Міністерсто освіти І науки україни icon

Міністерсто освіти І науки україни
НазваМіністерсто освіти І науки україни
Сторінка7/34
Дата04.08.2012
Розмір5.94 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   34
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД

„ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА”Кафедра спортивних дисциплін


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни «Легка атлетика з методикою викладання»

(розділ „Легка атлетика)

для спеціальності(ей): «Фізичне виховання»

форма навчання: денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2010


Державний заклад

„Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

Робоча навчальна програма

дисципліни „Легка атлетика з методикою викладання (розділ „Легка атлетика)

 1. Назва курсу.

^ ЛЕГКА АТЛЕТИКА З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ (РОЗДІЛ „ЛЕГКА АТЛЕТИКА)”

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): «Фізичне виховання».

 1. ^ Код курсу.

[ІФВС].[Фіз._вих_08].[3_1_5]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1-2

 1. Кількість кредитів ECTS.

4,5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

^ Фатєєв Анатолій Михайлович – доцент кафедри спортивних дисциплін (3 кор., каб. 3-07)

Максимов Генадій Яковлевич - доцент кафедри спортивних дисциплін (3 кор., каб. 3-07)

^ Будков Сергій Олександрович – старший викладач кафедри спортивних дисциплін (3 кор., каб. 3-07)

Кіяшко Михайло Антонович - старший викладач кафедри спортивних дисциплін (3 кор., каб. 3-07)

^ Павлова Наталія Анатоліївна - викладач кафедри спортивних дисциплін (3 кор., каб. 3-07)

 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою вивчення дисципліни „Легка атлетика з методикою викладання (розділ „Легка атлетика)” для фахівців вказаної галузі є формування конкретних знань, умінь та навичок із різних сторін підготовки в легкій атлетиці.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс з легкої атлетики середньої школи

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль (I семестр)
1.1.

Легка атлетика в системі фізичного виховання України

6

24

1.2.

Історія розвитку легкої атлетики

6

24

1.3

Техніка та методика навчання штовханню ядра

42
32
10
Разом за I семестр

54

4

32
18
Другий модуль (II семестр)
2.1.

Основи техніки легкоатлетичних вправ

18

612

2.2.

Методика навчання бігу

6

24

2.3.

Методика навчання видам легкої атлетики

30
20
10
Разом за II семестр

54

8

20
26
Третій модуль(II семестр таб. збір)
3.1.

Методика навчання легкоатлетичним стрибкам

6

24

3.2.

Методика навчання видам легкої атлетики

48
34
14
Разом II семестр таб. збір

54

2

34
18
загальна кількість годин

162

14

86
62
 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. «Лёгкая атлетика». Учебник для ин-тов физ. культуры / Л 38. Под ред. Н.Г. Озалина, В.И. Воронкина, Ю.Н. Тримакова. - Изд. 4-е, доп. и перераб. М.: Физкультура и спорт, 1989. - 671с.

 2. Чуриков Н.К. «Подготовка бегунов с спортивных секциях ВУЗов»: Учебное пособие - Воронеж: Изд-во ВГУ, 1987г. - 184с.

 3. Ломанов В. «Бег, прыжки, метания» - М.: Физкультура и спорт, 1985г - 85 с.

 4. Основи легкої атлетики. Сост. Бойко А.Ф. – М.: Физкультура и спорт, 1976.

Додаткова навчальна література

 1. Бочен М.М. Обучение двигательным действиям. – М.: Фызкультура и спорт, 1985. – 192с

 2. Книга тренера по легкой атлетике. Изд.3-е, перер./ Под. ред. Хоменкова Л.С. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 399с.

 3. Максименко Г.М. Спортивно-педагогічне вдосконалення (легка талетика): Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1992. – 294с.

 4. Михайлов К.В. Методы спортивной подготовки. – К.: Здоров‘я, 1981. – 128с.

 5. Станчев Стефан Техническая подготовка легкоатлетов-метателей: Пер. с болг./Предисл. Н.Г. Левицкого. – М.: Физкультура и спорт, 1981. – 135с.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • діяльність студента на практичних заняттях;

 • проведення вступної частини уроку та заняття в цілому;

 • написання рефератів та конспектів занять.

Поточний контроль:

одна письмова модульні роботи;

тестування рівня засвоєння знань, умінь та навичок.

Форма семестрового контролю:

залік.

 1. Критерії оцінювання (у %).

^ I семестр

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • тестування практичних

умінь та навичок 30% (3 тестувань по 10 балів = 30 балів)

написання рефератів 20% (2 реферати по 10 балів = 20 (балів)

написання конспектів

водної частини уроків 20% (20 балів)

знання правил змагань

вивчених видів л/а 30% (30 балів)


II семестр

 • письмова модульна робота 20% (4 питання по 5 балів кожне = 20 балів)

тестування рівня практичної

підготовленості 30% (3 тести по 10 балів)

написання рефератів 30% (3 реферати по 10 балів = 30 (балів)

написання конспектів

водної частини уроків 10% (10 балів)

знання правил змагань

вивчених видів л/а 10% (10 балів)


І семестр

Чоловіки

Жінки

Бали

Стрибок у висоту

Кросовий біг, 1000м, мін

Метання диска, м

Стрибок у висоту

Кросовий біг, 1000м, мін

Метання диска, м

Бали

1

135

3.20

15

110

4.10

11

1

2

137

3.18

17

112

4.08

12

2

3

138

3.17

18

113

4.07

13

3

4

139

3.16

19

114

4.06

14

4

5

140

3.15

20

115

4.05

15

5

6

141

3.14

21

116

4.04

16

6

7

142

3.13

22

117

4.03

17

7

8

143

3.12

23

118

4.02

18

8

9

144

3.11

24

119

4.01

19

9

10

145

3.10

25

120

4.00

20

10


^ Схема отримання балів за тестування рівня оволодіння уміннями та навичками студентами на практичних заняттях


ІІ семестр

Схема отримання балів за тестування рівня оволодіння уміннями та навичками студентами на практичних заняттях


Чоловіки

Жінки
Бали

Біг на 100м, с

Стрибок у довжину см

Метання гранати, м

Біг на 100м, с

Стрибок у довжину см

Метання гранати, м

Бали

1

13,8

470

32

16,0

355

25

1
2

13,7

475

34

15,8

360

27

2
3

13,6

480

36

15,7

365

28

3
4

13,5

490

38

15,6

370

29

4
5

13,4

495

40

15,5

375

30

5
6

13,3

500

42

15,4

380

31

6
7

13,2

505

44

15,3

385

32

7
8

13,1

510

46

15,2

390

33

8
9

13,0

515

48

15,1

395

34

9
10

12,9

520

50

15,0

400

35

10 1. ^ Мови викладання.

Українська

Шкала ЕСТS


^ Національна шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

FХ незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.


Старший викладач кафедри

спортивних дисциплін Будков С.А.


Завідувач кафедри

спортивних дисциплін Зюзюков О.В.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   34

Схожі:

Міністерсто освіти І науки україни iconМіністерсто освіти І науки україни
Виконання спортивних нормативів (2 тури); історія України; українська мова та література
Міністерсто освіти І науки україни iconМіністерсто освіти І науки україни
Кваліфікація: магістр фізичного виховання І спорту, викладач фізичного виховання
Міністерсто освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерсто освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи