Міністерсто освіти І науки україни icon

Міністерсто освіти І науки україни
НазваМіністерсто освіти І науки україни
Сторінка9/34
Дата04.08.2012
Розмір5.94 Mb.
ТипДокументи
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   34
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД

„ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА”Кафедра спортивних дисциплін


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни «Легка атлетика з методикою викладання»

(розділ „Легка атлетика)

для спеціальності(ей): «Фізичне виховання»

форма навчання: денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2010


Державний заклад

„Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

Робоча навчальна програма

дисципліни „Легка атлетика з методикою викладання (розділ „Легка атлетика)

 1. Назва курсу.

^ ЛЕГКА АТЛЕТИКА З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ (РОЗДІЛ „ЛЕГКА АТЛЕТИКА)”

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): «Фізичне виховання».

 1. ^ Код курсу.

[ІФВС].[Фіз._вих_08].[3_1_5]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

3-й

 1. Семестр / семестри.

5-6

 1. Кількість кредитів ECTS.

2

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

^ Фатєєв Анатолій Михайлович – доцент кафедри спортивних дисциплін (3 кор., каб. 3-07)

Максимов Генадій Яковлевич - доцент кафедри спортивних дисциплін (3 кор., каб. 3-07)

^ Будков Сергій Олександрович – старший викладач кафедри спортивних дисциплін (3 кор., каб. 3-07)

Кіяшко Михайло Антонович - старший викладач кафедри спортивних дисциплін (3 кор., каб. 3-07)

^ Павлова Наталія Анатоліївна - викладач кафедри спортивних дисциплін (3 кор., каб. 3-07)

 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою вивчення дисципліни „Легка атлетика з методикою викладання (розділ „Легка атлетика)” для фахівців вказаної галузі є формування конкретних знань, умінь та навичок із різних сторін підготовки в легкій атлетиці.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс з легкої атлетики середньої школи

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль (V семестр)
1.1.

Легка атлетика в середній загальноосвітній школі та оздоровчому таборі

44

4

20
20
Разом за V семестр

44

4

20
20
Другий модуль (VI семестр)
2.1.

Організація, планування та облік навчальної роботи з легкої атлетики

26

4

12
10
Третій модуль(VІ семестр)
3.1.

Пришкільні спортивні споруди для занять легкою атлетикою, їх обладнання та експлуатація.

33

4

12
17
Разом VІ семестр

59

8

24
27
загальна кількість годин

103

12

44
47
 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. «Лёгкая атлетика». Учебник для ин-тов физ. культуры / Л 38. Под ред. Н.Г. Озалина, В.И. Воронкина, Ю.Н. Тримакова. - Изд. 4-е, доп. и перераб. М.: Физкультура и спорт, 1989. - 671с.

 2. Чуриков Н.К. «Подготовка бегунов с спортивных секциях ВУЗов»: Учебное пособие - Воронеж: Изд-во ВГУ, 1987г. - 184с.

 3. Ломанов В. «Бег, прыжки, метания» - М.: Физкультура и спорт, 1985г - 85 с.

 4. Основи легкої атлетики. Сост. Бойко А.Ф. – М.: Физкультура и спорт, 1976.

Додаткова навчальна література

 1. Бочен М.М. Обучение двигательным действиям. – М.: Фызкультура и спорт, 1985. – 192с

 2. Книга тренера по легкой атлетике. Изд.3-е, перер./ Под. ред. Хоменкова Л.С. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 399с.

 3. Максименко Г.М. Спортивно-педагогічне вдосконалення (легка талетика): Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1992. – 294с.

 4. Михайлов К.В. Методы спортивной подготовки. – К.: Здоров‘я, 1981. – 128с.

 5. Станчев Стефан Техническая подготовка легкоатлетов-метателей: Пер. с болг./Предисл. Н.Г. Левицкого. – М.: Физкультура и спорт, 1981. – 135с.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • діяльність студента на практичних заняттях;

 • проведення вступної частини уроку та заняття в цілому;

 • написання рефератів та конспектів занять.

Поточний контроль:

одна письмова модульні роботи;

тестування рівня засвоєння знань, умінь та навичок.

Форма семестрового контролю:

залік.

 1. Критерії оцінювання (у %).

^ I семестр

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • тестування практичних

умінь та навичок 30% (3 тестувань по 10 балів = 30 балів)

написання рефератів 20% (2 реферати по 10 балів = 20 (балів)

написання конспектів

водної частини уроків 20% (20 балів)

знання правил змагань

вивчених видів л/а 30% (30 балів)


II семестр

 • письмова модульна робота 20% (4 питання по 5 балів кожне = 20 балів)

тестування рівня практичної

підготовленості 30% (3 тести по 10 балів)

написання рефератів 30% (3 реферати по 10 балів = 30 (балів)

написання конспектів

водної частини уроків 10% (10 балів)

знання правил змагань

вивчених видів л/а 10% (10 балів)


 1. ^ Мови викладання.

Українська

Шкала ЕСТS


^ Національна шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

FХ незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.


Доцент кафедри

спортивних дисциплін Фатєєв А.М.


Завідувач кафедри

спортивних дисциплін Зюзюков О.В.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   34

Схожі:

Міністерсто освіти І науки україни iconМіністерсто освіти І науки україни
Виконання спортивних нормативів (2 тури); історія України; українська мова та література
Міністерсто освіти І науки україни iconМіністерсто освіти І науки україни
Кваліфікація: магістр фізичного виховання І спорту, викладач фізичного виховання
Міністерсто освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерсто освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи