Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка13/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   71
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра історії України


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни „Етнографія України”

для спеціальності „Історія” та „Соціальна робота”

форма навчання: денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П.Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Етнографія України”

 1. Назва курсу.

^ „ЕТНОГРАФІЯ УКРАЇНИ”


Форма навчання: денна.

Спеціальність: „Історія”, „Соціальна робота”

 1. Код курсу.

6. 13 01 02 „Соціальна робота”

6. 02 03 02 „Історія”

[ІСТ].[Істор_09].[2_1_2]

[ІСТ].[Соц_роб_09].[2_1_1]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1

 1. Кількість кредитів ECTS.

2

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Анпілогова Тетяна Юріївна – доцент кафедри історії України, кандидат історичних наук (3 корпус, ауд. 420, e-mail: kafukrist@yandex.ru)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення студентів з основними поняттями етнографічної науки, історією формування й розвитку українського етнічного ареалу; формування в них уявлення про національну строкатість й етнічні групи Української держави, основні етапи формування української діаспори; ознайомлення з складовими української національної культури  українською кухнею, костюмом, фольклором, житлом, засобами пересування, традиціями спілкування тощо.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс історії України середньої школи й шкільний курс „Людина і суспільство”

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Вступ до курсу

4

22

1.2.

Становлення і розвиток української етнографії

7

25

1.3.

Походження та основні етапи етнічної історії українців

9

2

2
5

1.4.

Етнорегіональна своєрідність України та українців

7

25

1.5.

Людність України та етнічний склад її населення

7

25
^ Другий модуль
2.1.

Матеріальна культура українців

9

2

2
5

2.2.

Духовна культура українців

9

2

2
5

2.3.

Громадський побут

7

25

2.4.

Приватне життя

9

2

2
5

2.5.

Народний етикет: гостинність, вітання й шанування

4

22
загальна кількість годин

72

20

8
44

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.Основна навчальна література

 1. Вовк Х. Студії з української етнографії та антропології. –К., 1995.

 2. Гогохія Н.Т., Климов А.О. Українська етнографія. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей “Історія”, “Соціологія”, “Соціальна робота” пед. ун-в (денна форма навчання). –Луганськ: Альма-матер, 2006. – 90 с.

 3. Енциклопедія українознавства. Загальна частина. Репринтне відтворення видання 1949 року /Інститут української етнографії АН України, 1994. С.184 - 320

 4. Етнографія України: Навч. посібник / За ред. С.А.Макарчука. -Львів: Світ, 1994. - 520с.

 5. Культура і побут населення України: Навч. посібник/ В.І.Навулко, Л.Ф.Артюр та ін. –К.: Либідь, 1993. – 288 с.

 6. Лозко Г.С. Українське народознавство. - К.: Зодіак - ЕКО, 1995. -368с.

 7. Пономарьов А. П. Українська етнографія: Курс лекцій. - К: Либідь, 1994. - 320 с.: іл.

 8. Українське народознавство: Навч. посіб./ За ред. С.П.Павлюка. – К.: Знання, 2006.

Додаткова навчальна література

 1. Булашев Г.О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. Космогонічні українські народні погляди та вірування. - К.: Фірма" Довіра", 1992. - 414с.

 2. Братко-Кутинський О.А. Феномен України. –К., 1995.

 3. Воропай Олекса. Звичаї нашого народу: Етнографічній нарис. -К.-Акціонерне видавниче - поліграфічне. - товариство "Оберіг"1983.-590с.

 4. Григор’єв Наш. Історія України в народних думах та піснях: Для серед, та ст.шк. віку (Худож. В.І.Лопата; /Упоряд.-іл. А.П.Демиденко) - К.: Веселка, 1993. - 271 с.: іл.

 5. Залізняк Д.Л. Від склавинів до української нації. - К.: ПБП " Фотовідеосервіс ", 1997. - 256 с.

 6. Знойко О.П. Міфи Київської землі та події стародавні. Наук-попул. ст., розвідки: Для ст.шк.в. Яіередм. В.Р.Коломійця. - К.: Молодь, 1989. - 304 с.і іл.

 7. Матейко К. Український народний одяг. Етнографічний словник. – К.: Наукова думка, 1996. – 196 с.

 8. Наконечний Є. Вкрадене ім’я, або Чому русини стали українцями?

 9. Сергійчук В.І. Доля української національної символіки. - К.: Т-во "Знання " УРСР, 1990. - 48 с.

 10. Скуратівський В.Т. Місяцелік: Укр.нар. календар. - К.: Мистецтво, 1992.-208с.: іл.

 11. Українська художня культура: Навч.посібник (За ред. І.Ф.Ляшенка, -К: Либідь, 1996. -416с.

 12. Українці: народні вірування, повір'я, демонологія / Упор. прим. та біогр. нариси А.П.Пономарьова, Т.В.Косміної, О.О.Боряк; Вст. ст. А.П. Пономарьова; Іл. В.І,Гордієнка, - К.: Либідь, 1991,- 64о с.: іл.

 13. Шевчук В.О. Мислене дерево: Роман - есе про давній Київ, - К.: Молодь. - 360 с.: іл.

 14. Щербаківський Вадим. Українське мистецтво: Вибрані неопубліковані праці / Упоряд., вст. ст. В.Ульяновського.; додатки П.Герчанівської, В.Ульяновського.- Київ: Либідь, 1995, - 288 с.; іл.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • написання рефератів;

 • створення витворів українського художнього мистецтва у якості наочності для семінарських занять;

 • заповнення контурної мапи історико-етнографічними регіонами України.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи, заповнення контурної мапи.

^ Форма семестрового контролю:

залік.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 30%

 • самостійна робота (реферат) 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Етнорегіональна своєрідність України та українців

5%

2.

Людність України та етнічний склад її населення

5%

3.

Народний етикет: гостинність, вітання й шанування

5%

4.

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

25%

 1. ^ Мови викладання.

Українська1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи