 1000 баскетбольных упражнений. — М. : Фаир, 1997. — 224 с.

 6. Поплавський Л.Ю. Баскетбол. // Підручник. – К.: Олімпійська література, 2004. – 447 с.

Додаткова навчальна література

 1. Корягин В.М. Подготовка высококвалифицированных баскетболистов: учебник для вузов физического воспитания. – Львов: Край, 1998. – 191 с.

 2. Корягин В.М. Подготовка юных баскетболистов // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. / За ред. Єрмакова С.С. – Х.: ХХПІ, 2002. — №25. — С. 75-82.

 3. Корягин В.М. Структура и содержание современной тренировки баскетболистов: Дисс... д-ра. пед. наук. – М., 1994. – 223 с.

 4. Сарапкин А.Л. Эффективность построения учебно-тренировочного процесса на начальных этапах подготовки юных баскетболистов // Физическое воспитание студентов творческих специальностей: Сб. науч. тр. / Под ред. Ермакова С.С. – Х.: ХХПІ, 2004. – № 1. – С. 59-65.

 5. Сарапкин А.Л. Эффективность применения различных методических подходов в обучении технике баскетбола детей 8 - 11 лет на этапе начальной спортивной подготовки // Физическое воспитание студентов творческих специальностей: Сб. науч. тр. / Под ред. Ермакова С.С. – Х.: ХХПІ, 2003. – №7. – С. 48-53.

 6. Севастьянов Ю.В., Подколзин Ю.А., Максименко И.Г. Теоретико-методические основы системы подготовки спортсменов в легкой атлетике и спортивных играх. – Луганск: Знание, 2002. – 496 с.

 7. Чуча Ю.И., Иванова И.А., Новикова С.Д. Особенности подготовки баскетболистов // Физическое воспитание студентов творческих специальностей: Сб. науч. тр. / Под ред. Ермакова С.С. – Х.: ХХПІ, 1997. – № 2. – С.19-22.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • діяльність студента на практичних заняттях;

 • проведення вступної частини уроку та заняття в цілому;

 • написання рефератів та конспектів занять.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи;

тестування рівня засвоєння знань, умінь та навичок.

Форма семестрового контролю:

^ Залік, іспит

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмова модульна робота І 20% (4 питання по 5 балів кожне = 20 балів)

 • письмова модульна робота ІІ 20% (4 питання по 5 балів кожне = 20 балів)

 • тестування практичних умінь

та навичок 45% (3 тестування по 15 балів кожне =

45 балів)

 • написання конспект уроку 10%

 • написання реферату 5%


Карта оцінювання СРС^ Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

написання конспект уроку

10%

2.

написання реферату

5%

Балів

Подвійний крок

(кільк. разів)

Штрафні кидки

(кільк. разів)

Обведення обмежено зони лівою та правою рукою, сек
юнаки

дівчата
1

1

-

17

19
2

2

1

16

18
3

3

-

15

17
4

4

2

14

16
5

5

-

13

15
6

6

3

-

-
7

7

-

-

-
8

8

4

-

-
9

-

-

-

-
10

9

5

12

14
11

-

6

-

-
12

-

7

-

-
13

-

8

11

13
14

-

9

-

-
15

10

10

10

12
^ Схема отримання балів за тестування рівня оволодіння уміннями та навичками студентами на практичних заняттях

 1. ^ Мови викладання.

Українська


Визначення оцінки необхідно встановлювати за шкалою ЕСТS:


Шкала ЕСТS


^ Національна шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

FХ незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.


Доцент кафедри

спортивних дисциплін Кудряшов Є.В.


Завідувач кафедри

спортивних дисциплін Зюзюков О.В.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

Схожі:

Міністерсто освіти І науки україни iconМіністерсто освіти І науки україни
Виконання спортивних нормативів (2 тури); історія України; українська мова та література
Міністерсто освіти І науки україни iconМіністерсто освіти І науки україни
Кваліфікація: магістр фізичного виховання І спорту, викладач фізичного виховання
Міністерсто освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерсто освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи